Cardiff School of Management>Enterprise>Next CSM Business Club event

Next CSM Business Club event

2019 Leading Wales Awards - "Daring to Lead in Wales" 

Tuesday 14th of May 17:30-19:00

The 2019 Leading Wales Awards is seeking nominations of individuals in Wales (in all sectors and at all levels of responsibility) whose leadership is courageous, inspirational and transformational. Nominations open on 9th April.

This leadership conversation will explore how courageous, inspirational and transformational leadership really looks. Is this the kind of leadership that will help us build a bright future and contribute to building the Wales We Want? What do you think?

Our conversation will start with an inspiring leadership story from John Rodway.

John is an Executive in the Software Industry leading Professional Services teams delivering change programmes across a range of Industries and Public Sector organisations.

John grew up near Caerphilly before moving to Hampshire. John has been a School Chair of Governors, Parish Councillor and is a Trustee at Victoria College in Birmingham. John is also a Carer for his wife Sherry.

John and Sherry have two children, Sam 24 and Katie 21.

 

The event will be facilitated by Barbara Chidgey, Executive Chair of the Leading Wales Awards and a leadership coach / facilitator.

Very many thanks to both John Rodway our guest contributor and to Cardiff School of Management (CSM) who are hosting this event. CSM are sponsors of the "Women in Leadership" category of the 2019 Leading Wales Awards.

Parking: Parking is in the car park outside Cardiff School of Management is "pay and display". It costs 50 pence after 5pm. 


Gwobrau Arwain Cymru® 2019

"Mentro i Arwain yng Nghymru"

Dydd Mawrth Mai 14eg 17:30 – 19:00 (cyrraedd o 17:00)

Ysgol Rheoli Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, 


Bydd Gwobrau Arwain Cymru 2019 yn ceisio enwebiadau gan unigolion yng Nghymru (o bob sector ac ar bob lefel o gyfrifoldeb) sydd yn gallu dangos eu bod yn ddewr, yn ysbrydoledig, ac yn drawsffurfiol yn eu harweinyddiaeth.  Bydd y cyfnod enwebu ar agor ar 9fed Ebrill.

Bydd y sgwrs arweinyddiaeth yn edrych ar beth y mae arweinyddiaeth ddewr, ysbrydoledig a thrawsffurfiol yn golygu.  Ai dyma'r math o arweinyddiaeth a fydd yn ein helpu ni i adeiladu dyfodol disglair a chyfrannu at adeiladu'r Gymru a Garem? Beth ydych chi'n ei feddwl?

Bydd ein sgwrs yn dechrau gyda stori arweinyddiaeth ysbrydoledig gan John Rodway.


Mae John yn gweithio yn y diwydiant meddalwedd, yn arwain timau Gwasanaethau Proffesiynol i gyflawni rhaglenni newid ar draws ystod o ddiwydiannu a sefydliadau'r Sector Cyhoeddus.

Magwyd John ger Caerffili cyn symud i Hampshire. Mae John wedi bod yn Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgolion, yn Gynghorydd Plwyf ac yn Ymddiriedolwr yng Ngholeg Victoria yn Birmingham. Mae John hefyd yn ofalwr i'w wraig Sherry.

Mae gan John a Sherry ddau o blant, Sam, 24, a Katie, 21.

Arweinir y gweithdy gan Barbara Chidgey, Cadeirydd Gweithredol Gwobrau Arwain Cymru a hyfforddwr / hwylusydd arweinyddiaeth.

Diolch yn fawr iawn i'n siaradwr gwadd John Rodway, ac i Ysgol Reoli Caerdydd, sy'n cynnal y digwyddiad hwn. Mae Ysgol Reoli Caerdydd yn noddi categori "Merched mewn Arweinyddiaeth" yng Ngwobrau Arwain Cymru.

Parcio: Mae'r parcio yn y maes parcio y tu allan i Ysgol Reoli Caerdydd yn drefn "talu ac arddangos".  Mae'n costio 50 ceiniog ar ôl 5pm.