Home>Research>Research Degree Scholarships

Research Degree Scholarships

​​​

​Cardiff Met offers a number of doctoral scholarship schemes designed to offer opportunities for post graduate study in a range of disciplines. 

For details of individual schemes and projects, please click on the following links;​

Cardiff Metropolitan University's Research Innovation Awards (RIAs)

Research Innovation Awards (RIAs) aim to support the continued development of world leading and internationally excellent doctoral level research at Cardiff Metropolitan University.

Applications for these awards are invited from talented graduates wishing to pursue doctoral level study in a number of areas. 

Other Doctoral Scholarships

Details of doctoral scholarships currently available via Cardiff Met's academic schools are listed below:


Identifying risk factors for subsequent injury post-concussion in male, professional Rugby Union players Nodi ffactorau risg ar gyfer anaf dilynol yn dilyn cyfergyd mewn chwaraewyr Rygbi’r Undeb gwrywaidd, proffesiynol.

Details of the studentship / Manylion yr Ysgoloriaeth

This is a collaborative project funded by the Welsh Rugby Union and provides a unique opportunity to work directly with professional level sport. The student will also engage in knowledge transfer, liaising directly with medical professionals and potentially informing current rehabilitation practices.

Three year bursary plus tuition fees (at EU/UK rate). Stipend amounts are in line with UKRI rates. For 2018/19 this is set at £14,777. For subsequent years, the doctoral stipend will match those outlined annually by the UKRI.

Mae hwn yn brosiect cydweithredol a ariennir gan Undeb Rygbi Cymru ac mae'n gyfle unigryw i weithio'n uniongyrchol gyda chwaraeon lefel broffesiynol. Bydd y myfyriwr hefyd yn ymgysylltu â throsglwyddo gwybodaeth, gan gysylltu yn uniongyrchol â gweithwyr proffesiynol meddygol ac o bosibl yn hysbysu'r arferion adsefydlu presennol.

Bwrsariaethau tair blynedd ynghyd â ffioedd dysgu (ar gyfradd yr UE / DU). Mae symiau arian yn unol â chyfraddau UKRI. Ar gyfer 2018/19, gosodir hyn ar £14,777. Ar gyfer y blynyddoedd dilynol, bydd y cyflog doethurol yn cyfateb i'r rhai a amlinellir yn flynyddol gan UKRI.

Closing Date /  Dyddiad Cau
 The closing date for receipt of applications is 6th December 2018. Interviews will take place on 18th December 2018. Candidates are asked to please ensure they are available on the interview date.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 6eg Rhagfyr 2018. Cynhelir cyfweliadau ddydd 18eg Rhagfyr 2018. Gofynnir i ymgeiswyr sicrhau eu bod ar gael ar ddyddiad y cyfweliad.

ESRC Wales DTP PhD Opportunities in Sport and Exercise Sciences (Social Sciences) at Bangor, Cardiff Metropolitan and Swansea UniversitiesCyfleoedd PhD DTP ESRC Cymru mewn Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer (Gwyddorau Cymdeithas) ym Mhrifysgol Bangor, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol Abertawe

Bangor University (School of Sport, Health & Exercise Sciences), Cardiff Metropolitan University (Cardiff School of Sport & Health Sciences), and Swansea University (College of Engineering: Sport and Exercise Science), supported by the ESRC Wales Doctoral Training Partnership, invite applications from exceptional candidates for PhD study with the possibility of being awarded a fully-funded ESRC DTP Studentship in an area of the social science of sport and/or exercise. The three Schools are internationally recognised for the quality of their research and provide outstanding environments for postgraduate research study. The Universities value diversity and equality at all levels and encourage applications from all sectors of the community. We welcome applications for both full and part-time study, with studentships available as either 1+3 (one year full time research training Masters + three years full time Doctoral study, or part-time equivalent) or +3 (three years full-time Doctoral study, or part time equivalent), based at one of the Universities, with the opportunity where appropriate for co-supervision across institutions.

Mae Prifysgol Bangor (Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer), Prifysgol Metropolitan Caerdydd (Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd), a Phrifysgol Abertawe (Coleg Peirianneg: Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff), a gefnogir gan Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru, yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr eithriadol i astudio PhD gyda'r posibilrwydd o gael Ysgoloriaeth DTP ESRC a ariennir yn llawn mewn maes gwyddor gymdeithasol chwaraeon a/neu ymarfer corff. Mae'r tair ysgol wedi ennill bri rhyngwladol am ansawdd eu hymchwil ac yn cynnig amgylcheddau gwych ar gyfer astudiaethau ymchwil ôl-raddedig. Mae'r Brifysgol yn rhoi gwerth ar amrywiaeth a chydraddoldeb ar bob lefel ac yn annog pobl o bob sector o'r gymuned i ymgeisio. Rydym yn croesawu ceisiadau i astudio'n rhan amser ac yn llawn amser, gydag efrydiaethau ar gael naill ai fel 1+3 (gradd meistr lawn amser am flwyddyn gyda hyfforddiant ymchwil + astudiaethau doethurol llawn amser am dair blynedd neu'r hyn sy'n cyfateb yn rhan amser), neu +3 (astudiaethau doethurol llawn amser am dair blynedd neu'r hyn sy'n cyfateb yn rhan amser) yn un o'r prifysgolion, gyda'r cyfle lle bo'n briodol i gael cyd-oruchwyliaeth ar draws sefydliadau.

Closing date/ Dyddiad Cau
1st February 2019, 12 noon. Successful candidates will be expected to commence their studies on 1st October 2019.
1 Chwefror 2019, hanner dydd. Bydd disgwyl i'r ymgeiswyr llwyddiannus ddechrau ar eu hastudiaethau ar 1 Hydref 2019. 


KESSII Scholarships

Details of KESSII Scholarships currently available at Cardiff Metropolitan University, please follow the link below:

KESSII Scholarships