Home>Cardiff Met News>Cardiff Metropolitan University Welcomes Coleg Cymraeg Posts and Provision

Cardiff Met Welcomes Coleg Cymraeg Posts and Provision / Croesawu Darlithwyr Newydd i Brifysgol Met Caerdydd

​14/09/2015

 

Rhonwen Lewis

Once again this year, the Coleg Cymraeg Cenedlaethol has funded more lecturers to teach in various fields at universities across Wales.

As a result, Welsh medium provision will develop at Cardiff Metropolitan University in subjects such as Speech and Language Therapy and Art & Design.

Rhonwen Lewis from Blaenau Ffestiniog, who has been appointed Speech and Language Therapy Lecturer at the university is eager to start teaching and researching:

‘‘Within my field, the need to develop graduates who have the skills and confidence to work through the medium of Welsh is vital in order to provide an equitable service for individuals who are facing speech, language and/or communication difficulties across Wales.’’​

Huw Williams from Cardiff has been awarded an Art & Design lectureship and his aim is to enrich the students' experience by creating a wide range of modules which will enable them to continue with their Art & Design studies through the medium of Welsh.

Dr Ioan Matthews, Chief Executive of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol said:

''We were glad to be able to support these appointments and look forward to seeing more students studying subjects through Welsh as a result of the Coleg's investment. I would like to wish them all well as they create resources and recruit perspective students over the years to come.''

Croesawu Darlithwyr Newydd i Brifysgol Metropolitan Caerdydd

Unwaith eto eleni, mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyllido rhagor o ddarlithwyr newydd i addysgu mewn gwahanol feysydd ar draws prifysgolion Cymru.

Yn sgil y penodiadau, bydd darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn datblygu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd mewn meysydd fel Therapi Iaith a Lleferydd a Chelf.

 Un sy'n awyddus i ymgymryd â'r gwaith addysgu ac ymchwilio yw Rhonwen Lewis o Flaenau Ffestiniog gafodd ei phenodi fel Darlithydd Therapi Iaith a Lleferydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd:

''O fewn fy maes i, mae'r angen i ddatblygu graddedigion sy'n berchen ar y sgiliau a'r hyder i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn holl bwysig er mwyn darparu gwasanaeth cyfiawn i'r holl unigolion sy'n wynebu anawsterau iaith, lleferydd a/neu gyfathrebu ledled Cymru."

Huw Williams o Gaerdydd sydd wedi'i benodi i swydd ddarlithio ym maes Celf a Dylunio a'i fwriad yw ceisio cyfoethogi profiad y myfyrwyr trwy greu ystod o fodiwlau fydd yn eu galluogi i barhau â'u hastudiaethau Celf a Dylunio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ôl Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

''Roeddem yn falch o fedru cefnogi penodi'r unigolion hyn i'w swyddi ac yn edrych ymlaen at weld cynnydd yn y nifer sy'n astudio'r pynciau trwy'r Gymraeg yn sgil buddsoddiad y Coleg. Hoffwn ddymuno'r gorau iddynt wrth greu adnoddau a denu darpar fyfyrwyr i'w priod feysydd dros y blynyddoedd nesaf.''