Graduate Incubation: Inc. Space

CSAD's Incubation Unit provides an opportunity for our graduates to spend an additional year with the School to launch their own business or a sustainable career as a practicing artist , designer or maker. 

During the 12 months they have their own studio space within CSAD and access to all of the School's workshops and facilities as well as support from our technical team to continue to develop their practical skills. They undertake workshops with external creative sector specialists and each has their own mentor with whom they meet regularly to help them develop their professional, practice and business skills. 

The School also works closely with the University's Centre for Entrepreneurship which also provides a wide range of workshops, talks and advice to ensure the Inc Space members are in the strongest position to succeed in their chosen careers in the long term.

inc-group.jpg

Annie Fenton |  BA (Anrh) Artist Dylunydd: Gwneuthurwr / BA (Hons) Artist Designer: Maker

Mewn byd sy'n symud yn gyflym lle rydyn ni i gyd wastad yn brysur, gyda phrin digon o amser i stopio a meddwl, rydyn ni'n esgeuluso pethau, yn colli pethau ac yn anwybyddu pethau. Mae'n bwysicach nag erioed yn awr rhoi lle i ni'n hunain oedi a chael amser i anadlu. 

Mae fy ngwaith yn ein gwahodd i gyd i wneud hyn, drwy ganolbwyntio ar y manylion lleiaf ac annog pobl i edrych ar y pethau sy'n aml yn cael eu hanwybyddu. Rwy'n mynd ati i oedi drwy weithio gyda thecstilau – deunydd sydd wedi'i wreiddio yn ein cymdeithas ond eto'n cael ei gymryd yn ganiataol. 

 Rwy'n defnyddio damcaniaethau benyweidd-dra a pherthnasedd i gwestiynu ei statws isel ac yn anelu at ei ddyrchafu drwy newid y cyd-destun y mae'n bodoli ynddo. Rwy'n canolbwyntio ar strwythurau tecstilau ac yn eu cyflwyno mewn ffyrdd sy'n rhoi lle iddynt anadlu. Mae fy ngweithiau'n bodoli fel darnau tecstilau ar raddfa fawr, gwrthrychau cerameg archwiliadol a hefyd fel lluniadau manwl, pob un wedi'i greu fel archwiliad o weithredu ailadroddus. Mae fy ngweithiau'n sgwrsio â'i gilydd ac yn bodoli fel corff, un sy'n gwahodd pobl i oedi a myfyrio, gan gymryd amser i arafu a bodoli. 
In a fast-paced world where we are all constantly on the go, with barely enough time to stop and think, we overlook things, miss things and things go unnoticed. It is now more important than ever to give ourselves spaces to pause and time to breathe. 

My work invites us all to do this, by focusing on the minute details and encouraging people to examine the things which often go overlooked. I approach the moment of pause through working with textile - a material which is ingrained within our society yet is so taken for granted. I apply theories of femininity and materiality to question its low status and aim to elevate it by changing the context of which it exists. 

I focus on the structures of textile and present them in ways that give them space to breathe. My works exist as large-scale textile pieces, explorative ceramic objects and also as detailed drawings, all created as an exploration of repetitive action. My works converse with each other and exist as a body, one that invites people to pause and reflect, taking time to slow down and exist. 


anniefenton.com 
Instagram: @annie__fenton

 

Elin Hughes | Artist Cerameg BA (Anrh) Cerameg / Ceramic Artist BA (Hons) Ceramics

Gan dynnu ar amrywiaeth o draddodiadau cerameg o'r gorffennol, mae Elin yn creu cerfluniau unigryw sy'n cael eu gwneud drwy broses gylchol o hollti ac ail-adeiladu'r ffurf a daflwyd. Mae ganddi ddiddordeb yn y ffordd yr ydym yn mynd ati i greu celfyddyd a sut i herio'r syniad o wneud fel proses linellol. 

Drwy gymryd ysbrydoliaeth o draddodiadau crochenwaith Prydain ond gan gael gwared â natur sefydlog, swyddogaethol y potiau fel gwrthrychau domestig, mae Elin yn tynnu ein sylw at nodweddion materol anrhagweladwy clai. Fe'i hysbrydolir yn arbennig gan draddodiadau'r Gorllewin yn yr ugeinfed ganrif gan gynnwys ymgyfuniad Bernard Leach o estheteg ddwyreiniol ac Ewropeaidd a natur macho, dinistriol gweithiau gan artistiaid Americanaidd fel Peter Voulkos. Mae ei gwaith yn codi cwestiynau am bwysigrwydd medrusrwydd a rôl y crochenydd yn y gymdeithas sydd ohoni heddiw drwy gyfuno'r taflu gyda diystyrwch y grefft flêr ar gyfer rheolau. 

Roedd Elin yn arddangoswr myfyrwyr yng Ngŵyl Cerameg Ryngwladol 2019 ac roedd ar restr fer Gwobr Grand Ceramics Meistri Ifanc Maylis 2019. Mae hi wedi arddangos yn Sweden a'r DU, yn fwyaf diweddar yn Art in Clay, Hatfield ac Oriel y Genhadaeth, Abertawe. Drawing from a multitude of ceramic traditions from the past, Elin creates unique sculptures which are made through a cyclic process of fracturing and reconstructing the thrown form. She is interested in how we approach time in creating art and how to challenge the idea of making as a linear process. 

By taking inspiration from British pottery traditions but removing the stable, functional nature of the pots as domestic objects, Elin draws our attention to the unpredictable material qualities of clay. She is inspired especially by Western traditions in the twentieth century including Bernard Leach’s fusion of Eastern and European aesthetics and the macho, destructive nature of works by American artists like Peter Voulkos. Her work raises questions about the importance of skill and the role of the potter in today’s society through combining throwing with sloppy craft’s disregard for rules. 

Elin was a student demonstrator at the 2019 International Ceramics Festival and was shortlisted for the 2019 Young Masters Maylis Grand Ceramics Prize. She has exhibited in both Sweden and the UK, most recently at Art in Clay, Hatfield and the Mission Gallery, Swansea. 

www.elinhughes.co.uk 
Instagram: @elinhughesceramics 
Twitter: @elinsianhughes

Liam Boyle - Delusional Lies |  BA (Anrh) Artist Dylunydd: Gwneuthurwr / BA (Hons) Artist Designer: Maker

Mae'r artist a'r dylunydd, Liam Boyle, yn creu'r darnau hyn o dan y ffugenw Delusional Lies. Wedi'i ysbrydoli gan ddyluniad diwydiannol a cherfluniau adeileddol, mae'n datblygu ei waith trwy ryngweithio â gwrthrychau sydd wedi'u canfod ac arbrofi â siâp a ffurf. Mae Boyle yn gweithio gyda chyfuniad o fyrddau artiffisial a phren caled naturiol ac yn casglu rhannau o electroneg a deunyddiau nas cerir mwyach a fwriadwyd ar gyfer y sgip, y gwirioneddol amhrisiadwy. Gan weithio gyda pheiriannau CNC, mae elfennau hefyd yn cael eu gwneud gan bren caled dewisol a byrddau defnydd. Defnyddir cynllun lliw llwyd i gyd-fynd â'r darnau naturiol a’r rhai wedi’u gwneud gan ddyn. Mae Boyle wedyn yn curadu casgliad yn ofalus i ffurfio darnau goleuo trawiadol a gwrthrychau cerfluniol wedi'u cynllunio ar gyfer y cartref modern.
Artist and designer, Liam Boyle, creates these pieces under the pseudonym Delusional Lies. Inspired by industrial design and constructivist sculpture, he develops his work through interaction with found objects and experimentation with shape and form. Boyle works with a combination of manmade boards and natural hardwoods and collects parts from unloved electronics and materials destined for the skip, the truly priceless. Working with CNC machinery, elements are also made from desirable hardwoods and material boards. A grey scale colour scheme is used to complement both the natural and manmade parts. Boyle then carefully curates an assemblage to form striking lighting pieces and sculptural objects designed for the modern home. 

Instagram: @delusional.lies 
www.delusionallies.com

Llio Davies | Gwneuthurwr Dylunydd BA (Anrh) Artist Dylunydd: Gwneuthurwr / Designer Maker BA (Hons) Artist Designer: Maker

Mae Llio yn credu mewn dylunio sy'n ein helpu ni yn feddyliol ac yn gorfforol. Yr egwyddor sy’n ei gyrru yw gwella safon byw pobl. O'i hymchwil i effeithiau amgylcheddol ar lesiant a chynhyrchiant, bydd yn gweithio ar ddylunio a gwneud gwasanaethau a chynhyrchion nwyddau cartref. 

Mae Llio yn defnyddio porslen yn bennaf oherwydd ei dryleuder, meinder a’i gryfder - mae'n gyfrwng perffaith sy'n ein hatgoffa i arafu ac ailgysylltu â ni ein hunain. Mae’r hyn sy'n effeithio ar ein hiechyd meddwl yn elfen mor sylfaenol wrth sefydlu a chynnal llesiant cadarnhaol. Mae popeth mae hi'n ei wneud wedi'i gynllunio i wella llesiant, cynhyrchiant, a hapusrwydd.


Llio believes in design that helps us mentally and physically. It’s her driving principle to improve people’s standard of living. From her research into environmental impacts on wellbeing and productivity, she will be working on designing and making homeware services and products. 

Llio predominantly uses Porcelain for its translucency, delicacy, and strength - it’s a perfect medium that reminds us to slow down and reconnect with ourselves. What effects our mental health is such a fundamental element in establishing and maintaining positive well-being. Everything she does is designed to improve wellbeing, productivity, and happiness. 

www.lliodaviesdesignermaker.com 
@lliodaviesdesignermaker 

Rhiannon Gwyn | BA (Anrh) Artist Dylunydd: Gwneuthurwr / BA (Hons) Artist Designer: Maker

Byddwn i'n diffinio fy hun fel ceramegydd aml-ddisgyblaethol. Mae fy ymarfer yn archwilio ymdeimlad o le a'r syniad o ymwneud yn ddwfn â'r dirwedd. Gyda gwerthfawrogiad am waddol y tir, rwy'n defnyddio llechi, clai ac eithin sydd i mi yn ffurfiau o aur sy'n ymgorffori gwead cyfoethog, hanes ac atgofion lle. Rwy'n gweithio'n bennaf gyda llechi i greu naratif sy'n adlewyrchu fy synnwyr o hunaniaeth trwy archwilio'r cysylltiadau rhwng tirwedd fy nghartref yng Ngogledd Cymru a minnau. Mae hyn yn cynnwys archwilio potensial llawn llechi drwy ei ymgorffori gyda phrosesau cerameg i greu gwrthrychau sy'n darlunio ffurfiau ar y tir fel rhan o broses gylchol lle mae'r dirwedd o'm cwmpas wedi fy siapio i’n bersonol, rwy'n llunio ac yn siapio ei ddefnyddiau crai. 

Rwyf wedi datblygu ffordd arloesol o weithio gyda llechi drwy ysgythru ei wyneb a'i siapio'n ddarnau swyddogaethol ac addurnol sy'n ategu'r darnau cerameg a wnaf.


 I would define myself as a multi-disciplinary ceramicist. My practice explores a sense of place and the notion of having a deep involvement with the landscape. With an appreciation for the endowment of the land, I use slate, clay and gorse which to me are all forms of gold that embody the rich textures, histories and memories of a place. I work primarily with slate to create a narrative that reflects my own sense of identity through exploring the connections between the landscape of my home in North Wales and myself. This involves exploring the full potential of slate by incorporating it with ceramic processes to create objects that depict forms of the land as part of a circular process whereby having been personally shaped by the surrounding landscape I form and shape its raw materials. 

I have developed an innovative way of working with slate by etching its surface and shape it into functional and decorative pieces that complements the ceramic pieces I make. 

www.Rhiannongwyn.com 
Instagram: @rhiannon.gwyn.maker 

Hannah Short | Artist Celfyddyd Gain Cymrawd Step Change ABF BA Celfyddyd Gain / Fine Artist ABF Step Change Fellow

Yn fy ymarfer mae gen i ddiddordeb mewn cyfuno realiti a dychymyg trwy beintio gydag acrylig. Fy mhrif ddylanwadau yw troseddau gwir, technegau fforensig, y dirgel, lleoliadau domestig, a thirweddau nad wyf wedi bod iddynt megis tai Americanaidd. Canolbwyntiaf yn fwy ar olion a adawyd ar ôl gan bobl a golygfeydd arswydus, tawel yn wrthgyferbyniad i'n byd pryderus presennol, sy'n llawn gwrthdyniadau a fersiynau wedi'u gorliwio'n gyson o'n bywydau. 

Rwy'n cael fy nenu'n arbennig at ddiwylliant o gyfnod amser y 1990au – 2000au gan fod hwn yn gyfnod lle'r oeddwn i'n fyw ond prin y gallaf gofio ac felly mae'r cymysgedd hwn o atgofion aneglur yn llawn lliw plentyndod a realiti dirgel yn dylanwadu ar fy arddull. Mae fy arddull paentio naïf a’m cyfrannau afreolaidd yn fwriadol gan fy mod i am i'm gwaith fodoli rhwng y realiti a'r dychymyg gan fod yn cynnwys lliwiau rhyfedd afrealistig ac annisgwyl sy'n cyfleu'r syniad o 'mae realiti yn fwy dieithr na ffuglen'. Mae fy mhaentiadau yn seiliedig ar fy ymarfer lluniadu cyson sy'n arsylwadol ac yn ddychmygus. 

Eleni, fy nod yw ehangu fy mhortffolio i safon fwy proffesiynol drwy arbrofi gyda gwahanol ddefnyddiau a phrosesau. Rwy'n edrych i arbrofi mwy gyda gwahanol gyfryngau ac wedi bod yn dechrau archwilio cyfuno paentio a gosod. Rwy'n bwriadu trefnu arddangosfa a bod mewn mwy o arddangosfeydd grŵp tra ar y rhaglen. Rwy’n anelu hefyd at gael mwy o brofiad o siarad yn gyhoeddus am fy ymarfer gan fod hyn yn rhywbeth rwyf am ei ddatblygu.


In my practice I am interested in combining reality and imagination through painting with acrylic. My main influences are true crime, forensic techniques, the mysterious, domestic settings, and landscapes that I haven’t been to such as American houses. I concentrate more on traces left behind by people and eerie, calm scenes as a contrast to our current anxious world, which is full of distractions and constant exaggerated versions of our lives. 

I’m particularly drawn to culture from the time period of the 1990’s - 2000’s as this is a time where I was alive but can hardly remember and so this mixture of blurred memories full of childhood colour and a mysterious reality influences my style. My naïve painting style and irregular proportions are intentional as I want my work to exist between the realms of reality and the imagined by containing unrealistic and unexpected strange colours capturing the idea of ‘reality is stranger than fiction’. My paintings are informed by my consistent drawing practice which is both observational and imagined. 

This year I aim to broaden my portfolio to a more professional standard by experimenting with different materials and processes. I am looking to experiment more with different mediums and have been beginning to explore combining painting and installation. I plan to organise an exhibition and be in more group exhibitions whilst on the programme. I aim to also get more experience in talking publicly about my practice as this is something I want to develop. 

https://hannahshortart.wixsite.com/website
Instagram: @hannahshortart

Heledd C. Evans | Artist Sain Cymrawd Step Change ABF BA Celfyddyd Gain / Sound Artist ABF Step Change Fellow

Rwyf yn ystyried fy hun yn artist sain, ar ôl gweithio gydag ef yn gyson am 4 blynedd. I mi, mae sain yn gyfrwng grymus dros ben: ni ellir ei ffrwyno, yn gollwng o un lle i'r llall, gall ein cludo i le arall neu newid ein canfyddiad o'r gofod yr ydym ynddo, a gall wneud i ni deimlo'n gryfach nag unrhyw gyfrwng arall. Mae archwilio'r rhinweddau sain hyn yn allweddol i'm hymarfer, yn ogystal ag archwilio natur celfyddyd sain ei hun. Mae'r gelfyddyd sain fwy amlwg a hygyrch yn dod mewn celfyddyd gyfoes, y mwyaf ansicr y daw ei hunaniaeth - pam mae'n wahanol i gerddoriaeth? Pam mae'n gelfyddyd? Mae archwilio'r cwestiynau hyn yn allweddol i'm hymarfer fel artist sain. 

Fy nodau ar gyfer y flwyddyn yw ehangu fy ymarfer drwy archwilio gosodiadau sonic ymhellach a chyflwyno elfennau perfformiadol i'm gwaith. Rwyf hefyd am greu proffil ar-lein proffesiynol o'm gwaith i'w rannu'n effeithiol gyda chynulleidfa ehangach, rhywbeth rwyf wedi cael trafferth ei wneud o'r blaen oherwydd natur fy ymarfer. Yn fwyaf pwysig i mi eleni, rwyf am uno pob un o linynnau gwahanol fy ymarfer. Mae gennyf ymarfer ymchwil, ysgrifennu, addysgu a newyddiaduraeth ar wahân i'm harferion celfyddydol, ac maent i gyd yn teimlo'n wahanol iawn ar hyn o bryd. Rwyf am archwilio pob un ohonynt mewn perthynas â'i gilydd, gan greu dealltwriaeth gydlynus a chyflawn o'm hymarfer. 


I consider myself a sound artist, having worked with it consistently for 4 years. For me, sound is an extremely powerful medium: it cannot be contained, leaking from one space to another, it can transport us to another place or change our perception of the space we’re in, and can make us feel more strongly than any other medium. Exploring these qualities of sound is key to my practice, as well as exploring the nature of sound art itself. The more prominent and accessible sound art becomes in contemporary art, the more uncertain its identity becomes - why is it different to music? Why is it art? Exploring these questions is key to my practice as a sound artist. 

My aims for the year are to expand my practice by exploring sonic installations further and introducing performative elements to my work. I also want to create a professional online profile of my work to share it effectively with a wider audience, something I have struggled with before due to the nature of my practice. Most importantly for me this year, I want to unite all of the separate threads of my practice. I have a research, writing, teaching, and journalism practice aside from my arts practice, and they all feel very separate at this point in time. I want to explore each of them in relation to each other, creating a cohesive and complete understanding of my practice. 

Instagram: @heleddcevans

Bert Jones - Bert the Potter
Maker BA 1st, Research Masters Distinction, currently working towards a PhD

Bert Jones - Bert the PotterI work as a research potter, both functioning in a commercial and artist capacity making functional and decorative wheel thrown pots, and undertaking doctoral research into the origins and potential value of Craft as a methodology and culture in contemporary society. Research and Professional practice are not seen as two parallel pursuits, but one unfolding endeavour to better understand the world around myself via the narratives that pottery, philosophy and art and design hold. 

My professional aims are to progress my early stage research, better establish a foothold for my commercial presence as a potter in South Wales and to begin to explore the more sculptural side of my practice. 

bertthepotter.com 
Instagram: @bertthepotter 
Facebook: @bertthepotter