Home>Cardiff Met News>Coleg Cymraeg Cenedlaethol appoints student ambassadors at Cardiff Met

Coleg Cymraeg Cenedlaethol appoints student ambassadors at Cardiff Met / Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penodi llysgenhadon fyfyrwyr ym Met Caerdydd

​​​​12/01/2016

 

​Danielle Jones & Dylan Nicholas

​​

Two Cardiff Met students have taken on the role of Coleg Cymraeg Cenedlaethol ambassadors  -  with the aim of encouraging more prospective students to study part of their degree courses through Welsh.

Dylan Nicholas from Carmarthen and Danielle Jones​ from Swansea will start this month and be responsible for completing various tasks throughout the year.

Their main role will be to persuade school pupils to follow part of their university studies through Welsh and present the advantages of studying through the language.

They will represent the Coleg Cymraeg at school visits, UCAS fairs and Eisteddfodau as well as record their experiences in a brand new blog.

Llais y Llysgennad will give a snapshot of their lives through pictures, videos and much more.

Dylan from Ysgol Bro Myrddin, who’s studying Business and Management, was delighted to have the opportunity to study through Welsh:

‘‘I have received my education through Welsh since primary school level therefore studying through the language at higher education level was a natural choice for me. There are many advantages when studying through Welsh such as improved job prospects because two languages offer twice the opportunities.’’

Danielle who was educated at Ysgol Bryntawe and Gower College, Swansea before studying Business Management and Finance is eager to share her experience of Welsh medium higher education with prospective students:

‘‘I’m looking forward to meeting pupils who are in the process of applying to university and explain to them how I have gained by studying part of my degree course through Welsh.’’

As well as Danielle and Dylan, Coleg Cymraeg Cenedlaethol has recruited a further 12 ambassadors across seven Welsh universities.

The Coleg Cymraeg blog can be found here: http://blog.colegcymraeg.cymru/


Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penodi llysgenhadon fyfyrwyr ym Met Caerdydd

Mae dau o fyfyrwyr Met Caerdydd wedi dechrau fel llysgenhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.

Bydd Dylan Nicholas o Gaerfyrddin a Danielle Jones o Abertawe yn dechrau ar eu gwaith fis yma ac yn gyfrifol am gwblhau gwahanol dasgau drwy’r flwyddyn.

Eu prif rôl fydd ceisio dwyn perswâd ar ddisgyblion ysgol i ddilyn rhan o’u hastudiaethau prifysgol trwy’r Gymraeg a chyflwyno’r manteision a ddaw yn sgil hynny.

Byddant yn cynrychioli’r Coleg Cymraeg mewn ymweliadau ysgolion, ffeiriau UCAS ac Eisteddfodau yn ogystal ag yn cofnodi eu profiadau mewn blog newydd sbon.

Llais y Llysgennad yw enw’r blog sy’n rhoi darlun o fywyd myfyriwr cyfrwng Cymraeg ar ffurf lluniau, fideos a llawer mwy.

Roedd Dylan o Ysgol Bro Myrddin, sy’n astudio Busnes a Rheolaeth wrth ei fodd o gael cyfle i astudio ei gwrs gradd trwy’r Gymraeg:

‘‘Mi wnes i dderbyn fy holl addysg trwy fy mamiaith felly roedd dewis astudio cwrs trwy’r Gymraeg yn gam naturiol i mi. Mae nifer o fanteision wrth astudio trwy’r iaith fel gwell cyfle am swydd gan fod dwy iaith yn rhoi dwywaith y cyfle.’’

Gobaith Danielle aeth i Ysgol Bryntawe a Choleg Gŵyr cyn mynd yn ei blaen i astudio Rheolaeth Busnes a Chyllid, yw rhannu ei phrofiadau am addysg uwch cyfrwng Cymraeg â darpar fyfyrwyr:

‘‘Rwy'n edrych ymlaen at gyfarfod disgyblion sy'n meddwl gwneud cais i brifysgol ac esbonio sut rwyf i wedi elwa o ddilyn rhan o fy nghwrs trwy’r Gymraeg.’’

Yn ogystal â Danielle a Dylan, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi recriwtio 12 o lysgenhadol ar draws saith o Brifysgolion Cymru.

Gellir dilyn blog llysgenhadon y Coleg Cymraeg yma: http://blog.colegcymraeg.cymru/