About>Quality Enhancement Directorate>Learning and Teaching Conference 2017

Learning and Teaching Conference 2017


Recordings of the presentations are available below - in both streaming video and Panopto web format. Workshop presentations are provided in PDF. 

Keynote - Prof. ​Liz Thomasvideo​panopto
Pecha Kucha 1 - 'Assessments that promote learning' - David Wrenne CSADvideo​panopto
Story 1 - ​'Stepping out of the classroom' - Kirsten Stevens-Wood CSHS​videopanopto
Petcha Kucha 2 - 'Youth and Community Practice, a way of Being' - Louise Cook CSE
​videopanopto
Story 2 - '​Bringing St. David’s Day to life' - Ian Weir, Owen Stickler & Robert Lange CSADvideopanopto
Pecha Kucha 3 - Sarah Curran CSHSvideopanopto
Story 3 - '​Forest University' - Chantelle Haughton, Dylan Adams & Llanedeyrn Primary Schoolvideopanopto
​Pecha Kucha 4 - Librarians and Researchers: Connecting the dots - Aimie Jones & Mark Lestervideopanopto
​Workshop 1 - 'Developing students as independent learners to enhance retention and success' Prof. Liz Thomas
​Workshop 2 - 'Providing opportunities for the development of student communities' - Brad Woolridge & Will Fuller SUPDF
​Workshop 3 - 'Talking about teaching' - Sue Tangney & Claire Flay-Petty LTDU​PDF
​Workshop 4 - 'Well-being of students and staff: awareness and boundaries' - Anna, Mikel & Jo ALL
​Workshop 5 - 'Establishing a community of practice: building bridges and making connections' - Tim Palazon & Regeneration Hub ALLPDF
​Workshop 6 - 'Health Impact Assessment: a cross-disciplinary tool' - Alastair Tomlinson & Gayle Davis CSHSPDF
​Workshop 7 - 'From Cadwyn to Campus' - Jan Jones & Dan Heggs WA & CSHS​PDF


QED was delighted to host Cardiff Metropolitan University's annual Learning and Teaching Conference: Learning Together, Developing Understanding.

The Summer 2017 Conference focused on the development of communities that promote learning, enhance the student experience and improve learner support. This includes:

·      Student engagement

·      Retention and success

·      Student employability

·      Health and wellbeing


Mae'n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi Cynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Dysgu Gyda'n Gilydd, Meithrin Dealltwriaeth.

Bydd Cynhadledd Haf 2017 yn canolbwyntio ar ddatblygu cymunedau sy'n hyrwyddo dysgu, yn gwella profiad y myfyriwr ac yn gwella cymorth i ddysgwyr. Gallai hyn gynnwys:

  • Ymgysylltu â myfyrwyr
  • Cyfraddau cadw a llwyddiant
  • Cyflogadwyedd myfyrwyr
  • Iechyd a llesiant 


Conference Programme: 

English

Cymraeg

Stories & Workshop Abstracts:

English

Cymraeg


Event keynote: Liz Thomas

Liz Thomas.jpgWe are proud to announce that Liz Thomas will be our keynote speaker at the conference. Liz will be discussing the subject of 'Building student belonging at a time of change' as well as hosting a workshop addressing student retention. 

Liz Thomas is an independent researcher and consultant for higher education and Professor of Higher Education at Edge Hill University. Liz has nearly twenty years' experience of undertaking and managing research about widening participation, student retention and institutional approaches to improving the student experience. She is committed to using research to inform national and institutional policy, practice and evaluation, and has developed and led change programmes to facilitate this.  In 2016 Liz was appointed to the Teaching Excellence Framework (TEF) panel, with a remit to focus on widening participation.

Liz is currently working with the Higher Education Academy, Action on Access and the Paul Hamlyn Foundation to deliver and evaluate the What works? Student retention and success change programme.  This three-year programme is collaborating with higher education institutions from across the UK to implement change at both the strategic and the academic programme level.  This is underpinned by a mixed methods evaluation strategy, drawing on tenets of action research.  This programme builds on the What works? Student retention and success programme (2008-2012), funded by the Higher Education Funding Council for England (HEFCE) and the Paul Hamlyn Foundation to identify effective approaches to improving student retention and success.


Prif siaradwr y digwyddiad: Liz Thomas

Rydym yn falch cyhoeddi mai Liz Thomas fydd ein prif siaradwr yn y gynhadledd. Bydd Liz yn trafod y pwnc 'Meithrin ymdeimlad myfyrwyr o berthyn yn ystod adeg o newid' yn ogystal â chynnal gweithdy a fydd yn ymdrin â chyfraddau cadw myfyrwyr.

Mae Liz Thomas yn ymchwilydd annibynnol ac yn ymgynghorydd addysg uwch ac yn Athro Addysg Uwch ym Mhrifysgol Edge Hill. Mae gan Liz bron i ugain mlynedd o brofiad wrth gynnal a rheoli gwaith ymchwil ym maes ehangu cyfranogiad, cyfraddau cadw myfyrwyr a dulliau gweithredu sefydliadol er mwyn gwella profiad myfyrwyr. Mae'n ymrwymedig i ddefnyddio gwaith ymchwil i lywio polisi, arfer a gwerthusiadau cenedlaethol a sefydliadol, ac mae wedi datblygu ac arwain rhaglenni newid er mwyn hwyluso hyn. Yn 2016, penodwyd Liz i banel y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) y gofynnwyd iddo ganolbwyntio ar ehangu cyfranogiad fel rhan o'i gylch gwaith.

Ar hyn o bryd, mae Liz yn gweithio gyda'r Academi Addysg Uwch, Action on Access a Sefydliad Paul Hamlyn i roi'r rhaglen newid 'What works? Student retention and success' ar waith a'i gwerthuso. Mae'r rhaglen tair blynedd hon yn cydweithio â sefydliadau addysg uwch o bob cwr o'r DU i roi newid ar waith ar lefel strategol ac ar lefel rhaglenni academaidd. Caiff hyn ei ategu gan strategaeth werthuso dulliau cymysg, lle defnyddir meysydd ymchwil weithredu. Mae'r rhaglen hon yn adeiladu ar raglen 'What works? Student retention and success' (2008-2012), a ariannwyd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE) a Sefydliad Paul Hamlyn i nodi dulliau effeithiol o wella cyfraddau cadw myfyrwyr a llwyddiant.

 Content Editor