Home>Cymraeg>Hyfforddiant Athrawon

Hyfforddiant Athrawon UCAS

Rydym wrth ein bodd eich bod yn ymuno â ni ym mis Medi, yn fyfyriwr TAR newydd, ac edrychwn ymlaen at eich gweld ar y campws. Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau eich amser yn Fyfyriwr Prifysgol Metropolitan Caerdydd.​

Gwybodaeth Ymuno

Peidiwch ag anghofio lawrlwytho eich gwybodaeth ymuno sydd i'w gweld isod. Mae disgwyl i chi ddarllen y wybodaeth hon cyn i chi gyrraedd er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cydymffurfio ag unrhyw ofynion arbennig sy'n ymwneud â'ch rhaglen. Mae yma hefyd ffurflenni lleoliad ysgol gynradd i chi eu llenwi a'u dychwelyd.

Cofrestru

Mae cofrestru'n broses angenrheidiol sy'n cadarnhau eich statws fel myfyriwr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae cofrestru hefyd yn caniatáu i chi gael mynediad i'ch gwybodaeth talu ffioedd, eich systemau gwybodaeth am raglenni ac yn eich galluogi i gael eich Cerdyn Adnabod Myfyriwr.

Er mwyn hunan gofrestru ar-lein, rhaid eich bod wedi cael cynnig Diamod Cadarn a rhaid i chi gael eich gwiriad manylach gan y DBS wedi'i glirio a'i gadarnhau gan yr Uned Derbyniadau. Byddwch yn derbyn e-bost ym mis Gorffennaf gyda rhagor o wybodaeth ynglŷn â chofrestru.

Cwrdd â'ch Tiwtor

Bydd gofyn i chi fod yn bresennol yn eich Sesiwn Sefydlu: Sesiwn Cwrdd â'ch Tiwtor. Bydd mynychu'r sesiwn hon yn orfodol.​ Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn y Wybodaeth Sefydlu a Chofrestru fydd ar gael isod ym mis Awst.​ Byddwch hefyd yn derbyn e-bost i'ch atgoffa i edrych am y wybodaeth hon.

Cyllid

Am wybodaeth ynglŷn â sut i wneud cais trwy Gyllid Myfyrwyr os oes angen cyllid arnoch ar gyfer eich ffioedd dysgu, cliciwch yma.

Am ragor o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael ar gyfer Hyfforddiant Athrawon yng Nghymru, cliciwch yma​.​

Mae Llywodraeth Cymru yn talu'r cymhelliannau i Brifysgol Metropolitan Caerdydd sydd yn talu'r swm perthnasol i fyfyrwyr cymwys yn fisol. Nid oes rhaid i chi wneud cais ar gyfer y cymhelliant. Os ydych yn gymwys ac wedi cofrestru a dechrau eich hyfforddiant yn llwyddiannus, caiff y rhandaliadau misol eu talu'n uniongyrchol i chi. Byddwch yn derbyn eich rhandal cyntaf ddiwedd mis Hydref ac yna'n fisol tan fis Mai, gyda rhandal dwbl terfynol ym mis Mehefin.​

Return to the English version of this site.

​ ​

TAR Addysg Gynradd

Er mwyn paratoi ar gyfer y rhaglen TAR Cynradd, dyma eich cyfarwyddiadau ymuno. Maen nhw'n cynnwys gwybodaeth bwysig ynglŷn â'r pythefnos lleoliad ysgol gynradd sydd i'w gwblhau cyn dechrau'r cwrs, ddydd Llun 3 Medi:

Llythyr Croeso

Gwybodaeth Ymuno Ffurflen Gwybodaeth Lleoliad  

Y dyddiad i ddychwelyd y ffurflen gwybodaeth lleoliad yw Mai 11eg.

Cwrs Cymorth Cyntaf​ - bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn ystod eich wythnos sefydlu. Mae hwn yn gwrs dewisol sy'n cael ei gynnig ar gyfradd ostyngedig a chaiff y dyddiadau eu cadarnhau yn ystod eich wythnos gyntaf.

Disgwyliadau'r Athro Dan Hyfforddiant

Gwybodaeth Sefydlu a Chofrestru

 Eich Rhestr Wirio cyn i chi gyrraedd:

 • Rwyf wedi llenwi a dychwelyd fy Ffurflen Lleoliad Ysgol Gynradd Cyntaf (erbyn 11 Mai)
 • Rwyf wedi cwblhau'r broses am wiriad manylach gan y DBS ar-lein
 • Rwyf yn gwybod pryd a ble i fynychu fy Sesiwn Cwrdd â'ch Tiwtor, ddydd Llun 3 Medi
 • Rwyf wedi cofrestru ar-lein yn llwyddiannus: www.cardiffmet.ac.uk/enrolment (fydd yn gymwys wedi i'r cais DBS gael ei wirio gan yr Uned Derbyniadau)
 • Rwyf wedi darllen a deall y Termau ac Amodau o fy nghais:www.cardiffmet.ac.uk/terms​​​

TAR Addysg Uwchradd

Er mwyn paratoi ar gyfer y rhaglen TAR Uwchradd, mae eich gwybodaeth ar gyfer ymuno ar gael drwy'r dolenni isod. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth bwysig am y ffurflenni lleoliad ysgol gynradd.

Gwybodaeth Ymuno Gwybodaeth Benodol am y Cwrs

Cwrs Cymorth Cyntaf - rhagor o wybodaeth i ddilyn yn ystod eich wythnos cynefino. Mae hwn yn gwrs ddewisol a gynigir am bris gostyngol, bydd y dyddiadau yn cael eu cadarnhau yn ystod eich wythnos gyntaf.

Disgwyliadau'r Athro Dan Hyfforddiant

Bydd y wybodaeth isod ar gael o fis Awst ymlaen a dylech ei darllen pan fyddwch wedi derbyn cynnig Diamod Cadarn yn unig.

Gwybodaeth Sefydlu a Chofrestru Gwybodaeth Penodol am y Cwrs

Eich Rhestr Wirio cyn i chi gyrraedd:

 • ​Rwyf wedi cwblhau'r cais am wiriad manylach gan y DBS ar-lein

 • Rwyf yn gwybod pryd a ble i fynychu fy Sesiwn Cwrdd â'ch Tiwtor dydd Llun 3 Medi.

 • Rwyf wedi cwblhau a dychwelyd fy Ffurflen Ymlyniad Ysgol Gynradd PG/SEC2 (heb fod yn hwyrach na diwedd Gorffennaf)

 • Rwyf yn ymwybodol bod gofyn i mi ymgymryd ag archwiliadau diagnostig llythrennedd a rhifedd yn ystod y pythefnos sefydlu er mwyn adnabod unrhyw anghenion cymorth ychwanegol

 • Rwyf wedi cofrestru'n llwyddiannus ar-lein: www.cardiffmet.ac.uk/enrolment (sy'n gymwys wedi i'r cais DBS gael ei wirio gan yr Uned Derbyniadau)

 • Rwyf wedi darllen a deall y Termau ac Amodau o fy nghynnig: www.cardiffmet.ac.uk/terms​​​