Cynradd - TAR

 

Key Facts

Hyd y cwrs: Amser llawn - un flwyddyn 

Noder: Bydd y cwrs hwn yn dechrau ar Hydref 5 2020.

Cardiff Partnership for ITE

Achrededig

Education Workforce Council

Course Overview

View this page in English

Mae ein rhaglenni TAR ar agor ar gyfer mynediad 2020 ac rydym yn parhau i ystyried ceisiadau newydd trwy gyfweliadau ar-lein. Mae mesurau amgen wedi'u rhoi ar waith i sicrhau bod ymgeiswyr yn dal i allu cwrdd â gofynion, mewn perthynas â phrofiad, profion mynediad a phrofion cywerthedd, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Cysylltwch â'n tîm derbyniadau os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â gwneud cais

Os ydych yn berson graddedig sy'n awchu i ddysgu ac sydd â diddordeb mewn cael gyrfa yn athro ysgol gynradd, dyma'r cwrs i chi! Cwrs un flwyddyn yw rhaglen TAR Addysg Gynradd a fydd yn arwain at ddyfarniad Statws Athro Cymwysedig (SAC). Nod y cwrs yw paratoi athrawon dan hyfforddiant i fod yn ymarferwyr medrus, hyderus ac arloesol sy'n gallu adfyfyrio'n feirniadol ac sy'n ymrwymedig i ddysgu proffesiynol gydol oes ac i addysg pobl ifanc.

Dyma rai o nodweddion nodedig y cwrs:  

 • 60 credyd ar lefel Meistr y gellir eu defnyddio ar gyfer MA mewn Addysg 
 • Profiadau prifysgol ac ysgol sy'n hyfforddi myfyrwyr i addysgu'r Cwricwlwm i Gymru ar draws yr ystod oedran 3-11  
 • Ymarfer clinigol wedi'i oleuo gan ymchwil lle y bydd cyfleoedd strwythuredig yn galluogi athrawon dan hyfforddiant i ddefnyddio theori i holi ymarfer a'r gwrthwyneb
 • Diwylliant dysgu cefnogol a chydweithredol 
 • Diwrnodau hyfforddi o dan arweiniad ysgolion a fydd wedi'u hadnabod yn ddarparwyr blaengar addysg a datblygiad proffesiynol 
 • Diwrnod 'dychwelyd i'r brifysgol' a/neu i ysgolion arweiniol y bartneriaeth bob wythnos i atgyfnerthu a chydlynu'r dysgu 
 • Cyfleoedd ar gyfer dysgu traws-gyfnod gyda'n rhaglen TAR Uwchradd 
 • Cyfleoedd cyfoethogi person-ganolog i gael adeiladu ar gryfderau a datblygu sgiliau arwain a dysgu proffesiynol, cydweithredol ac arloesol 
 • Ymrwymiad i ddatblygu sgiliau Cymraeg pob athro dan hyfforddiant yn seiliedig ar eu profiad a'u hanghenion unigol 
 • I gael rhagor o wybodaeth ar sut i ddod yn athro neu i gael datblygu eich gyrfa fel athro, ewch i wefan Darganfod Addysgu Cymru.

Noder: Mae cyrsiau Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru wedi bod drwy broses achredu yn ddiweddar gan Gyngor y Gweithlu Addysg. Bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn parhau i gynnig cyrsiau Addysg Gychwynnol i Athrawon TAR Cynradd a TAR Uwchradd. I gael rhagor o wybodaeth o ran yr achrediad, ewch i Wefan Cyngor y Gweithlu Addysg.

​Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon

Mae hyfforddi i addysgu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn gyfle cyffrous i ddysgu o fewn Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon, sef yr unig ddarparwr yn Ne Ddwyrain Cymru i gael ei achredu gan Gyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer mynediad yn 2019.

Mae Partneriaeth Caerdydd yn cynnwys Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Caerdydd, Consortiwm Canolbarth y De (CSC), Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS), Cyngor Dinas Caerdydd ac Ysgolion/Cynghreiriau Arweiniol y Bartneriaeth. Mae Partneriaeth Caerdydd yn cydweithio i sicrhau y bydd ein hathrawon dan hyfforddiant nid yn unig yn cyrraedd y safonau proffesiynol ar gyfer SAC ond yn ceisio gwneud mwy na hynny drwy dderbyn addysg broffesiynol uchel ei safon sy'n ymarferol drylwyr ac yn ddeallusol heriol. Bydd graddedigion yn datblygu'r gwerthoedd a'r agwedd meddwl a fydd yn eu galluogi i fod yn gyflogadwy iawn ac yn barod i gwrdd â galwadau'r ystafell ddosbarth.

​Cynnwys y Cwrs​​

​Byddwch yn ymgymryd â 120 o ddiwrnodau mewn ysgol yn ystod y flwyddyn TAR Cynradd. Bydd 15 o’r diwrnodau yn ddyddiau Gwener mewn Ysgolion/Cynghreiriau Arweiniol y Bartneriaeth lle y bydd athrawon dan hyfforddiant yn gallu canolbwyntio ar elfennau allweddol addysgeg a fydd yn cael eu cyflawni gan rai o’r prif ddarparwyr addysg a datblygiad proffesiynol yn y sector cynradd. Bydd profiadau dysgu yn y gweithle ac yn y Brifysgol wedi’u hintegreiddio’n agos a bydd strwythur y rhaglen (un diwrnod yr wythnos yn y brifysgol/ Ysgolion/Cynghreiriau Arweiniol y Bartneriaeth a phedwar diwrnod yr wythnos ar ymarfer clinigol) yn hwyluso hyn.

Mae tri modiwl i’r rhaglen TAR Cynradd:

Ymarfer Clinigol ac Atebolrwydd Proffesiynol 1 (30 credyd ar lefel 6)

Cynhelir y modiwl hwn yn bennaf mewn ysgol yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn academaidd. Bydd disgwyl i athrawon dan hyfforddiant addysgu fel tîm ac addysgu’n annibynnol am tua 45% o’r amser. Weddill yr amser bydd cyfleoedd i arsylwi, ymchwilio ac ymholi, cynllunio, paratoi ac asesu. Mae’r modiwl ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

Ymarfer Clinigol ac Atebolrwydd Proffesiynol 2 (30 credyd ar lefel 6)

Cynhelir y modiwl hwn yn bennaf mewn ysgol yn ystod ail hanner y flwyddyn academaidd. Bydd disgwyl i athrawon dan hyfforddiant addysgu’n annibynnol yn bennaf am tua 65% o’r amser. Weddill yr amser bydd cyfleoedd pellach i arsylwi, ymchwilio ac ymholi, cynllunio, paratoi ac asesu. I’r rhan fwyaf o athrawon dan hyfforddiant, bydd cyfle i gael 15 diwrnod ar ddiwedd y modiwl pryd y gallan nhw gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi i adeiladu ar eu cryfderau / meysydd i’w datblygu a fydd yn gysylltiedig fel arfer ag arloesi ac arweinyddiaeth. Bydd y ffocws yn cael ei bennu drwy drafodaeth â’u Mentoriaid a’u Tiwtoriaid Prifysgol, bydd wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer eu hanghenion nhw, a bydd yn eu cefnogi i gyflawni mwy na’r Safonau ar gyfer SAC yn ogystal ag yn cyfrannu at eu Proffil Dechrau Gyrfa. Mae’r modiwl ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

Persbectifau mewn Dysgu ac Addysgu (60 credyd ar lefel 7)

Mae 8 prif elfen i’r modiwl blwyddyn hwn:

 • Astudiaethau Craidd
 • Astudiaethau Proffesiynol ac Addysgegol
 • Meysydd Dysgu a Phrofiad
 • Cyfrifoldebau Traws-gwricwlaidd
 • Astudiaethau Pwnc
 • Datblygiad yn y Gymraeg
 • Lles, gan gynnwys Datblygiad a Chynllunio Personol Cymorth Ymchwil ac Ymarfer Clinigol

Bydd y modiwl mawr hwn yn defnyddio’n benodol ystod o ddamcaniaethau, ymchwil ac adnoddau deallusol eraill yn ogystal â phrofiad uniongyrchol athrawon dan hyfforddiant mewn ysgolion i ddatblygu eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth ynglŷn â dysgu ac addysgu. Bydd hyn yn cynnwys elfennau megis datblygiad dynol; y cwricwlwm a’r system addysg; anghenion dysgu ychwanegol; defnyddio data ac asesu; rheoli a threfnu’r ystafell ddosbarth; ynghyd â datblygiad gwybodaeth bersonol athrawon dan hyfforddiant yn eu pwnc. Mae hanner y modiwl hwn o leiaf ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal ag yn Saesneg.

Datblygiad yn y Gymraeg

Caiff 25 awr o addysgu uniongyrchol eu neilltuo i bob athro dan hyfforddiant ar gyfer eu datblygiad yn y Gymraeg.

Bydd myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn cael sesiynau Gloywi Iaith a fydd yn ymdrin ag elfennau gramadegol y Gymraeg a chaiff athrawon dan hyfforddiant eu hyfforddi yn y dulliau sy’n ymwneud â datblygu sgiliau llythrennedd personol disgyblion a’u dealltwriaeth o gefndir ieithyddol-gymdeithasol y dysgwyr.

Bydd dysgwyr Cymraeg ac egin siaradwyr Cymraeg yn dilyn cynllun iaith cydnabyddedig, sef Cynllun Colegau Cymru. Mae’r cwrs hwn yn ymdrin ag anghenion athrawon dan hyfforddiant sy’n bwriadu addysgu Cymraeg Ail Iaith mewn ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg yng Nghymru. Wedi cwblhau’r cwrs, bydd gan athrawon dan hyfforddiant afael sylfaenol sicr yn y Gymraeg a byddan nhw wedi datblygu lefel sylfaenol o lefaredd o leiaf. Caiff athrawon dan hyfforddiant eu haddysgu mewn grwpiau wedi’u ffrydio yn ôl cymwysterau a phrofiad blaenorol.

Yr ymrwymiad gofynnol o ran amser

Mae’r rhaglen hon yn rhaglen amser llawn a bydd yr elfen yn yr ysgol yn gofyn bod yr athrawon dan hyfforddiant yn yr ysgol ar gyfer y diwrnod gwaith arferol ynghyd ag unrhyw amser ychwanegol cyn ac ar ôl yr ysgol ar gyfer gwaith paratoi a chyfarfodydd. Bydd gofyn yr un ymrwymiad proffesiynol gan yr athrawon dan hyfforddiant pan fyddan nhw’n gwneud elfen y cwrs a fydd yn y Brifysgol.

Dysgu ac Addysgu

Mae’r cyfleoedd dysgu ac addysgu yn y brifysgol a’r ysgol wedi’u cynllunio i ategu ei gilydd fel bydd y myfyrwyr yn gwneud y cynnydd gorau. Bydd y dulliau a ddefnyddir yn pwysleisio ac yn hwyluso sgiliau datblygiad beirniadol yr athrawon dan hyfforddiant ac yn cydlynu o gwmpas integreiddio ymchwil ac ymholi, ymarfer a theori. Yn y Brifysgol ac yn yr ysgol bydd athrawon dan hyfforddiant fel arfer yn dysgu o dan arweiniad tiwtor a dysgu hunan-gyfeiriedig, gan ddatblygu mwy a mwy o annibyniaeth a’r gallu i adfyfyrio wrth iddyn nhw symud drwy’r cwrs. Bydd cyfleoedd rheolaidd ar hyd y cwrs i athrawon dan hyfforddiant gael adolygu eu cynnydd personol gyda’u tiwtoriaid a bod yn gyfrifol am gynllunio a chyflawni eu dysgu nhw eu hunain.

Yn y brifysgol gallai’r dulliau dysgu ac addysgu a ddefnyddir o fewn y modiwlau gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai a thiwtorialau, a phob un wedi’i gefnogi drwy ddefnyddio rhith amgylchedd dysgu Met Caerdydd. Yn llawer o’r modiwlau, y strategaethau dysgu ac addysgu a ddefnyddir fydd y rheiny â’r dystiolaeth ymchwil gryfaf o effaith ar ddysgu’r athro dan hyfforddiant a chyrhaeddiad y disgyblion e.e. micro-addysgu, ymarfer ac adborth clinigol, meta-wybyddiaeth a hunan-reoleiddio, addysgu uniongyrchol a dysgu gwrthdro. Hyd y gellir, cynhelir gweithdai mewn ystod o feysydd traws-gyfnod, trawsgwricwlaidd ac yn yr un pwnc gan roi digonedd o gyfleoedd i’r athrawon dan hyfforddiant ddysgu oddi wrth amryfal brofiadau ei gilydd.

Yn ystod y dysgu yn yr ysgol caiff athrawon dan hyfforddiant eu sgaffaldio gan ddulliau addysgu tîm ynghyd ag addysgu annibynnol a bydd gofyn iddyn nhw arddel mwy a mwy o gyfrifoldeb dros addysgu dosbarth, neu ddosbarthiadau, yn annibynnol dros gyfnod cyson a sylweddol. Bydd Ymarfer Clinigol yn cynnwys amser cyfeiriedig ar gyfer Ymchwilio ac Ymholi; addysgu annibynnol ac mewn tîm; a chynllunio, paratoi ac asesu. Yn ogystal, bydd athrawon dan hyfforddiant yn cael 15 diwrnod o hyfforddiant o dan arweiniad Ysgolion/Cynghreiriau Arweiniol y Bartneriaeth. Yn ystod y diwrnodau hyn, caiff amrywiaeth o ddulliau dysgu ac addysgu eu defnyddio, gan gynnwys archwilio dogfennau’r ysgol, cylchoedd dysgu, deialog adfyfyriol wedi’i hysgogi gan fideo, troeon dysgu, sgyrsiau dysgu gyda disgyblion neu athrawon, a chraffu ar lyfrau.

Asesu

Bydd y cwrs yn cynnwys dau asesiad ysgrifenedig ar lefel 7 a fydd yn cael eu cynnal ar wahanol gyfnodau yn ystod y flwyddyn. Bydd y ddau aseiniad prifysgol yn adeiladu gallu’r athrawon dan hyfforddiant i adfyfyrio’n feirniadol ar a gwerthuso addysgeg ac ymarfer gan wella’u gallu ar yr un pryd i foddhau elfennau o Safonau SAC. Yn ogystal, mae’r aseiniadau wedi’u dylunio i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth ymchwil yr athrawon dan hyfforddiant, gan roi’r cyfle iddyn nhw gysylltu theori ag ymarfer mewn ffordd a fydd yn effeithio’n bositif ar ddisgyblion, ar wella ysgol ac ar eu hymarfer proffesiynol nhw eu hunain. Bydd Mentoriaid yn yr ysgol a Thiwtoriaid y Brifysgol yn cefnogi’r athrawon dan hyfforddiant i gwblhau’r aseiniadau hyn. Bydd cydweithredu ag athrawon dan hyfforddiant eraill yn nodwedd annatod un o’r aseiniadau.

Caiff pob athro dan hyfforddiant ei asesu yn erbyn y Safonau ar gyfer SAC a bydd rhaid llwyddo ym mhob un o’r Safonau er mwyn ennill statws athro cymwysedig. Yn ystod yr ymarfer clinigol, bydd yr athrawon dan hyfforddiant yn derbyn adborth ffurfiannol parhaus ar lafar ac yn ysgrifenedig yn ogystal ag adroddiadau crynodol. Yn rhan o’r cwrs, bydd athrawon dan hyfforddiant yn casglu tystiolaeth i ddangos eu cyrhaeddiad a’u cyflawniad a bydd hyn ar gael i’r Tiwtoriaid Personol iddyn nhw gael monitro cynnydd yn rheolaidd.

O gofio mor ganolog yw llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol o fewn y cwricwlwm yng Nghymru, bydd pob athro dan hyfforddiant yn cwblhau archwiliadau mewn llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol ar ddechrau ac ar ddiwedd y rhaglen. Yn bennaf bydd hyn er mwyn helpu i weld ble mae eu cryfderau a’r mannau y bydd angen eu datblygu, ac i ddechrau astudio i lenwi’r bylchau yn eu gwybodaeth a’u sgiliau. Bydd athrawon dan hyfforddiant y gallai rhagor o gymorth fod yn fuddiol iddyn nhw, yn derbyn sesiynau cymorth ychwanegol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Bydd cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus yn arwain at argymhelliad i Gyngor y Gweithlu Addysg ynglŷn â Statws Athro Cymwysedig (SAC) ac yn rhoi cyfleoedd i gael swydd ar y lefel gynradd. Gall graddedigion gael gwaith mewn ysgolion ar draws Cymru, y DU a thramor.

Mae’r cwrs wedi’i ddylunio i gynnig ystod eang o brofiadau a fydd yn rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i’n graddedigion i’w paratoi yn dda ar gyfer byd gwaith. Mae ysgolion arweiniol Partneriaeth Caerdydd wedi’u hadnabod yn brif ddarparwyr addysg a datblygiad proffesiynol yng Nghymru ac felly mae’r cyfle i ddysgu oddi wrthyn nhw ac o fewn eu hamgylcheddau nhw eu hunain yn golygu y dylai dilyniant gyrfa o fod yn athro dan hyfforddiant i fod yn Athro Newydd Gymhwyso fod yn hollol ddidrafael. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Darganfod Addysgu.

Beth gallaf fod yn disgwyl ei ennill pan ddechreuaf addysgu?
Mae gwybodaeth ar gael oddi ar wefan yr Asiantaeth Hyfforddi a Datblygu ar gyfer Ysgolion.

Datblygiad Proffesiynol:

Bydd y rhaglen hefyd yn cynnig mantais tuag at ddatblygiad proffesiynol parhaus drwy roi 60 credyd ar lefel Meistr. Gellir defnyddio’r credydau hyn ar gyfer cymhwyster Meistr llawn y gellir astudio ar ei gyfer yn amser llawn neu’n rhan-amser. ​

Gofynion mynediad

Mae ein rhaglenni TAR ar agor ar gyfer mynediad 2020 ac rydym yn parhau i ystyried ceisiadau newydd trwy gyfweliadau ar-lein. Mae mesurau amgen wedi'u rhoi ar waith i sicrhau bod ymgeiswyr yn dal i allu cwrdd â gofynion, mewn perthynas â phrofiad, profion mynediad a phrofion cywerthedd, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Cysylltwch â'n tîm derbyniadau os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â gwneud cais. 

Meini prawf hanfodol ar gyfer mynediad yn 2020:

Bydd gofyn i bob ymgeisydd wneud cais drwy Hyfforddi Athrawon UCAS drwy gwblhau ffurflen gais ar-lein. Yna caiff y ceisiadau eu hasesu yn erbyn y meini prawf mynediad ar gyfer y rhaglen briodol a chaiff yr ymgeiswyr eu gwahodd i ddod i gyfweliad ar sail y wybodaeth honno.

Dylai pob ymgeisydd :

 • fod â phroffil academaidd sicr
 • bod â’r gallu, y doniau a’r dyfalbarhad i foddhau’r canlyniadau SAC gofynnol erbyn diwedd eu rhaglen Addysg Gychwynnol i Athrawon
 • bod â’r nodweddion personol a deallusol priodol i gael dod yn ymarferwyr ardderchog
 • darllen yn effeithiol ac yn gallu cyfathrebu’n glir ac yn gywir yn Saesneg a/neu yn Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • peidio bod â chefndir troseddol a allai eu hatal rhag gweithio gyda phlant neu bobl ifanc bregus, neu yn ymarferwyr addysg, a heb fod cyn hyn wedi’u hatal neu eu gwahardd o addysgu neu weithio gyda dysgwyr (bydd gofyn i athrawon dan hyfforddiant drefnu i gael Datgeliad Manwl oddi wrth y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
 • dangos mewn cyfweliad bod ganddyn nhw’r sgiliau ymarferol personol mewn llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol a fydd yn briodol mewn cyd-destun dysgu ac addysgu proffesiynol
 • dangos eu bod yn addas i ddod yn athrawon gwych
 • • boddhau gofynion Safonau Iechyd Addysg (2004)* Llywodraeth Cymru a fydd yn cadarnhau eu bod yn gymwys yn gorfforol ac o ran eu hiechyd i ymgymryd â chyfrifoldebau athro.

Gofynion TGAU:

TGAU gradd B/gradd 5** neu’n uwch yn Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg Iaith (Iaith gyntaf) neu Lenyddiaeth Gymraeg a Mathemateg, a gradd C/gradd 4** neu’n uwch mewn Gwyddoniaeth (neu gymhwyster safonol cyfwerth).

Lle bo cymhwyster cyfwerth a gradd B/gradd 5** mewn Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Cymraeg yn cael ei gyflawni, rhaid cyflawni o leiaf gradd C/gradd 4** yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Iaith Saesneg neu Cymraeg (iaith gyntaf)

Bydd myfyrwyr sy'n astudio i addysgu mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg hefyd angen TGAU gradd C neu uwch mewn Cymraeg Iaith (iaith gyntaf)

         
**ar gyfer ymgeiswyr a fydd â’r cymwysterau TGAU newydd yn Lloegr  

Ail-sefyll TGAU:

Caiff ymgeiswyr a fydd â gradd C neu’n uwch yn Saesneg Iaith a Mathemateg (neu gyfwerth) eu hystyried ar gyfer cyfweliad (gradd 4 neu’n uwch ar gyfer ymgeiswyr a fydd â’r cymwysterau TGAU newydd yn Lloegr). Bydd angen bod ymgeiswyr wedi gwneud trefniadau i gael ail-sefyll TGAU (neu gyfwerth derbyniol) er mwyn sicrhau gradd B a nodi hyn ar ffurflen gais Hyfforddi Athrawon UCAS. Os bydd yr ymgeiswyr yn llwyddiannus yn y cyfweliad, caiff lle ei gynnig iddyn nhw yn amodol ar sicrhau gradd B. Nodwch bydd anges dangos tystiolaeth o'ch gradd C/4.

Cymwysterau cyfwerth â TGAU:

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnig arholiad mewnol cyfwerth ar gyfer TGAU Saesneg Iaith a Mathemateg er mwyn cwrdd â gofynion gradd B. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.  Rydym hefyd yn derbyn cymwysterau cyfwerth ar gyfer y gofynion TGAU, sy’n cynnwys arholiadau Equivalency Testing,  Prifysgol De Cymru a’r National Extension College.

I weld canllawiau cymwysterau cyfwerth TGAU gradd B Met Caerdydd, cliciwch yma. I weld y ddogfen yn Saesneg, cliciwch yma.


Gofynion o ran Gradd Gychwynnol:

Gradd Anrhydedd mewn maes sy’n perthyn i addysg gynradd, dosbarth 2:2 o leiaf; neu unrhyw radd anrhydedd, dosbarth 2:2 o leiaf, lle y cafwyd gradd C (Safon U/Lefel A) o leiaf (neu gyfwerth) mewn pwnc sydd ar y cwricwlwm cynradd. Caiff rhaglenni Mynediad i Addysg Uwch eu hystyried yn gyfwerth ag arholiadau Safon U mewn pwnc perthnasol lle y cafwyd 15 Teilyngdod ar Lefel 3. Caiff Diplomau Lefel 3 CACHE ar radd C eu hystyried hefyd yn ogystal â Diplomau Lefel 3 BTEC Pearson (QCF)/OCR/NQF mewn Gofal Plant ar Broffil Teilyngdod

Gellir ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr a fydd â gradd anrhydedd sy’n is na 2:2 ond a fydd wedi cael cymwysterau uwch e.e. Meistr, PhD.


Profiad Gwaith:

Profiad diweddar a pherthnasol mewn ysgol brif ffrwd ar draws yr ystod oedran cynradd. Dylai hyn fod am ddeg diwrnod o leiaf ac wedi digwydd o fewn y 12 mis cyn y cyfweliad. Bydd RHAID cynnwys tystiolaeth ynglŷn â hyn ar ffurflen Hyfforddi Athrawon UCAS. A wnewch chi gynnwys manylion yn yr adran Profiad Gwaith ar ffurflen UCAS. Os bydd ymgeiswyr yn cael cynnig cyfweliad, bydd angen iddyn nhw ddod â phrawf o’r profiad gyda nhw. Bydd hwn ar ffurf tystlythyr oddi wrth bennaeth yr ysgol lle bydd y profiad yn digwydd, ar bapur swyddogol yr ysgol ac wedi’i lofnodi gan y pennaeth.


Datganiad Personol:

Datganiad personol cryf yn dangos potensial yr ymgeisydd i ymgymryd â’r rhaglen TAR Cynradd. Dylai’r datganiad ddangos faint o wybodaeth a phrofiad personol a enillwyd mewn addysg gynradd hyd hynny a sut mae hyn wedi paratoi’r ymgeisydd i fod, o bosib, yn athro cynradd effeithiol. Dylid cyfeirio hefyd yn y datganiad at brofiadau personol/diddordebau allgyrsiol a allai gyfrannu i gyfoethogi dysgu plant. Mae Cymraeg/Saesneg ysgrifenedig o safon uchel yn hanfodol.


Tystlythyr Academaidd:

Rhaid i’r prif ganolwr fod yn academydd a fydd yr un mwyaf priodol i wneud sylwadau ar allu academaidd a galwedigaethol yr ymgeisydd. Ni fydd angen tystlythyr academaidd ar gyfer yr ymgeiswyr hynny sydd wedi cwblhau eu gradd fwy na 5 mlynedd yn ôl, er y byddai’n fuddiol bod ag un os gellir trefnu hyn. Ar gyfer y rheiny y mae eu tystlythyr o Sefydliad Addysg Uwch yn fwy nag 8 mlwydd oed, bydd angen tystlythyr oddi wrth weithiwr proffesiynol mwy diweddar o fyd addysg, megis pennaeth ysgol. Mae’n bwysig bod y canolwr hwn yn gallu rhoi barn wrthrychol a gwybodus a fydd yn seiliedig ar wybodaeth sylweddol o’r ymgeisydd mewn cyd-destun addysgol. Os bydd unrhyw ymholiadau gennych ynglŷn â’ch tystlythyr, a wnewch chi gysylltu â Derbyniadau.


Cofnodion Troseddol/Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd:

Mae mynediad yn amodol hefyd ar wiriad cofnodion troseddol boddhaol. I gael rhagor o wybodaeth ar weithdrefnau cofnodion troseddol, ewch i  www.cardiffmet.ac.uk/dbs.  


Profion Cyn-Mynediad, Cyfweliadau a’r Weithdrefn Ddewis:

Bydd angen i ymgeiswyr a fydd yn boddhau’r meini prawf hanfodol ar gyfer cyrsiau a fydd yn arwain at SAC ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd sefyll profion Cyn-Mynediad mewn Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol. Caiff y profion eu cwblhau a’u harolygu o dan amodau arholiad. Cynhelir y profion yn rhan o’r diwrnod cyfweld.

Bydd angen i ymgeiswyr sydd ag anghenion ychwanegol y gofynnir iddyn nhw sefyll y profion hyn, roi gwybod i Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn syth fel y gellir gwneud y trefniadau priodol.

Ymgeiswyr Rhyngwladol:
For international applicants, whose first language is not English, a minimum Ar gyfer ymgeiswyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, bydd angen sgôr IELTS o 7.0 yn gyffredinol o leiaf a dim is-sgôr yn llai na 7.0 (neu gymhwyster cyfwerth) er mwyn cael mynediad i’r rhaglen. I gael manylion llawn ar sut i wneud cais a’r cymwysterau Saesneg, ewch i’r Tudalennau Rhyngwladol Tudalennau Rhyngwladol ar y wefan. 
  

Sut i wneud cais

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn drwy Hyfforddi Athrawon UCAS. Mae gwybodaeth ar y weithdrefn ymgeisio ac ar wneud cais ar gael yma:  www.ucas.com. Rydym yn argymell nad yw ymgeiswyr yn defnyddio mwy nag un dewis ar gyfer y llwybrau sydd wedi’u rhestru isod. Ni fyddwn yn gallu cynnig mwy nag un llwybr, yn dibynnu ar ddewis yr ymgeisydd a’r asesiad mewn cyfweliad.

Codau Ymgeisio UCAS:

TAR Cynradd (3-11): X178 (cyfrwng Cymraeg)
TAR Cynradd (3-11): X171

Gwybodaeth ar gyfer y cyfweliad

A wnewch chi fynd i’r brif dderbynfa yng Nghampws Cyncoed lle y bydd aelod o’r staff yn dod i gwrdd â chi. Bydd angen i chi neilltuo diwrnod cyfan ar gyfer y broses gyfweld.

Mae gwybodaeth ychwanegol yn eich llythyr cyfweld ac ar gael yma - Gwybodaeth Diwrnod Cyfweld a Gwybodaeth am y Dasg Ysgrifenedig. Mae manylion o’r Profion sydd raid i chi eu heistedd ar y diwrnod hefyd ar y tab isod, Profion - Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidole.

Profion - Llythrenedd, Rhifedd a Cymhwysedd Digidol

Profion Llythrennedd:

Cynhelir dau brawf: 

1. Bydd y prawf cyntaf yn ffocysu ar sillafu, atalnodi, gramadeg a deall a darllen. Cwblheir y prawf hwn yn electronig ar ddiwrnod y cyfweliad ond mae copi sampl printadwy ar gaelyma. 

Bydd y prawf hwn yn 30 munud o hyd. 

Y paratoi:

2. Bydd yr ail brawf yn ffocysu ar sgiliau darllen ac ysgrifennu. Bydd yn canolbwyntio ar erthygl cylchgrawn a fydd wedi’i hanfon atoch cyn y cyfweliad.

Bydd yr ail brawf hwn yn 30 munud o hyd

Y paratoi:

 • Darllenwch yr erthygl yn ofalus nifer o weithiau
 • Gwiriwch eiriau anghyfarwydd
 • Ceisiwch ddeall ystyr yr erthygl
 • Ystyriwch pa neges (negeseuon) y mae’r awdur yn ceisio’i gyfleu
 • Ystyriwch a ydych yn cytuno gyda’r awdur
 • Yn y cyfweliad, rhoddir copi glân i chi o'r erthygl i chi a chewch ddau gwestiwn i’w hateb. Bydd disgwyl i chi ysgrifennu tua 300 gair.

  Bydd y dasg yn asesu’ch gallu i:

 • leoli gwybodaeth a chyfeirio’n briodol at y deunydd darllen
 • arddangos dealltwriaeth gadarn a dehongliad cadarn o'r deunydd darllen
 • cyfleu eich syniadau yn glir mewn arddull briodol
 • cyflwyno darn cydlynol ac wedi’i strwythuro’n dda
 • defnyddio sillafu, atalnodi a gramadeg i safon uchel o gywirdeb

Prawf Rhifedd:  

Prawf Cymhwysedd Digidol

Bydd ymgeiswyr yn cwblhau tasg 30 munud a luniwyd i ddangos eu sgiliau digidol personol ar lefel sylfaenol. Y rheswm dros hyn ydy bod angen i holl athrawon Cymru atgyfnerthu a datblygu sgiliau digidol y disgyblion y maen nhw’n eu haddysgu, yn ogystal â defnyddio technoleg ddigidol i weithredu eu dyletswyddau proffesiynol eu hunain. 

Bydd y prawf yn cynnwys defnyddio sgiliau sylfaenol mewn Microsoft Office, gan gynnwys trin cynnwys sy'n berthnasol i addysg mewn Word, Excel a PowerPoint. 

Byddai ymgeiswyr yn cael eu cynghori i sicrhau bod ganddyn nhw y galluoedd sylfaenol sydd eu hangen er enghraifft i newid maint ffontiau, cymhwyso themâu i gyflwyniadau PowerPoint, a defnyddio fformiwlâu syml Excel megis SUM ac AVERAGE.


Gwybodaeth ychwanegol ar gyfer ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg

Lleolir ymgeiswyr sy’n gwneud cais i hyfforddi yn y sector cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ac mae peth o ddarpariaeth y brifysgol, drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Yn ystod gweithdrefn y cyfweliad, cewch eich asesu ar eich gallu yn y Saesneg a’r Gymraeg. 

Profion Llythrennedd 

Bydd yr holl ymgeiswyr yn cwblhau prawf llythrennedd yn Saesneg (gweler uchod am ragor o fanylion). Bydd ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg hefyd yn cwblhau prawf llythrennedd yn Gymraeg (15 munud) sy’n gofyn i ymgeiswyr arddangos eu dealltwriaeth o ramadeg Cymraeg. Er mwyn paratoi ar gyfer y prawf hwn, rydyn ni’n argymell i chi edrych ar y papur sampl sydd i'w gael yma ac yn cyfeirio at y testun defnyddiol canlynol: Breese, N., Clement, B. (2011) Seren Iaith. Ceredigion: Atebol Cyfyngedig. ISBN 978-1-907004-85-8 (£5.99). Yr adrannau canlynol fydd y rhai mwyaf defnyddiol: Chwilio'r gwallau 1 tud.6-105 a tud.166-197. 

Bydd pob ymgeisydd cyfrwng Cymraeg yn cwblhau’r ail brawf llythrennedd fel yr uchod (darperir fersiynau Saesneg a Chymraeg) a gofynnir iddyn nhw arddangos eu sgiliau ysgrifenedig Cymraeg a Saesneg yn y prawf hwn. 

Prawf Rhifedd 

Darperir fersiynau Saesneg a Chymraeg o'r papur cwestiynau. Gall ymgeiswyr ddewis i ateb yn y naill iaith neu'r llall.

 

Cwestiynau Cyffredin

Cymwysterau

Does dim TGAU gradd B/gradd 5** neu’n uwch gen i yn Saesneg Iaith a Mathemateg – fydda i’n dal i fod yn gallu gwneud cais ar gyfer TAR?  
Caiff ymgeiswyr a fydd â gradd C neu’n uwch yn Saesneg Iaith a Mathemateg (neu gyfwerth) eu hystyried ar gyfer cyfweliad (gradd 4 neu’n uwch ar gyfer ymgeiswyr a fydd â’r cymwysterau TGAU newydd yn Lloegr). Ond bydd angen bod ymgeiswyr wedi gwneud trefniadau i gael ail-sefyll TGAU (neu gyfwerth derbyniol) er mwyn sicrhau gradd B a nodi hyn ar ffurflen gais Hyfforddi Athrawon UCAS. Os bydd yr ymgeiswyr yn llwyddiannus yn y cyfweliad, caiff lle ei gynnig iddyn nhw yn amodol ar sicrhau gradd B.

A ydy Met Caerdydd yn cynnig arholiad mewnol cyfwerth ar gyfer TGAU Saesneg Iaith a Mathemateg?
Mae Met Caerdydd yn cynnig arholiad mewnol cyfwerthar gyfer TGAU Saesneg Iaith a Mathemateg. Mae’r profion wedi’u dylunio i foddhau gofynion TGAU gradd B ar gyfer mynediad i raglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon Met Caerdydd yn unig.

Er mwyn bod yn gymwys i sefyll yr arholiadau, bydd rhaid bod ymgeiswyr wedi derbyn cynnig ac wedi ateb, neu’n bwriadu ateb, 'Pendant’. Ar gyfer y rheiny a fydd yn dewis llwybr Rhaglen Athrawon Graddedig, caiff yr ymgeiswyr sefyll yr arholiad cyn cael cynnig. Does dim ffi ynghlwm wrth yr arholiadau cyfwerth a chaiff ymgeiswyr ail-sefyll pob arholiad unwaith yn ystod y flwyddyn y byddan nhw’n ymgeisio.  

Ydy fy nghymwysterau’n dderbyniol?
Bydd UK NARIC yn pennu a yw cymwysterau tramor yn rhai cyfwerth. Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dylech gysylltu â UK NARIC.Os ydych yn ymgeisydd Cartref/UE, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau a fydd yn gallu cynnig rhagor o gyngor ar eich cymwysterau.

Gwneud Cais

Fyddwch chi’n cynnal Diwrnodau Agored?
Byddwn yn cynnal nifer o Ddigwyddiadau Agored, gan gynnwys gwybodaeth TAR, drwy’r flwyddyn. Mynnwch olwg ar ein tudalen Diwrnodau Agored a Digwyddiadau i gael rhagor o wybodaeth. Hefyd, i sicrhau cyfle i bawb, byddwn yn rhoi’r holl wybodaeth berthnasol ar TAR ar y wefan ac mae pob croeso i chi gysylltu â ni dros y ffôn neu ar e-bost..

Pryd bydd y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau?
Does dim dyddiad cau pendant ar gyfer ceisiadau. Bydd y rhaglenni’n cau pan fydd y cwrs yn llawn. Mae’r gystadleuaeth am leoedd yn uchel iawn ar gyfer TAR Cynradd a TAR Uwchradd (AG). Felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais yn gynnar yn y flwyddyn academaidd rhag ofn i chi gael eich siomi.

Ydw i’n gwneud cais uniongyrchol i Met Caerdydd?
Nac ydych – byd rhaid gwneud pob cais ar gyfer TAR Cynradd ac Uwchradd drwy Hyfforddi Athrawon UCAS. Gallwch gael gwybodaeth am y weithdrefn ymgeisio a sut i wneud cais yma: www.ucas.com

Fydd rhaid i fi gwblhau Gwiriad Cofnodion Troseddol?
Bydd mynediad yn amodol ar wiriad cofnodion troseddol boddhaol. Mae rhagor o fanylion ar weithdrefnau cofnodion troseddol ar gael yma: www.cardiffmet.ac.uk/dbs

Beth ddylwn ei wneud os ydw i’n ymgeisydd Cyfrwng Cymraeg?
Dylai ymgeiswyr a fydd am hyfforddi ar gyfer y sector cyfrwng Cymraeg ddangos y dewis hwn yn glir ar eu cais. Cewch eich rhoi mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a bydd peth o’r ddarpariaeth yn y brifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ystod y broses gyfweld, cewch eich asesu ar eich gallu yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Cyfweliadau

Sut byddaf yn derbyn gwybodaeth am y cyfweliad?
Gallwch weld dyddiad eich cyfweliad ar UCAS Track. Caiff gwybodaeth ei hanfon ar ebost neu drwy’r post hefyd.

Pa mor aml caiff y cyfweliadau eu cynnal? Oes unrhyw ddyddiadau pendant?
Does dim dyddiadau pendant. Fodd bynnag, cewch ddigon o rybudd ar gyfer eich cyfweliad.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn dod â phob un o’m tystysgrifau gyda fi i’r cyfweliad?
Gallwch ddangos eich tystysgrifau yn nes ymlaen os byddwch yn llwyddo i gael cynnig.

Cyllid

Faint fydd y cwrs TAR yn ei gostio?
Ewch i’n tudalen Ffioedd a Chyllid i gael rhagor o fanylion.

Fydda i’n cael bwrsari?
Gallai fod cymhellion ariannol a grantiau hyfforddi ar gael ar gyfer myfyrwyr TAR Cynradd yn dibynnu ar ddosbarth eich gradd gychwynnol. I gael rhagor o fanylion, ewch i wefan Darganfod Addysgu.

A oes unrhyw gyllid arall ar gael?
Gall myfyrwyr TAR sy’n hanu o Gymru a fydd yn dewis aros ac astudio yng Nghymru fod yn gymwys i dderbyn cymorth oddi wrth Lywodraeth Cymru o ran Grant Ffioedd Dysgu. I gael rhagor o wybodaeth am y grant ac i gael y ffurflen PN1 berthnasol, ewch i: www.studentfinancewales.co.uk. 

Gwybodaeth am y Cwrs

Pryd bydd y TAR yn dechrau ac yn gorffen?
Ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2020/21 bydd y cwrs TAR yn dechrau ar Hydref 5 2020 ac yn gorffen ym mis Mehefin 2021.

Pryd caf i wybod am fy lleoliad mewn ysgolion? Ymhle byddan nhw? Alla i drefnu fy lleoliadau fy hunan? 
Cynhelir y lleoliadau ysgol yn ein hystod ardderchog o ysgolion partner ac maen nhw’n rhan annatod o’r rhaglen. Cewch wybod ar ddechrau eich rhaglen. Ni chewch drefnu eich lleoliad eich hunan.

Alla i ohirio fy lle?
Yn anffodus, allwn ni ddim caniatáu gohirio ar ein rhaglenni hyfforddi athrawon.

Gwybodaeth ychwanegol

Hyd y cwrs:
Amser llawn - un flwyddyn

Noder: Bydd y cwrs hwn yn dechrau ar Hydref 5 2020.

Ffioedd Dysgu a Chymorth Ariannol:

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar y ffioedd dysgu a’r cymorth ariannol a allai fod ar gael, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/fees. www.cardiffmet.ac.uk/fees.

Gallai fod cymhellion ariannol a grantiau hyfforddi ar gael ar gyfer myfyrwyr TAR Cynradd yn dibynnu ar ddosbarth eich gradd gychwynnol. I gael rhagor o fanylion, ewch i wefan Darganfod Addysgu.

Cysylltu â ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk​.


Full terms & conditions in relation to accepting an offer to study at Cardiff Metropolitan University can be found by visiting www.cardiffmet.ac.uk/terms