Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (dwyieithog) / Sport and Physical Education Studies (bilingual) - BSc (Hons)

​​​​​​​

 

​​

​​

​Golwg Gyffr​edinol ar y Cwrs 

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar roi'r ​​cyfle ichi ddatblygu eich dealltwriaeth academaidd ac ymarferol o chwaraeon  drwy gyfrwng dwy iaith. Er​ y caiff rhywfaint o cwrs hwn ei ddarparu drwy gyfrwng y Saesneg, bydd y rhan fwyaf o'r cwrs ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith ddiwallu'r galw cynyddol am raddedigion sydd â gallu a chymwysterau dwyieithog.

O ran cynnwys, mae'r cwrs yn cynnig cyfle ichi ddeall ac archwilio chwaraeon o safbwynt sawl disgyblaeth. Er enghraifft, bydd cyfle ichi i ddatblygu eich gwybodaeth am y canlynol:

1.      Gwyddor perfformiad chwaraeon (ffisioleg, seicoleg a biomecaneg).
2.      Y broses hyfforddi (ymarferol a theoretig).
3.      Arwyddocâd diwylliannol-cymdeithasol a moesegol chwaraeon a gweithgarwch corfforol.
4.      Y materion sy'n gysylltiedig â darparu addysg gorfforol a chwaraeon ieuenctid o safbwynt pedagogaidd.

Er bod y cwrs yn cynnig ystod eang o bynciau a disgyblaethau, mae'r cwricwlwm yn rhoi cyfle ichi ganolbwyntio ac arbenigo wrth gamu drwy'r tair blynedd o astudio academaidd. Yn ogystal â'r fframwaith academaidd theoretig ac ymarferol cynhwysfawr, byddwch yn cael eich hannog i adeiladu portffolio o gymwysterau hyfforddi, ac i ddysgu a chael profiadau mewn lleoliadau gwaith yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol. Mae Met Caerdydd yn cynnig cyfleoedd ar y campws ichi ymgysylltu â Chwaraeon Caerdydd, ysgolion yn y cyffiniau ac awdurdodau lleol ac mae ganddi gysylltiadau ardderchog â nhw.

Mae myfyrwyr sy’n astudio y cwrs yma yn gymwys am ysgoloriaethau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae nifer o ysgloriaethau o £1000 a £500 y flwyddyn ar gael. Cliciwch ar http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/astudio/cymorthariannol/​ er mwyn cael mwy o wybodaeth.​

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn 1

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn dilyn 6 modiwl gorfodol, 5 o'r rheini drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r modiwlau hyn y cynnig cyflwyniad cyffredinol i astudiaethau academaidd ym maes chwaraeon, gan ganolbwyntio ar hyfforddi, gwyddor chwaraeon, addysg gorfforol a chwaraeon ieuenctid ac astudiaeth ar agweddau diwylliannol-cymdeithasol chwaraeon. Mae'r modiwlau hyn yn y flwyddyn gyntaf yn cynnig cyfle i chi hefyd ymarfer a datblygu eich sgiliau academaidd yn Gymraeg. Fe'ch cyflwynir hefyd i broses gwneud gwaith ymchwil ym maes chwaraeon, a hefyd byddwch yn cael dilyn dau fodiwl ymarferol o'ch dewis (i'w hastudio drwy gyfrwng y Saesneg).

 • Cyflwyniad i'r Broses Ymchwil
 • Introduction to Applied Principles and Techniques in Professional Practice
 • Cyflwyniad i faterion Diwylliannol-Gymdeithasol mewn Chwaraeon
 • Cyflwyniad i Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer
 • Cyflwyniad i Hyfforddi Chwaraeon ac Addysg Gorfforol
 • Cyflwyniad i Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ieuenctid 

 

Blwyddyn 2

Yn yr ail flwyddyn, bydd gofyn ichi astudio o leiaf 4 modiwl drwy gyfrwng y Gymraeg, ond bydd gennych rai opsiynau i ddatblygu llwybr gradd sydd wedi'i bersonoleiddio ac sy'n benodol ar gyfer eich anghenion a'ch diddordebau fel unigolyn.

Gorfodol:

 • Dulliau Ymchwil
 • Egwyddorion a Thechnegau  Cymwysedig (Dewiswch un: Athletau, Badminton, Pêl Fasged, Criced, Dawns, Pêl-droed, Gymnasteg, Hoci, HRE, Pêl-rwyd, Gweithgareddau Awyr-agored Anturus   (yn cyfrif fel dau) Rygbi, Sboncen, Nofio, Tenis, Trampolinio, Pêl foli, Polo Dŵr.)
 • Neu fe allwch chi ddewis astudio modiwl cyfrwng Cymraeg a gynigir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn lle'r modiwl ymarferol uchod.

Opsiwn: Dewiswch 3 neu 4 o'r modiwlau cyfrwng Gymraeg isod:

 • Cymdeithaseg Chwaraeon
 • Cyflwyniad i Hyfforddi Chwaraeon ac Addysg Gorfforol
 • Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ieuenctid
 • Ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer Cymwysedig

Os byddwch chi wedi dewis 3 o'r modiwlau cyfrwng Cymraeg uchod yn unig, yna, fe gewch chi ddewis un modiwl cyfrwng Saesneg o'r rhestr isod:

 • Sport Marketing and Entrepreneurship
 • Contemporary People Management
 • Ethics in Sport
 • Applied Biomechanics of Sport and Exercise
 • Applied Sport and Exercise Psychology

 

Blwyddyn 3

Yn eich 3edd flwyddyn, rhaid ichi gwblhau prosiect annibynnol (traethawd hir) drwy gyfrwng y Gymraeg sy'n rhoi sylw i bwnc ymchwil mewn maes o'ch dewis.  Byddwch hefyd yn dewis o leiaf 3 modiwl cyfrwng Cymraeg, ac unwaith eto bydd cyfle ichi ddatblygu llwybr gradd sydd wedi'i bersonoleiddio ac yn benodol i'ch anghenion a'ch diddordebau fel unigolyn a fydd o bosibl yn gwella'ch cyfle i gael swydd.

Gorfodol:

 • Prosiect Annibynnol

Opsiwn: Dewiswch o leiaf 3 neu 4 o'r modiwlau cyfrwng Gymraeg isod:

 • Cymdeithaseg Diwylliant Corfforol a Chwaraeon
 • Dysgu Seiliedig ar Ddatrys mewn Hyfforddi  
 • Addysg Gorfforol Uwch
 • Ffisioleg Ymarfer ar gyfer Iechyd

​​Os byddwch chi wedi dewis 3 o'r modiwlau cyfrwng Cymraeg uchod yn unig, yna, fe gewch chi ddewis un modiwl cyfrwng Saesneg o'r rhestr isod:

 • Ethical Issues in Sport
 • Problem-Based Learning in Coaching
 • Profiad Gwaith
 • Work Experience
 • Sport and Exercise Biomechanics
 • Exercise Psychology
 • Sport Psychology
 • Problem-Based Learning Through Outdoor Adventurous Activities ​

Dysgu ac Addysgu

Mae'r dulliau dysgu ac addysgu'n cynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai a dosbarthiadau tiwtorial a disgwylir i'r staff a'r myfyrwyr gefnogi'r sesiynau rhain drwy'r Amgylchedd Dysgu Rhith (Virtual Learning Environment). Bydd y darlithoedd arweiniol yn cyflwyno pynciau a chysyniadau allweddol sy'n cael eu datblygu drwy amrywiaeth o ddulliau dysgu ac addysgu eraill megis seminarau, dosbarthiadau tiwtorial, gweithdai i gryfhau eich profiad a'ch ymgysylltu. 

Byddwch hefyd yn gallu cyfarfod â thiwtoriaid neu ag unrhyw aelodau eraill o'r staff ar sail un-ac-un. Mae'r ysgol yn awyddus i roi prif nod strategaeth Dysgu, Addysgu ac Asesu Prifysgol Fetropolitan Caerdydd ar waith: Darparu cyfleoedd dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr ac sy'n darparu amgylchedd dysgu hyblyg o safon a gwella'r cymorth personol gan staff academaidd gan sicrhau eu bod ar gael i'r myfyrwyr gysylltu â nhw.

Drwy'r rhaglen, byddwch fel rheol yn dysgu dan arweiniad tiwtor (gan amlaf yn y flwydydn gyntaf) a dulliau dysgu sy'n cael eu hunangyfeirio, gan gryfhau annibyniaeth a myfyrio ac annog agweddau cadarnhaol at ddysgu gydol oes (ym mlwyddyn 2 a 3).​

Asesu

​Mae'r strategaethau asesu yn y rhaglen 'Chwaraeon ac Addysg Gorfforol' yn amrywiol ac yn cynnig digon o hyblygrwydd ichi fynd ar drywydd eich diddordebau unigol a'u datblygu.  Bydd y modiwlau'n cael eu hasesu'n bennaf drwy gyfuniad o wahanol fathau o asesiadau (e.e., gwaith cwrs ysgrifenedig, cyflwyniadau poster, cyflwyniadau llafar, portffolios, arholiadau - gweld  a pheidio â gweld y cwestiynau ymlaen llaw, asesiadau sgiliau ymarferol) sydd wedi'u cynllunio i asesu, datblygu a chryfhau sgiliau academaidd a sgiliau ar gyfer cyflogaeth.

Bydd y drefn asesu'n gefn i'ch profiad dysgu ac yn cynnig cyfleoedd ichi  ymgysylltu ag asesiadau ffurfiannol a chrynodol er mwyn profi eich gwybodaeth, eich gallu, eich sgiliau a'ch dealltwriaeth feirniadol.​

Cyflogadwyedd a Gyrfa

Mae'r radd 'Chwaraeon ac Addysg Gorfforol' yn eich paratoi i lwyddo mewn amrywiaeth o broffesiynau, o fewn y diwydiant chwaraeon, gan gynnwys gyrfaoedd ym maes hyfforddi chwaraeon, addysg gorfforol, gweinyddu chwaraeon, cyfryngau chwaraeon a rolau gyda chyrff llywodraethu cenedlaethol ac o fewn y sector graddedig yn fwy cyffredinol. Mae'n dod yn fwyfwy gwir bod gyrfaoedd yn y sector chwaraeon yng Nghymru (yn enwedig ym maes addysgu a hyfforddi) yn gofyn am fyfyrwyr sydd â sgiliau dwyieithog. Mae'r cwrs hwn yn eich paratoi'n benodol i wneud cais am yrfa lle bydd bod yn ddwyieithog a meddu ar sgiliau Cymraeg yn ddymunol neu'n hanfodol.

Bydd y pynciau sy'n cael eu hastudio a'r sgiliau a ddysgir yn rhoi'r cyfle ichi barhau â'ch addysg at lefel gradd Meistr a Doethur neu i ddilyn Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg.​​

Gofynion Mynediad a Sut i Ymgeisio

Dylai ymgeisiwyr fod gyda phroffil chwaraeon cryf.  Dylai ymgeisiwyr fod gyda pump TGAU gan gynnwys gradd C mewn TGAU Saesneg (Iaith) (neu Gymraeg Iaith Gyntaf) a Mathamateg, ynghyd a 120 o bwyntiau o 3 level A (neu'n gyfatebol):

 • 120 o bwyntiau o 3 Safon Lefel A i gynnwys graddau BB mewn Pwnc perthnasol,  y Fagloriaeth Cymru i'w gysidro fel trydydd pwnc.
 • QCF BTEC - Diploma Estynedig: Rhagoriaeth Rhagoriaeth Clod i gynnwys 12 rhagoriaeth i gyd mewn pwnc perthnasol.
 • 120 o bwyntiau o Dystysgrif Ymadael Iwerddon ar lefel uwch i gynnwys 3 x gradd H2 mewn pwnc perthnasol (y radd isaf a ystyrir yw H4)
 • Pasio Mynediad gyda 15 credyd gyda Rhagoriaeth a 30 credyd gyda Clod mewn pwnc perthnasol
 • 120 o bwyntiau o Arholiadau Uwch yr Alban, i gynnwys graddau CC

 

Os ydych yn astudio cyfuniadau or uchod, neu os nad yw eich cymwhyster wedi'i restru, cysylltwch a Derbyniadau neu chwiliwch am y cwrs ar UCAS.


 

​Gweithdrefn Dethol:

Seilir y broses dethol ar gais UCAS sydd wedi'i gwblhau a phresenoldeb mewn Diwrnod i Ymgeiswyr Chwaraeon.

Diwrnodau i Ymgeiswyr Chwaraeon:

Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i Ddiwrnod Penodol i Ymgeiswyr Chwaraeon fel rhan o'r broses ymgeisio. I gael gwybod rhagor am Ddiwrnodau Agored a Diwrnodau i Ymgeiswyr Chwaraeon, cliciwch  yma.

Disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus roi blaenoriaeth gyntaf i dimau chwaraeon y brifysgol drwy gydol eu gyrfa fel myfyrwyr is-raddedig. 

Fe'ch cynghorir i beidio â gwneud mwy nag un cais am gyrsiau gradd is-raddedig yn Ysgol Chwaraeon Caerdydd, oherwydd efallai y bydd cyfle ichi newid eich opsiwn.​​

Sut i Ymgeisio:

Dylech gyflwyno ceisiadau am y cwrs hwn ar lein i UCAS yn www.ucas.com/apply. I gael gwybod rhagor ewch i'n tudalennau Sut i Ymgeisio yn  www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Cod UCAS: UT9H

Ffeithiau Pwysig

Man Astudio:

Ysgol Chwaraeon Caerdydd

Campws Cyncoed

Hyd y Cwrs:

Tair blynedd amser llawn:

Mae hefyd ar gael yn rhan-amser a gall hyn fod am hyd at wyth mlynedd. Bydd myfyrwyr rhan-amser yn ymuno â'r myfyrwyr amser llawn ar gyfer pob modiwl. Felly, bydd y rhan fwyaf o'r modiwlau'n cael eu cwblhau rhwng 9.00am a 6.00pm yn ystod dyddiau'r wythnos. 

Ymgeiswyr Rhyngwladol:

Cyn gwneud cais, dylai myfyrwyr rhyngwladol (rhai o'r tu allan i'r Undeb Ewropeaidd) gysylltu â Swyddfa Ryngwladol Met Caerdydd i drafod y gweithdrefnau angenrheidiol o ran astudio gyda ni. I gael gwybod rhagor ewch i  www.cardiffmet.ac.uk/international

Ffioedd Dysgu, Cyllid Myfyrwyr a Chostau Ychwanegol
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd hyfforddi a'r cymorth ariannol a all fod ar gael yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol, edrychwch ar  www.cardiffmet.ac.uk/fees. I gael gwybod am unrhyw gostau ychwanegol posibl ar gyfer cyrsiau, edrychwch ar www.cardiffmet.ac.uk/additionalcosts

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau:

Mae'r brifysgol hefyd yn cynnig bwrsari a chynllun ysgoloriaeth i helpu myfyrwyr yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol. I weld a ydych yn gymwys, ewch i  www.cardiffmet.ac.uk/scholarships

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu anfonwch ebost at askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

I holi am gwrs penodol, cysylltwch â Gweinyddwr yr Ysgol:

Ebost:css@cardiffmet.ac.uk

Ffôn: 029 2041 6591

 

 
​​​ ​​Telerau ac Amodau

 

Mae'r telerau a'r amodau sy'n berthnasol i dderbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd i'w gweld drwy fynd i  www.cardiffmet.ac.uk/terms