Home>Cardiff Met News>Met Caerdydd yn partneru gyda’r Athletwr Eithafol Richard Parks cyn ei Alldaith i’r Antartig

Met Caerdydd yn partneru gyda’r Athletwr Eithafol Richard Parks cyn ei Alldaith i’r Antartig

​16/11/2018

 

Lansiodd Llysgennad Brand Met Caerdydd Richard Parks ei alldaith ddiweddaraf i Begwn y De yn y Brifysgol, gan arddangos yr amryw ffyrdd y mae Met Caerdydd wedi cyfrannu at y prosiect Team Quest. 

Alldaith fydd yn gweld Richard yn sgïo ar ben ei hun, heb gymorth o arfordir yr Antartig i Begwn y De yw Team Quest, a thrwy wneud hyn, darparu cyfleoedd dysgu cymhwysol i bobl ifanc ac arweinwyr busnes a'u hysbrydoli i fod yn ddewr ac i feddwl y tu hwnt i'r ffiniau.

Fel rhan o Team Quest, mae myfyrwyr a staff ar draws y Brifysgol – sef un o bedwar partner teitl arall ynghyd â JLL, Techniquest a Sony UK TEC – wedi bod yn gweithio gyda Richard ar ystod o brosiectau ar draws y pum ysgol dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae'r prosiectau o dan arweiniad y myfyrwyr yn cynnwys dylunio sled a chanopi pegynol, paratoi cinio Nadolig sych a datblygu ap lles i blant ysgolion cynradd. Ar ei daith i'r Antartig fe fydd Richard hefyd yn cael cwmni robot Ysgol Dechnolegau Caerdydd, NAO, sydd wedi cael ei raglennu gan fyfyrwyr Met Caerdydd i gasglu data drwy gydol y daith.

Cynhaliodd y Brifysgol dderbyniad ffarwelio a sesiwn Cwestiwn ac Ateb gyda Richard yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, i ddathlu cydweithrediad Met Caerdydd gyda Team Quest ac i'r staff a'r myfyrwyr ddymuno'r gorau i Richard.

Daeth Richard i'r brig am y tro cyntaf yn 2011 gyda'i Her 737, y dyn cyntaf i ddringo'r mynydd uchaf ar bob un o'r saith cyfandir a sefyll ar ben pob pegwn (Pegwn y Gogledd, Pegwn y De, a chopa Mynydd Everest) yn yr un flwyddyn calendr, gan gwblhau'r prosiect mewn llai na saith mis – camp a chydnabuwyd gan Guiness World Records. Richard oedd y Cymro cyntaf i sgïo ar ben ei hun a heb gefnogaeth i Begwn y De yn 2014 wrth osod record Brydeinig newydd am gwblhau siwrne 1150km/715m o Hercules Inlet ar forlin daearyddol yr Antartig i Begwn y De mewn 29 diwrnod, 19 awr a 24 munud, gan guro'r record flaenorol 9 diwrnod, un o ddau o bobl i dorri'r rhwystr 30 diwrnod.

Yn ystod y digwyddiad neithiwr, dywedodd fod ei antur Team Quest wedi angora yng Nghymru ac wedi'i yrru gan arbenigedd ar draws Prydain Fawr ac yn ddathliad o ddewrder a chreadigrwydd tîm o bobl sydd wedi'u hysgogi gan gynnydd dynol.

Bu Richard yn gweithio'n agos gyda staff a myfyrwyr ar draws Met Caerdydd dros y deuddeg mis diwethaf cyn y daith. Cynhaliwyd sesiynau hyfforddi dyddiol yn Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd ar gampws Cyncoed a bu myfyrwyr ôl-raddedig Darlledu Chwaraeon yn cofnodi paratoadau Richard. Paratowyd prydau bwyd Richard yn fanwl gan Ganolfan Diwydiant Bwyd y Brifysgol, ZERO2FIVE. Defnyddiodd myfyrwyr a staff y Ganolfan eu harbenigedd mewn Datblygu Cynhyrchion Bwyd i greu cynllun bwyd fydd yn cefnogi anghenion maethol Richard – gan gefnogi'r angen iddo fwyta dros 6,000 o galorïau pob dydd yn erbyn yr her o gadw pwysau'r cyflenwadau mor isel â phosib. Mae amcan y daith heb gymorth yn gofyn i Richard dynnu ei fwyd a'i offer i gyd mewn sled begynol.

Datblygodd myfyrwyr Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ddyluniadau, prototeipiau ar gyfer sled a chanopi, ynghyd â'r canopi terfynol fydd yn mynd i Begwn y De gyda Richard. Dyma fydd trydedd daith Richard i Begwn y De ar ben ei hun, a drwy ddefnyddio ei arbenigedd a weithio gyda staff, gosododd her dylunio i'r myfyrwyr i ddatblygu cysyniad i wrthsefyll gwyntoedd ffyrnig yr Arctig, gwella ymarferoldeb wrth wisgo menig mawr pegynol a lleihau sŵn clepian y ffabrig.

Drwy gydweithio gyda myfyrwyr Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd, bydd Richard yn creu canolbwynt addysg STEM ysbrydoledig fel rhan o brosiect Science Capitol Techniquest yn dilyn y daith, i gynnig ysgolion, plant ifanc ac oedolion y cyfle i brofi'r Antartig. Bydd arddangosfa Antartig newydd yn agos yn 2019 yng Nghanolfan Science Capital Techniquest ym Mae Caerdydd.

Dywedodd Cara Aitchsion, Llywydd ac Is-Ganghellor: "Mae Richard yn unigolyn sy'n ysbrydoli ac rydym wrth ein boddau'n sefydlu partneriaeth gwaith sydd yn rhoi cyfle i'n myfyrwyr brofi ystod mor eang o gyfleodd dysgu cymhwysol fel rhan o alldaith Team Quest a thu hwnt i hyn yn yr hirdymor.

"Mae pob Ysgol ar draws Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi bod yn gweithio gyda Richard i gefnogi ei ymdrechion uchelgeisiol drwy gynnig eu gwybodaeth arbenigol. Mae'r prosiect wedi dod a 'One Cardiff Met' at ei gilydd drwy gysylltu Richard â'r wybodaeth a'r sgiliau arbenigol pob un o'm Hysgolion.

 "Bydd Richard yn gwthio ei hun i'r eithaf yn feddyliol ac yn gorfforol ac rwy'n gwybod y bydd ein myfyrwyr a'n staff yn dilyn ei siwrne'n agos ac yn dymuno i'r alldaith unigryw hon fod yn un llwyddiannus, wedi i nifer ohonynt gyfrannu'n sylweddol ati."

Dywedodd Richard: "O'r sgwrs gyntaf am Team Quest a'r daith hon, roedd gan Met Caerdydd y weledigaeth i weld y cyfleoedd dysgu unigryw i fyfyrwyr. Mae'r staff a'r myfyrwyr wedi manteisio ar yr her yma mewn modd ysbrydoledig, gyda rhagoriaeth, uchelgais ac agwedd bositif – sy'n ymgorffori'r meddylfryd anturus. Mae wedi bod yn hwyl ac rwy'n falch o gael ymuno â theulu Met Caerdydd."

I ddarllen y stori yma'n Saesneg, cliciwch fan yma.