Cardiff School of Education & Social Policy>Courses>Astudiaethau Addysg Gynradd (dwyieithog) – Gradd BA (Anrh)
Astudiaethau Addysg Gynradd

Astudiaethau Addysg Gynradd (Dwyieithog) – Gradd BA (Anrh)

Ffeithiol Allweddol

Côd UCAS:
Primary Education Studies: D93T 

Astudiaethau Addysg Gynradd (Dwyieithog): W93T

Lleoliad Astudio:
Campws Cyncoed 

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y cwrs:
Cwrs tair blynedd, llawn amser

Hefyd ar gael fel cwrs rhan amser, ond rhaid ei gwblhau o fewn deg mlynedd.

Ffioedd Rhan Amser:
Codir tâl am bob modiwl sengl: israddedig = 10 credyd. Yn gyffredinol, bydd myfyrwyr yn astudio 60 credyd y flwyddyn; i gael gwir gost, cysylltwch â'r arweinydd rhaglen yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Trosolwg o’r Cwrs

View this page in English

Bydd y radd BA mewn Astudiaethau Addysg Gynradd yn sicrhau bod gennych chi ddealltwriaeth dda o faterion sylfaenol ym maes addysg mewn cyd-destunau ac amgylcheddau amrywiol. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar y sector cynradd yn benodol, a bydd yn sylfaen ddelfrydol i’r rhai sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd ym maes addysg gynradd. Hefyd, mae’r radd hon yn addas i’r rhai sydd â diddordeb mewn gweithio ym meysydd ehangach addysg, iechyd a gwaith cymdeithasol.

Mae dau lwybr astudio ar gael: 

 

  • D93T: BA (Hons) Primary Education Studies 
  • W93T: BA (Anrh) Astudiaethau Addysg Gynradd (Dwyieithog) / BA (Hons) Primary Education Studies (Bilingual)*

 

Bydd cyfleoedd rheolaidd ar gyfer profiad seiliedig ar waith mewn ysgolion yn galluogi myfyrwyr i gymryd rhan mewn ymarfer presennol gan ddefnyddio’r technolegau a’r strategaethau dysgu diweddaraf. Mae amrywiaeth eang o ysgolion wedi’u lleoli yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, a byddant yn rhoi cyfle i chi weld ymarfer o’r radd flaenaf ym mhob un o feysydd y cyfnod cynradd.

*Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu eich dealltwriaeth academaidd ac ymarferol o addysg gynradd mewn cyd-destun dwyieithog. Tra bydd rhywfaint o'r rhaglen yn cael ei chyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg, mae'r rhan fwyaf o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys cymorth tiwtor personol trwy gyfrwng y Gymraeg. Gellir cyflwyno asesiadau yn Gymraeg neu Saesneg a gellir teilwra'r cynnwys Cymraeg yn unol â'ch gallu ieithyddol. Cynlluniwyd y cwrs i ddiwallu'r galw cynyddol am raddedigion sydd â galluoedd a chymwysterau dwyieithog.

Er mwyn graddio gyda’r dyfarniad dwyieithog, bydd angen i fyfyrwyr astudio o leiaf 80 credyd ym mhob blwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd myfyrwyr sy’n dilyn y llwybr yma hefyd yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd werth hyd at £3000 dros dair blynedd.

Noder: ​Nid yw’r cwrs israddedig hwn yn dyfarnu ‘Statws Athro Cymwysedig’ (SAC). Fodd bynnag, mae’r rhaglen yn paratoi myfyrwyr ar gyfer llwybrau hyfforddiant proffesiynol amrywiol gan gynnwys llwybrau School Direct a TAR tuag at SAC a mathau eraill o astudiaethau ôl-raddedig.

Mae gwybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad ym mis Medi 2019. 

Cynnwys y Cwrs

Yn ogystal â'r modiwlau Astudiaethau Addysg Gynradd arbenigol mae pob myfyriwr hefyd yn astudio modiwlau craidd. Mae'r rhain wedi'u cynllunio i'ch helpu i ddatblygu sgiliau academaidd ac ymchwil sydd eu hangen i lwyddo ym maes addysg uwch, ac i'ch helpu i archwilio opsiynau o ran cyflogaeth yn y dyfodol ac i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd. .​

Mae pob modiwl sydd wedi'i marcio â * ar gael i'w astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Blwyddyn Un:

Dyma’r modiwlau Astudiaethau Addysg Gynradd:

Addysg Ddoe, Heddiw ac Yfory (20 credyd)*

Mae’r modiwl hwn yn darparu trosolwg o faterion hanesyddol a chyfoes sy’n sylfaen i systemau addysg yn y DU ar hyn o bryd. Byddwch yn astudio datblygiadau cymdeithasol a diwylliannol allweddol ym maes addysg, gan ystyried eu perthnasedd i faterion addysgol cyfoes. Mae hyn yn cynnwys dysgu am ddatblygiadau gwleidyddol, economaidd a chymdeithasegol sydd wedi dylanwadu ar newidiadau yn y byd addysg.

Yr Unigolyn sy’n Datblygu (10 credyd)*

Bydd y modiwl hwn yn datblygu’ch gwybodaeth am ddatblygiad plant ac yn trafod pynciau fel sut mae meddwl plentyn yn newid wrth iddo dyfu a sut mae’r byd cymdeithasol yn effeithio ar ddatblygiad deallusol plant. Hefyd, bydd y modiwl hwn yn archwilio’r broses o ddatblygiad rhywedd, datblygiad moesegol a datblygiad hunanymwybyddiaeth plentyn. Bydd cerrig milltir datblygiadol pwysig yn cael eu hystyried, er enghraifft mewn perthynas â datblygiad cymdeithasol/emosiynol a datblygiad lleferydd ac iaith, a’u cysylltiad â datblygiad nodweddiadol ac annodweddiadol.

Meysydd Dysgu a Phrofiad (I) (30 credyd)*

Bydd y modiwl hwn yn archwilio polisi ac ymarfer cyfredol ym meysydd addysg gynradd â blaenoriaeth allweddol; llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol. Bydd effeithiolrwydd dulliau gweithredu gwahanol yn y meysydd blaenoriaeth hyn yn cael ei ystyried, a bydd y sesiynau’n cynnwys dysgu drwy brofiad gan ddefnyddio’r technolegau digidol diweddaraf.

Addysg Plentyndod: Addysgu a Dysgu (20 credyd)*

Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno theori ac ymarfer addysg gynradd er mwyn datblygu’ch gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o natur gymhleth addysg plant. Bydd yn canolbwyntio’n fanwl ar gynllunio’r cwricwlwm a dulliau addysgeg, a threfnir ymweliadau ag ysgolion lleol ac arbenigwyr addysg er mwyn astudio dulliau addysgeg ymarferol.

Dim ond Chwarae? (10 credyd)*

Bydd sesiynau rhyngweithiol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio gwerth a phwysigrwydd chwarae ym mywydau plant ar lefel theori ac ymarfer. Byddwch yn astudio sut a pham y mae plant yn chwarae, a chyfraniad oedolion ac amgylcheddau at ddarpariaeth chwarae ar gyfer plant 0 i 8 oed. Hefyd, byddwch yn ystyried y manteision a’r heriau posibl sy’n deillio o’r broses bleserus ond bwysig o ddarparu ar gyfer chwarae plant.

Chwarae a Dysgu yn yr Awyr Agored (10 credyd) 

Byddwch yn ystyried manteision a heriau chwarae a dysgu yn yr awyr agored, yn ogystal â dulliau gweithredu sy’n seiliedig ar theori ac ymarfer. Bydd llawer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol, trafodaethau a gweithdai yn ein coetir a’n Canolfan Dysgu Awyr Agored ar y campws. Hefyd, bydd gennych chi gyfle i ennill cymhwyster Ysgol Goedwig Lefel Dau achrededig.

​Modiwlau Craidd:

Sgiliau ar gyfer Llwyddiant mewn Addysg Uwch (10 credyd)*

Bydd y modiwl hwn yn eich helpu i ddatblygu ymwybyddiaeth o’r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar gyfer gwaith academaidd llwyddiannus, gan gynnwys sgiliau ysgrifennu ar gyfer cynulleidfaoedd gwahanol, sgiliau cyflwyno, defnyddio cyfeiriadau a defnyddio ffynonellau academaidd. Byddwch yn cael eich annog i ddatblygu sgiliau hunanfyfyrio beirniadol er mwyn eich galluogi i osod targedau ar gyfer datblygiad academaidd pellach.

Datblygu Sgiliau Seiliedig ar Waith (10 credyd)*

Defnyddir darlithoedd, e-ddarlithoedd a gweithdai i’ch cyflwyno i’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth lefel graddedigion, gan gynnwys hunangyflogaeth ac entrepreneuriaeth. Byddwch yn gwerthuso’ch sgiliau a’ch bwriadau gyrfa cysylltiedig eich hun, gan ymchwilio i gyfleoedd a heriau yn ymwneud â’ch cyflogadwyedd eich hun.


Blwyddyn Dau:

Meddwl yn Feirniadol am Addysg Gynradd (20 credyd)

Mae’r modiwl hwn yn cwestiynu camargraffiadau addysgol ac yn trafod ymarfer presennol. Mae’n cynnwys cyflwyniad ymarferol i feddwl beirniadol, a sut mae meddwl beirniadol yn cyfrannu at drafodaethau cyfoes ym maes addysg gynradd. Gosodir y damcaniaethau diweddaraf ym maes addysg yng nghyd-destun y gwaith ymchwil diweddaraf. Drwy archwilio’r damcaniaethau hyn yn ymarferol, bydd modd cynyddu dealltwriaeth o’r materion sy’n berthnasol i’r trafodaethau hyn.

Meysydd Dysgu a Phrofiad (II) (30 credyd)*

Bydd y modiwl hwn yn archwilio polisi ac ymarfer presennol yn ymwneud â’r celfyddydau mynegiannol, y dyniaethau, ieithoedd, gwyddoniaeth a thechnoleg mewn addysg gynradd. Bydd effeithiolrwydd dulliau gweithredu gwahanol yn y meysydd hyn yn cael ei ystyried. Bydd y modiwl yn archwilio cysyniadau fel chwarae a chreadigrwydd drwy ddulliau trawsgwricwlaidd ymarferol, a bydd cyfleoedd i archwilio ymarfer mewn ffordd greadigol.

Addysg a Chydraddoldeb (20 credyd)*

Mae’r modiwl hwn yn darparu dealltwriaeth feirniadol o dystiolaeth, ymchwil ac ymarfer cyfoes ym maes addysg a chydraddoldeb. Bydd damcaniaethau a chysyniadau allweddol yn ymwneud ag addysg a chydraddoldeb yn cael eu harchwilio (e.e. anghenion dysgu ychwanegol, materion yn ymwneud â rhywedd ac ethnigrwydd). Cyflwynir y rhain yng nghyd-destun enghreifftiau perthnasol o bolisi ac ymarfer addysgol cyfoes.

Meddwl Iach, Corff Iach: Iechyd Plant (10 credyd)*

Byddwch yn archwilio iechyd corfforol ac iechyd meddwl plant, gan ddysgu am y ffactorau amrywiol a all ddylanwadu ar iechyd plant. Hefyd, byddwch yn archwilio polisïau, strategaethau a mentrau yn ymwneud ag iechyd plant ac yn ystyried sut maent yn llywio ymarfer mewn lleoliadau addysg gynradd gwahanol.

 

Teuluoedd, Ysgolion a Chymdeithas (20 credyd)*

Byddwch yn archwilio’r heriau a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig ag ennyn diddordeb teuluoedd a gwneud gwaith amlasiantaeth mewn lleoliadau addysg gynradd. Nod y modiwl hwn yw hwyluso dadansoddiad beirniadol o ddulliau rhyngweithiol amrywiol sy’n ceisio datblygu partneriaeth â theuluoedd, a chwblhau gwerthusiad beirniadol o arferion gorau wrth ennyn diddordeb rhieni.

Modiwlau Craidd:

Lleoliad Cysylltiedig â Gwaith:  Rheoli’ch hun ac Eraill (10 credyd)*

Mae’r modiwl hwn yn seiliedig ar leoliad wythnos mewn lleoliad gwaith, gan adeiladu ar fodiwl y flwyddyn gyntaf, Datblygu Sgiliau Seiliedig ar Waith. Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau cyflogadwyedd allweddol a sgiliau cyfathrebu craidd sy’n berthnasol i gyflogaeth mewn cyd-destunau proffesiynol. Cynhelir y lleoliad mewn lle o’ch dewis (os oes modd). Hefyd, mae’n bosibl y cewch chi’r cyfle i ddatblygu’ch sgiliau cyflogadwyedd drwy ymestyn eich lleoliad os yw’r darparwr yn cytuno i wneud hynny.

Cyflwyniad i Sgiliau Ymchwil (10 credyd)*

Mae’r modiwl hwn yn ceisio sicrhau eich bod yn deall cysyniadau allweddol yn ymwneud ag ymchwil academaidd a’r broses ymchwil, gan sicrhau eich bod yn meddu ar y wybodaeth ofynnol i gwblhau’r prosiect ymchwil ymarferol estynedig yn eich blwyddyn olaf. Yn ogystal â’r cynnwys cyffredinol sy’n berthnasol i bob myfyriwr, byddwch yn derbyn cymorth pwrpasol ar gyfer ymchwil seicolegol.


Blwyddyn Tri:

Addysg Fyd-eang a Chymharol (10 credyd)

Mae’r modiwl hwn yn ystyried materion rhyngwladol sy’n berthnasol i’r byd addysg ar hyn o bryd, a’u heffaith ar bolisi ac ymarfer yn y DU. Bydd y modiwl yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o nifer o safbwyntiau gwahanol ar Addysg Gymharol. Bydd hyn yn cynnwys defnyddio’ch profiadau personol o’r system addysg a gwneud cymariaethau â dulliau addysgol gwahanol.

Gwybodaeth am Bynciau mewn Addysg Gynradd (10 credyd)

Yn ystod y modiwl hwn bydd gennych gyfle i fyfyrio ar eich sgiliau a’ch gallu personol mewn meysydd allweddol fel Saesneg, gwyddoniaeth a mathemateg. Byddwch yn archwilio cysyniadau allweddol ac yn datblygu’ch gwybodaeth a’ch sgiliau ym meysydd mathemateg, gwyddoniaeth a Saesneg.

Ymarfer Proffesiynol a Llesiant (20 credyd)

Mae’r modiwl hwn yn archwilio mewn ffordd feirniadol y straen a’r gofynion cyfoes sy’n wynebu gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio mewn ysgolion cynradd a gydag ysgolion cynradd, gan ystyried strategaethau i ymdopi â nhw. Bydd y modiwl yn eich helpu i ddatblygu gwybodaeth fanwl am broffesiynoldeb a safonau proffesiynol mewn cyd-destunau gwahanol ym maes addysg gynradd. Bydd cyfleoedd i nodi strategaethau ar gyfer rheoli heriau sy’n gysylltiedig â’r proffesiwn, fel rheoli straen.

Dulliau gweithredu amgen ym maes Addysg (20 credyd)

Byddwch yn ystyried cwricwla amgen amrywiol ym maes addysg gynradd gan gynnwys safbwyntiau rhyngwladol. Bydd hyn yn cynnwys arferion addysgeg a’u hegwyddorion a’u hathroniaeth sylfaenol, gan gynnwys ysgolion Steiner-Waldorf, Reggio Emilia, Te Whariki a​ Montessori. Hefyd, bydd dulliau o ddysgu yn yr awyr agored yn cael eu hystyried, gan gynnwys Ysgolion Coedwig ac Ysgolion Traeth.

Addysgu a Dysgu drwy TGCh (10 credyd)

Mae’r modiwl hwn yn ceisio datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o’r defnydd o TGCh ym meysydd addysgeg, cwricwlwm ac ymarfer mewn cyd-destunau addysg gwahanol. Byddwch yn archwilio sut mae mathau amrywiol o dechnoleg yn cael eu defnyddio heddiw.

Asesu mewn Addysg Gynradd (10 credyd)

Byddwch yn archwilio dulliau asesu ym maes addysg gynradd ac yn gwerthuso eu heffeithiolrwydd. Bydd dulliau a damcaniaethau asesu ffurfiannol a chrynodol yn cael eu hastudio. Bydd hyn yn cynnwys: dysgu gan fyfyrwyr eraill; defnyddio TGCh; hunanasesu; profion safonedig; asesu disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig a dewisiadau amgen i brofion traddodiadol.

Modiwlau Craidd:

Prosiect Annibynnol (40 credyd)

 

Byddwch yn cwblhau prosiect ymchwil neu archwilio annibynnol o natur ymarferol neu ddamcaniaethol. Bydd hyn yn eich galluogi i arddangos agwedd annibynnol at eich gwaith ymchwil a gwella’ch profiad o gynllunio prosiectau. Byddwch yn derbyn arweiniad a chymorth gan oruchwylydd.

 

Dysgu ac Addysgu

​Rydym yn mabwysiadu dulliau addysgu arloesol a deniadol sydd wedi'u cynllunio i gynnwys amrywiaeth o anghenion dysgu. Mae hyn yn cynnwys: gweithdai; seminarau; seminarau ymchwil; darlithoedd; amgylcheddau dysgu rhithwir; diwrnodau cwrdd i ffwrdd; lleoliadau seiliedig ar waith; teithiau maes; ac ymweliadau. Bydd pob myfyriwr yn cael profiadau o ddysgu dan do ac yn yr awyr agored drwy dreulio amser mewn ystafelloedd dosbarth a lleoliadau awyr agored amrywiol gan gynnwys canolfan dysgu awyr agored y Brifysgol. Darperir cymorth bugeiliol a thiwtorial a chaiff ei integreiddio fel rhan o'r cwrs.

Asesu

Rydym yn ymrwymedig i arferion asesu arloesol sy'n cyfateb i ganlyniadau dysgu a nodwyd ar gyfer eich modiwl a'ch gradd, a defnyddir amrywiaeth eang o ddulliau a thechnegau asesu er mwyn asesu a hwyluso dysgu ein myfyrwyr. Mae asesiadau yn cynnwys aseiniadau ymarferol a gwblheir yn ystod lleoliadau seiliedig ar waith; prosiectau gwaith grŵp creadigol; gwaith ysgrifenedig; cyflwyniadau poster; portffolios; cyflwyniadau seminar a senarios chwarae rôl. Mae'r cwrs hefyd yn defnyddio llwyfannau ar-lein megis blogiau, fforymau a fideogynadledda fel adnoddau asesu ac i wella dysgu ymhellach. Bydd myfyrwyr yn cael cymorth ar gyfer asesiadau drwy gydol y cwrs, er enghraifft cymorth academaidd gan diwtoriaid a Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth, a defnyddir strategaethau asesu cyfoedion yn y dosbarth i ennyn diddordeb y myfyrwyr yn eu dysgu.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Bydd y cwrs yn meithrin amrywiaeth o sgiliau generig a throsglwyddadwy sy'n bodloni gofynion graddedigion sy'n ceisio cyflogaeth yn yr unfed ganrif ar hugain. Bydd y cwrs hwn yn cefnogi myfyrwyr wrth iddynt ddilyn gyrfaoedd mewn amrywiaeth o farchnadoedd swyddi a diwydiannau gan gynnwys: addysg gynradd; llyfrgell a rheoli gwybodaeth; addysg dreftadaeth; addysg y celfyddydau; addysg gymunedol; gwasanaethau cyfryngau a chyfathrebu; cyhoeddi; iechyd a lles; gweinyddiaeth y llywodraeth; y celfyddydau; twristiaeth a hamdden. Mae profiadau yn y gweithle drwy gydol y cwrs yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr ennill profiad o fewn amgylcheddau proffesiynol. Yn eu blwyddyn olaf bydd myfyrwyr yn cwblhau prosiect ymchwil annibynnol mewn maes o'u dewis. Gall myfyrwyr ddewis astudio ym Met Caerdydd ar lefel ôl-raddedig ar ein cyrsiau MA, MPhil a PhD. 

Dilyniant i Hyfforddiant Athrawon TAR: Mae'n bleser gennym sicrhau cyfweliad ar gyfer y Cwrs TAR Cynradd ym Met Caerdydd ar gyfer holl raddedigion y rhaglen hon. Ar hyn o bryd mae angen gradd Anrhydedd dosbarth 2:2 o leiaf, ac mae angen bodloni'r gofynion mynediad statudol hefyd ar gyfer hyfforddiant yng Nghymru (gan gynnwys graddau B ar gyfer TGAU Saesneg a Mathemateg, gradd C ar gyfer Gwyddoniaeth neu gymwysterau cyfatebol).

Gofynion Mynediad a Sut mae Gwneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr 104 o bwyntiau o 2 Safon Uwch o leiaf (neu gymhwyster cyfatebol). Gall cynigion nodweddiadol gynnwys: 

  • 104 o bwyntiau o 2 Safon Uwch o leiaf i gynnwys Safon Uwch gradd C.Bagloriaeth Cymru – caiff Tystysgrif Her Sgiliau Uwch ei hystyried yn drydydd pwnc 
  • Diploma Estynedig FfCCh BTEC gyda gradd gyffredinol Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod 
  • Diploma CACHE gyda gradd C • 104 o bwyntiau o Dystysgrif Gadael Iwerddon (Safon Uwch Iwerddon) i gynnwys 2 x gradd H2 (yr isafswm gradd Uwch a ystyrir yw H4) 
  • 104 o bwyntiau o Gymhwyster Uwch yr Alban i gynnwys gradd D 
  • 102 o bwyntiau o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch 

Os ydych yn astudio cyfuniadau o'r uchod, neu os nad yw eich cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â'r Tîm Derbyn neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS am ofynion mynediad. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE drwy glicio yma. 

Os ydych yn ymgeisydd aeddfed a bod gennych gymwysterau neu brofiad amgen yr hoffech i ni eu hystyried, cysylltwch ag aelod o staff.  

Mae mynediad i'r rhaglen hon hefyd yn destun gwiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Ceir rhagor o fanylion am weithdrefnau cofnodion troseddol yn  www.cardiffmet.ac.uk/dbs.​ 

Ymgeiswyr Rhyngwladol: 

Cyn gwneud cais, dylai myfyrwyr rhyngwladol (y rheini y tu allan i'r UE) gysylltu â'r Swyddfa Ryngwladol ym Met Caerdydd i drafod y gweithdrefnau angenrheidiol mewn perthynas ag astudio gyda ni. Am ragor o wybodaeth ewch i  www.cardiffmet.ac.uk/international.  

Gweithdrefn Ddethol: 

Gwneir pob cynnig ar sail cais drwy UCAS a rhoddir sylw arbennig i'r datganiad personol. 

Sut i wneud cais:​ 

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn (llawn amser) ar-lein i UCAS yn  www.ucas.com. Am ragor o wybodaeth am geisiadau llawn amser a rhan amser ewch i'n tudalennau Sut mae Gwneud Cais yn www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Ymgeiswyr aeddfed

Ymgeiswyr aeddfed yw unrhywun dros 21 oed, sydd ddim wedi mynychu'r Brifysgol ar ôl gorffen ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.

Cysylltu â Ni

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch: ​askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Os oes gennych ymholiadau penodol am gwrs, cysylltwch â Kieran Hodgkin
E-bost: khodgkin@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 5597

Os oes gennych ymholiadau cyfrwng Cymraeg, cysylltwch â:
Dyddgu Hywel (dhywel@cardiffmet.ac.uk) neu Angharad Williams (ahwilliams@cardiffmet.ac.uk)Gellir darllen y telerau ac amodau llawn parthed derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd drwy fynd iwww.cardiffmet.ac.uk/terms