Hyfforddiant Athrawon UCAS

​​​

Rydym wrth ein bodd eich bod yn ymuno â ni ym mis Medi, yn fyfyriwr ôl-raddedig newydd, ac edrychwn ymlaen at eich gweld ar y campws.  Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau eich amser yn Fyfyriwr Prifysgol Metropolitan Caerdydd.​

Gwybodaeth Ymuno

Peidiwch ag anghofio lawrlwytho manylion ymuno â'r rhaglen sydd i'w gweld isod.  Bydd disgwyl i chi fod wedi darllen y rhain cyn i chi gyrraedd er mwyn sicrhau eich bod yn ateb unrhyw ofynion arbennig sy'n perthyn i'ch rhaglen.

Cofrestru

Mae cofrestru yn broses bwysig sy'n cadarnhau eich statws fel Myfyriwr ym Met Caerdydd.  Mae'r broses gofrestru yn hanfodol gan y bydd yn eich galluogi i gael gafael ar:  eich benthyciad myfyriwr, talu ffioedd, ac yn eich galluogi i gael eich cerdyn Adnabod Myfyriwr.​

Er mwyn hunan-gofrestru, rhaid eich bod wedi cael cynnig Diamod Cadarn a rhaid eicg gael gwiriad gan y DBS wedi'i glirio a'i gadarnhau gan yr Uned Derbyniadau.  Bydd rhagor o wybodaeth ynglyn a chofrestru ar gael mis Gorffennaf.

Cwrdd â'ch Tiwtor

Bydd gofyn i chi fod yn bresennol yn eich Sesiwn Cynefino: Sesiwn Cwrdd â'r Tiwtor. Bydd y sesiwn yma'n orfodol.  Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn y gwybodaeth mis Awst.

Cyllid

Os ydych angen cyllid i dalu am eich ffioedd dysgu, cliciwch yma am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais trwy Cyllid Myfyrwyr.

​Am ragor o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael ar gyfer Hyfforddiant Athrawon yng Nghymru, cliciwch yma.


Talir y cymhelliannau gan Lywodraeth Cymru i Met Caerdydd sydd yn talu'r cyfanswm perthnasol i fyfyrwyr cymwys yn fisol. ​Nid oes rhaid i chi ymgeisio ar gyfer y cymhelliant.  Os ydych chi'n gymwys ac wedi cofrestru a dechrau eich hyfforddi yn llwyddiannus, bydd y rhandaliadau misol yn cael eu talu yn uniongyrchol i chi.  Byddwch yn derbyn y rhandal cyntaf ar ddiwedd mis Hydref, ac yna'n fisol hyd a fis Mai, a bydd rhandal dwbl terfynol ym mis Mehefin.​

To return to the English version of this site, please click here.

​ ​

TAR Addysg Gynradd

Er mwyn paratoi ar gyfer y rhaglen TAR Cynradd, dyma eich cyfarwyddiadau ymuno sy'n cynnwys gwybodaeth pwysig ynglyn ar pythefnos lleoliad ysgol gynradd sydd i'w gwblhau cyn dechrau y cwrs ar 12 Medi:

Placement Information & Form (deadline May 12th)

GWYBODAETH YMUNO

Cyflwyniad Croeso
Gwybodaeth Lleoliad
Ffurflen Lleoliad Cynradd​​ - I'w ddychwelyd i'r Swyddfa Partneriaeth erbyn 15 Mai
Cwrs Cymorth Cyntaf - rhagor o wybodaeth i ddilyn yn ystod eich wythnos cynefino.  Mae hwn yn gwrs ddewisol a gynigir am bris gostyngol, bydd y dyddiadau yn cael eu cadarnhau yn ystod eich wythnos gyntaf.
Disgwyliadau'r Athro Dan Hyfforddiant

Gwybodaeth Bwysig


GWYBODAETH SEFYDLU A COFRESTRU

Gwybodaeth Gorffennaf/Awst
Cwrs Cymorth Cyntaf - rhagor o wybodaeth i ddilyn yn ystod eich wythnos cynefino.  Mae hwn yn gwrs ddewisol a gynigir am bris gostyngol, bydd y dyddiadau yn cael eu cadarnhau yn ystod eich wythnos gyntaf.​​

Eich Rhestr Wirio:
 • Rwyf wedi cwblhau'r broses DBS Manylach gyda thystiolaeth o hunaniaeth a thaliad o £44
 • Wedi i mi dderbyn y dystysgrif datgeliad DBS Manylach gan y DBS, yr wyf wedi gyrru y datgeliad gwreiddiol i'r Uned Derbyniadau i'w wirio: www.cardiffmet.ac.uk/dbs.  Rwy'n deall na fyddwch yn derbyn cop​ïau.
 • Rwy'n gwybod pryd a ble i fynd ar gyfer y Sesiwn Cwrdd Eich Tiwtor ar Dydd Llyn 5 Medi
 • Rwyf wedi cwblhau a dychwelyd y ffurflen Lleoliad (erbyn 15 Mai)
 • Rwyf wedi cofrestru'n llwyddiannus ar-lein: www.cardiffmet.ac.uk/enrolment (Yn gymwys ar ôl ir DBS gael ei wirio gan Dderbyniadau)​
 • Rwyf wedi darllen a deall y termau ac amodau o fy nghynnig: www.cardiffmet.ac.uk/terms​​​

TAR Addysg Uwchradd

Er mwyn paratoi ar gyfer y rhaglen TAR Uwchradd, dyma eich cyfarwyddiadau ymuno sy'n cynnwys gwybodaeth pwysig ynglyn ar lleoliad ysgol gynradd.  Mae rhai cyrsiau hefyd wedi darparu gwybodaeth penodol pellach​.

Gwybodaeth Ymuno 
Cwrs Gwybodaeth Penodol 

GWYBODAETH YMUNO

Gwybodaeth Croeso a Lleoliad
Cwrs Cymorth Cyntaf - rhagor o wybodaeth i ddilyn yn ystod eich wythnos cynefino.  Mae hwn yn gwrs ddewisol a gynigir am bris gostyngol, bydd y dyddiadau yn cael eu cadarnhau yn ystod eich wythnos gyntaf.
Disgwyliadau'r Athro Dan Hyfforddiant

CWRS GWYBODAETH PENODOL

Gwybodaeth ychwanegol ar gyfer rhaglenni isod
TAR Uwchradd Celf a Dylunio - Aseiniad Cyn Dechrau'r Cwrs (i ddilyn)
TAR Uwchradd Dylunio a Thechnoleg
TAR Uwchradd Drama - Llythyr Cynefino
TAR Uwchradd Saesneg
TAR Uwchradd Hanes
TAR Uwchradd TGCh & Chyfrifadura
TAR Uwchradd Mathemateg
TAR Uwchradd Ieithoedd Modern Tramor
TAR Uwchradd Addysg Gorfforol - Llythyr Croeso
TAR Uwchradd Addysg Gorfforol - Hunan Asesiad
TAR Uwchradd Addysg Gorfforol - Ffurflen Archebu Cit​ - Ni ddylid archebu cit tan mae eich lle wedi'i gadarnhau​
TAR Uwchradd Cymraeg - Tasgau i'w gwneud
TAR Uwchradd Cymraeg - Archwiliad Pwnc ac Awdit Cychwynnol

Cwrs Gwybodaeth Penodol

GWYBODAETH SEFYDLU A COFRESTRU

Gwybodaeth Gorffennaf/Awst​​
Cwrs Cymorth Cyntaf - rhagor o wybodaeth i ddilyn yn ystod eich wythnos cynefino.  Mae hwn yn gwrs ddewisol a gynigir am bris gostyngol, bydd y dyddiadau yn cael eu cadarnhau yn ystod eich wythnos gyntaf.​​
TAR Uwchradd Addysg Gorfforol - Pythefnos Sefydlu​

Byddwch yn ymwybodol bod rhaid i holl fyfyrwyr TAR uwchradd ymgymryd ag archwiliadau Llythrennedd a Rhifedd yn ystod y pythefnos cynefino. Bydd y rhain yn ddiagnostig er mwyn adnabod unrhyw anghenion cymorth ychwanegol 

Neges i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg: TAR Uwchradd​ 
Darllenwch yn ofalus iawn gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth a chyfarwyddiadau pwysig iawn ar gyfer cofrestru gyda'r Cynllun ar ddechrau'r rhaglen​ - Cynllun Gwella Cyfrwng Cymraeg

Eich Rhestr Wirio
          
 • Rwyf wedi cwblhau'r broses DBS Manylach gyda thystiolaeth o hunaniaeth a thaliad o £44
 • Wedi i mi dderbyn y dystysgrif datgeliad DBS Manylach gan y DBS, yr wyf wedi gyrru y datgeliad gwreiddiol i'r Uned Derbyniadau i'w wirio: www.cardiffmet.ac.uk/dbs. Rwy'n deall na fyddwch yn derbyn cop​ïau.
 • Rwy'n gwybod pryd a ble i fynd ar gyfer y Sesiwn Cwrdd Eich Tiwtor ar Dydd Llyn 5 Medi
 • Rwyf wedi cwblhau a dychwelyd y ffurflen ymlyniad Ysgol Gynradd PG/SEC2 (Dim hwyrach na diwedd Gorffennaf)
 • Rwyf wedi cofrestru'n llwyddiannus ar-lein: www.cardiffmet.ac.uk/enrolment (Yn gymwys ar ôl ir DBS gael ei wirio gan Dderbyniadau)
 • Rwyf wedi darllen a deall y termau ac amodau o fy nghynnig: www.cardiffmet.ac.uk/terms​​​