Home>Cardiff Met News>Successful Summer School in Patagonia

Successful Summer School in Patagonia

​05/07/2017

 

​Visiting Welsh heritage sites in Gaiman, Chubut Region / Ymweld gyda safleoedd treftadaeth Gymreig yn y Gaiman, Talaith Chubut.

Lecturers and students from Cardiff School of Management (CSM) have recently returned from a successful summer school in Argentina.

During the visit, lecturers Llŷr Roberts and Kelly Young and six students took part in a conference at the National University of Patagonia San Juan Bosco (UNP) on economic and cultural ties between Wales and Patagonia and also held a number of outreach activities with the local Welsh community.

Llŷr Roberts from CSM and the Coleg Cymraeg Cenedlaethol (CCC) delivered a lecture at the conference on the Welsh economy past and present and the impact of Brexit. 

Kelly Young from CSM and CCC outlined how the Welsh tourism sector has diversified in recent years, focusing in particular on event tourism and the adventure holidays sector.

The CSM students participated in a number of other academic and social exchange activities including an English, Spanish and Welsh class at the UNP led by Nadia Boniardi from the institution and Kelly Young.

Speaking about the visit, Kelly Young said: “The conference and language class aimed to develop the intercultural awareness of our students and they clearly gained a great deal from the experience.  They learnt about the global economy and the economic and cultural ties between Wales and the Chubut region."

The conference and language class were part of a week-long programme of activities in Patagonia and Argentina. 

The students held workshops at the local Welsh medium primary school in Trelew, Ysgol yr Hendre, and attended a social evening organised by the local Welsh speaking community in the Chubut Valley.  There were also opportunities to visit heritage sites such as the Welsh chapels in Gaiman, and Puerto Madryn, where the first Welsh immigrants landed in 1865.

Speaking after the trip, one of the participating students Dylan Nicholas who is in the second year studying BA (Hons) Business and Management Studies said: “I learnt a lot about the history and culture of Patagonia during the trip and also about the economy of Argentina and South America. It really broadened my horizons and we had a fantastic time - and it has been a really memorable experience.”

Cerys Thomas, a 2nd Year BA (Hons) Business Management with Finance student, added: “I really enjoyed meeting local students at the English-Welsh-Spanish lesson and finding out more about their lives.  The social evening with the Welsh speaking community was also really interesting – and I hope to keep in touch with some of the people I met on the trip.”

The summer school was funded through the Cardiff Met's Short Term Mobility Funding Programme which aims to support intercultural awareness and prepare students for a global economy. Grant funding was also received from the Cardiff Met's Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch to enhance the learning experience of Welsh medium students.


Ysgol Haf Lwyddiannus ym Mhatagonia

Mae darlithwyr a myfyrwyr o Ysgol Reoli Caerdydd (YRC) newydd ddychwelyd o Ysgol Haf lwyddiannus yn yr Ariannin.

Bu’r darlithwyr Llŷr Roberts a Kelly Young a chwech o fyfyrwyr yn yn cymryd rhan mewn cynhadledd ar y cysylltiadau economaidd a diwylliannol rhwng Cymru a Phatagonia ym Mhrifysgol Genedlaethol Patagonia San Juan Bosco (UNP) ac yn cynnal nifer o weithgareddau cyswllt gyda'r gymuned Gymraeg leol.

Fe wnaeth Llŷr Roberts o YRC a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (CCC) gyflwyno darlith yn y gynhadledd ar economi Cymru yn y gorffennol a’r presennol ac effaith Brexit. 

Ac amlinellodd Kelly Young o YRC a’r CCC sut mae sector twristiaeth Cymru wedi arallgyfeirio dros y blynyddoedd diwethaf, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddigwyddiadau mawr a'r sector gwyliau antur.

Cymerodd myfyrwyr YRC ran mewn nifer o weithgareddau academaidd a chymdeithasol cyfnewid eraill gan gynnwys dosbarth Cymraeg, Saesneg a Sbaeneg yn UNP dan arweiniad Nadia Boniardi o’r sefydliad a Kelly Young.

Dywedodd Kelly Young: "Bwriad y dosbarth iaith a’r gynhadledd oedd i ddatblygu ymwybyddiaeth ryngddiwylliannol ein myfyrwyr ac mae'n amlwg eu bod wedi elwa’n fawr o’r profiad.  Gwnaethant ddysgu am yr economi fyd-eang a'r cysylltiadau economaidd a diwylliannol rhwng Cymru ac thalaith Chubut."

Roedd y gynhadledd a’r dosbarth iaith yn rhan o raglen wythnos lawn o weithgareddau ym Mhatagonia a’r Ariannin.

Cynhaliodd y myfyrwyr weithdai yn Ysgol Gynradd Gymraeg Trelew, Ysgol yr Hendre, a mynychu noson gymdeithasol wedi ei threfnu gan y gymuned Gymraeg yn Nyffryn Camwy.  Cafwyd cyfle hefyd i ymweld â safleoedd treftadaeth fel y capeli Cymraeg yn y Gaiman, a Phorth Madryn ble glaniodd y mewnfudwyr Cymraeg cyntaf ym 1865.

Wedi dychwelyd adref o’r daith, dywedodd un o’r myfyrwyr, Dylan Nicholas, sydd yn yr ail flwyddyn yn astudio BA (Anrh) Astudiaethau Busnes a Rheolaeth: "Dysgais lawer am hanes a diwylliant Patagonia yn ystod y trip ac hefyd am economi yr Ariannin a De America. Mae’r daith wir wedi ehangu fy ngorwelion ac wedi bod yn brofiad bythgofiadwy – a cawsom amser gwych!"

Ychwanegodd Cerys Thomas, myfyrwraig 2il flwyddyn BA (Anrh) Astudiaethau Busnes a Rheolaeth gyda Cyllid: "Fe wnes i fwynhau cyfarfod myfyrwyr lleol yn y wers Saesneg-Cymraeg-Sbaeneg a darganfod mwy am eu bywydau.  Roedd y noson gymdeithasol gyda'r gymuned Gymraeg hefyd yn ddiddorol iawn – ac rwy’n gobeithio cadw mewn cysylltiad gyda rhai o'r bobl wnaethom ni gwrdd ar y daith."

Ariannwyd yr Ysgol Haf gan Gronfa Symudedd Prifysgol Metropolitan Caerdydd sy'n cefnogi datblygiad  ymwybyddiaeth ryngddiwylliannol a gweithgareddau i baratoi myfyrwyr ar gyfer yr economi fyd-eang. Derbyniwyd grant hefyd gan Gangen Prifysgol Metropolitan Caerdydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gyfoethogi profiad dysgu’r myfyrwyr.