About>Quality Enhancement Directorate>Learning and Teaching Conference 2017 - Call for contributions

Annual Learning and Teaching Conference 2017: Call for contributions

The Learning and Teaching Development Unit is pleased to announce that Cardiff Metropolitan University's annual Learning and Teaching Conference will take place on the 7th July 2017 and that the call for contributions to this event is now open.

Conference Theme: Learning Together, Developing Understanding

The Summer 2017 Conference will focus on the development of communities that promote learning, enhance the student experience and improve learner support. This could include, for instance:

 

  • Student engagement: developing communities or relationships that foster a sense of belonging and identity, stimulate students' curiosity and promote commitment to learning.
  • Retention and success: the ways in which social and academic communities, faculty rapport/relationship building, employability/career development opportunities and networking can lead to improved student retention and success.
  • Student employability: developing relationships with employers or organisations to develop student employability; working with students as partners or change agents in ways that enhance learners' skills, knowledge, attributes and values.
  • Health and wellbeing: engaging students in critical dialogue around social, economic and environmental issues (at a local or global level) to ensure lifelong health and wellbeing for all; providing curricular and co-curricular opportunities for teaching, research and community outreach that empower students to advance understanding, policies and best practices that improve their own health and wellbeing as well as those of other individuals and communities.

 

Call for contributions

The call deadline is Saturday 1st April 2017 - so please be sure to get your proposals in by this date!.

LTDU welcomes contributions from staff at Cardiff Metropolitan University. Contributions should be grounded in your current practice.


Below are just a few ideas about the sorts of communities/relationships/partnerships that may contribute to student learning, engagement, wellbeing, employability, retention and success:

conf17_cfp_eng.png


There are a number of ways you can get involved in the 2017 Learning and Teaching Conference:

Stories of community engagement and learning: during the morning of the Conference, there will be three 15-minute 'stories' which will showcase examples of how community learning has contributed to enhancements within one or more of the Conference sub-themes (outlined above). In particular, we would welcome collaborative submissions from the range of stakeholders within each learning community (e.g. academic staff, students and employers).

Written stories should be submitted prior to the conference, so that they can be included in conference proceedings. Storytellers will be expected to form part of a Discussion Panel (to include the Conference Keynote speaker), which will be an interactive session with lively discussion and opportunities for questions.  If you are interested in presenting your 'story' at the conference, then please submit a proposal using the Conference Submission Form (more details can be found under 'How to submit a proposal', below). 

 

Workshops: there will be a number of parallel workshop sessions (25 or 50 minutes) taking place during the afternoon of the Conference. Workshops, relating to one or more of the main conference themes, will be participatory and interactive in nature. They could involve group discussions, activities/exercises and opportunities to practise applying new ideas or concepts presented.

 

Workshop facilitators will be expected to provide a written paper following the conference. If you have an idea for a workshop, or are interested in running/facilitating a workshop then please submit a proposal (details below). Please specify within your submission whether your proposal is for a 25 or 50 minute session.

 

Posters: During lunch, posters relating to ongoing practices or research and linked to the conference themes will be exhibited. Posters are intended to provide authors and delegates with opportunities to network and engage in discussions about the work. If you are interested in showcasing a poster at the Conference, please see below for details on how to submit a proposal.

 

Chair of Presenters Panel and Student Panel: The Chair will be responsible for managing the Discussion Panel (a panel of presenters, including the Keynote Speaker). The role of the Chair will include:

1.      Providing an introduction to the session;

2.      keeping the session to time;

3.      ensuring an orderly question and answer time, and;

4.      providing concluding comments.


Please note: all Conference sessions will be recorded unless otherwise agreed.

How to submit a proposal:

To submit a story, workshop or poster proposal, please complete the Conference Submission Form and email it to ltconference@cardiffmet.ac.uk

 

If you are interested in chairing the Discussion Panel, please email ltconference@cardiffmet.ac.uk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol 2017: galw am gyfraniadau Mae'n bleser gan yr Uned Datblygiad Dysgu ac Addysgu gyhoeddi y bydd Cynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cael ei chynnal ar 7 Gorffennaf 2017 a bod y galw am gyfraniadau i'r digwyddiad hwn bellach ar agor.


Thema'r Gynhadledd: Dysgu Gyda'n Gilydd, Datblygu Dealltwriaeth

Bydd Cynhadledd Haf 2017 yn canolbwyntio ar ddatblygu cymunedau sy'n hybu dysgu, yn gwneud profiad y myfyriwr yn well ac yn gwella cymorth i ddysgwyr. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft:

 

  • Ymgysylltu â myfyrwyr: datblygu cymunedau neu gydberthnasau sy'n creu ymdeimlad o berthyn a hunaniaeth, yn ysgogi chwilfrydedd myfyrwyr ac yn hybu ymrwymiad i ddysgu.
  • Cadw myfyrwyr a llwyddiant: y ffyrdd y gall cymunedau cymdeithasol ac academaidd, meithrin cysylltiadau/cydberthnasau rhwng cyfadrannau, cyflogadwyedd/cyfleoedd datblygu gyrfa a rhwydweithio arwain at fwy o fyfyrwyr yn cael eu cadw ac yn llwyddo.
  • Cyflogadwyedd myfyrwyr: datblygu cydberthnasau â chyflogwyr neu sefydliadau i ddatblygu cyflogadwyedd myfyrwyr; gweithio gyda myfyrwyr fel partneriaid neu asiantau dros newid mewn ffyrdd sy'n gwella sgiliau, gwybodaeth, priodoleddau a gwerthoedd dysgwyr.
  • Iechyd a lles: cynnwys myfyrwyr mewn trafodaethau beirniadol ar faterion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol (ar lefel leol neu fyd-eang) i sicrhau iechyd a lles gydol oes i bawb; cynnig cyfleoedd cwricwlaidd a chydgwricwlaidd ar gyfer addysgu, ymchwilio ac allgymorth cymunedol sy'n grymuso myfyrwyr i gynyddu dealltwriaeth, polisïau ac arferion gorau er mwyn gwella eu hiechyd a'u lles eu hunain yn ogystal ag iechyd a lles unigolion a chymunedau eraill.


Galw am gyfraniadau

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyfrannu yw dydd Sadwrn 1 Ebrill 2017.

Mae'r Uned Datblygiad Dysgu ac Addysgu yn croesawu cyfraniadau gan staff Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Dylai eich cyfraniadau fod yn seiliedig ar eich rôl bresennol.

Isod ceir ychydig o syniadau am y mathau o gymunedau/cydberthnasau/partneriaethau a all gyfrannu at y broses o ddysgu, cadw ac ymgysylltu â myfyrwyr yn ogystal â'u lles, eu cyflogadwyedd a'u llwyddiant.

conf17_cfp_cym.png 

 

Mae sawl ffordd y gallwch gymryd rhan yng Nghynhadledd Dysgu ac Addysgu 2017:

Straeon o ymgysylltu â'r gymuned a dysgu cymunedol: yn ystod bore'r Gynhadledd, bydd tair 'stori' 15 munud o hyd sy'n dangos sut mae dysgu cymunedol wedi cyfrannu at wella un neu fwy o is-themâu'r Gynhadledd (a amlinellwyd uchod). Yn benodol, byddem yn croesawu cyflwyniadau cydweithredol gan yr ystod o randdeiliaid o fewn pob cymuned ddysgu (e.e. staff academaidd, myfyrwyr a chyflogwyr).

Dylid cyflwyno straeon ysgrifenedig cyn y Gynhadledd, er mwyn iddynt gael eu cynnwys yn y trafodion. Bydd disgwyl i storïwyr fod yn ffurfio rhan o Banel Trafod (i gynnwys Prif Siaradwr y Gynhadledd), a fydd yn sesiwn ryngweithiol gyda thrafodaeth fywiog a chyfle i holi cwestiynau.Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflwyno eich 'stori' yn y Gynhadledd, gallwch gyflwyno cynnig drwy lenwi'r Ffurflen Gyflwyno'r Gynhadledd (mae rhagor o fanylion i'w gweld o dan 'Sut i gyflwyno cynnig' isod).

 

Gweithdai: bydd nifer o sesiynau gweithdy (25 neu 50 munud o hyd) yn cael eu cynnal ar y cyd yn ystod prynhawn y Gynhadledd. Bydd y gweithdai, a fydd yn ymwneud ag un neu fwy o brif themâu'r Gynhadledd, yn gyfranogol a rhyngweithiol eu natur. Gallent gynnwys trafodaethau grŵp,

 

gweithgareddau/ymarferion a chyfleoedd i ymarfer rhoi syniadau neu gysyniadau a gyflwynwyd ar waith.

 

Bydd disgwyl i hwyluswyr y gweithdai ddarparu papur ysgrifenedig wedi'r Gynhadledd. Os oes gennych syniad ar gyfer gweithdy, neu fod gennych ddiddordeb mewn cynnal/hwyluso gweithdy, gallwch gyflwyno cynnig (manylion i'w gweld isod). Wrth gyflwyno eich cynnig, nodwch p'un a yw ar gyfer sesiwn 25 munud neu 50 munud o hyd.

 

Posteri: Yn ystod cinio, bydd posteri sy'n ymwneud ag arferion neu ymchwil parhaus ac sy'n gysylltiedig â themâu'r Gynhadledd yn cael eu harddangos. Bwriad y posteri yw rhoi cyfle i awduron a chynrychiolwyr rwydweithio a thrafod y gwaith. Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos poster yn y Gynhadledd, gweler isod am fanylion sut i gyflwyno cynnig.

 

Cadeirydd y Panel Cyflwynwyr a'r Panel Myfyrwyr: Bydd y Cadeirydd yn gyfrifol am reoli'r Panel Trafod (panel o gyflwynwyr, gan gynnwys y Prif Siaradwr). Bydd rôl y Cadeirydd yn cynnwys:

1.      cyflwyno'r sesiwn;

2.      sicrhau bod y sesiwn yn cadw at yr amserlen;

3.      sicrhau bod trefn ar yr amser a roddir i holi ac ateb cwestiynau, ac;

4.      gwneud sylwadau i gloi.

 

Noder: bydd pob un o sesiynau'r Gynhadledd yn cael eu recordio oni chytunir fel arall.

 

Sut i gyflwyno cynnig

I gyflwyno stori, cynnig ar gyfer gweithdy neu boster, llenwch y Ffurflen Gyflwyno'r Gynhadledd a'i hanfon drwy e-bost i ltconference@cardiffmet.ac.uk

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cadeirio'r Panel Trafod, e-bostiwch ltconference@cardiffmet.ac.uk