About>University Structure & Governance>Chancellor and Pro-Chancellor

Chancellor and Pro-Chancellor

​Chancellor

On 7 July 2015, in the Institution's 150th year, the Board of Governors of Cardiff Metropolitan University resolved to establish the position of Chancellor of the University and to appoint Miss Barbara Wilding CBE QPM, the then Chair of the Board of Governors, as the first Chancellor. 

Barbara retired after 42 years of police service in December 2009 having spent 16 of those years as a strategic leader of international, national, regional and local policing. The majority of her operational career was spent as a detective in the Metropolitan Police serving throughout, leaving as a Deputy Assistant Commissioner on 31 December 2003 to take up the position of Chief Constable of South Wales Police. Barbara was appointed Commander of the Order of the British Empire in the 2006 Birthday Honours and retired at the end of December 2009 as Britain's longest-serving female chief constable.

Barbara was appointed High Sheriff of Mid Glamorgan in 2011 and served as the Chair of the University's Board of Governors from 2011 to 2018.

Pro-Chancellor and Honorary President

On 1 April 1996 the Board of Governors resolved to appoint a President of the University and to invite the Lord Mayor of the City and County of Cardiff ex officio to be the incumbent of that office.  On 7 July 2015, having resolved to establish the position of Chancellor of the University, the Board of Governors further resolved to appoint the Lord Mayor of the City and County of Cardiff ex officio as Pro-Chancellor and Honorary President.

The current Pro-Chancellor and Honorary President, for the year 2018/2019, is Councillor Dianne Elizabeth Rees.  As Lord Mayor, Councillor Rees is the First Citizen of Cardiff and lead ambassador for the City's civic functions. 

Canghellor

Ar Orffennaf 7fed 2015, sef canfed flwyddyn a hanner y Sefydliad, penderfynodd Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd greu swydd Canghellor y Brifysgol a phenodi Miss Barbara Wilding CBE QPM, Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr ar y pryd, yn Ganghellor cyntaf.   

Fe wnaeth Barbara ymddeol ar ôl 42 o flynyddoedd yn yr heddlu ym mis Rhagfyr 2009 wedi iddi dreulio 16 o'r blynyddoedd hynny yn arweinydd strategol plismona rhyngwladol, cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Treuliwyd y rhan fwyaf o'i gyrfa weithredol yn dditectif yn yr Heddlu Metropolitanaidd gan adael yn Ddirprwy Gomisiynydd Cynorthwyol ar Ragfyr 31ain 2003 er mwyn ymgymryd â swydd Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru. Urddwyd Barbara yn CBE yn Anrhydeddau Penblwydd y Frenhines yn 2006 ac fe wnaeth ymddeol ar ddiwedd Rhagfyr 2009 yn fenyw brif gwnstabl hiraf ei gwasanaeth erioed ym Mhrydain.

Penodwyd Barbara yn Uchel Siryf Morgannwg Ganol yn 2011 a bu'n Gadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr y Brifysgol o 2011 hyd 2018.

Dirprwy Ganghellor a Llywydd Anrhydeddus

Ar Ebrill 1af 1996 penderfynodd Bwrdd y Llywodraethwyr benodi Llywydd y Brifysgol ac i wahodd Arglwydd Faer Dinas a Sir Caerdydd yn rhinwedd ei swydd i fod yn ddeiliad y swydd honno. Ar Orffennaf 7fed 2015, wedi penderfynu creu swydd Canghellor y Brifysgol, penderfynodd Bwrdd y Llywodraethwyr benodi hefyd Arglwydd Faer Dinas a Sir Caerdydd yn rhinwedd ei swydd yn Ddirprwy Ganghellor a Llywydd Anrhydeddus.

Y Cynghorydd Dianne Elizabeth Rees yw'r Dirprwy Ganghellor a'r Llywydd Anrhydeddus ar hyn o bryd am y flwyddyn 2018/2019.  A hithau'n Arglwydd Faer, y Cynghorydd Rees yw Prif Ddinesydd Caerdydd a'r llysgennad sy'n arwain gweithgareddau dinesig y Ddinas.