Cyrsiau

Bydd Ysgol Gelf Agored Caerdydd yn agor ei drysau unwaith yn rhagor ym Ebrill 2019 gydag ystod eang o gyfleoedd dysgu ardderchog ar gael. O gyrsiau crochenwaith i beintio, o luniadau i ddylunio, ffotograffiaeth, gwneud printiau a chrefft, mae rhywbeth at ddant pawb. 

Does dim ots p'un a ydych chi'n artist neu'n ddylunydd profiad, yn paratoi portffolio i wneud cais am raglen gradd neu raglen Sylfaen, neu os nad ydych erioed wedi gafael mewn pensil o'r blaen. Mae'r cyrsiau a'r gweithdai yn ffordd wych o roi cynnig ar sgiliau newydd neu ddatblygu eich ymarfer ymhellach.

 Gallwch gadw lle ar bob cwrs nawr.

Rydym wedi gwneud y broses archebu yn gyflymach, yn haws ac yn fwy hygyrch i'n cwsmeriaid. Gallwch nawr drefnu lle yn uniongyrchol ar unrhyw gwrs drwy siop ar-lein Met Caerdydd, sydd ar gael bob awr o'r dydd a'r nos, saith diwrnod yr wythnos, a'r cyntaf i'r felin yw hi. Byddwn yn dal i allu helpu i gadw llefydd dros y ffôn yn ystod yr wythnos, yn ystod oriau swyddfa, os oes angen. 

Nodwch y bydd y broses archebu ar gyfer pob cwrs yn cau wythnos union cyn dechrau'r cwrs.

I ymuno â'n rhestr bostio ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein rhaglen o gyrsiau, e-bostiwch eich manylion cyswllt at coas@cardiffmet.ac.uk

SERAMEG

Crochenwaith, bob dydd Mercher o 01 Mai 2019

Dyddiad: Bob dydd Mercher, yn dechrau ar 01 Mai 2019, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £195
Tiwtor: Margo Schmidt
Lefel: Dechreuwyr (croeso i bawb)

Dysgwch sut i daflu ar olwyn y crochenydd! Dosbarth cam wrth gam sy'n dysgu sut i daflu potiau â llaw. Mae'r dosbarth hwn yn addas i ddechreuwyr pur yn ogystal â'r rheini a hoffai wella eu sgiliau taflu. 

Bydd dechreuwyr yn dysgu sut i daflu silindrau a phowlenni, ac efallai y bydd y rheini sydd â rhai sgiliau taflu yn barod am archwilio handlenni, caeadau ac ychwanegiadau eraill – p'un a ydynt yn cael eu taflu neu eu hadeiladu â llaw. 

Bydd y dosbarth llawn hwyl hwn hefyd yn cynnig y cyfle i ddysgu ystod eang o dechnegau addurno wynebau a all drawsnewid hyd yn oed y potiau mwyaf sylfaenol yn ddarnau unigryw! 

Gyda'n gilydd byddwn yn gwydro'r potiau ar ddiwedd y cwrs, a byddant yn cael eu llosgi mewn odyn er mwyn i chi fynd â nhw gartref a'u cadw, heb unrhyw gost ychwanegol. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Cofiwch ddod â thywel bach/lliain sychu llestri (rydym yn darparu ffedogau), a gwisgwch rywbeth lle na fydd ots os bydd yn mynd yn frwnt, oherwydd gall crochenwaith fod yn waith budr! 

O ganlyniad i ymrwymiadau eraill, sylwch y bydd Margo yn cymryd egwyl rhwng sesiynau 9 a 10, sy’n golygu y bydd sesiwn olaf y cwrs hwn ar ddydd Mercher 10 Gorffennaf 2019.

Archebwch eich lle nawr

Crochenwaith, bob dydd Iau o 02 Mai 2019

Dyddiad: Bob dydd Iau, yn dechrau ar 02 Mai 2019, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £195
Tiwtor: Margo Schmidt
Lefel: Dechreuwyr (croeso i bawb)

Dysgwch sut i daflu ar olwyn y crochenydd! Dosbarth cam wrth gam sy'n dysgu sut i daflu potiau â llaw. Mae'r dosbarth hwn yn addas i ddechreuwyr pur yn ogystal â'r rheini a hoffai wella eu sgiliau taflu. 

Bydd dechreuwyr yn dysgu sut i daflu silindrau a phowlenni, ac efallai y bydd y rheini sydd â rhai sgiliau taflu yn barod am archwilio handlenni, caeadau ac ychwanegiadau eraill – p'un a ydynt yn cael eu taflu neu eu hadeiladu â llaw. 

Bydd y dosbarth llawn hwyl hwn hefyd yn cynnig y cyfle i ddysgu ystod eang o dechnegau addurno wynebau a all drawsnewid hyd yn oed y potiau mwyaf sylfaenol yn ddarnau unigryw! 

Gyda'n gilydd byddwn yn gwydro'r potiau ar ddiwedd y cwrs, a byddant yn cael eu llosgi mewn odyn er mwyn i chi fynd â nhw gartref a'u cadw, heb unrhyw gost ychwanegol. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Cofiwch ddod â thywel bach/lliain sychu llestri (rydym yn darparu ffedogau), a gwisgwch rywbeth lle na fydd ots os bydd yn mynd yn frwnt, oherwydd gall crochenwaith fod yn waith budr!

O ganlyniad i ymrwymiadau eraill, sylwch y bydd Margo yn cymryd egwyl rhwng sesiynau 9 a 10, sy’n golygu y bydd sesiwn olaf y cwrs hwn ar ddydd Mercher 10 Gorffennaf 2019.

Archebwch eich lle nawr

Gweithio Gyda Clai, Dydd Sadwrn 29 & Dydd Sul 30 Mehefin 2019

Dyddiad: Dydd Sadwrn 29 & Dydd Sul 30 Mehefin 2019, y ddau o 10:00am – 3:00pm
Hyd y cwrs: 2 sesiwn
Pris: £110
Tiwtor: AJ Stockwell
Lefel: Dechreuwyr (dwys)

Bydd y cwrs yn galluogi mynychwyr ynglŷn â sut i wneud gwrthrychau 3D o glai! 

Gan weithio gyda dulliau adeiladu sylfaenol, fel lapio, adeiladu slabiau a gwasgu, byddwch yn dysgu sut i wneud gwrthrychau cerameg gyda’ch dwylo *. Drwy gydol y ddau ddiwrnod, byddwch yn cael eich annog i archwilio ac arbrofi â thechnegau adeiladu â llaw ac addurno arwyneb gan ddefnyddio slipiau lliwgar ac offer syml. Cewch eich cyflwyno i wahanol artistiaid/cynllunwyr sy’n gweithio gyda thechnegau adeiladu â llaw. *(Byddwch yn ymwybodol nad yw’r cwrs hwn yn cynnwys gweithio ar olwyn crochennydd) 

Mae’r cwrs wedi ei anelu at unrhyw un sydd eisiau dysgu sut i weithio gyda chlai fel cyfrwng artistig ac ehangu eu sgiliau a syniadau creadigol trwy’r deunydd hwn. Gallai fod o ddiddordeb hefyd i ddarpar ymgeiswyr ar gyfer colegau a phrifysgolion sy’n bwriadu cofrestru ar gyfer pwnc sy’n ymwneud â chynllunio/celfyddyd gain neu grefft neu wella eu medrusrwydd a sgiliau echddygol ar gyfer pynciau fel deintyddiaeth. 

Bydd Myfyrwyr Deilliannau Dysgu yn:
 * Dysgu sut i ddefnyddio technegau adeiladu â llaw a chymhwyso’r rhain ar gyfer eu syniadau eu hunain.
 * Datblygu sgiliau wrth weithio gyda chlai trwy amrywiaeth o dechnegau.
* Gwneud cyfres o wrthrychau o glai a fydd yn cael eu tanio a’u haddurno â slip lliw.
 * Cael gwybodaeth am gyd-destun cerameg mewn celf a chynllun. 

 Bydd y cwrs yn cael ei gynnal mewn stiwdio yn yr adran cerameg. Caiff ei gyflwyno trwy gyfres o arddangosiadau technegol ac amser stiwdio wedi ei hwyluso. 

 Beth sydd angen i’r myfyrwyr ddod gyda nhw? Ffedog, tywel, camera i gofnodi (gall fod yn ffôn clyfar), llyfr braslunio a phensiliau/pennau. 

 Mae gwybodaeth ychwanegol a defnyddiol ar gyfer y rheini sy’n dymuno mynychu yn cynnwys y llyfrau canlynol i’w darllen ac arddangosfeydd presennol i’w gweld:
Fitamin C – Clai + Cerameg, Phaidon
Clai: Contemporary Ceramic Artisans, Thames & Hudson
Sculpting and Handbuilding (New Ceramics), Claire Loder

Archebwch eich lle nawr

LLUNIADU

Bywluniadu, bob dydd Mawrth o 30 Ebrill 2019

Dyddiad: Bob dydd Mawrth, yn dechrau ar 30 Ebrill 2019, 7:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £190
Tiwtor: Christopher Holloway
Lefel: Pob lefel

Mae bywluniadu yn cynnig y cyfle i luniadu ac astudio'r corff dynol dros ddeg gwers benodol. Mae'r dosbarth hwn yn agored i bawb, a fydd yn apelio i bob lefel, gan gynnwys dechreuwyr. Mae'r sesiynau wedi'u strwythuro er mwyn lluniadu ystod eang o ystumiau, a fydd yn cynnwys ystumiau byr ac estynedig. 

Bydd hyn yn rhoi'r cyfle i chi arbrofi gyda gwahanol ymarferion er mwyn datblygu eich ymarfer arsylwi. Bydd ystumiau hirach yn rhoi mwy o amser i chi ddatblygu lluniadau mwy ystyriol ac yn eich helpu i ehangu eich dull personol o ddysgu am luniadu. 

 Mae hwn yn ddosbarth a gaiff ei addysgu mewn amgylchedd stiwdio, lle anogir arbrofi a lle gallwn ddysgu drwy luniadu ei hun. Darperir sesiynau tiwtora un i un ac adborth drwy gydol y cwrs. 

 Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Un bocs o siarcol helyg, rhai pensiliau lluniadu a rwber ar gyfer y sesiwn gyntaf. Bydd papur cetris gwyn A1 ar gael yn y dosbarth. Rhoddir cyngor ar ddeunyddiau, felly ni ddylech brynu unrhyw beth yn ddiangen cyn i'r cwrs ddechrau.

Archebwch eich lle nawr

Cyflwyniad i Luniadu, bob dydd Mercher o 01 Mai 2019

Dyddiad: Bob dydd Mercher, yn dechrau ar 01 Mai 2019, 7.00-9.00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Christopher Holloway
Lefel: Dechreuwyr / Canolradd

Datblygwch eich sgiliau lluniadu mewn lleoliad stiwdio drwy archwilio amrywiaeth o wahanol ddulliau o luniadu, mewn amgylchedd creadigol a chefnogol. 

Byddwn yn archwilio gydag ymarfer arsylwi, gan dynnu ysbrydoliaeth o fywyd llonydd, y corff, ac amrywiaeth o sefyllfaoedd lluniadu arsylwadol. Byddwn yn ymgorffori ac yn arbrofi gydag amrywiaeth o ddeunyddiau gwahanol ac yn edrych ar enghreifftiau artistiaid am ysbrydoliaeth. 

 Bydd y cwrs yn cwmpasu astudio llinell, tôn, cyfansoddiad a gweithio gyda graddfa. Cyflwynir hyn drwy ymarfer dull a holi a addysgir. 

 Bydd y cwrs hwn yn meithrin gwell dealltwriaeth o egwyddorion lluniadu, gan ganolbwyntio ar ymateb a darganfod ymhellach sut y gall lluniadu ddatblygu i chi'n unigol. Cefnogir hyn gan sesiynau tiwtora un i un ac adborth drwy gydol y cwrs. 

 Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Un bocs o siarcol helyg, rhai pensiliau lluniadu a rwber ar gyfer y sesiwn gyntaf. Bydd papur cetris gwyn A1 ar gael yn y dosbarth. Rhoddir cyngor ar ddeunyddiau, felly ni ddylech brynu unrhyw beth yn ddiangen cyn i'r cwrs ddechrau.

Archebwch eich lle nawr

Braslunio Trefol, bob dydd Sadwrn drwy gydol 2018 a 2019

Dyddiad: Dydd Sadwrn 18 Mai 2019, 10:00am-2:00pm  / Dydd Sadwrn 8 Mehefin 2019, 10:00am-2:00pm
Hyd y cwrs:: un sesiwn – mae croeso i'r myfyrwyr drefnu lle ar fwy nag un sesiwn
Pris: £40 y sesiwn
Tiwtor: Claire Hiett
Lefel: Mae croeso i bawb

Lleoliad: Cwrdd yng nghyntedd Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd. Bydd y tiwtor yn tywys y myfyrwyr o amgylch y Campws a phentref Llandaf a Chaeau Llandaf, os yw'r tywydd yn ddigon braf, yn ogystal â gweithio yn stiwdios yr Ysgol Celf a Dylunio ym Mloc N. 

Nod y gweithdai hyn yw egluro'r broses o lunio llyfr braslunio diddorol, wrth feithrin eich sgiliau lluniadu arsylwadol ar yr un pryd yn nhirwedd brydferth a llawn ysbrydoliaeth Llandaf (os yw'r tywydd yn ddigon braf). Os na fydd modd lluniadu yn yr awyr agored oherwydd y tywydd, trefnir gweithgareddau yn y stiwdio. Byddwn hefyd yn archwilio potensial deunyddiau lluniadu gwlyb a sych amrywiol. 

Mae croeso i'r myfyrwyr drefnu lle mewn mwy nag un gweithdy. 

Ar gyfer pwy mae'r cwrs? Croesewir pob lefel. Mae'n addas ar gyfer y rheini sy'n datblygu llyfrau braslunio cyfryngau cymysg ac yn gweithio gydag amrywiaeth o syniadau ar raddfa fach. Unrhyw un sydd am ailddechrau defnyddio llyfr braslunio ar ôl seibiant hir. Darpar fyfyrwyr sy'n datblygu portffolio ac sydd angen llyfr braslunio er mwyn gwneud cais am gwrs. Y rheini sydd â diddordeb mewn llunio llyfrau braslunio diddorol ac sydd am feithrin gwell dealltwriaeth o'r pwnc. Unrhyw un sydd am feithrin rhai sgiliau newydd. 

Diddordeb mewn cofnodi gweledol a chadw llyfr braslunio/dyddiadur gweledol. Diddordeb mewn llunio llyfrau braslunio er mwyn datblygu ar lefel bersonol. Diddordeb mewn archwilio amrywiaeth o ddeunyddiau lluniadu. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: llyfr braslunio clawr caled – A5, A4 neu A3. Amrywiaeth o ddeunyddiau lluniadu gwlyb a sych. Pritt stick, siswrn, cyllell llawfeddyg. Sefydlyn, tâp masgio, rwber plastig. 

Cinio: Nodwch nad yw'r caffis sydd ar y safle ar agor ar y penwythnos felly byddai'n syniad da i chi ddod â chinio pecyn. 

Gwybodaeth Ychwanegol e.e. llyfrau defnyddiol i'w darllen/arddangosfeydd presennol i'w gweld
Sketchbooks Grayson Perry.
 John Constable – astudiaethau helaeth o'r awyr.
 Llyfrau braslunio Turner – teithio helaeth.
 Llyfr braslunio Picasso - Je Suis le Cahier.
 Instagram - #tatesketchbook
 The Sketchbook Project - Llyfrgell y Celfyddydau Brooklyn Efrog Newydd.

Archebwch eich lle nawr

PEINTIO

Peintio i Ddechreuwyr/Lefel Ganolradd, bob dydd Iau o 02 Mai 2019

Dyddiad: bob dydd Iau, yn dechrau ar 02 Mai 2019, 7:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 5 sesiwn
Pris: £ 90
Tiwtor: Laura Welsman 
Lefel: Dechreuwyr / Canolradd

Byddai'r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd am ddysgu sut i beintio neu feithrin eu sgiliau peintio a chreadigol. Nid oes angen unrhyw brofiad o beintio i gymryd rhan, dim ond dyhead i arbrofi a dysgu sut i ddefnyddio paent. 

 Bydd y cwrs hwn yn helpu i ddatblygu dull unigol o beintio, wrth arbrofi gydag amrywiaeth cyffrous o ddeunyddiau ar yr un pryd. Ymhlith y pynciau dan sylw fydd astudiaethau arsylwadol, creu cyfansoddiadau a dysgu sut i ddefnyddio paent er mwyn datblygu arddull. Bydd pob sesiwn yn cynnwys arddangosiad technegol, gan eich cyflwyno i broses neu gyfrwng newydd. Yna cewch weithio ar nifer o baentiadau llai, neu adeiladu ar un neu ddau ddarn o waith parhaus. Yn ystod y gweithdai, bydd llyfrau a delweddau o waith celf ar gael i'ch ysbrydoli, yn ogystal â chymorth un i un gan y tiwtor. 

 Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: amrywiaeth o frwshys o wahanol faint, cyllyll palet, carpiau, ffedog/oferôl, jariau ar gyfer dŵr/gwirod gwyn. Bydd angen i chi ddod â phaent sy'n cynnwys amrywiaeth o baent acrylig neu olew neu gouache, dim ond lliwiau sylfaenol a gwyn sydd eu hangen! Bydd papur ar gael yn y dosbarth, er efallai y byddwch am ddod â chynfas/bwrdd. Ni fydd angen offer/deunyddiau drud arnoch ar gyfer y dosbarth hwn. Y nod yw arbrofi gyda'r hyn y gallwch gael gafael arno.

Archebwch eich lle nawr

Peintio Lefel Uwch mewn Olew ac Acryligau, bob dydd Llun o 29 Ebrill 2019

Dyddiad: Bob dydd Llun, yn dechrau ar 29 Ebrill 2019, 7:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Freya Dooley
Lefel: Canolradd/Uwch

Bydd y cwrs yn eich helpu i fagu hyder a datblygu eich dull o beintio mewn olew ac acryligau, ynghyd â meithrin eich sgiliau o ran cyfansoddiad, lliw ac arsylwi. Byddwch yn gweithio gydag amrywiaeth o bynciau, gyda phwyslais ar weithio gyda model byw a bywyd llonydd. Cewch eich annog i arbrofi gydag amrywiaeth o dechnegau a phrosesau er mwyn datblygu eich llun. Gallai hyn gynnwys lluniadu, collage a gweithio tuag at haniaeth. 

 Bob tymor bydd Freya yn archwilio thema wahanol gyda'r dosbarth, gyda'r myfyrwyr yn ei dilyn mewn ffordd sy'n diwallu eu hanghenion. Er nad yw'n hanfodol, argymhellir mai myfyrwyr sy'n hyderus o ran yr hanfodion ac sydd â rhywfaint o brofiad o beintio a chymysgu lliwiau sy'n dilyn y cwrs hwn. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Cynfasau, llyfr braslunio a deunyddiau lluniadu sylfaenol gan gynnwys siarcol, pensiliau ac ati. Darperir islau a byrddau. Lliw Olew o Ansawdd Artistiaid neu Fyfyrwyr: Coch Cadmiwm, Rhuddgoch Alisarin, Melyn Lemwn, Melyn Cadmiwm, Glas Phthalosyanin, Glas Coerwliwm, Dulas, Gwyn Titaniwm. Hefyd: carpiau, palet, cyllyll palet, brwshys pen gwastad (5mm, 1cm, 2cm), olew llinad, gwirod gwyn neu dyrpant. Mae'r rhain ar gael yn Pen and Paper, yr Arcêd Frenhinol, Caerdydd neu Hobbycraft. 

Gan fod y Brifysgol ar gau ar Wyliau Banc mis Mai, sylwch y bydd sesiwn olaf y cwrs hwn ar ddydd Llun 15 Gorffennaf 2019.

Archebwch eich lle nawr

Penwythnos Peintio Tirlun mewn Dyfrlliwiau, dydd Sadwrn 06 a dydd Sul 07 Gorffennaf 2019

Dyddiad: dydd Sadwrn 06 a dydd Sul 07 Gorffennaf 2019, 10:00am-2:00pm
Hyd y cwrs: 2 sesiwn, 4 awr y sesiwn
Pris: £95
Tiwtor: Sebastian Aplin
Lefel: Dechreuwyr hyd lefel Uwch

Mae tirlun y gwanwyn a’r haf yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd i’r peintiwr dynnu lluniau a brasluniau yn yr awyr agored. Os bydd y tywydd yn braf, fe welwn sut i gyflawni braslunio dyfrlliw “plein air” a fydd yn cipio elfennau gweledol yr olygfa ac yn fan cychwyn am waith mwy gorffenedig yn y stiwdio. Drwy fagu’r hyder i weithio yn yr awyr agored a gwneud penderfyniad gwybodus am gyfansoddiad a lliw, cawn ymgorffori’r awyr agored ardderchog yn ein harferion stiwdio. 

Edrychwn ar sut i wneud i nodweddion arbennig iawn dyfrlliwiau weithio o’n plaid ni ac nid yn ein herbyn. Mae’r cyfrwng hwn yn cael ei ystyried yn dechneg anodd ei meistroli am fod llai o le i addasu paentiad ar ôl i’r lliw gael ei gymhwyso. Wedi dweud hynny, mae gan ddyfrlliwiau llwyddiannus oleuedd sy’n anodd ei gyflawni mewn cyfryngau eraill. Yn unol â’n harfer, byddwn ni’n rhyfeddu at weithiau celf o fri mewn dyfrlliw ac yn ceisio dehongli’r elfennau allweddol sy’n eu gwneud nhw mor llwyddiannus. 

Beth ddylai myfyrwyr ddod â nhw: Set o ddyfrlliwiau mewn pedyll/palet, brwsys dyfrlliw, pad dyfrlliw garw A3 neu A4 300gsm (digon trwchus), pensil braslunio, cynhwysydd dŵr, tywelion papur, stôl ysgafn.

Archebwch eich lle nawr

Nosweithiau Peintio Tirlun mewn Dyfrlliwiau, dydd Mercher 07 tan ddydd Gwener 09 Awst 2019

Dyddiad: dydd Mercher 07, dydd Iau 08 a dydd Gwener 09 Awst 2019, 6:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 3 sesiwn, 3 awr y sesiwn
Pris: £105
Tiwtor: Sebastian Aplin
Lefel: Dechreuwyr hyd lefel Uwch

Mae tirlun y gwanwyn a’r haf yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd i’r peintiwr dynnu lluniau a brasluniau yn yr awyr agored. Os bydd y tywydd yn braf, fe welwn sut i gyflawni braslunio dyfrlliw “plein air” a fydd yn cipio elfennau gweledol yr olygfa ac yn fan cychwyn am waith mwy gorffenedig yn y stiwdio. Drwy fagu’r hyder i weithio yn yr awyr agored a gwneud penderfyniad gwybodus am gyfansoddiad a lliw, cawn ymgorffori’r awyr agored ardderchog yn ein harferion stiwdio. 

Edrychwn ar sut i wneud i nodweddion arbennig iawn dyfrlliwiau weithio o’n plaid ni ac nid yn ein herbyn. Mae’r cyfrwng hwn yn cael ei ystyried yn dechneg anodd ei meistroli am fod llai o le i addasu paentiad ar ôl i’r lliw gael ei gymhwyso. Wedi dweud hynny, mae gan ddyfrlliwiau llwyddiannus oleuedd sy’n anodd ei gyflawni mewn cyfryngau eraill. Yn unol â’n harfer, byddwn ni’n rhyfeddu at weithiau celf o fri mewn dyfrlliw ac yn ceisio dehongli’r elfennau allweddol sy’n eu gwneud nhw mor llwyddiannus. 

Beth ddylai myfyrwyr ddod â nhw: Set o ddyfrlliwiau mewn pedyll/palet, brwsys dyfrlliw, pad dyfrlliw garw A3 neu A4 300gsm (digon trwchus), pensil braslunio, cynhwysydd dŵr, tywelion papur, stôl ysgafn.

Archebwch eich lle nawr

FFOTOGRAFFIAETH A FFILM

Ffotograffiaeth: Pobl a Lle, bob dydd Mawrth o 30 Ebrill 2019

Dyddiad: Bob dydd Mawrth, yn dechrau ar 30 Ebrill 2019, 6:30-9:00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £195
Tiwtor: Gawain Barnard
Lefel: Croeso i bawb

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad ymarferol i fyd ffotograffiaeth, ac mae wedi'i gynllunio i helpu'r myfyrwyr i ddechrau eu taith fel ymarferwyr yn fwyfwy hyderus. Gan weithio'n lleol ar bortread a thirwedd, y nod yw meithrin gallu technegol ynghyd â gwaith cynllunio prosiect. 

 Caiff y myfyrwyr eu hannog i archwilio amgylchedd cyfarwydd drwy ffotograffiaeth portread a thirwedd, a chânt eu cyflwyno i waith artistiaid. Caiff sgiliau ymarferol a gwybodaeth am draddodiadau ffotograffig a thechnolegau newydd eu meithrin ynghyd â sgiliau dadansoddol. 

Dylai'r cwrs hwn helpu'r myfyrwyr i ddysgu sgiliau sy'n cynnwys y defnydd cywir o gamera digidol, gan ddefnyddio stopiau-F, cyflymder caeadau ac ISO yn gywir. Dangos gwybodaeth sylfaenol am Adobe Photoshop. Dangos gwybodaeth sylfaenol am Adobe Bridge. Cynhyrchu portffolio argraffedig o ffotograffau. Meddu ar wybodaeth dda am reoli ffeiliau a llif gwaith digidol. Cynllunio a chyflawni prosiect ffotograffig. Dangos sgiliau meddwl beirniadol drwy gynhyrchu dyddiadur gweledol. Cymryd rhan effeithiol yn nhrafodaethau beirniadaethau gweithgor. 

Bydd y cwrs yn cynnwys sesiwn ddosbarth yn ein hystafell iMac yn ogystal â sesiynau Ffotograffig yn y stiwdio. 

Bydd angen i'r myfyrwyr feddu ar sgiliau TG a meddalwedd sylfaenol cyn ymuno â'r cwrs. 

 Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Camera digidol, gyriant caled/pen cludadwy

Archebwch eich lle nawr

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth, bob dydd Llun o 29 Ebrill 2019

Dyddiad: Bob dydd Llun, yn dechrau ar 29 Ebrill 2019, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Rory Buckland
Lefel: Croeso i bawb

Mae'r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr sydd wedi bod yn defnyddio'r modd awtomatig ar eu camera ond a hoffai ddechrau defnyddio'r swyddogaethau llaw er mwyn rheoli'r broses o dynnu llun yn well. Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno theori ac ymarfer rhagarweiniol ffotograffiaeth llaw i'r myfyrwyr, ac yn eu haddysgu sut i greu gwell ffotograffau, gan eu helpu i ddeall cyfuniadau lens a chamera. 

 Bydd y cwrs yn addysgu'r myfyrwyr sut i osod camera llaw er mwyn tynnu lluniau graenus mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd ac amgylcheddau, wrth iddynt feithrin dealltwriaeth o effeithiau golau, lliw a thymheredd ar y broses o dynnu llun. 

 Erbyn diwedd y cwrs, bydd y myfyrwyr wedi meithrin y wybodaeth a'r hyder i ddatblygu eu crefft ar eu liwt eu hunain a bydd ganddynt y sgiliau i dynnu lluniau yn y ffordd rydym yn eu gweld. 

 Yn ddelfrydol dylai fod gan y myfyrwyr gamera / camera ffôn (ffilm neu ddigidol, er bod digidol yn well) sy'n galluogi anwybyddu gosodiadau llaw i ryw raddau, ynghyd â llyfryn cyfarwyddiadau'r camera yn ddelfrydol. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Camera / camera ffôn (ffilm neu ddigidol, er bod digidol yn well) a llyfryn cyfarwyddiadau'r camera yn ddelfrydol, llyfr nodiadau. 

Gan fod y Brifysgol ar gau ar Wyliau Banc mis Mai, sylwch y bydd sesiwn olaf y cwrs hwn ar ddydd Llun 15 Gorffennaf 2019.

Archebwch eich lle nawr

GWNEUD PRINTIAU

Gwneud papur: Gwnewch eich Pecyn eich hun a Dysgwch sut i'w ddefnyddio, bob dydd Mawrth o 30 Ebrill 2019

Dyddiad: Bob dydd Mawrth, yn dechrau ar 30 Ebrill 2019, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 5 sesiwn
Pris: £95
Tiwtor: Adam Musitano
Lefel: Croeso i bawb

Nod y cwrs hwn yw addysgu'r broses gyfan o wneud papur, gan gynnwys creu eu mowld a'u decl eu hunain yn ddiogel. Bydd y myfyrwyr yn dysgu sut i baratoi papur i wneud papur, sut i dorri cotwm i lawr i ychwanegu mwydion papur, a sut i wneud papur newydd o bapur gwastraff. 

Bydd y myfyrwyr yn arbrofi gyda gwneud papur seiliedig ar gotwm a phapur lliw ac, ar ôl cwblhau'r cwrs, dylent fod yn gallu parhau i wneud eu papur eu hunain gartref yn hyderus. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Sgrapiau o bapur, hen amlenni neu ddeunydd pecynnu ac ati a gwisgo rhywbeth lle na fydd ots y bydd yn mynd yn frwnt, neu ddod â ffedog.

Archebwch eich lle nawr

Printio Gerila, bob dydd Mawrth o 04 Mehefin 2019

Dyddiad: Bob dydd Mawrth, yn dechrau ar 04 Mehefin 2019, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 5 sesiwn
Pris: £95
Tiwtor: Adam Musitano
Lefel: Croeso i bawb

Bydd y cwrs hwn yn helpu'r myfyrwyr i ddeall sut i dynnu print oddi ar wead a magu'r hyder i ddefnyddio'r broses hon gartref. Bydd y myfyrwyr yn arbrofi gyda'r broses er mwyn cynhyrchu ystod eang o waith ac yn dysgu nad oes angen stiwdio arnoch i gynhyrchu printiadau. Bydd y cwrs yn addysgu sut y gall wyneb â gwead gael ei ddefnyddio i wneud gwaith celf a bydd y myfyrwyr yn dysgu sut i ddefnyddio offer yn gywir a sut i incio wyneb yn ogystal â'i lanhau. 

Byddwn yn defnyddio gwahanol offer i gymryd printiadau oddi ar lysiau ond byddwn hefyd yn defnyddio eitemau y deuir o hyd iddynt a sbwriel i greu gwaith celf gorffenedig. 

 Yn ystod y cwrs, gosodir gwaith cartref lle bydd angen dod ag eitemau y deuir o hyd iddynt sydd ag wyneb diddorol i mewn. 

 Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: gall gwaith printio fod yn fudr, felly gwisgwch rywbeth lle na fydd ots y bydd yn mynd yn frwnt, neu dewch â ffedog.

Archebwch eich lle nawr

Sgrin-brintio, bob dydd Llun o 29 Ebrill 2019

Dyddiad: bob dydd Llun, yn dechrau ar 29 Ebrill 2019, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Nigel Bowles
Lefel: Pob lefel

Bydd y rhaglen deg wythnos hon yn cyflwyno technegau sgrin-brintio ar bapur â llaw syml i'r myfyrwyr hynny heb fawr ddim profiad, os o gwbl, o'r cyfrwng. Rhoddir pwyslais ar ddatblygu lluniadau, ffotograffau, neu unrhyw ddyluniad 2D arall yn waith a gynhyrchir ar bapur. 

Bydd cyfleoedd i drafod eich printiadau gyda'r tiwtor, a rhoi cynnig ar brosiectau mwy cymhleth sy'n gofyn am beth gwybodaeth am feddalwedd trin delweddau fel Adobe Photoshop. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: darperir yr holl ddeunyddiau arbenigol ar gyfer y cwrs. 

Gan fod y Brifysgol ar gau ar Wyliau Banc mis Mai, sylwch y bydd sesiwn olaf y cwrs hwn ar ddydd Llun 15 Gorffennaf 2019.

Archebwch eich lle nawr

Printio Leino Arbrofol, bob dydd Iau o 02 Mai 2019

Dyddiad: bob dydd Iau, yn dechrau ar 02 Mai 2019, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Tom Martin
Lefel: Pob lefel

Yn ystod y cwrs 10 wythnos hwn byddwch yn archwilio'r ffyrdd anarferol niferus o ddefnyddio lino, o dechneg leihau, gan ddefnyddio offer trydanol i wneud marciau, ysgythru cawstig i 'gnoi' blociau, Chin collé (y defnydd o gollage), printio amlfloc, castin plaster a dulliau incio anarferol fel rholio enfys. Byddwch yn creu printiadau cyffrous a dynamig sydd efallai'n chwalu'r cysyniad traddodiadol mai proses du a gwyn/graffig yw lino. Yn ystod y cwrs hwn, byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i dechnegau gwneud papur sylfaenol er mwyn i chi allu argraffu eich papur eich hun a wnaed â llaw. 

Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i lawer o artistiaid sy'n defnyddio lino mewn ffyrdd anarferol a chewch y cyfle i weld enghreifftiau o'u gwaith. 

 Mae'r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr a hefyd y rheini sydd am feithrin eu sgiliau presennol. 

 Mae gennym stiwdio gwneud print hyfryd sydd â digon o ystafelloedd i weithio a chewch y cyfle i ddefnyddio ein gweisg 'Albion' a 'Columbian' sy'n dyddio o'r 1800au! 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Darperir yr holl ddeunyddiau ond gall y broses brintio fod yn fudr, felly gwisgwch rywbeth lle na fydd ots y bydd yn mynd yn frwnt, neu dewch â ffedog.

Archebwch eich lle nawr

Chwarae Trefol, bob dydd Mercher o 01 Mai 2019

Dyddiad: Bob dydd Mercher, yn dechrau ar 01 Mai 2019, 7:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £185
Tiwtor: James Acott-Davies
Lefel: Croeso i bawb

Ar y cwrs hwn, bydd y myfyrwyr yn creu llyfr artistiaid gan ddefnyddio technegau printio sgrin a thorri laser, gan archwilio a herio eu ffiniau personol ac artistig wrth gyfleu amgylcheddau pensaernïol trefol mewn ffordd unigryw, llawn dychymyg, gan arbrofi gyda lliw, siâp a chyfansoddiad. Mae'r cwrs ar gyfer pob gallu, ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn arbrofi. 

Yn ystod y deg sesiwn, bydd y myfyrwyr yn meithrin dealltwriaeth o'r ffordd y gall celf gyfleu pensaernïaeth a byddant yn meithrin gwybodaeth am brintio sgrin, torri laser, sgiliau cyfansoddiadol a gwneud llyfrau. Nod y cwrs yw cael y myfyrwyr i fynd ati i wneud print mewn ffordd frwdfrydig, llawn mwynhad, gan feithrin dealltwriaeth dda o'i alluoedd yn ogystal â dysgu pa mor hyblyg y gall torri laser fod ym maes celf a dylunio. 

Bydd y tiwtor yn annog y myfyrwyr i feddwl y tu allan i'r bocs wrth iddynt fwynhau sesiynau ymarferol yn y stiwdio, gydag ambell sgwrs un i un, a chymorth drwyddi draw. 

Yn ystod wythnosau 1-5 cyflwynir briff y prosiect a'r technegau printio, gyda'r myfyrwyr yn dysgu sut i greu a pharatoi deunyddiau yn barod i brintio sgrin, gan ddangos enghreifftiau o wneud marciau a delweddau a all gael eu defnyddio, cyn symud i ddinoethi sgriniau a gwaith printio. 

Yn ystod wythnosau 5-8 bydd y myfyrwyr yn cynhyrchu cynifer o brintiadau amrywiol â phosibl. Cyflwynir technegau printio mwy datblygedig hefyd. 

Yn ystod wythnosau 9-10 caiff y myfyrwyr gyfarwyddyd ar dorri laser a chreu llyfrau, gan ddefnyddio nytiau a bolltau i rwymo printiadau'n gynnyrch gorffenedig. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Llyfr braslunio, pennau a phensiliau. Gall gwaith printio fod yn fudr, felly gwisgwch rywbeth lle na fydd ots y bydd yn mynd yn frwnt, neu dewch â ffedog. 

Gwybodaeth Ychwanegol e.e. llyfrau defnyddiol i'w darllen/arddangosfeydd presennol i'w gweld:
Bydd yr artistiaid hyn yn rhoi syniad o liw, gofod a chyfansoddiad i'r myfyrwyr, a fydd yn thema drwy gydol y cwrs:
 • Frank Stella
 • Howard Hodgkin
• Robert Rauschenberg
 • Kazimir Malevich
• Dieter Roth (llyfrau)

Archebwch eich lle nawr

DYLUNIO A THEORI

Meddwl Dylunio, bob dydd Mercher o 01 Mai 2019

Dyddiad: Bob dydd Mercher, yn dechrau ar 01 Mai 2019, 7:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: David Todd
Lefel: Croeso i bawb

Mae'r cwrs hwn ar gyfer diwydiant corfforaethol neu unrhyw un sydd â diddordeb mewn meddwl dylunio a sut y gall creadigrwydd helpu i weithredu a ffurfio syniadau. Nod y cwrs yw addysgu pobl sut i feddwl yn greadigol drwy ddefnyddio cefndir dylunio fel llwyfan gwaith. Bydd yn galluogi'r myfyrwyr i feddwl yn fwy rhydd a pheidio ag ofni cynnig awgrymiadau tybiannol. 

 Wythnos 1, 7 ac 8: Deall pam mae pobl yn gwneud yr hyn a wnant, h.y. yr hyn mae pobl a chwmnïau yn sefyll drosto; eu system cred. 

Wythnos 2, 7 ac 8: Helpu pobl i ddeall eu bod yn greadigol a sut y gallant roi'r gorau i ofni gwneud camgymeriadau. 

Wythnos 3, 7 ac 8: Pŵer syniadaeth. Sut i feddwl am syniadau'n gyflym a rhoi'r gorau i'r un heb atebion cyffredin. 

Wythnos 4, 5 ac 8: Herio'r norm a chyflwyno syniadau newydd sbon. 

 Wythnos 6, 7 ac 8: Edrych ar y darlun mwy. Sut y gall penderfyniadau dylunio gael effaith fawr. 

Wythnos 9 a 10: Cyflwyno atebion newydd ac arloesol i broblemau a dysgu sut i ddiwallu anghenion cwsmeriaid. 

Wrth i'r wythnosau fynd rhagddynt caiff sgiliau eu meithrin yn y meysydd canlynol:
• Mapio'r meddwl
• Ymchwil
• Meddwl tybiannol / at y dyfodol.
• Gwaith tîm
• Syniadaeth gyflym
• Dylunio
• Sgiliau cyflwyno
• Hyder yr unigolyn
• Braslunio
• Nodi'ch cryfderau. 

Bydd y cwrs yn defnyddio amrywiaeth o sesiynau stiwdio; gwaith grŵp a gwaith unigol. Bydd y myfyrwyr yn cael rhai cyflwyniadau ond sesiynau rhyngweithiol, ymarferol a ddefnyddir fwyaf. Er enghraifft, yn wythnos 6, bydd y cwrs yn gosod tasgau datrys problemau i'r grŵp fel gweithio mewn timau er mwyn datrys problem cwpanau coffi untro. Bydd angen i'r timau ddefnyddio'r sgiliau maent wedi eu meithrin er mwyn amlinellu problemau cyfredol yn y maes hwn, y rhanddeiliaid yr effeithir arnynt, a chynnig sawl opsiwn creadigol er mwyn "datrys" y broblem hon. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: pennau, llyfrau nodiadau

Archebwch eich lle nawr

 TECSTILIAU

Dysgwch Grosio Sgwâr Nain, dydd Sadwrn 27 Ebrill 2019

Dyddiad: Dydd Sadwrn 27 Ebrill 2019, 10:00am–1:00pm
Hyd y cwrs: 1 sesiwn
Pris: £35
Tiwtor: Karen O’Shea
Lefel: Dechreuwyr (Dysgu rhwng y cenedlaethau ar gael)

Bydd y cwrs yn darparu cyflwyniad i waith crosio i ddechreuwr pur. Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un 16 oed a throsodd sydd am ddysgu hanfodion gwaith crosio. Caiff plant 10 oed a throsodd ddod a chymryd rhan am ddim os byddant gydag oedolyn sy'n talu. Bydd y tiwtor yn tywys y dysgwyr o greu'r ddolen a chadwyn cyntaf oll, i ddatblygu'r pwythau sydd eu hangen i greu eu sgwâr nain cyntaf erioed, gyda'r potensial i wneud llawer mwy – a'u troi'n flancedi a phrosiectau mwy o faint. 

Bydd y myfyrwyr yn meithrin sgiliau mewn sawl pwyth, gan reoli tensiwn a darllen patrwm; magu hyder yn newid ac yn cysylltu edau er mwyn gallu newid lliwiau i greu sgwâr nain deniadol; dysgu technegau i gyfuno sgwariau er mwyn ffurfio gwaith mwy o faint. Bydd y myfyrwyr hefyd yn dysgu sut i droi corneli'n gywir a gorffen gwaith drwy dacluso pennau rhydd. 

Cynhelir y cwrs yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd ar gampws Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Llandaf. Ceir cyfuniad o ddulliau dysgu ac addysgu, gan gynnwys arddangosiadau, sesiwn holi ac ateb, ac ymarfer unigol. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Llyfr nodiadau a phensil. Edau mewn tri lliw. Byddai cotwm crosio yn ddelfrydol – e.e. ar gael o Shaws (£2.95), siopau gwlân eraill neu ar-lein. Fel arall, bydd y rhan fwyaf o edafedd gwau dwbl mewn acrylig neu wlân yn iawn. Dim ond un belen o bob un fydd eu hangen. Bachyn crosio 4mm – ar gael o siopau edau/crefft, Tiger neu ar-lein, am £1. Siswrn.

Archebwch eich lle nawr

Brodwaith Llaw Rhydd, Dydd Mawrth 11 Mehefin 2019

Dyddiad: Dydd Mawrth 11 Mehefin 2019, 6:00 – 9:00pm
Hyd y cwrs: 1 sesiwn
Pris: £35
Tiwtor: Karen O’Shea
Lefel: Dechreuwyr

Nod y cwrs yw cyflwyno brodwaith llaw rhydd i ddechreuwyr pur. Meithrin sgiliau a hyder yn defnyddio edafedd a phwythau brodwaith er mwyn creu tlws unigryw. 

Erbyn diwedd y gweithdy, dylai'r dysgwyr allu gwneud y canlynol: 

 * Rhannu a defnyddio edau brodwaith, er mwyn creu pwythau taclus, sydd hyd yn oed yn rhai brodwaith, a dilyn cynllun
* Defnyddio patrwm i dorri ffabrig
 * Creu cynllun brodwaith unigryw
 * Dechrau a gorffen prosiect brodwaith yn gadarn
 * Cydosod, pinio a phwytho darnau o ffabrig er mwyn creu prosiect
 * Gwnïo gwahanol fathau o bwythau brodwaith
 * Cadw tlws brodwaith llaw unigryw sydd wedi'i orffen neu bron â'i orffen 

Cynhelir y cwrs yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd ar gampws Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Llandaf. Ceir cyfuniad o ddulliau dysgu ac addysgu, gan gynnwys arddangosiadau, arweiniad, sesiwn holi ac ateb, ymarfer unigol a chymorth gan y tiwtor. 

Bydd y tiwtor yn helpu'r dysgwyr i drosglwyddo cynllun i ffabrig cyn ei frodio mewn dull rhydd er mwyn creu cynllun hynod wedi'i bwytho, a all wedyn gael ei wnïo a'i lenwi i greu tlws. 

Mae'r cwrs ar gyfer unrhyw un sydd am ddysgu hanfodion brodwaith llaw rhydd er mwyn creu eu prosiect cyntaf. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Llun o wyneb rywun neu anifail anwes sy'n bwysig i chi. Llyfr nodiadau a phensil. Un darn o gotwm neu liain sydd oddeutu maint A5 1 cefn ar gyfer tlws Cotwm brodio Sgeiniau mewn amrywiaeth o liwiau gwahanol. Nodwydd finiog â llygad sy'n ddigon mawr i ddechreuwr roi edau drwyddo – mae nodwydd greithio fawr yn dda am hyn. Siswrn bach miniog Pinnau (nodwch y gallwch gael pecynnau o edau brodio o siop The Works am £4 yr un).

Archebwch eich lle nawr

Cyflwyniad i Collage, Dydd Mercher 05 Mehefin 2019

Dyddiad: Dydd Mercher 05 Mehefin 2019, 6:00–9:00pm
Hyd y cwrs: 1 sesiwn
Pris: £35
Tiwtor: Karen O’Shea
Lefel: Dechreuwyr

Bydd y gweithdy hwn yn eich tywys ar daith arbrofol i fyd collage gan gynnwys: 

* Cyflwyniad i gollage
 * Gwybodaeth am yr hyn sy'n allweddol er mwyn creu collage llwyddiannus
 * Sut i feithrin sgiliau a hyder mewn amrywiaeth o dechnegau gwahanol er mwyn creu effeithiau collage diddorol
 * Archwilio defnyddiau posibl collage
 * Byddwch yn datblygu collage gorffenedig i'w gadw 

 Cynhelir y cwrs yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd ar gampws Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Llandaf. Ceir cyfuniad o ddulliau dysgu ac addysgu, gan gynnwys arddangosiadau, trafodaeth grŵp, canllawiau ysgrifenedig, sesiwn holi ac ateb, ymarfer unigol a chymorth gan y tiwtor. 

Bydd y tiwtor yn addysgu'r elfennau allweddol sy'n creu collage llwyddiannus, a bydd yn dangos amrywiaeth o dechnegau cyn i'r dysgwyr gael y cyfle i greu eu collage eu hunain. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: llyfr nodiadau neu lyfr braslunio (ar gyfer samplau) pensil a dotiau glud neu binnau i ychwanegu samplau at y llyfr. Eitem (os dymunwch) i osod y collage arni – e.e. bocs wedi'i ailgylchu. Cynifer o ddarnau o bapur sgrap bach, ffabrig, rhuban â phosibl, â gwead ac mewn lliwiau gwahanol, gan gynnwys rhai ag effeithiau metelaidd (nodwch y gall y rhain i gyd gael eu hailgylchu) gan gynnwys pethau fel bagiau ffrwythau. Siswrn miniog, edau fetelaidd ac edau gotwm. Nodwydd gwnïo â llaw Gleiniau, botymau ac addurniadau eraill, glud PVA a brwsh Pritt Stick, Bondaweb (ddim yn hanfodol).

Archebwch eich lle nawr

Dysgwch Wnïo, Dydd Sadwrn 27 Ebrill 2019

Dyddiad: Dydd Sadwrn 27 Ebrill 2019, 2:00-5:00pm
Hyd y cwrs: 1 sesiwn
Pris: £35
Tiwtor: Karen O’Shea
Lefel: Dechreuwyr (Dysgu rhwng y cenedlaethau ar gael)

Dewch â phlentyn i ddysgu sgiliau bywyd gwerthfawr (8 oed a throsodd) wrth i chi ymuno ag ef neu hi wrth iddo neu iddi ddysgu pedwar pwyth gwnïo â llaw a chreu cas nodwyddau mefus llachar prydferth i'w drysori yn y bocs gwnïo. Bydd y sesiwn am ddim i oedolion sy'n dod â phlant, a fydd yn dysgu technegau gwnïo eu hunain wrth iddynt helpu eu plentyn; rhaid i bob plentyn o dan 16 oed ddod gydag oedolyn. 

Bydd y pwythau a ddysgir yn rhoi'r hyder i'r dysgwyr fynd i'r afael â phrosiectau gwnïo eraill. Byddant yn synnu beth y gallant ei gyflawni yn y gweithdy hwn sy'n llawn ysbrydoliaeth. Yn dibynnu ar allu a chyflymder, gall gymryd mwy o amser i rai unigolion gwblhau eu darn, a all gael ei orffen gartref os oes angen. 

 Erbyn diwedd y gweithdy, dylai'r dysgwyr allu gwneud y canlynol:  

* Rhoi edau drwy nodwydd mewn amrywiaeth o ffyrdd
 * Hollti edau brodio
 * Clymu cwlwm y ffordd hawdd
 * Dechrau a gorffen prosiect gwnïo mewn ffordd daclus a chadarn
 * Lleoli a phinio gwaith
 * Torri ffabrig gan ddefnyddio patrwm
 * Gwnïo tri math o bwyth
 * Cydosod a chyfuno ffabrig er mwyn creu gwaith gorffenedig.
 * Cadw cas nodwyddau mefus llachar wedi'i wnïo â llaw (neu ei orffen gartref) neu ei roi'n anrheg. 

Cynhelir y cwrs yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd ar gampws Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Llandaf. Ceir cyfuniad o ddulliau dysgu ac addysgu, gan gynnwys arddangosiadau, canllawiau ysgrifenedig, sesiwn holi ac ateb, ymarfer unigol a chymorth gan y tiwtor. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Llyfr nodiadau a phensil, 1 darn o ffelt coch, ffelt melyn a ffelt gwyrdd, (pob un yn faint A4), sgeiniau o gotwm brodio i gynnwys coch, melyn a gwyrdd, nodwydd finiog â llygad sy'n ddigon mawr i ddechreuwr roi edau drwyddo - mae nodwyddau creithio hir neu fyr yn dda am hyn, siswrn bach miniog, ychydig o binnau, (DS gellir prynu pecynnau o ffelt lliw yn y maint cywir ac edau brodio o siop The Works am £4 yr un. Neu gall ffelt gael ei brynu fesul dalen unigol mewn siopau crefft ac ar-lein – ond gwnewch yn siŵr ei fod yn ddigon mawr ar gyfer y prosiect) 

Cinio: Nodwch nad yw'r caffis sydd ar y safle ar agor ar y penwythnos felly byddai'n syniad da i chi ddod â chinio pecyn.

Archebwch eich lle nawr

Gwehyddu ar Eitemau y Deuir o Hyd Iddynt, Dydd Mercher 12 Mehefin 2019

Dyddiad: Dydd Mercher 12 Mehefin 2019, 6:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 1 sesiwn
Pris: £35
Tiwtor: Karen O’Shea
Lefel: Dechreuwyr

Os ydych yn dwli ar fyd natur ac am gofio diwrnodau o haf a thraethau heulog ar ffurf darn gwreiddiol o waith celf addurniadol cyfoes, wrth ymlacio a dangos eich ochr greadigol drwy broses rythmig gwehyddu, mae'r gweithdy hwn yn ddelfrydol i chi. Fel arall, os mai llyfrau sy'n mynd â'ch bryd, beth am wehyddu ar un er mwyn creu rhywbeth i'w drysori am byth? Gellir gwehyddu ar bron i unrhyw eitem (er mai rhai cyfochrog sydd orau), felly mae croeso i chi ddod ag eitem weddol fach gyda chi. Ac, os hoffech ddefnyddio lliwiau penodol fel rhan o'ch gwaith, dewch â beth bynnag sy'n eich ysbrydoli – gall fod yn ffotograff neu'n ddelwedd arall i'ch ysgogi. 

Nod y cwrs yw rhoi cyflwyniad i waith gwehyddu â llaw i'r dechreuwr pur a bydd yn helpu'r myfyrwyr i ystyried lliw a gwead wrth ddylunio patrwm. 

Erbyn diwedd y gweithdy, dylai'r dysgwyr allu gwneud y canlynol: 

 * Adnabod nodweddion eitemau y deuir o hyd iddynt sy'n golygu eu bod yn addas i wehyddu arnynt
 * Creu ystof ar eitem
 * Dewis edafedd priodol o ran eu gwead a'u lliw er mwyn creu'r effaith a ddymunir
 * Gorffen pennau rhydd fel na ellir eu gweld, er mwyn creu eitem orffenedig.
 * Cadw eitem y deuir o hyd iddi rydych wedi gwehyddu arni (neu ei gorffen gartref) neu ei rhoi'n anrheg. 

Cynhelir y cwrs yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd ar gampws Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Llandaf. Ceir cyfuniad o ddulliau dysgu ac addysgu, gan gynnwys arddangosiadau ac arweiniad, sesiwn holi ac ateb, ymarfer unigol a chymorth gan y tiwtor. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: llyfr nodiadau a phensil. Eitem y gellir gwehyddu arni a allai fod yn hen lyfr, darn bach o froc, hen botel, cas CD, blwch bach neu eitem addas arall. Nodwydd blastig sydd ychydig yn ystwyth (ar gael mewn rhai siopau gwlân ac ar-lein). Nodwydd greithio finiog. Siswrn, detholiad o edafedd, raffia, llinyn, cywarch, darnau o ffabrig wedi'u hailgylchu, neu bapur, beth bynnag a fynnoch. Ystyriwch liw wrth ddewis beth rydych yn dod ag ef rhywfaint o edau grosio gotwm gryf neu linyn/cortyn tenau.

Archebwch eich lle nawr