Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Coleg Cymraeg

​​

Mae gallu cyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn fantais allweddol yn y farchnad swyddi yng Nghymru.

Mae Ysgol Chwaraeon Caerdydd (CSS) wedi ymrwymo i ddarparu profiad addysgol ardderchog drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae wedi datblygu cwricwlwm cyfrwng Cymraeg academaidd a galwedigaethol helaeth mewn pynciau cysylltiedig â chwaraeon.

Mae gennym nifer o staff â chymwysterau uchel sy'n addysgu ac ymchwilio trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn arbenigwyr blaenllaw yn eu meysydd.  Mae'r Ysgol yn chwarae rhan allweddol yng nghenhadaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (CCAUC) i ehangu cyfleoedd addysg cyfrwng Cymraeg.  Mae gennym bortffolio unigryw o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws nifer o'n rhaglenni gradd chwaraeon.

Mae nifer o'n rhaglenni yn gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r ysgoloriaeth cymhelliant yn werth £500 y flwyddyn am dair blynedd ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio o leiaf 40 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae'r Prif Ysgoloriaethau yn werth £1,000 y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio 80 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Mae'r cyrsiau canlynol yn gymwys ar gyfer ysgoloriaethau cymhelliant:

BSc Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (Dwyieithog)

BSc Hyfforddi Chwaraeon

BSc Datblygu Chwaraeon

BSc Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff

BSc Rheolaeth Chwaraeon

BSc Chwaraeon ac Addysg Gorfforol

BSc Astudiaethau Chwaraeon

BSc Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon

BSc Cyflyru, Adfer a Thylino Chwaraeon

 ​

Mae'r cyrsiau canlynol yn gymwys ar gyfer prif ysgoloriaethau:

BSc Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (Dwyieithog)

BSc Chwaraeon ac Addysg Gorfforol

BSc Hyfforddi Chwaraeon

BSc Astudiaethau Chwaraeon ​


Mae manylion pellach am yr ysgoloriaethau gan gynnwys y broses ymgeisio a dyddiadau cau ar gael o http://www.colegcymraeg.ac.uk/en/thecoleg/

 

Byddwch yn ymuno â nifer cynyddol o fyfyrwyr sy'n dymuno parhau â'u haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg gan dderbyn profiad academaidd a bugeiliol rhagorol.

 

Mae modiwlau sydd ar gael yn y Gymraeg yn cynnwys:

Lefel 4 (blwyddyn 1)

SSP4000 Cyflwyniad i'r Broses Ymchwil (20 credyd)

SSP4007 Materion Cyfoes mewn Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (20 credyd)
SSP4012 Cyflwyniad i Wyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff (20 credyd)
SSP4017 Cyflwyniad i Hyfforddi Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (20 credyd)

SSP4919 Cyflwyniad i Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ieuenctid (20 credyd)

Lefel 5 (blwyddyn 2)

SSP5000 Y Broses Ymchwil (20 credyd)

SSP5009 Moeseg mewn Chwaraeon (20 credyd)

SSP5019 Hyfforddi Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (20 credyd)

SSP5020 Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ieuenctid (20 credyd)

SSP5083 Ffisioleg Gymhwysol Chwaraeon ac Ymarfer Corff (20 credyd)

 

Lefel 6 (Blwyddyn 3)


SSP6000 Prosiect Annibynnol (40 credyd)
SSP6006 Materion Moesegol mewn Chwaraeon (20 credyd)
SSP6010 Dysgu yn Seiliedig ar Broblemau ar gyfer Hyfforddi (20 credyd)

SSP6015 Ffisioleg Ymarfer Corff ar gyfer Iechyd (20 credyd)

SSP6029 Profiad Gwaith (20 credyd)

Mae ein staff sy'n siarad Cymraeg yn darparu cymorth academaidd a bugeiliol i fyfyrwyr sy'n astudio ein cyrsiau.  Mae nifer o arbenigwyr yn yr Ysgol wedi rhoi at ei gilydd werslyfr cyfrwng Cymraeg cyntaf sy'n cefnogi ystod eang o feysydd pwnc.  Ar hyn o bryd mae yna 7 aelod amser llawn o staff sy'n cyflwyno modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg:

 

Dr Carwyn Jones 
Dr Hywel Iorwerth 
Dr Neil Hennessey 
Dr Anwen Rees 
Dr Gethin Thomas

Dr Anna Bryant

Helen John


Myfyrwyr PhD 
Ar hyn o bryd mae gan Ysgol Chwaraeon Caerdydd 2 fyfyriwr PhD a ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar ysgoloriaethau tair blynedd.

 

Lowri Edwards
Teitl PhD 
Effeithiolrwydd ymyrraeth llythrennedd corfforol a ddarperir i athrawon ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg ar lythrennedd corfforol y disgyblion.

 

Lana Evans

Teitl PhD

 

Cyfleoedd i blant gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol (cystadleuol a hamdden) yn eu cymunedau a chymdogaethau lleol trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Carwyn Jones crjones@cardiffmet.ac.uk