Cardiff School of Sport and Health Sciences>Courses>Gweithgarwch Corfforol Iechyd a Lles Dwyieithog Gradd - BSc (Anrh)
Gweithgarwch Corfforol Iechyd a Lles Dwyieithog Gradd BSc (Anrh)

Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Lles Dwyieithog - Gradd BSc (Anrh)

Ffeithiol Allweddol

Côd UCAS: C606

Lleoliad Astudio:
Campws Cyncoed 

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y cwrs:
Amser llawn: Tair blynedd
Rhan amser: Hyd at wyth mlynedd 

Bydd myfyrwyr rhan amser yn ymuno â'r myfyrwyr amser llawn ar gyfer pob modiwl. Cwblheir y rhan fwyaf o'r modiwlau rhwng 9yb a 6yh yn ystod dyddiau'r wythnos. 


 
Dewch i gwrdd â'r Tîm
Dewch i gwrdd â Catrin Rowlands, Uwch Ddarlithydd Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Lles Dwyieithog, Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd.

Trosolwg o’r Cwrs

READ THIS PAGE IN ENGLISH

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar roi'r cyfle i chi ddatblygu eich dealltwriaeth academaidd ac ymarferol o weithgarwch corfforol, iechyd a lles trwy gyfrwng dwy iaith. Er y darperir rhywfaint o'r cwrs hwn trwy gyfrwng y Saesneg, bydd y rhan fwyaf o'r cwrs ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith ddiwallu'r galw cynyddol am raddedigion sydd â gallu a chymwysterau dwyieithog.

O ran cynnwys, mae'r cwrs yn cynnig cyfle i chi ddeall ac archwilio gweithgarwch corfforol, iechyd a lles o safbwynt sawl disgyblaeth. Er enghraifft, bydd cyfle i chi ddatblygu eich gwybodaeth am lythrennedd iechyd a lles, materion sy'n gysylltiedig ag addysg gorfforol, iechyd a lles, ymarfer corff a maeth, ac agweddau ymarferol a theoretig o ymarfer proffesiynol.

Er bod y cwrs yn cynnig ystod eang o bynciau a disgyblaethau, mae'r cwricwlwm yn rhoi cyfle i chi ganolbwyntio ac arbenigo wrth gamu drwy dair blynedd o astudio academaidd. Yn ogystal â'r fframwaith academaidd theoretig ac ymarferol cynhwysfawr, cewch eich annog i adeiladu portffolio o gymwysterau hyfforddi ac i gael profiadau mewn lleoliadau gwaith yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol. Mae Met Caerdydd yn cynnig cyfleoedd ar y campws i chi ymgysylltu â Chwaraeon Caerdydd sydd â chysylltiadau ardderchog ag ysgolion yn y cyffiniau ac awdurdodau lleol.

Mae myfyrwyr sy'n astudio'r cwrs hwn yn gymwys am ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae nifer o ysgoloriaethau o £1000 a £500 y flwyddyn ar gael. Dilynwch y ddolen am fwy o wybodaeth: http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/astudio/cymorthariannol/

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Un

Yn y flwyddyn gyntaf (Lefel 4), ymgymerwch â chwe modiwl gorfodol, pump o'r rheini drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r modiwlau hyn y cynnig cyflwyniad cyffredinol i astudiaethau academaidd yn y maes, gan ganolbwyntio ar weithgarwch corfforol, iechyd a lles, theorïau dysgu ac addysgu mewn addysg gorfforol a hyfforddi, a materion cyfoes mewn addysg gorfforol, iechyd a lles. 

Mae modiwlau’r flwyddyn gyntaf yn cynnig cyfle i chi hefyd ymarfer a datblygu eich sgiliau academaidd. Fe ddatblygwch eich sgiliau a phrofiad mewn astudio yn ddwyieithog, a chyflwynir chi i’r broses ymchwilio ym maes gweithgarwch corfforol iechyd a lles. 

 • Ymchwil ac Ysgolheictod 
 • Applied Sports Pedagogy 
 • Dwyieithrwydd 
 • Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Lles 
 • Materion mewn Chwaraeon, Cymdeithas ac Addysg 
 • Addysg Gorfforol, Hyfforddi Chwaraeon ac Addysgeg

Blwyddyn Dau

Yn yr ail flwyddyn (Lefel 5), datblygwch yn bellach eich gwybodaeth a dealltwriaeth o ymarfer corff a maeth, llythrennedd iechyd a lles. Bydd gofyn i chi astudio o leiaf pum modiwl drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 • Dylunio a Phractis Ymchwil 
 • Applied Sports Pedagogy 
 • Lleoliad Proffesiynol 
 • Llythrennedd Iechyd a Lles 1 
 • Maeth

Blwyddyn Tri

Yn y drydedd flwyddyn (Lefel 6), cwblhewch brosiect annibynnol drwy gyfrwng y Gymraeg sy'n rhoi sylw i bwnc ymchwil mewn maes o'ch dewis. Bydd cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau ymchwilio, cyfathrebu a datrys problemau.

 • Prosiect Terfynol 
 • Lleoliad Diwydiant 
 • Llythrennedd Iechyd a Lles 2 
 • Maeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Dysgu ac Addysgu

Mae dulliau dysgu, addysgu ac asesu effeithiol yn tanategu’r nodau addysgol a chanlyniadau dysgu ein rhaglenni a’n modiwlau. Gall dulliau dysgu ac addysgu cynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, tiwtorialau a sesiynau ymarferol. Mae ein Rhith-Amgylchedd Dysgu (Moodle) yn agwedd annatod o’r pecyn dysgu sydd yn cefnogi anghenion ein myfyrwyr. 

Mae prif ddarlithoedd yn cyflwyno pynciau a chysyniadau allweddol, tra bod seminarau, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau ymarferol yn ffocysu ar y cymhwysiad o gysyniadau allweddol gyda’r nod o wella profiadau ac ymrwymiad myfyrwyr. Cwrddwch â thiwtoriaid hefyd ar sail un-i-un. Fel Ysgol, gweithiwn yn galed i ddarparu cyfleoedd dysgu a ganolbwyntir ar y myfyriwr, sydd yn darparu amgylchedd dysgu hyblyg o safon. 

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn pwysleisio ac yn hwyluso’r datblygiad o’ch ymresymu beirniadol wrth annog y cyfaniad o bractis a theori. Trwy gydol eich rhaglen, byddwch yn profi dysgu o dan arweiniad tiwtor a dulliau dysgu hunangyfeiriedig. Rydym yn annog i chi ddatblygu agwedd cadarnhaol tuag at ddysgu gydol oes. 

Mae sgiliau ‘EDGE’ Met Caerdydd (Ethical, Digital, Global and Entrepreneurial) yn rhan allweddol o’n dulliau addysgu a dysgu. Byddwch yn gymwys iawn i ddangos priodoleddau graddedig a ddisgwylir yn y byd gwaith cystadleuol. Ein bwriad yw eich helpu i ddatblygu’n broffesiynolwyr adfyfyriol ac ysgolheigion beirniadol. 

Yn eich rhaglen chwaraeon ym Met Caerdydd, cewch brofiad dysgu o gynefino i raddio sydd yn gydlynol ac yn datblygu’ch hunaniaeth o fewn eich rhaglen astudio. Nodweddion penodol o’r profiad dysgu ar Weithgarwch Corfforol, Iechyd a Lles yn cynnwys: 

 • Ymchwilwyr dawnus a hyfforddwyr o safon elitaidd sydd yn rhan annatod o’r amgylchedd dysgu unigryw hwn
 • Cyfle i ennill cymwysterau hyfforddi Lefel 1 a 2
 • Cyfleusterau rhagorol sydd yn optimeiddio profiadau myfyrwyr
 • Cyfle i fynd i Batagonia (Y Wladfa) am dair wythnos i addysgu mewn ysgolion cynradd/uwchradd a hyfforddi mewn clybiau chwaraeon lleol
 • Cyfle i wella’ch Cymraeg trwy astudio ar gyfer Tystysgrif Sgiliau Iaith.

Asesiadau

Mae’r rhaglen hon yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau asesu i roi'r profiad dysgu gorau i’n myfyrwyr. 

Trwy asesu y gallwn dystio eich bod wedi cyflawni amcanion dysgu’r modiwlau yn ôl FHEQ a CQFW. Mae asesiadau yn cefnogi eich profiad dysgu gan ddarparu cyfleoedd i chi gael adborth ffurfiannol a chrynodol sydd yn profi’ch gwybodaeth, gallu, sgiliau a dealltwriaeth feirniadol. Asesir y modiwlau israddedig trwy gyfuniad o: 

 • Gwaith cwrs ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau poster
 • Cyflwyniadau llafar
 • Portffolios
 • Arholiadau na/a welir
 • Sgiliau ymarferol
 • Gweithgareddau eraill sydd yn asesu, datblygu, gwella sgiliau academaidd a chyflogadwyedd. 

Disgwylir i chi gwblhau prosiect terfynol fel rhan o’ch blwyddyn olaf ar y radd er anrhydedd. Gall prosiectau terfynol fod yn ymchwil, arloesedd, ymgynghoriaeth neu brosiect cymunedol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae ‘EDGE’ Met Caerdydd yn eich paratoi am lwyddo yn y byd modern. Trwy gydol eich gradd, cewch ystod o gyfleoedd i ddatblygu’ch galluoedd ‘Ethical, Digital, Global & Entrepreneurial’ trwy ddysgu seiliedig ar broblemau, astudiaethau achos y byd go iawn, profiad gwaith ar gampws a lleoliadau gwaith oddi ar gampws. Sicrhawn y cewch ystod o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, cydweithio ac arwain. 

Mae astudio cwrs dwyieithog yn rhoi cyfleoedd pellach i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau academaidd drwy ddarllen, ymchwilio a chyfathrebu yn ddwyieithog, priodoleddau nodedig sy’n apelio mewn marchnad cyflogaeth gystadleuol ble mae galw cynyddol am raddedigion sydd â gallu a chymwysterau dwyieithog. 

Yn ystod y flwyddyn gyntaf y cewch gyfle i ennill cymwysterau technegol mewn ystod o feysydd rhaglen-benodol, gan gynnwys hyfforddi chwaraeon, ymarfer corff ac iechyd a diogelwch. Sicrha’r cyfleoedd hyn fod y cymwysterau perthnasol gennych er mwyn ymgeisio am lawer o gyfleoedd leoliad gwaith ar gael ar/oddi ar gampws. Helpwn fyfyrwyr i chwilio am gyfleoedd i astudio/gweithio dramor. Gall lleoliadau gwaith roi i chi ‘EDGE’ pwysig o ran cael swydd wedi graddio. Mae graddedigion wedi ennill cyflogaeth yn y meysydd canlynol: addysg, hyfforddi, darpariaeth gofal iechyd, bwrdd iechyd lleol, chwaraeon a llywodraeth leol. Mae llawer o’n graddedigion yn parhau yn y Brifysgol ar gyrsiau ôl-raddedig (TAR, Meistr a Doethuriaeth). ​​​​

Gofynion Mynediad a Sut i Ymgeisio

Dylai ymgeiswyr fod gyda phroffil chwaraeon cryf. Dylai ymgeiswyr fod gyda phump TGAU gan gynnwys gradd C mewn TGAU Saesneg (Iaith) (neu Gymraeg Iaith Gyntaf) a Mathemateg*, ynghyd â 112 - 120 o bwyntiau o dri Level A (neu'n gyfatebol). Mae'r gallu i ddeall a chyfathrebu yn effeithiol drwy gyfrwng Cymraeg yn hanfodol.

 • 112 - 120 o bwyntiau o 3 Safon Lefel A i gynnwys graddau BB mewn pwnc perthnasol;(Bagloriaeth Cymru i'w hystyried fel trydydd pwnc)
 • Diploma Estynedig RQF BTEC/Cambridge Technegol gyda Rhag/Clod/Clod;
 • Diploma Estynedig VTCT mewn Astudiaethau Chwaraeon gyda Rhag/Clod/Clod;
 • 112 - 120 o bwyntiau o Dystysgrif Ymadael Iwerddon ar lefel uwch i gynnwys 3 x gradd H2 mewn pwnc perthnasol (y radd isaf a ystyrir yw H4);
 • Derbyniad i Addysg Uwch: Pasio gyda 15 credyd (Rhag) a 30 credyd (Clod);
 • 112 - 120 o bwyntiau o Arholiadau Uwch yr Alban, i gynnwys graddau CC.

* Ar gyfer ymgeiswyr Cymraeg sydd yn eistedd y TGAU Mathemateg ddiwygiedig, derbyniwn un ai TGAU Mathemateg neu Fathemateg - Rhifedd.

Os ydych yn astudio cyfuniadau o'r uchod, neu os nad yw eich cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu chwiliwch am y cwrs ar UCAS Course Search

Gweithdrefnau Dderbyn:

Seilir y proses dethol ar gais UCAS sydd wedi'i gwblhau a phresenoldeb ar Ddiwrnod Ymgeiswyr Chwaraeon.

Diwrnodau i Ymgeiswyr Chwaraeon:

Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i Ddiwrnod Ymgeiswyr fel rhan o'r proses ymgeisio. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Ddiwrnodau Agored a Diwrnodau Ymgeiswyr.

Disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus roi blaenoriaeth gyntaf i dimau chwaraeon y Brifysgol trwy gydol eu gyrfa fel myfyrwyr israddedig.

Sut i Ymgeisio:

Dylech gyflwyno ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS. Ewch i'n tudalennau Sut i Ymgeisio am fwy o wybodaeth.

Dylai ymgeiswyr rhan amser fod yn dilyn y ddolen hon: www.cardiffmet.ac.uk/selfservice.

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig a Throsglwyddo Credydau i mewn i Flwyddyn 2 a 3

Os ydych am drosglwyddo credydau i gwrs sydd yn derbyn Derbyniadau Blwyddyn 2 a/neu 3, yna gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach ar sut i ymgeisio ar y tudalen we RPL.  Cysylltwch â Derbyniadau am gymorth pellach.

Ymgeiswyr Rhyngwladol:

Cyn ymgeisio, dylai myfyrwyr rhyngwladol (y rhai tu allan i'r UE) fod yn cysylltu â Swyddfa Ryngwladol Met Caerdydd i drafod y gweithdrefnau angenrheidiol o ran astudio gyda ni. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Ymgeiswyr aeddfed

Ymgeiswyr aeddfed yw unrhywun dros 21 oed, sydd ddim wedi mynychu'r Brifysgol ar ôl gorffen ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.

 

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau:
Ff: 029 2041 6044
E-bost: askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Cysylltwch â Gweinyddwr yr Ysgol i holi am unrhyw gwrs penodol:

Ebost: CCProgadmin@cardiffmet.ac.uk

 

​​Telerau ac Amodau

Mae'r telerau a'r amodau sy'n berthnasol i dderbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd i'w gweld drwy fynd i www.cardiffmet.ac.uk/termsGellir darllen y telerau ac amodau llawn parthed derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd drwy fynd iwww.cardiffmet.ac.uk/terms