Cyrsiau

Yn unol â chyngor y Llywodraeth ac yn unol â chynllunio’r Brifysgol ar gyfer ail-agor mannau corfforol yn gyfrifol ac yn raddol, gwnaethom ohirio pob un o'n cyrsiau Ysgol Gelf Agored Caerdydd Tymor yr Haf gyda'r gobaith y byddem yn gallu eu ailgychwyn fis Medi 2020.

Mae'n edrych yn debyg iawn na fydd hyn yn bosibl tan ar ôl y flwyddyn galendr hon h.y. ar ôl Rhagfyr 2020 oherwydd y cyngor parhaus gan y Llywodraeth ynglŷn â chadw pellter cymdeithasol. Mae'r penderfyniad hwn wedi bod yn anodd iawn i'w wneud gan fod y sefyllfa'n newid yng Nghymru bob wythnos, ond fel yr addawyd, roedd angen i ni roi'r diweddaraf i chi gyda'n cynlluniau gorau y gallwn.

Bydd hyn yn golygu y byddwn yn treulio tymor yr Hydref yn paratoi ar gyfer cyrsiau Tymor y Gwanwyn 2021, a'n nod yw dod â rhaglen o gyrsiau cyffrous i chi sy'n dechrau ym mis Ionawr 2021. Pan fyddwn yn gallu gwneud hynny, byddwn yn cyfathrebu drwy ein sianelau arferol gan gynnwys ein rhestr bostio, ein gwefan ac amrywiol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Twitter ac Instagram), pan fydd y ffenestr archebu yn cael ei hailagor. Os ydych yn darllen hwn ac nad ydych eisoes ar ein rhestr bostio, anfonwch e-bost atom yn coas@cardiffmet.ac.uk fel y gallwn eich cynnwys.

Mae'r canlynol yn dal i fod yn berthnasol i'r rhai ohonoch a allai fod eisoes wedi archebu gyda ni, yn ôl ym mis Mawrth: Mae modd ad-dalu'r holl daliadau am archebion a wnaed eisoes ar gyfer cyrsiau tymor yr haf 2020 neu gellir eu dal fel tâl blaenoriaeth ar gyfer y cyrsiau wrth iddynt ailddechrau.

Os yw hyn yn berthnasol i chi, ebostiwch coas@cardiffmet.ac.uk a rhowch wybod i ni beth yw eich dewis.

Prif flaenoriaeth Ysgol Gelf Agored Caerdydd o hyd yw diogelwch a lles ein mynychwyr cyrsiau a'n tiwtoriaid, os felly oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, mae croeso i chi gysylltu â ni.Bydd Ysgol Gelf Agored Caerdydd yn agor ei drysau unwaith yn rhagor ym mis Ionawr 2020 gydag ystod eang o gyfleoedd dysgu ardderchog ar gael. O gyrsiau crochenwaith i beintio, o luniadau i ddylunio, ffotograffiaeth, gwneud printiau a chrefft, mae rhywbeth at ddant pawb. 

Does dim ots p'un a ydych chi'n artist neu'n ddylunydd profiad, yn paratoi portffolio i wneud cais am raglen gradd neu raglen Sylfaen, neu os nad ydych erioed wedi gafael mewn pensil o'r blaen. Mae'r cyrsiau a'r gweithdai yn ffordd wych o roi cynnig ar sgiliau newydd neu ddatblygu eich ymarfer ymhellach. 

Sylwer, oni nodir yn wahanol yn nisgrifiad y cwrs, bod ein cyrsiau ar agor i'r rheiny sy'n 16 oed neu'n hŷn, ac eithrio cyrsiau sy'n defnyddio model bywyd, sydd ar agor i bobl dros 18 oed yn unig.

Rydym wedi gwneud y broses archebu yn gyflymach, yn haws ac yn fwy hygyrch i'n cwsmeriaid. Gallwch nawr drefnu lle yn uniongyrchol ar unrhyw gwrs drwy siop ar-lein Met Caerdydd, sydd ar gael bob awr o'r dydd a'r nos, saith diwrnod yr wythnos, a'r cyntaf i'r felin yw hi. Byddwn yn dal i allu helpu i gadw llefydd dros y ffôn yn ystod yr wythnos, yn ystod oriau swyddfa, os oes angen.

Nodwch y bydd y broses archebu ar gyfer pob cwrs yn cau wythnos union cyn dechrau'r cwrs.

I ymuno â'n rhestr bostio ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein rhaglen o gyrsiau, e-bostiwch eich manylion cyswllt at coas@cardiffmet.ac.uk

CERAMEG

Crochenwaith: Dysgu i Daflu ar Olwyn, dydd Mercher o 15 Ionawr 2020 - Nid oes lle ar y cwrs

Dyddiau: Bob dydd Mercher, yn dechrau ar 15 Ionawr 2020, 7:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £195
Tiwtor: Margo Schmidt
Lefel: Dechreuwyr (croeso i bawb)

Dysgwch sut i daflu ar olwyn y crochenydd! Dosbarth cam wrth gam sy'n dysgu sut i daflu potiau â llaw. Mae'r dosbarth hwn yn addas i ddechreuwyr pur yn ogystal â'r rheini a hoffai wella eu sgiliau taflu. 

Bydd dechreuwyr yn dysgu sut i daflu silindrau a phowlenni, ac efallai y bydd y rheini sydd â rhai sgiliau taflu yn barod am archwilio handlenni, caeadau ac ychwanegiadau eraill – p'un a ydynt yn cael eu taflu neu eu hadeiladu â llaw. 

Bydd y dosbarth llawn hwyl hwn hefyd yn cynnig y cyfle i ddysgu ystod eang o dechnegau addurno wynebau a all drawsnewid hyd yn oed y potiau mwyaf sylfaenol yn ddarnau unigryw! 

Gyda'n gilydd byddwn yn gwydro'r potiau ar ddiwedd y cwrs, a byddant yn cael eu llosgi mewn odyn er mwyn i chi fynd â nhw gartref a'u cadw, heb unrhyw gost ychwanegol. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Cofiwch ddod â thywel bach/lliain sychu llestri (rydym yn darparu ffedogau), a gwisgwch rywbeth lle na fydd ots os bydd yn mynd yn frwnt, oherwydd gall crochenwaith fod yn waith budr!

Archebwch eich lle nawr

Crochenwaith: Dysgu i Daflu ar Olwyn, dydd Iau o 16 Ionawr 2020 - Nid oes lle ar y cwrs

Dyddiau: Bob dydd Iau, yn dechrau ar 16 Ionawr 2020, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £195
Tiwtor: Margo Schmidt
Lefel: Dechreuwyr (croeso i bawb)

Dysgwch sut i daflu ar olwyn y crochenydd! Dosbarth cam wrth gam sy'n dysgu sut i daflu potiau â llaw. Mae'r dosbarth hwn yn addas i ddechreuwyr pur yn ogystal â'r rheini a hoffai wella eu sgiliau taflu. 

Bydd dechreuwyr yn dysgu sut i daflu silindrau a phowlenni, ac efallai y bydd y rheini sydd â rhai sgiliau taflu yn barod am archwilio handlenni, caeadau ac ychwanegiadau eraill – p'un a ydynt yn cael eu taflu neu eu hadeiladu â llaw. 

Bydd y dosbarth llawn hwyl hwn hefyd yn cynnig y cyfle i ddysgu ystod eang o dechnegau addurno wynebau a all drawsnewid hyd yn oed y potiau mwyaf sylfaenol yn ddarnau unigryw! 

Gyda'n gilydd byddwn yn gwydro'r potiau ar ddiwedd y cwrs, a byddant yn cael eu llosgi mewn odyn er mwyn i chi fynd â nhw gartref a'u cadw, heb unrhyw gost ychwanegol. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Cofiwch ddod â thywel bach/lliain sychu llestri (rydym yn darparu ffedogau), a gwisgwch rywbeth lle na fydd ots os bydd yn mynd yn frwnt, oherwydd gall crochenwaith fod yn waith budr!

Archebwch eich lle nawr

Cerameg Cerfluniol, Dydd Mercher o 22 Ionawr 2020

Dyddiau: bob dydd Mercher, yn dechrau ar 22 Ionawr 2020, 7:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 6 wythnos
Pris: £120
Tiwtor: AJ Stockwell
Lefel: Dechreuwyr

Dysgwch dechnegau hynafol modelu llaw a chrëwch eich cerfluniau cerameg eich hun yn ystod y cwrs hwn o chwe wythnos. Trwy gydol y sesiynau dwyawr, byddwch yn ennill sgiliau gweithio â chlai, yn cynnwys coilio, adeiladu slabiau a phinsio. Cewch gyfle i archwilio gwead a phatrwm arwynebedd yn ogystal, gan ddefnyddio slipiau lliw ac offer syml. Mae costau'r deunyddiau i gyd a'r tanio wedi'u cynnwys. Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu dewis hyd at bedwar darn terfynol i'w gwydro'n loyw a'u tanio yn yr odyn ar ein safle. 

Mae AJ Stockwell yn artist ac yn addysgwraig sy'n byw yng Nghaerdydd. Cafodd hyfforddiant mewn Cerameg a Chelfyddyd Gain ac mae wedi gweithio'n genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan ddatblygu prosiectau annibynnol a chydweithredol. 

Beth sydd angen i fyfyrwyr ddod gyda nhw? Camera digidol neu ffôn clyfar ar gyfer dogfennu, llyfr brasluniau a phensil ar gyfer cynllunio cerfluniau. 

Darperir ffedogau, ond croeso i fyfyrwyr ddod â'u ffedogau eu hun. 

Unrhyw wybodaeth ychwanegol ee llyfrau defnyddiol i'w darllen/arddangosfeydd cyfredol i'w gweld?
Sculpting and Handbuilding (New Ceramics) gan Claire Loder
Contemporary Ceramics gan Emmanuel Cooper

Archebwch eich lle nawr

DYLUNIO A THEORI

Popeth ond y Logo: Sut i Greu Brand o'r Dechrau'n Deg, bob dydd Llun o 13 Ionawr 2020

Dyddiau: Bob dydd Llun, yn dechrau ar 13 Ionawr 2020, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Giles Davis
Lefel: Croeso i bawb

Cwrs ymarferol sy'n addysgu'r myfyrwyr sut i greu brand o'r dechrau'n deg hyd at y cam cyflwyno 

Ar ddiwedd y cwrs, byddant yn gallu creu a "gwerthu" brand gan ddefnyddio fframwaith ymarferol (profedig) a ddefnyddir yn y diwydiannau creadigol. Ar ôl cwblhau'r cwrs, bydd y myfyrwyr yn gallu gwneud y canlynol:
 * Datblygu strategaeth brand
 * Egluro'r strategaeth hon i eraill
 * “Gwerthu'r” brand hwnnw 

Caiff y pynciau canlynol eu cwmpasu:
Beth yw brand?
Beth mae strategaeth brand yn ei wneud?
Deall y bwlch yn y farchnad, gwirionedd cynnyrch a'r cwsmeriaid
Diffinio addewid eich brand
Creu naws ac adrodd eich stori
Sut i friffio cwmnïau creadigol i ddod â'ch brand yn fyw
Datblygu hunaniaeth brand
Deall busnes brandio a sut i werthu eich brand 

Ar gyfer pwy mae'r cwrs? Unrhyw un sydd â diddordeb mewn adeiladu brand, gan gynnwys
 *dylunwyr neu ymarferwyr cyfathrebu eraill sydd am wella eu gallu strategol
 * entrepreneuriaid sydd am adeiladu brand i'w busnes
 * unigolion sy'n chwilio am frand personol er mwyn sefyll allan mewn marchnad orlawn. 

Bydd pob myfyriwr yn datblygu ei strategaeth brand ei hun neu enghraifft gyfoes berthnasol. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Llyfr nodiadau a phen neu liniadur

Archebwch eich lle nawr

LLUNIADU

Cyflwyniad i Luniadu, Dydd Mercher o 15 Ionawr 2020

Dyddiau: bob dydd Mercher, yn dechrau ar 15 Ionawr 2020, 7.00-9.00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Christopher Holloway
Lefel: Dechreuwyr

Datblygwch eich sgiliau lluniadu o fewn amgylchedd stiwdio drwy archwilio ystod o ddulliau a ffyrdd gwahanol o luniadu mewn awyrgylch creadigol a chefnogol. 

Byddwn yn arbrofi ag ymarfer sylwadol, gan ennyn ysbrydoliaeth o fywyd llonydd, ffurf corff, ac ystod o sefyllfaoedd lluniadu sylwadol. Byddwn hefyd yn ymgorffori ac yn arbrofi ag ystod o wahanol ddeunyddiau ac yn edrych ar enghreifftiau artistiaid am ysbrydoliaeth. 

Bydd y cwrs yn ymdrin ag astudiaeth o linell, ffyrfder, cyfansoddiad, a gweithio gyda graddfa. Caiff hyn ei gyflwyno drwy ddull a addysgir ac ymarfer ymholgar. 

Bydd y cwrs hwn yn ein harwain at ddealltwriaeth well o egwyddorion lluniadu, ac yn datblygu cyfeiriad meddwl i ymateb ac i ddarganfod ymhellach sut y gall lluniadu ddatblygu i chi fel unigolyn. Ceir hyfforddiant un-i-un ac adborth drwyddi draw. 

Bydd angen i fyfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Un blwch o siarcol helygen, pensiliau lluniadu a dilëwr ar gyfer y sesiwn gyntaf, bydd papur cetris gwyn A1 ar gael yn y dosbarth. Darperir hyfforddiant ynghylch deunyddiau, felly fe’ch cynghorir i beidio â phrynu'n ddiangen cyn i'r cwrs ddechrau.

Archebwch eich lle nawr

Lluniadu Bywyd, Dydd Mawrth o 14 Ionawr 2020

Dyddiau: Bob dydd Mawrth, yn dechrau ar 14 Ionawr 2020, 7:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £190
Tiwtor: Christopher Holloway
Lefel: Pob lefel

Mae lluniadu bywyd yn rhoi'r cyfle i luniadu ac i astudio'r ffurf ddynol yn ystod deg gwers gyda ffocws penodol. Mae'r dosbarth hwn yn agored i bawb, a bydd yn apelio at bob lefel yn cynnwys dechreuwyr. Caiff y sesiynau eu strwythuro i gynnig ystod eang o ystumiau ar gyfer lluniadu, yn cynnwys ystumiau byr yn ogystal â rhai estynedig. 

Mae hyn yn rhoi'r cyfle i chi arbrofi â gwahanol ymarferion i ddatblygu eich ymarfer sylwadol. Bydd yr ystumiau hirach yn rhoi mwy o amser i chi ddatblygu lluniadau mwy ystyriol ac yn eich helpu i ehangu eich dull dysgu personol chi o luniadu. 

Mae hwn yn ddosbarth a addysgir o fewn amgylchedd stiwdio ble anogir arbrofi a ble gallwn ddysgu drwy'r weithred o luniadu. Ceir hyfforddiant un-i-un a chyflwynir adborth drwyddi draw. 

Bydd angen i fyfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Un blwch o siarcol helygen, pensiliau lluniadu a dilëwr ar gyfer y sesiwn gyntaf. Bydd papur cetris gwyn A1 ar gael yn y dosbarth. Darperir hyfforddiant ynghylch deunyddiau, felly fe’ch cynghorir i beidio â phrynu'n ddiangen cyn i'r cwrs ddechrau.

Archebwch eich lle nawr

Braslunio Trefol

Dyddiau: Dydd Sadwrn 29 Chwefror 2020, 10:00am-2:00pm
Hyd y cwrs: un sesiwn
Pris: £40
Tiwtor: Claire Hiett
Lefel: Mae croeso i bawb
Lleoliad: Cwrdd yng nghyntedd Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd. Bydd y tiwtor yn tywys y myfyrwyr o amgylch y Campws a phentref Llandaf a Chaeau Llandaf, os yw'r tywydd yn ddigon braf, yn ogystal â gweithio yn stiwdios yr Ysgol Celf a Dylunio ym Mloc N.

Nod y gweithdai hyn yw egluro'r broses o lunio llyfr braslunio diddorol, wrth feithrin eich sgiliau lluniadu arsylwadol ar yr un pryd yn nhirwedd brydferth a llawn ysbrydoliaeth Llandaf (os yw'r tywydd yn ddigon braf). Os na fydd modd lluniadu yn yr awyr agored oherwydd y tywydd, trefnir gweithgareddau yn y stiwdio. Byddwn hefyd yn archwilio potensial deunyddiau lluniadu gwlyb a sych amrywiol. 

Ar gyfer pwy mae'r cwrs? Croesewir pob lefel. Mae'n addas ar gyfer y rheini sy'n datblygu llyfrau braslunio cyfryngau cymysg ac yn gweithio gydag amrywiaeth o syniadau ar raddfa fach. Unrhyw un sydd am ailddechrau defnyddio llyfr braslunio ar ôl seibiant hir. Darpar fyfyrwyr sy'n datblygu portffolio ac sydd angen llyfr braslunio er mwyn gwneud cais am gwrs. Y rheini sydd â diddordeb mewn llunio llyfrau braslunio diddorol ac sydd am feithrin gwell dealltwriaeth o'r pwnc. Unrhyw un sydd am feithrin rhai sgiliau newydd. 

Diddordeb mewn cofnodi gweledol a chadw llyfr braslunio/dyddiadur gweledol. Diddordeb mewn llunio llyfrau braslunio er mwyn datblygu ar lefel bersonol. Diddordeb mewn archwilio amrywiaeth o ddeunyddiau lluniadu. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: llyfr braslunio clawr caled – A5, A4 neu A3. Amrywiaeth o ddeunyddiau lluniadu gwlyb a sych. Pritt stick, siswrn, cyllell llawfeddyg. Sefydlyn, tâp masgio, rwber plastig. 

Cinio: Nodwch nad yw'r caffis sydd ar y safle ar agor ar y penwythnos felly byddai'n syniad da i chi ddod â chinio pecyn. 

Gwybodaeth Ychwanegol e.e. llyfrau defnyddiol i'w darllen/arddangosfeydd presennol i'w gweld
Sketchbooks Grayson Perry.
John Constable – astudiaethau helaeth o'r awyr.
Llyfrau braslunio Turner – teithio helaeth.
Llyfr braslunio Picasso - Je Suis le Cahier.
Instagram - #tatesketchbook
The Sketchbook Project - Llyfrgell y Celfyddydau Brooklyn Efrog Newydd.

Archebwch eich lle nawr

Bywyd yn ei Hanfod: Lluniadu Arbrofol, dydd Mercher o 04 Mawrth 2020

Dyddiau: bob dydd Mercher, yn dechrau ar 04 Mawrth 2020, 7.00-9.00pm
Hyd y cwrs: 4 sesiwn
Pris: £80
Tiwtor: AJ Stockwell
Lefel: Dechreuwyr

Arbrofwch gyda deunyddiau amgen i luniadu yn y cwrs hwn o bedair wythnos. Wrth gyfeirio at y cysyniad traddodiadol o 'fywyd llonydd', byddwch yn creu astudiaethau lluniadu sy'n defnyddio deunyddiau a dyfwyd, a ddarganfuwyd ac a gynhyrchwyd yn lleol. Trwy gydol y cwrs, anogir chi i archwilio dulliau o farcio marc ac o luniadu ar bapur i wahanol raddfeydd. 

Mae AJ Stockwell yn artist ac yn addysgwraig sy'n byw yng Nghaerdydd. Cafodd hyfforddiant mewn Cerameg a Chelfyddyd Gain ac mae wedi gweithio'n genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan ddatblygu prosiectau annibynnol a chydweithredol. 

Beth sydd angen i fyfyrwyr ddod gyda nhw? Llyfr brasluniau, camera digidol neu ffôn clyfar ar gyfer dogfennu; ffedog neu hen ddillad ar gyfer gwaith budr. 

Unrhyw wybodaeth ychwanegol ee llyfrau defnyddiol i'w darllen/arddangosfeydd cyfredol i'w gweld?
David Nash yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Archebwch eich lle nawr

Lluniau Bywyd Llonydd Cyfoes mewn Pasteli Meddal

Dyddiau: Dydd Sadwrn 18 a Dydd Sul 19 Ionawr 2020 10am – 2pm
Hyd y cwrs: 2 sesiwn
Pris: £95
Tiwtor: Sebastian Aplin
Lefel: Croeso i bawb

Nod y cwrs hwn yw datblygu eich gallu i ddarlunio bywyd llonydd mewn pasteli meddal. Byddwch yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o werth tonyddol, gofod negyddol/positif, golau a lliw lleol, mesur a chyfrannedd, cyferbyniad lliwiau cynnes ac oer a chymysgu lliwiau optegol. 

Dywedodd Cézanne y byddai'n syfrdanu Paris gydag afal, ac fe wnaeth. Gallwn syfrdanu ein hunain drwy baentio tostiwr neu wneuthurwr espresso. Nid oes ots beth rydych chi'n ei baentio, ond sut rydych chi'n ei baentio. 

Nod y cwrs hwn yw mynd i'r afael â'r materion sylfaenol sy'n gwneud paentio a darlunio cynrychioladol yn llwyddiannus. Byddwn yn defnyddio pasteli i archwilio sut mae effaith ffurf, pellter a'r berthynas rhwng gwrthrychau yn cael ei chyflawni drwy reoli'r lliw rydyn ni'n ei ddefnyddio wrth ddarlunio. Ar ôl i ni ddeall sut i arwain yr hyn y mae ein cynulleidfa yn ei weld byddwn yn barod i neidio ar gefnau'r meistri i greu ein lluniau bywyd llonydd ein hunain, yn llawn o'r pethau sy'n ein hamgylchynu yn ein bywydau o ddydd i ddydd. Mae pasteli meddal yn ddigon amlbwrpas i brofi'r damcaniaethau sylfaenol y tu ôl i'r arfer mewn modd sy'n gyflym ac yn effeithlon. 

Trwy'r cwrs hwn byddwch yn dysgu adnabod y mecanweithiau sydd wedi gwneud lluniadau a phaentiadau gwych mor hudolus a byddwch yn datblygu'r sgiliau i allu rhoi cynnig arnynt eich hun. Trwy leihau faint o liwiau a ddefnyddir, byddwn yn gallu canolbwyntio ar sut i fodelu ffurf gyda golau a chreu rhith o ofod darluniadol. Byddwn hefyd yn archwilio technegau i helpu i arsylwi ffurfiau yn gywir ac yn gweithio trwy dasgau a fydd yn caniatáu inni ddod â bywyd i siapiau. 

Beth i ddod gyda chi: Set o basteli meddal. Os ydych chi'n prynu'ch pasteli yn unigol, dylech gynnwys y canlynol: Brown tywyll (melynddu), Llwyd Payne (llwyd glasaidd), sienna amrwd (tebyg i ocr melyn), melyn lemwn (melyn cŵl), rhuddgoch (coch cŵl), glas dulas (glas cynnes). 

Cinio: Sylwch fod y bwytai ar y safle ar gau ar benwythnosau felly byddai'n syniad da dod â chinio gyda chi. Mi fydd cyfleusterau gwneud te a choffi a pheiriannau diodydd poeth ar y safle.

Archebwch eich lle nawr

PAENTIO

Peintio Lefel Uwch mewn Olew ac Acryligau, dydd Llun o 13 Ionawr 2020

Dyddiau: Bob dydd Llun, yn dechrau ar 13 Ionawr 2020, 7:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Sebastian Aplin
Lefel: Canolradd/Uwch

Bydd y cwrs yn eich helpu i fagu hyder a datblygu eich dull o beintio mewn olew ac acryligau, ynghyd â meithrin eich sgiliau o ran cyfansoddiad, lliw ac arsylwi. Byddwch yn gweithio gydag amrywiaeth o bynciau, gyda phwyslais ar weithio gyda model byw a bywyd llonydd. Cewch eich annog i arbrofi gydag amrywiaeth o dechnegau a phrosesau er mwyn datblygu eich peintio. Gallai hyn gynnwys lluniadu, collage a gweithio tuag at haniaeth. 

Bob tymor bydd Sebastian yn archwilio thema wahanol gyda'r dosbarth, gyda'r myfyrwyr yn ei dilyn mewn ffordd sy'n diwallu eu hanghenion. Argymhellir mai myfyrwyr sy'n hyderus o ran yr hanfodion ac sydd â rhywfaint o brofiad o beintio a chymysgu lliwiau sy'n dilyn y cwrs hwn. Bydd y cwrs o gymorth iddynt o ran datblygu hyder, felly nid yw profiad yn hanfodol os ydy’r myfyriwr yn fodlon herio’i hunain. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Cynfasau, llyfr braslunio a deunyddiau lluniadu sylfaenol gan gynnwys siarcol, pensiliau ac ati. Darperir islau a byrddau. Lliw Olew o Ansawdd Artistiaid neu Fyfyrwyr: Coch Cadmiwm, Rhuddgoch Alisarin, Melyn Lemwn, Melyn Cadmiwm, Glas Phthalosyanin, Glas Coerwliwm, Dulas, Gwyn Titaniwm. Hefyd: carpiau, palet, cyllyll palet, brwshys pen gwastad (5mm, 1cm, 2cm), olew llinad, gwirod gwyn neu dyrpant. Sicrhewch fod unrhyw doddyddion ar gyfer paentio gydag olew yn rai ‘arogl isel’. Mae'r rhain ar gael yn Pen and Paper, yr Arcêd Frenhinol, Caerdydd neu Hobbycraft.

Archebwch eich lle nawr

Bywyd Llonydd mewn Acryligau, Dydd Sadwrn 15 a dydd Sul 16 Chewfror 2020

Dyddiau: Dydd Sadwrn 15 a dydd Sul 16 Chewfror 2020, 10:00am – 2:00pm
Hyd y cwrs: 2 sesiwn
Pris: £95
Tiwtor: Sebastian Aplin
Lefel: Croeso i bawb

Nod y cwrs hwn yw archwilio'r amrywiaeth o benderfyniadau y mae'n rhaid eu gwneud er mwyn creu paentiad cydnaws a chyfleu ffurf, pellter a naws. Bydd y cwrs hwn yn atgyfnerthu'r arfer o ddefnyddio gwerthoedd i ddisgrifio'r ffordd mae golau yn creu ffurf cyn symud ymlaen i weld sut y bydd dealltwriaeth o "dymheredd" a "thirlawnder" lliw yn pennu effeithiolrwydd yr hyn rydym yn anelu at ei gyflawni. 

Byddwn yn gwneud ymarferion er mwyn profi damcaniaethau a gweld sut y gallwn wneud i nodweddion cynhenid lliwiau weithio o'n plaid ac nid yn ein herbyn. Byddwn yn astudio gwrthrychau bywyd llonydd yn y stiwdio er mwyn egluro'r ffaith mai effaith golau yw lliw ac nid nodwedd gynhenid, a byddwn yn cymharu ein canfyddiadau â pheintwyr cyn ac ar ôl cyfnod yr argraffiadaeth. 

Bydd y gweithdy yn ein cyflwyno i egwyddorion cymysgu lliw a manteision defnyddio palet cyfyngedig fel ein bod yn dechrau meithrin ein dealltwriaeth o'r ffordd mae lliwiau yn ymateb yn weledol drwy ynysu'r nodweddion rydym am eu defnyddio. Drwy ganolbwyntio ar astudiaethau â phwyslais penodol, gallwn ymgysylltu â therminoleg peintio sy'n ein helpu i wneud synnwyr o liw a dechrau datblygu ein dewis balet ein hunain. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Lliwiau: Gwyn Titaniwm, gwyn sinc (cymysgu), coch Cadmiwm, rhuddgoch alisarin, melyn lemwn, melyn cadmiwm, glas Pthalo neu Brwsaidd (lliw gwyrdd), Dulas, du. Palet, brwshys synthetig. Papur cetris trwchus (300 gsm) neu fyrddau cynfas maint A3 o leiaf 

Cinio: Nodwch nad yw'r caffis sydd ar y safle ar agor ar y penwythnos felly byddai'n syniad da i chi ddod â chinio pecyn.

Archebwch eich lle nawr

FFOTOGRAFFIAETH

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth, Dydd Llun o 13 Ionawr 2020

Dyddiau: Bob dydd Llun, yn dechrau ar 13 Ionawr 2020, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Rory Buckland
Lefel: Croeso i bawb

Mae'r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr sydd wedi bod yn defnyddio'r modd awtomatig ar eu camera ond a hoffai ddechrau defnyddio'r swyddogaethau llaw er mwyn rheoli'r broses o dynnu llun yn well. Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno theori ac ymarfer rhagarweiniol ffotograffiaeth llaw i'r myfyrwyr, ac yn eu haddysgu sut i greu gwell ffotograffau, gan eu helpu i ddeall cyfuniadau lens a chamera. 

Bydd y cwrs yn addysgu'r myfyrwyr sut i osod camera llaw er mwyn tynnu lluniau graenus mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd ac amgylcheddau, wrth iddynt feithrin dealltwriaeth o effeithiau golau, lliw a thymheredd ar y broses o dynnu llun. 

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y myfyrwyr wedi meithrin y wybodaeth a'r hyder i ddatblygu eu crefft ar eu liwt eu hunain a bydd ganddynt y sgiliau i dynnu lluniau yn y ffordd rydym yn eu gweld. 

Yn ddelfrydol dylai fod gan y myfyrwyr gamera / camera ffôn (ffilm neu ddigidol, er bod digidol yn well) sy'n galluogi anwybyddu gosodiadau llaw i ryw raddau, ynghyd â llyfryn cyfarwyddiadau'r camera yn ddelfrydol. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Camera / camera ffôn (ffilm neu ddigidol, er bod digidol yn well) a llyfryn cyfarwyddiadau'r camera yn ddelfrydol, llyfr nodiadau.

Archebwch eich lle nawr

Cyfosodiad Celf Ffotograffig: Analog, dydd Mercher o 29 Ionawr 2020

Dyddiau: Bob dydd Mercher, yn dechrau ar 29 Ionawr 2020, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 8 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Rory Buckland
Lefel: Croeso i bawb

Cynlluniwyd y cwrs hwn i gyflwyno myfyrwyr i symbolaeth archdeipaidd a phersonol mewn celf er mwyn darganfod sut y gallwn gael gwell dealltwriaeth o'n lle yn y byd drwy gyfrwng delweddau digidol wedi'u cyfuno. Nod y cwrs yw cyflwyno myfyrwyr i gyd-destun ffotogyfosodiad mewn hanes celf ac i artistiaid y gorffennol a'r presennol sy'n ei ddefnyddio yn eu gwaith. 

Bydd myfyrwyr yn gweithio ar gasglu delweddau ffotograffig a ddarganfuwyd / a wnaethpwyd a'u gosod mewn cyfansoddiadau newydd creadigol a symbolaidd. Er mwyn rhoi eu hymarfer eu hunain mewn cyd-destun, bydd myfyrwyr yn ennill trosolwg o hanes a damcaniaeth symbolaeth a'i ddefnydd mewn ffotogyfosodiadau. 

Bydd myfyrwyr yn ennill dealltwriaeth o'r technegau sydd ar gael iddynt ac yn cynhyrchu corff o waith fydd yn rhoi sylfaen i ddatblygiad a/neu astudiaethau yn y dyfodol. Byddant yn gallu rhoi eu hymarfer mewn cyd-destun a deall beth sy'n eu cymell i greu gwaith o’r fath. Trwy gydweithio, byddant yn ennill gwerthfawrogiad o gymhellion a deinamig amgen o fewn y broses greadigol. 

Bydd angen i fyfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Deunyddiau ffynhonnell gweledol e.e. hen gylchgronau, lluniau, llythyrau sothach, papurau newydd ac ati,, cyllell grefft, https://www.londongraphics.co.uk/x-acto-no-1-precision-knife-and-cap neu debyg, llyfr nodiadau, siswrn canolig. 

Rhai dolennau gwe gall fod o ddefnydd i fyfyrwyr o ran ysbrydoliaeth / paratoadau:
Symbolau a Symbolaeth:
https://academyofideas.com/2017/02/carl-jung-what-are-archetypes/
http://www.theartstory.org/movement-symbolism.htm
https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://duckduckgo.com/&httpsredir=1&article=1221&context=art_design_theses
http://www.new-wisdom.org/cultural_history1/02-archetypes/symbolism.htm
Ffotogyfosodiad:
https://www.pinterest.co.uk/missgordonart/lesson-plan-photomontage/
http://www.anothermag.com/art-photography/3318/top-10-collage-artists-hannah-hoch-to-man-ray
https://cargocollective.com/mat200a/Photomontage-A-Collection
 https://www.widewalls.ch/photomontage-art/ 

Archebwch eich lle nawr

GWNEUD PRINTIAU

Sgrin-brintio, dydd Llun o 13 Ionawr 2020

Dyddiau: bob dydd Llun, yn dechrau ar 13 Ionawr 2020, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Nigel Bowles
Lefel: Pob lefel

Bydd y rhaglen deg wythnos hon yn cyflwyno technegau sgrin-brintio ar bapur â llaw syml i'r myfyrwyr hynny heb fawr ddim profiad, os o gwbl, o'r cyfrwng. Rhoddir pwyslais ar ddatblygu lluniadau, ffotograffau, neu unrhyw ddyluniad 2D arall yn waith a gynhyrchir ar bapur. 

Bydd cyfleoedd i drafod eich printiadau gyda'r tiwtor, a rhoi cynnig ar brosiectau mwy cymhleth sy'n gofyn am beth gwybodaeth am feddalwedd trin delweddau fel Adobe Photoshop. 

 Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: darperir yr holl ddeunyddiau arbenigol ar gyfer y cwrs.

Archebwch eich lle nawr

Printio Leino Arbrofol, dydd Iau o 16 Ionawr 2020

Dyddiau: bob dydd Iau, yn dechrau ar 16 Ionawr 2020, 6:30-8:30pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £180
Tiwtor: Tom Martin
Lefel: Pob lefel

Yn ystod y cwrs 10 wythnos hwn byddwch yn archwilio'r ffyrdd anarferol niferus o ddefnyddio lino, o dechneg leihau, gan ddefnyddio offer trydanol i wneud marciau, ysgythru cawstig i 'gnoi' blociau, Chin collé (y defnydd o gollage), printio amlfloc, castin plaster a dulliau incio anarferol fel rholio enfys. Byddwch yn creu printiadau cyffrous a dynamig sydd efallai'n chwalu'r cysyniad traddodiadol mai proses du a gwyn/graffig yw lino. Yn ystod y cwrs hwn, byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i dechnegau gwneud papur sylfaenol er mwyn i chi allu argraffu eich papur eich hun a wnaed â llaw. 

Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i lawer o artistiaid sy'n defnyddio lino mewn ffyrdd anarferol a chewch y cyfle i weld enghreifftiau o'u gwaith. 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr a hefyd y rheini sydd am feithrin eu sgiliau presennol. 

Mae gennym stiwdio gwneud print hyfryd sydd â digon o ystafelloedd i weithio a chewch y cyfle i ddefnyddio ein gweisg 'Albion' a 'Columbian' sy'n dyddio o'r 1800au! 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Darperir yr holl ddeunyddiau ond gall y broses brintio fod yn fudr, felly gwisgwch rywbeth lle na fydd ots y bydd yn mynd yn frwnt, neu dewch â ffedog.

Archebwch eich lle nawr

Chwarae Trefol: O Laser i Sgrin-brint, dydd Mercher o 15 Ionawr 2020

Dyddiau: Bob dydd Mercher, yn dechrau ar 15 Ionawr 2020, 7:00-9:00pm
Hyd y cwrs: 10 sesiwn
Pris: £185
Tiwtor: James Acott-Davies
Lefel: Croeso i bawb

Ar y cwrs hwn, bydd y myfyrwyr yn creu llyfr artistiaid gan ddefnyddio technegau printio sgrin a thorri laser, gan archwilio a herio eu ffiniau personol ac artistig wrth gyfleu amgylcheddau pensaernïol trefol mewn ffordd unigryw, llawn dychymyg, gan arbrofi gyda lliw, siâp a chyfansoddiad. Mae'r cwrs ar gyfer pob gallu, ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn arbrofi. 

Yn ystod y deg sesiwn, bydd y myfyrwyr yn meithrin dealltwriaeth o'r ffordd y gall celf gyfleu pensaernïaeth a byddant yn meithrin gwybodaeth am brintio sgrin, torri laser, sgiliau cyfansoddiadol a gwneud llyfrau. Nod y cwrs yw cael y myfyrwyr i fynd ati i wneud print mewn ffordd frwdfrydig, llawn mwynhad, gan feithrin dealltwriaeth dda o'i alluoedd yn ogystal â dysgu pa mor hyblyg y gall torri laser fod ym maes celf a dylunio. 

Bydd y tiwtor yn annog y myfyrwyr i feddwl y tu allan i'r bocs wrth iddynt fwynhau sesiynau ymarferol yn y stiwdio, gydag ambell sgwrs un i un, a chymorth drwyddi draw. 

Yn ystod wythnosau 1-5 cyflwynir briff y prosiect a'r technegau printio, gyda'r myfyrwyr yn dysgu sut i greu a pharatoi deunyddiau yn barod i brintio sgrin, gan ddangos enghreifftiau o wneud marciau a delweddau a all gael eu defnyddio, cyn symud i ddinoethi sgriniau a gwaith printio. 

Yn ystod wythnosau 5-8 bydd y myfyrwyr yn cynhyrchu cynifer o brintiadau amrywiol â phosibl. Cyflwynir technegau printio mwy datblygedig hefyd. 

Yn ystod wythnosau 9-10 caiff y myfyrwyr gyfarwyddyd ar dorri laser a chreu llyfrau, gan ddefnyddio nytiau a bolltau i rwymo printiadau'n gynnyrch gorffenedig. 

Dylai'r myfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: Llyfr braslunio, pennau a phensiliau. Gall gwaith printio fod yn fudr, felly gwisgwch rywbeth lle na fydd ots y bydd yn mynd yn frwnt, neu dewch â ffedog. 

Gwybodaeth Ychwanegol e.e. llyfrau defnyddiol i'w darllen/arddangosfeydd presennol i'w gweld:
 Bydd yr artistiaid hyn yn rhoi syniad o liw, gofod a chyfansoddiad i'r myfyrwyr, a fydd yn thema drwy gydol y cwrs:
 • Frank Stella
 • Howard Hodgkin
• Robert Rauschenberg
 • Kazimir Malevich
• Dieter Roth (llyfrau)

Archebwch eich lle nawr

Penwythnos Collograff, penwythnosau gydol 2020

Dyddiau: Dydd Sadwrn 11 a Dydd Sul 12 Ionawr 2020, 10:00am-1:00pm
Dydd Sadwrn 16 a Dydd Sul 17 Mai 2020, 10:00am-1:00pm
Hyd y cwrs: Dwy sesiwn mewn un penwythnos, tair awr fesul sesiwn
Pris: £60 y penwythnos
Tiwtor: Claire Hiett
Lefel: Croeso i bawb

Bydd y cwrs deuddydd hwn yn eich galluogi i gynhyrchu ac i brintio colograff (collage printiedig), gan ddefnyddio cerdyn mownt sgrap a sgrapiau amrywiol o bapur gweadog. Ar y diwrnod cyntaf, byddwch yn trafod eich syniadau dylunio gyda'r tiwtor er mwyn cynhyrchu canlyniad priodol seiliedig ar y brif ffynhonnell neu/a'r ffynhonnell eilaidd. 

Gan ei bod yn hanfodol i farneisio platiau colograff er mwyn diogelu'r arwynebedd ar gyfer y broses incio, bydd hwn yn weithdy deuddydd. Caiff y colograffau a wnaed ar y diwrnod cyntaf eu printio ar yr ail ddiwrnod. Cyfle gwych i ddefnyddio'r holl bapurau a chardiau sgrap fyddai fel arall yn diweddu yn y domen ailgylchu! 

Bydd angen i fyfyrwyr ddod â'r canlynol gyda nhw: deunyddiau prif ffynhonnell neu/a ffynhonnell eilaidd neu ddeunydd cyfeirio i ddatblygu drwy brint (ffotograffau, delwedd yr ydych yn ei hoffi, neu lyfr brasluniau o'ch gwaith). Papurau sgrap – e.e. papur gweadog, doilis, tameidiau o bapur wal, papur olrhain, papur llyfnu, pensil, llafn fflaim, tâp masgio, Pritt Stick. 

Cinio: Nodwch fod y caffis ar y safle ar gau dros y penwythnos, felly byddai'n syniad dod â phecyn bwyd.

Archebwch eich lle nawr