Cyrsiau

Bydd Ysgol Gelf Agored Caerdydd yn agor ei drysau unwaith yn rhagor ym mis Medi 2019 gydag ystod eang o gyfleoedd dysgu ardderchog ar gael. O gyrsiau crochenwaith i beintio, o luniadau i ddylunio, ffotograffiaeth, gwneud printiau a chrefft, mae rhywbeth at ddant pawb. 

Does dim ots p'un a ydych chi'n artist neu'n ddylunydd profiad, yn paratoi portffolio i wneud cais am raglen gradd neu raglen Sylfaen, neu os nad ydych erioed wedi gafael mewn pensil o'r blaen. Mae'r cyrsiau a'r gweithdai yn ffordd wych o roi cynnig ar sgiliau newydd neu ddatblygu eich ymarfer ymhellach.

 Gallwch gadw lle ar bob cwrs nawr.

Rydym wedi gwneud y broses archebu yn gyflymach, yn haws ac yn fwy hygyrch i'n cwsmeriaid. Gallwch nawr drefnu lle yn uniongyrchol ar unrhyw gwrs drwy siop ar-lein Met Caerdydd, sydd ar gael bob awr o'r dydd a'r nos, saith diwrnod yr wythnos, a'r cyntaf i'r felin yw hi. Byddwn yn dal i allu helpu i gadw llefydd dros y ffôn yn ystod yr wythnos, yn ystod oriau swyddfa, os oes angen. 

Nodwch y bydd y broses archebu ar gyfer pob cwrs yn cau wythnos union cyn dechrau'r cwrs.

I ymuno â'n rhestr bostio ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein rhaglen o gyrsiau, e-bostiwch eich manylion cyswllt at coas@cardiffmet.ac.uk

CERAMEG

Crochenwaith: Dysgu i Daflu ar Olwyn, dydd Mercher o 25 Medi 2019 - NID OES LLE AR Y CWRS

Dyddiad: Bob dydd Mercher, yn dechrau ar 25 Medi 2019, 7:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £195
Tiwtor: Margo Schmidt
Lefel: Dechreuwyr (croeso i bawb)

Dysgwch sut i daflu ar olwyn y crochenydd! Dosbarth cam wrth gam sy'n dysgu sut i daflu potiau â llaw. Mae'r dosbarth hwn yn addas i ddechreuwyr pur yn ogystal â'r rheini a hoffai wella eu sgiliau taflu. 

Bydd dechreuwyr yn dysgu sut i daflu silindrau a phowlenni, ac efallai y bydd y rheini sydd â rhai sgiliau taflu yn barod am archwilio handlenni, caeadau ac ychwanegiadau eraill – p'un a ydynt yn cael eu taflu neu eu hadeiladu â llaw. 

Bydd y dosbarth llawn hwyl hwn hefyd yn cynnig y cyfle i ddysgu ystod eang o dechnegau addurno wynebau a all drawsnewid hyd yn oed y potiau mwyaf sylfaenol yn ddarnau unigryw! 

Gyda'n gilydd byddwn yn gwydro'r potiau ar ddiwedd y cwrs, a byddant yn cael eu llosgi mewn odyn er mwyn i chi fynd â nhw gartref a'u cadw, heb unrhyw gost ychwanegol. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Cofiwch ddod â thywel bach/lliain sychu llestri (rydym yn darparu ffedogau), a gwisgwch rywbeth lle na fydd ots os bydd yn mynd yn frwnt, oherwydd gall crochenwaith fod yn waith budr!

Archebwch eich lle nawr

Crochenwaith: Dysgu i Daflu ar Olwyn, dydd Iau o 26 Medi 2019 - NID OES LLE AR Y CWRS

Dyddiad: Bob dydd Iau, yn dechrau ar 26 Medi 2019, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £195
Tiwtor: Margo Schmidt
Lefel: Dechreuwyr (croeso i bawb)

Dysgwch sut i daflu ar olwyn y crochenydd! Dosbarth cam wrth gam sy'n dysgu sut i daflu potiau â llaw. Mae'r dosbarth hwn yn addas i ddechreuwyr pur yn ogystal â'r rheini a hoffai wella eu sgiliau taflu. 

Bydd dechreuwyr yn dysgu sut i daflu silindrau a phowlenni, ac efallai y bydd y rheini sydd â rhai sgiliau taflu yn barod am archwilio handlenni, caeadau ac ychwanegiadau eraill – p'un a ydynt yn cael eu taflu neu eu hadeiladu â llaw. 

Bydd y dosbarth llawn hwyl hwn hefyd yn cynnig y cyfle i ddysgu ystod eang o dechnegau addurno wynebau a all drawsnewid hyd yn oed y potiau mwyaf sylfaenol yn ddarnau unigryw! 

Gyda'n gilydd byddwn yn gwydro'r potiau ar ddiwedd y cwrs, a byddant yn cael eu llosgi mewn odyn er mwyn i chi fynd â nhw gartref a'u cadw, heb unrhyw gost ychwanegol. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Cofiwch ddod â thywel bach/lliain sychu llestri (rydym yn darparu ffedogau), a gwisgwch rywbeth lle na fydd ots os bydd yn mynd yn frwnt, oherwydd gall crochenwaith fod yn waith budr!

Archebwch eich lle nawr

Cerameg Cerfluniol, Dydd Mercher o 02 Hydref 2019

Dyddiad: bob dydd Mercher, yn dechrau ar 02 Hydref 2019, 7:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 6 wythnos
Pris: £120
Tiwtor: AJ Stockwell
Lefel: Dechreuwyr

Dysgwch dechnegau hynafol modelu llaw a chrëwch eich cerfluniau cerameg eich hun yn ystod y cwrs hwn o chwe wythnos. Trwy gydol y sesiynau dwyawr, byddwch yn ennill sgiliau gweithio â chlai, yn cynnwys coilio, adeiladu slabiau a phinsio. Cewch gyfle i archwilio gwead a phatrwm arwynebedd yn ogystal, gan ddefnyddio slipiau lliw ac offer syml. Mae costau'r deunyddiau i gyd a'r tanio wedi'u cynnwys. Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu dewis hyd at bedwar darn terfynol i'w gwydro'n loyw a'u tanio yn yr odyn ar ein safle. 

Mae AJ Stockwell yn artist ac yn addysgwraig sy'n byw yng Nghaerdydd. Cafodd hyfforddiant mewn Cerameg a Chelfyddyd Gain ac mae wedi gweithio'n genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan ddatblygu prosiectau annibynnol a chydweithredol. 

Beth sydd angen i fyfyrwyr ddod gyda nhw? Camera digidol neu ffôn clyfar ar gyfer dogfennu, llyfr brasluniau a phensil ar gyfer cynllunio cerfluniau. 

 Darperir ffedogau, ond croeso i fyfyrwyr ddod â'u ffedogau eu hun. 

Unrhyw wybodaeth ychwanegol ee llyfrau defnyddiol i'w darllen/arddangosfeydd cyfredol i'w gweld? 

Sculpting and Handbuilding (New Ceramics) gan Claire Loder 

 Contemporary Ceramics gan Emmanuel Cooper

Archebwch eich lle nawr

Adeiladu â Llaw – Sut i Wneud Pot Gardd Mawr, Dydd Mawrth o 01 Hydref 2019

Dyddiad: bob dydd Mawrth, yn dechrau ar 01 Hydref 2019 7:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 8 wythnos
Pris: £155
Tiwtor: Margo Schmidt
Lefel: Croeso i bawb

Dewch i wneud pot gardd mawr! Dysgwch adeiladu pot mawr â llaw ac ychwanegwch addurn. Mae hon yn broses 'araf' – felly cymerwch eich amser i rowlio ac i uno, pot mawr fesul coil (o leiaf 30cm o led neu o uchder) ac wedyn ei siapio a'i lathru. Rhowch gynnig ar sprigio, cerfio a thechnegau eraill addurno wyneb 3D. 

Wythnos 1: Penderfynu'r maint, creu'r sylfaen, uno'r coil cyntaf 

Wythnosau 2 - 4: Ychwanegu'r coiliau, gweithio'r uniadau 

Wythnosau 5 - 6: Llyfnhau'r arwynebedd – y tu fewn a'r tu allan 

Wythnosau 7 - 8: Creu ac uno sprigiau, coils wyneb, cerfio. 

Beth sydd angen i fyfyrwyr ddod gyda nhw? Tywel bach, brasluniau o'r hyn y dymunent ei greu.

Archebwch eich lle nawr

Archwilio Clai, Dydd Sadwrn o 05 Hydref 2019

Dyddiad: bob dydd Sadwrn, yn dechrau ar 05 Hydref, 10:00am – 12:00pm
Hyd y cwrs: 8 wythnos
Pris: £155
Tiwtor: Margo Schmidt
Lefel: Croeso i bawb

Dewch i ddysgu am y amryw ffyrdd o drawsnewid clai – o botiau pinsio i daflu ar olwyn! Cynlluniwyd y cwrs hwn fel cyflwyniad i'r sgiliau gwahanol o ymestyn, rhowlio, torri, ffurfio a gosod elfennau clai. Byddwch yn dod i ddeall sut mae gweithio â chlai, ailgylchu clai, sut i sychu gwaith, wrth ddysgu o gamgymeriadau ac o'ch gilydd. 

Wythnos 1: Potiau pinsio 

Wythnos 2: Potiau coil 

Wythnos 3: Potiau slab 

Wythnos 4: Taflu ar olwyn 

Wythnos 5: Troelli – ymarfer defnyddio offer troelli gwahanol, gwerthfawrogi sut i daflu'n well, defnyddio'r olwyn i lyfnhau llestri yr adeiladwyd â llaw 

Wythnos 6: Gwead yr arwynebedd, addurniadau, anffurfiad – pa mor bell y gellir gwthio clai 

O ganlyniad i ymrwymiadau eraill, sylwch y bydd Margo yn cymryd egwyl rhwng sesiynau 6 a 7, sy’n golygu y bydd sesiwn olaf y cwrs hwn ar ddydd Sadwrn 30 Tachwedd 2019. 

Wythnos 7: Gosod strwythur mawr o'r elfennau amrywiol a grëwyd – uno, cydbwyso, cynnal, sychu araf 

Wythnos 8: Creu gwead arwynebedd gan ychwanegu addurniadau, dolennau, coiliau. 

Beth sydd angen i fyfyrwyr ddod gyda nhw? Tywel bach, llyfr brasluniau, camera/ffôn. 

Cinio: Nodwch fod y caffis ar y safle ar gau bob penwythnos, felly byddai'n syniad dod â phecyn bwyd.

Archebwch eich lle nawr

LLUNIADU

Lluniadu Bywyd, Dydd Mawrth o 24 Medi 2019

Dyddiad: Bob dydd Mawrth, yn dechrau ar 24 Medi 2019, 7:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £190
Tiwtor: Christopher Holloway
Lefel: Pob lefel

Mae lluniadu bywyd yn rhoi'r cyfle i luniadu ac i astudio'r ffurf ddynol yn ystod deg gwers gyda ffocws penodol. Mae'r dosbarth hwn yn agored i bawb, a bydd yn apelio at bob lefel yn cynnwys dechreuwyr. Caiff y sesiynau eu strwythuro i gynnig ystod eang o ystumiau ar gyfer lluniadu, yn cynnwys ystumiau byr yn ogystal â rhai estynedig. 

Mae hyn yn rhoi'r cyfle i chi arbrofi â gwahanol ymarferion i ddatblygu eich ymarfer sylwadol. Bydd yr ystumiau hirach yn rhoi mwy o amser i chi ddatblygu lluniadau mwy ystyriol ac yn eich helpu i ehangu eich dull dysgu personol chi o luniadu. 

Mae hwn yn ddosbarth a addysgir o fewn amgylchedd stiwdio ble anogir arbrofi a ble gallwn ddysgu drwy'r weithred o luniadu. Ceir hyfforddiant un-i-un a chyflwynir adborth drwyddi draw. 

Bydd angen i fyfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Un blwch o siarcol helygen, pensiliau lluniadu a dilëwr ar gyfer y sesiwn gyntaf. Bydd papur cetris gwyn A1 ar gael yn y dosbarth. Darperir hyfforddiant ynghylch deunyddiau, felly fe’ch cynghorir i beidio â phrynu'n ddiangen cyn i'r cwrs ddechrau.

Archebwch eich lle nawr

Cyflwyniad i Luniadu, Dydd Mercher o 25 Medi 2019

Dyddiad: bob dydd Mercher, yn dechrau ar 25 Medi 2019, 7.00-9.00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Christopher Holloway
Lefel: Dechreuwyr/Canolradd

Datblygwch eich sgiliau lluniadu o fewn amgylchedd stiwdio drwy archwilio ystod o ddulliau a ffyrdd gwahanol o luniadu mewn awyrgylch creadigol a chefnogol. 

Byddwn yn arbrofi ag ymarfer sylwadol, gan ennyn ysbrydoliaeth o fywyd llonydd, ffurf corff, ac ystod o sefyllfaoedd lluniadu sylwadol. Byddwn hefyd yn ymgorffori ac yn arbrofi ag ystod o wahanol ddeunyddiau ac yn edrych ar enghreifftiau artistiaid am ysbrydoliaeth. 

Bydd y cwrs yn ymdrin ag astudiaeth o linell, ffyrfder, cyfansoddiad, a gweithio gyda graddfa. Caiff hyn ei gyflwyno drwy ddull a addysgir ac ymarfer ymholgar. 

Bydd y cwrs hwn yn ein harwain at ddealltwriaeth well o egwyddorion lluniadu, ac yn datblygu cyfeiriad meddwl i ymateb ac i ddarganfod ymhellach sut y gall lluniadu ddatblygu i chi fel unigolyn. Ceir hyfforddiant un-i-un ac adborth drwyddi draw. 

Bydd angen i fyfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Un blwch o siarcol helygen, pensiliau lluniadu a dilëwr ar gyfer y sesiwn gyntaf, bydd papur cetris gwyn A1 ar gael yn y dosbarth. Darperir hyfforddiant ynghylch deunyddiau, felly fe’ch cynghorir i beidio â phrynu'n ddiangen cyn i'r cwrs ddechrau.

Archebwch eich lle nawr

Braslunio Trefol, dydd Sadwrn drwy gydol 2019 a 2020

Dyddiad: Dydd Sadwrn 28 Medi 2019, 10:00am-2:00pm
                 Dydd Sadwrn 29 Chwefror 2020, 10:00am-2:00pm
                 Dydd Sadwrn 13 Mehefin 2020, 10:00am-2:00pm
Hyd y cwrs: un sesiwn – mae croeso i'r myfyrwyr drefnu lle ar fwy nag un sesiwn
Pris: £40 y sesiwn
Tiwtor: Claire Hiett
Lefel: Mae croeso i bawb

Lleoliad: Cwrdd yng nghyntedd Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd. Bydd y tiwtor yn tywys y myfyrwyr o amgylch y Campws a phentref Llandaf a Chaeau Llandaf, os yw'r tywydd yn ddigon braf, yn ogystal â gweithio yn stiwdios yr Ysgol Celf a Dylunio ym Mloc N. 

 Nod y gweithdai hyn yw egluro'r broses o lunio llyfr braslunio diddorol, wrth feithrin eich sgiliau lluniadu arsylwadol ar yr un pryd yn nhirwedd brydferth a llawn ysbrydoliaeth Llandaf (os yw'r tywydd yn ddigon braf). Os na fydd modd lluniadu yn yr awyr agored oherwydd y tywydd, trefnir gweithgareddau yn y stiwdio. Byddwn hefyd yn archwilio potensial deunyddiau lluniadu gwlyb a sych amrywiol. 

Mae croeso i'r myfyrwyr drefnu lle mewn mwy nag un gweithdy. 

Ar gyfer pwy mae'r cwrs? Croesewir pob lefel. Mae'n addas ar gyfer y rheini sy'n datblygu llyfrau braslunio cyfryngau cymysg ac yn gweithio gydag amrywiaeth o syniadau ar raddfa fach. Unrhyw un sydd am ailddechrau defnyddio llyfr braslunio ar ôl seibiant hir. Darpar fyfyrwyr sy'n datblygu portffolio ac sydd angen llyfr braslunio er mwyn gwneud cais am gwrs. Y rheini sydd â diddordeb mewn llunio llyfrau braslunio diddorol ac sydd am feithrin gwell dealltwriaeth o'r pwnc. Unrhyw un sydd am feithrin rhai sgiliau newydd. 

Diddordeb mewn cofnodi gweledol a chadw llyfr braslunio/dyddiadur gweledol. Diddordeb mewn llunio llyfrau braslunio er mwyn datblygu ar lefel bersonol. Diddordeb mewn archwilio amrywiaeth o ddeunyddiau lluniadu. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: llyfr braslunio clawr caled – A5, A4 neu A3. Amrywiaeth o ddeunyddiau lluniadu gwlyb a sych. Pritt stick, siswrn, cyllell llawfeddyg. Sefydlyn, tâp masgio, rwber plastig. 

Cinio: Nodwch nad yw'r caffis sydd ar y safle ar agor ar y penwythnos felly byddai'n syniad da i chi ddod â chinio pecyn. 

Gwybodaeth Ychwanegol e.e. llyfrau defnyddiol i'w darllen/arddangosfeydd presennol i'w gweld
Sketchbooks Grayson Perry.
 John Constable – astudiaethau helaeth o'r awyr.
 Llyfrau braslunio Turner – teithio helaeth.
 Llyfr braslunio Picasso - Je Suis le Cahier.
 Instagram - #tatesketchbook
 The Sketchbook Project - Llyfrgell y Celfyddydau Brooklyn Efrog Newydd.

Archebwch eich lle nawr

Darlunio, dydd Mawrth o 24 Medi 2019

Dyddiad: bob dydd Mawrth, yn dechrau ar 24 Medi 2019, 6.30-8.30pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £195
Tiwtor: Layla Holzer
Lefel: Croeso i bawb, ond byddai ychydig o sgiliau lluniadu yn ddymunol

Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad hwyliog, arbrofol, seiliedig ar dechneg i ddarlunio. Dros y ddeg wythnos, byddwch yn archwilio ac yn dysgu technegau gwahanol megis paentio, darlunio arbrofol, gwneud printiau lo-fi, gwneud llyfrau, torri papur a dulliau digidol, wrth roi cynnig ar ddarlunio naratifau neu syniadau drwy gyfres o brosiectau bychan. Yn ychwanegol at hyn, byddwch yn derbyn cyfres o gyflwyniadau digidol cyn bob dosbarth i edrych drwyddynt gartref, a bydd y rhain yn rhoi gwybodaeth ddamcaniaethol o'r ddisgyblaeth darlunio ynghyd â llawer o ysbrydoliaeth i chi. 

Beth sydd angen i fyfyrwyr ddod gyda nhw? Pensiliau darlunio, dilewyr, hogwyr. 

Palet paentio (hen blât fyddai'r gorau), pot i ddŵr a detholiad o frwshys. 

Llyfr brasluniau a llyfr nodiadau. 

Unrhyw bennau, paent, inciau, neu bapurau y dymunent ddefnyddio. 

Unrhyw wybodaeth ychwanegol ee llyfrau defnyddiol i'w darllen/arddangosfeydd cyfredol i'w gweld? 

Artistiaid i edrych arnynt:
Quentin Blake
Laura Barrett
Peter Lloyd
Johnny Hannah
Clive Hicks-Jenkins
Tim Walker
Katie Harnett
John Vernon Lord
Betsy Walton
Paula Rego
Sophie Herxheimer
Faye Moorhouse
Graham Rawle
Lesley Barnes
Emmeline Pidgen
Laura Carlin
Lizzy Stewart
Isabelle Arsenault
Alice Pattullo
Joanna Spicer
Katy Horan
Kaye Belgvard
Lara Hawthorne
Nina Cosford
Vivien Mildenberger
Katherine McEwen

Archebwch eich lle nawr

Bywyd yn ei Hanfod: Lluniadu Arbrofol, dydd Iau o 07 Tachwedd 2019

Dyddiad: bob dydd Iau, yn dechrau ar 07 Tachwedd 2019, 6.00-8.00pm
Hyd y cwrs: 4 sesiwn
Pris: £80
Tiwtor: AJ Stockwell
Lefel: Dechreuwyr

Arbrofwch gyda deunyddiau amgen i luniadu yn y cwrs hwn o bedair wythnos. Wrth gyfeirio at y cysyniad traddodiadol o 'fywyd llonydd', byddwch yn creu astudiaethau lluniadu sy'n defnyddio deunyddiau a dyfwyd, a ddarganfuwyd ac a gynhyrchwyd yn lleol. Trwy gydol y cwrs, anogir chi i archwilio dulliau o farcio marc ac o luniadu ar bapur i wahanol raddfeydd. 

Mae AJ Stockwell yn artist ac yn addysgwraig sy'n byw yng Nghaerdydd. Cafodd hyfforddiant mewn Cerameg a Chelfyddyd Gain ac mae wedi gweithio'n genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan ddatblygu prosiectau annibynnol a chydweithredol. 

Beth sydd angen i fyfyrwyr ddod gyda nhw? Llyfr brasluniau, camera digidol neu ffôn clyfar ar gyfer dogfennu; ffedog neu hen ddillad ar gyfer gwaith budr. 

Unrhyw wybodaeth ychwanegol ee llyfrau defnyddiol i'w darllen/arddangosfeydd cyfredol i'w gweld? 

David Nash yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Archebwch eich lle nawr

PAENTIO

Peintio Lefel Uwch mewn Olew ac Acryligau, dydd Llun o 23 Medi 2019 - NID OES LLE AR Y CWRS

Dyddiad: Bob dydd Llun, yn dechrau ar 23 Medi 2019, 7:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Freya Dooley
Lefel: Canolradd/Uwch

Bydd y cwrs yn eich helpu i fagu hyder a datblygu eich dull o beintio mewn olew ac acryligau, ynghyd â meithrin eich sgiliau o ran cyfansoddiad, lliw ac arsylwi. Byddwch yn gweithio gydag amrywiaeth o bynciau, gyda phwyslais ar weithio gyda model byw a bywyd llonydd. Cewch eich annog i arbrofi gydag amrywiaeth o dechnegau a phrosesau er mwyn datblygu eich peintio. Gallai hyn gynnwys lluniadu, collage a gweithio tuag at haniaeth. 

Bob tymor bydd Freya yn archwilio thema wahanol gyda'r dosbarth, gyda'r myfyrwyr yn ei dilyn mewn ffordd sy'n diwallu eu hanghenion. Argymhellir mai myfyrwyr sy'n hyderus o ran yr hanfodion ac sydd â rhywfaint o brofiad o beintio a chymysgu lliwiau sy'n dilyn y cwrs hwn. Bydd y cwrs o gymorth iddynt o ran datblygu hyder, felly nid yw profiad yn hanfodol os ydy’r myfyriwr yn fodlon herio’i hunain. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Cynfasau, llyfr braslunio a deunyddiau lluniadu sylfaenol gan gynnwys siarcol, pensiliau ac ati. Darperir islau a byrddau. Lliw Olew o Ansawdd Artistiaid neu Fyfyrwyr: Coch Cadmiwm, Rhuddgoch Alisarin, Melyn Lemwn, Melyn Cadmiwm, Glas Phthalosyanin, Glas Coerwliwm, Dulas, Gwyn Titaniwm. Hefyd: carpiau, palet, cyllyll palet, brwshys pen gwastad (5mm, 1cm, 2cm), olew llinad, gwirod gwyn neu dyrpant. Mae'r rhain ar gael yn Pen and Paper, yr Arcêd Frenhinol, Caerdydd neu Hobbycraft.

Archebwch eich lle nawr

Darlunio’r Corff Dynol mewn Olew, Dydd Sadwrn 14 a Dydd Sul 15 Medi 2019

Dyddiad: Dydd Sadwrn 14 a Dydd Sul 15 Medi 2019, 10:00am-2:00pm
Hyd y cwrs: Dwy sesiwn ar un penwythnos
Pris: £95
Tiwtor: Sebastian Aplin
Lefel: Canolradd/Uwch

Bydd y cwrs hwn yn galluogi myfyrwyr i baentio model bywyd argyhoeddiadol mewn olew. Wrth ddechrau â chymysgu lliw, byddwn yn ystyried y penderfyniadau a wnaed pan oeddech yn creu eich paentiadau er mwyn eich helpu i sicrhau bod yr unigolyn yn sefyll allan o’r cefndir, sut i ddal ei ystum (boed yn eistedd neu'n sefyll, ac ati) a sut i’w ymgorffori "mewn gofod" yn hytrach na'i fod yn hofran ar y canfas. 

Er bydd y dasg yn ymddangos yn anodd, bydd cyfle i archwilio sawl egwyddor yn ymwneud â harmoni lliw a chyferbyniaeth cyn dechrau creu’r paentiad o'n model gam wrth gam. Bydd yr egwyddorion y byddwch yn eu dysgu ar y cwrs hwn yn rhoi'r hyder i chi ymgymryd ag amrywiaeth eang o bynciau wrth i chi ddatblygu dealltwriaeth gadarn o'r fecaneg o greu paentiad o fywyd. 

Bydd angen i fyfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: brwshys, toddydd diarogl, clytiau, cyllell balet. Paentiau olew: Rhuddgoch (Coch), Wmbr llosg (Brown), Gwyn Titaniwm, Dulas, Llwyd Payne.

Archebwch eich lle nawr

FFOTOGRAFFIAETH

Ffotograffiaeth: Rheoli Lliw ar gyfer Print Digidol a Delweddau ar y We, dydd Sadwrn 12 Hydref 2019

Dyddiad: Dydd Sadwrn 12 Hydref 2019, 10:00am – 4:00pm
Hyd y cwrs: 1 sesiwn
Pris: £65
Tiwtor: Gawain Barnard
Lefel: Croeso i bawb

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i fyd rheoli lliw gyda phwyslais ar greu cynnyrch gorffenedig ar gyfer printio neu ar gyfer cynnwys ar y we. 

Lleolir y cwrs yn y dosbarth yn ogystal ag yn y stiwdio ffotograffig er mwyn archwilio'r cysylltiad rhwng rheoli lliw digidol a phrint ffotograffig drwy gyflwyno myfyrwyr i'r prosesau gam wrth gam a ddefnyddir gan Adobe Photoship a Lightroom.

  Yn dilyn y cwrs, dylai myfyrwyr allu dangos y defnydd priodol o gamera digidol, ac o osod a mewnbwnio prosesau ffeiliau priodol. Bydd pob myfyriwr yn cynhyrchu print â'i liw wedi'i reoli ac yn archwilio'r cysylltiad rhwng rheoli lliw digidol a'r print ffotograffig. Mae'r cwrs wedi'i anelu at bobl ifanc sy'n gadael yr ysgol gyda diddordeb mewn ffotograffiaeth a hefyd at ddysgwyr gydol oes sy'n dymuno dysgu sgiliau newydd. 

Bydd angen i fyfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: camera digidol a gyriant caled cludadwy/cof pin. 

Cinio: Nodwch fod y caffis ar y safle ar gau bob penwythnos, felly byddai'n syniad dod â phecyn bwyd.

Archebwch eich lle nawr

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth, Dydd Llun o 23 Medi 2019 - NID OES LLE AR Y CWRS

Dyddiad: Bob dydd Llun, yn dechrau ar 23 Medi 2019, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Rory Buckland
Lefel: Croeso i bawb

Mae'r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr sydd wedi bod yn defnyddio'r modd awtomatig ar eu camera ond a hoffai ddechrau defnyddio'r swyddogaethau llaw er mwyn rheoli'r broses o dynnu llun yn well. Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno theori ac ymarfer rhagarweiniol ffotograffiaeth llaw i'r myfyrwyr, ac yn eu haddysgu sut i greu gwell ffotograffau, gan eu helpu i ddeall cyfuniadau lens a chamera. 

 Bydd y cwrs yn addysgu'r myfyrwyr sut i osod camera llaw er mwyn tynnu lluniau graenus mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd ac amgylcheddau, wrth iddynt feithrin dealltwriaeth o effeithiau golau, lliw a thymheredd ar y broses o dynnu llun. 

 Erbyn diwedd y cwrs, bydd y myfyrwyr wedi meithrin y wybodaeth a'r hyder i ddatblygu eu crefft ar eu liwt eu hunain a bydd ganddynt y sgiliau i dynnu lluniau yn y ffordd rydym yn eu gweld. 

 Yn ddelfrydol dylai fod gan y myfyrwyr gamera / camera ffôn (ffilm neu ddigidol, er bod digidol yn well) sy'n galluogi anwybyddu gosodiadau llaw i ryw raddau, ynghyd â llyfryn cyfarwyddiadau'r camera yn ddelfrydol. 

 Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Camera / camera ffôn (ffilm neu ddigidol, er bod digidol yn well) a llyfryn cyfarwyddiadau'r camera yn ddelfrydol, llyfr nodiadau.

Archebwch eich lle nawr

Cyfosodiad Celf Ffotograffig: Digidol, dydd Mawrth o 02 Hydref 2019

Dyddiad: Bob dydd Mawrth, yn dechrau ar 02 Hydref 2019, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 8 sesiwn
Pris: £145
Tiwtor: Rory Buckland
Lefel: Croeso i bawb

Cynlluniwyd y cwrs hwn i gyflwyno myfyrwyr i symbolaeth archdeipaidd a phersonol mewn celf er mwyn darganfod sut y gallwn gael gwell dealltwriaeth o'n lle yn y byd drwy gyfrwng delweddau digidol wedi'u cyfuno. Nod y cwrs yw cyflwyno myfyrwyr i gyd-destun ffotogyfosodiad mewn hanes celf ac i artistiaid y gorffennol a'r presennol sy'n ei ddefnyddio yn eu gwaith. 

Bydd myfyrwyr yn gweithio ar gasglu delweddau ffotograffig a ddarganfuwyd / a wnaethpwyd a'u gosod mewn cyfansoddiadau newydd creadigol a symbolaidd gan ddefnyddio meddalwedd golygu lluniau gan gael trosolwg o hanes a damcaniaeth symbolaeth a'i ddefnydd mewn ffotogyfosodiadau. 

Mae'r cwrs yn addas i ddechreuwyr, lefelau canolradd neu uwch, sy'n dymuno archwilio'r defnydd o symbolaeth mewn celf ffotogyfosodiad digidol. 

Nod y cwrs yw cael myfyrwyr i ddysgu’n annibynnol. Bydd y pythefnos gyntaf yn cyflwyno myfyrwyr i hanes ffotogyfosodiad ac i symbolaeth mewn celf a diwylliant, a cheir ymarferion ymarferol ar gyfer y ddau. Bydd y drydedd wythnos yn ymwneud ag ymarfer ymarferol cydweithiol, a bydd yr wythnosau olaf yn canolbwyntio ar brosiectau hunangyfeiriedig a chyflwyniadau myfyrwyr. 

Bydd angen i fyfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Deunyddiau ffynhonnell weledol e.e. lluniau digidol, unrhyw archif ddigidol o ddelweddau y maent yn eu dewis, llyfr nodiadau, gliniadur personol a meddalwedd golygu lluniau (DEWISOL). 

Rhai dolennau gwefannau a allai fod o ddefnydd i fyfyrwyr o ran ysbrydoliaeth / paratoi: 

Symbolau a Symbolaeth: 

https://academyofideas.com/2017/02/carl-jung-what-are-archetypes
http://www.theartstory.org/movement-symbolism.htm 
https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://duckduckgo.com/&httpsredir=1&article=1221&context=art_design_theses
http://www.new-wisdom.org/cultural_history1/02-archetypes/symbolism.htm 

Ffotogyfosodiad:

https://www.pinterest.co.uk/missgordonart/lesson-plan-photomontage
http://www.anothermag.com/art-photography/3318/top-10-collage-artists-hannah-hoch-to-man-rayhttps://cargocollective.com/mat200a/Photomontage-A-Collection
https://www.widewalls.ch/photomontage-art


Archebwch eich lle nawr

Cyfosodiad Celf Ffotograffig: Analog, dydd Mercher o 16 Hydref 2019

Dyddiad: Bob dydd Mercher, yn dechrau ar 16 Hydref 2019, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 8 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Rory Buckland
Lefel: Croeso i bawb

Cynlluniwyd y cwrs hwn i gyflwyno myfyrwyr i symbolaeth archdeipaidd a phersonol mewn celf er mwyn darganfod sut y gallwn gael gwell dealltwriaeth o'n lle yn y byd drwy gyfrwng delweddau digidol wedi'u cyfuno. Nod y cwrs yw cyflwyno myfyrwyr i gyd-destun ffotogyfosodiad mewn hanes celf ac i artistiaid y gorffennol a'r presennol sy'n ei ddefnyddio yn eu gwaith. 

Bydd myfyrwyr yn gweithio ar gasglu delweddau ffotograffig a ddarganfuwyd / a wnaethpwyd a'u gosod mewn cyfansoddiadau newydd creadigol a symbolaidd. Er mwyn rhoi eu hymarfer eu hunain mewn cyd-destun, bydd myfyrwyr yn ennill trosolwg o hanes a damcaniaeth symbolaeth a'i ddefnydd mewn ffotogyfosodiadau. 

Bydd myfyrwyr yn ennill dealltwriaeth o'r technegau sydd ar gael iddynt ac yn cynhyrchu corff o waith fydd yn rhoi sylfaen i ddatblygiad a/neu astudiaethau yn y dyfodol. Byddant yn gallu rhoi eu hymarfer mewn cyd-destun a deall beth sy'n eu cymell i greu gwaith o’r fath. Trwy gydweithio, byddant yn ennill gwerthfawrogiad o gymhellion a deinamig amgen o fewn y broses greadigol. 

 Bydd angen i fyfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Deunyddiau ffynhonnell gweledol e.e. hen gylchgronau, lluniau, llythyrau sothach, papurau newydd ac ati,, cyllell grefft, https://www.londongraphics.co.uk/x-acto-no-1-precision-knife-and-cap neu debyg, llyfr nodiadau, siswrn canolig. 

Rhai dolennau gwe gall fod o ddefnydd i fyfyrwyr o ran ysbrydoliaeth / paratoadau: 

Symbolau a Symbolaeth: 

https://academyofideas.com/2017/02/carl-jung-what-are-archetypes
http://www.theartstory.org/movement-symbolism.htm 
https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://duckduckgo.com/&httpsredir=1&article=1221&context=art_design_theses
http://www.new-wisdom.org/cultural_history1/02-archetypes/symbolism.htm 

Ffotogyfosodiad:

https://www.pinterest.co.uk/missgordonart/lesson-plan-photomontage
http://www.anothermag.com/art-photography/3318/top-10-collage-artists-hannah-hoch-to-man-rayhttps://cargocollective.com/mat200a/Photomontage-A-Collection
https://www.widewalls.ch/photomontage-art


Archebwch eich lle nawr

GWNEUD PRINTIAU

Sgrin-brintio, dydd Llun o 23 Medi 2019

Dyddiad: bob dydd Llun, yn dechrau ar 23 Medi 2019, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Nigel Bowles
Lefel: Pob lefel

Bydd y rhaglen deg wythnos hon yn cyflwyno technegau sgrin-brintio ar bapur â llaw syml i'r myfyrwyr hynny heb fawr ddim profiad, os o gwbl, o'r cyfrwng. Rhoddir pwyslais ar ddatblygu lluniadau, ffotograffau, neu unrhyw ddyluniad 2D arall yn waith a gynhyrchir ar bapur. 

Bydd cyfleoedd i drafod eich printiadau gyda'r tiwtor, a rhoi cynnig ar brosiectau mwy cymhleth sy'n gofyn am beth gwybodaeth am feddalwedd trin delweddau fel Adobe Photoshop. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: darperir yr holl ddeunyddiau arbenigol ar gyfer y cwrs.

Archebwch eich lle nawr

Printio Leino Arbrofol, dydd Iau o 26 Medi 2019

Dyddiad: bob dydd Iau, yn dechrau ar 26 Medi 2019, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Tom Martin
Lefel: Pob lefel

Yn ystod y cwrs 10 wythnos hwn byddwch yn archwilio'r ffyrdd anarferol niferus o ddefnyddio lino, o dechneg leihau, gan ddefnyddio offer trydanol i wneud marciau, ysgythru cawstig i 'gnoi' blociau, Chin collé (y defnydd o gollage), printio amlfloc, castin plaster a dulliau incio anarferol fel rholio enfys. Byddwch yn creu printiadau cyffrous a dynamig sydd efallai'n chwalu'r cysyniad traddodiadol mai proses du a gwyn/graffig yw lino. Yn ystod y cwrs hwn, byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i dechnegau gwneud papur sylfaenol er mwyn i chi allu argraffu eich papur eich hun a wnaed â llaw. 

Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i lawer o artistiaid sy'n defnyddio lino mewn ffyrdd anarferol a chewch y cyfle i weld enghreifftiau o'u gwaith. 

 Mae'r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr a hefyd y rheini sydd am feithrin eu sgiliau presennol. 

 Mae gennym stiwdio gwneud print hyfryd sydd â digon o ystafelloedd i weithio a chewch y cyfle i ddefnyddio ein gweisg 'Albion' a 'Columbian' sy'n dyddio o'r 1800au! 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Darperir yr holl ddeunyddiau ond gall y broses brintio fod yn fudr, felly gwisgwch rywbeth lle na fydd ots y bydd yn mynd yn frwnt, neu dewch â ffedog.

Archebwch eich lle nawr

Chwarae Trefol: O Laser i Sgrin-brint, dydd Mercher o 25 Medi 2019

Dyddiad: Bob dydd Mercher, yn dechrau ar 25 Medi 2019, 7:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £185
Tiwtor: James Acott-Davies
Lefel: Croeso i bawb

Ar y cwrs hwn, bydd y myfyrwyr yn creu llyfr artistiaid gan ddefnyddio technegau printio sgrin a thorri laser, gan archwilio a herio eu ffiniau personol ac artistig wrth gyfleu amgylcheddau pensaernïol trefol mewn ffordd unigryw, llawn dychymyg, gan arbrofi gyda lliw, siâp a chyfansoddiad. Mae'r cwrs ar gyfer pob gallu, ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn arbrofi. 

Yn ystod y deg sesiwn, bydd y myfyrwyr yn meithrin dealltwriaeth o'r ffordd y gall celf gyfleu pensaernïaeth a byddant yn meithrin gwybodaeth am brintio sgrin, torri laser, sgiliau cyfansoddiadol a gwneud llyfrau. Nod y cwrs yw cael y myfyrwyr i fynd ati i wneud print mewn ffordd frwdfrydig, llawn mwynhad, gan feithrin dealltwriaeth dda o'i alluoedd yn ogystal â dysgu pa mor hyblyg y gall torri laser fod ym maes celf a dylunio. 

Bydd y tiwtor yn annog y myfyrwyr i feddwl y tu allan i'r bocs wrth iddynt fwynhau sesiynau ymarferol yn y stiwdio, gydag ambell sgwrs un i un, a chymorth drwyddi draw. 

Yn ystod wythnosau 1-5 cyflwynir briff y prosiect a'r technegau printio, gyda'r myfyrwyr yn dysgu sut i greu a pharatoi deunyddiau yn barod i brintio sgrin, gan ddangos enghreifftiau o wneud marciau a delweddau a all gael eu defnyddio, cyn symud i ddinoethi sgriniau a gwaith printio. 

Yn ystod wythnosau 5-8 bydd y myfyrwyr yn cynhyrchu cynifer o brintiadau amrywiol â phosibl. Cyflwynir technegau printio mwy datblygedig hefyd. 

Yn ystod wythnosau 9-10 caiff y myfyrwyr gyfarwyddyd ar dorri laser a chreu llyfrau, gan ddefnyddio nytiau a bolltau i rwymo printiadau'n gynnyrch gorffenedig. 

 Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Llyfr braslunio, pennau a phensiliau. Gall gwaith printio fod yn fudr, felly gwisgwch rywbeth lle na fydd ots y bydd yn mynd yn frwnt, neu dewch â ffedog. 

Gwybodaeth Ychwanegol e.e. llyfrau defnyddiol i'w darllen/arddangosfeydd presennol i'w gweld: 

 Bydd yr artistiaid hyn yn rhoi syniad o liw, gofod a chyfansoddiad i'r myfyrwyr, a fydd yn thema drwy gydol y cwrs:
 • Frank Stella
 • Howard Hodgkin
• Robert Rauschenberg
 • Kazimir Malevich
• Dieter Roth (llyfrau)

Archebwch eich lle nawr

Penwythnos Collograff, penwythnosau gydol 2019 a 2020

Dyddiad: Dydd Sadwrn 07 a Dydd Sul 08 Medi 2019 10:00am-1:00pm
                  Dydd Sadwrn 11 a Dydd Sul 12 Ionawr 2020, 10:00am-1:00pm
                  Dydd Sadwrn 16 a Dydd Sul 17 Mai 2020, 10:00am-1:00pm
Hyd y cwrs: Dwy sesiwn mewn un penwythnos, tair awr fesul sesiwn
Pris: £60 y penwythnos
Tiwtor: Claire Hiett
Lefel: Croeso i bawb

Bydd y cwrs deuddydd hwn yn eich galluogi i gynhyrchu ac i brintio colograff (collage printiedig), gan ddefnyddio cerdyn mownt sgrap a sgrapiau amrywiol o bapur gweadog. Ar y diwrnod cyntaf, byddwch yn trafod eich syniadau dylunio gyda'r tiwtor er mwyn cynhyrchu canlyniad priodol seiliedig ar y brif ffynhonnell neu/a'r ffynhonnell eilaidd. 

Gan ei bod yn hanfodol i farneisio platiau colograff er mwyn diogelu'r arwynebedd ar gyfer y broses incio, bydd hwn yn weithdy deuddydd. Caiff y colograffau a wnaed ar y diwrnod cyntaf eu printio ar yr ail ddiwrnod. Cyfle gwych i ddefnyddio'r holl bapurau a chardiau sgrap fyddai fel arall yn diweddu yn y domen ailgylchu! 

Bydd angen i fyfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: deunyddiau prif ffynhonnell neu/a ffynhonnell eilaidd neu ddeunydd cyfeirio i ddatblygu drwy brint (ffotograffau, delwedd yr ydych yn ei hoffi, neu lyfr brasluniau o'ch gwaith). Papurau sgrap – e.e. papur gweadog, doilis, tameidiau o bapur wal, papur olrhain, papur llyfnu, pensil, llafn fflaim, tâp masgio, Pritt Stick. 

Cinio: Nodwch fod y caffis ar y safle ar gau dros y penwythnos, felly byddai'n syniad dod â phecyn bwyd.

Archebwch eich lle nawr