Cardiff School of Sport and Health Sciences>Courses>Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (Dwyieithog) - BSc (Anrh)

Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol Dwyieithog - Gradd BSc (Anrh)

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu eich dealltwriaeth academaidd ac ymarferol o chwaraeon drwy gyfrwng dwyieithog. Er y caiff rhan o’r cwrs ei gyflawni drwy gyfrwng y Saesneg, bydd y rhan fwyaf o’r cwrs ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae wedi’i gynllunio i foddhau’r galw cynyddol am raddedigion sydd â chymwyseddau a chymwysterau dwyieithog. 

O ran y cynnwys, mae’r cwrs yn rhoi’r cyfle i chi ddeall ac archwilio chwaraeon o amrywiaeth o safbwyntiau disgyblaethol. Er enghraifft, byddwch yn dysgu am:

1. Y broses hyfforddi (ymarferol a damcaniaethol)

2. Arwyddocâd diwylliannol-gymdeithasol a moesegol chwaraeon a gweithgaredd corfforol

3. Y materion sy’n gysylltiedig â darparu addysg gorfforol a chwaraeon ieuenctid o bersbectif addysgol

4. Maeth poblogaeth a chwaraeon

Er bod y cwrs yn cynnig ystod eang o bynciau ac agweddau disgyblaethol, eto i gyd bydd y cwricwlwm yn eich galluogi i ganolbwyntio ac i arbenigo wrth i chi symud drwy’r tair blynedd o astudio academaidd. Yn ogystal â’r fframwaith academaidd damcaniaethol ac ymarferol cynhwysfawr, cewch eich annog i adeiladu portffolio o gymwysterau hyfforddi UKCC, dysgu ar leoliad gwaith a phrofiadau yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol. Mae Met Caerdydd yn cynnig cyfleoedd ar-gampws y gallwch gymryd rhan ynddyn nhw ac mae cysylltiadau rhagorol gan y Met â Chwaraeon Caerdydd a’r ysgolion a’r awdurdodau lleol sydd o’n cwmpas. 

Mae myfyrwyr sy’n astudio y cwrs hwn yn gymwys am ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae nifer o ysgoloriaethau o £1000 a £500 y flwyddyn ar gael. Dilynwch y ddolen am fwy o wybodaeth:http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/astudio/cymorthariannol/​​

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Un

Yn y flwyddyn gyntaf (Lefel 4), Ymgymerwch â chwe modiwl gorfodol, pump o'r rheini drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r modiwlau hyn y cynnig cyflwyniad cyffredinol i astudiaethau academaidd ym maes chwaraeon, gan ganolbwyntio ar hyfforddi, gwyddor chwaraeon, addysg gorfforol a chwaraeon ieuenctid, a materion cyfoes mewn chwaraeon ac addysg gorfforol. 

Mae modiwlau’r flwyddyn gyntaf yn cynnig cyfle i chi hefyd ymarfer a datblygu eich sgiliau academaidd. Fe'ch cyflwynir hefyd i’r proses ymchwilio ym maes chwaraeon ac ymgymerwch â dau fodiwl ymarferol o'ch dewis (cyfrwng Saesneg).

 • Ymchwil ac Ysgolheictod
 • Addysg Chwaraeon Cymhwysol
 • Dwyieithrwydd
 • Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Lles
 • Materion mewn Chwaraeon, Cymdeithas ac Addysg
 • Addysg Gorfforol, Hyfforddi Chwaraeon ac Addysgeg

 

Blwyddyn Dau

Yn yr ail flwyddyn (Lefel 5), datblygwch yn bellach eich gwybodaeth a dealltwriaeth o ran ein tair elfen allweddol, sef, hyfforddi/addysgu, gwyddor chwaraeon a materion moesegol. Bydd gofyn i chi astudio o leiaf pum modiwl drwy gyfrwng y Gymraeg. Ymgymerwch â dau fodiwl ymarferol o'ch dewis (cyfrwng Saesneg). 

 • Dylunio a Phractis Ymchwil
 • Addysg Chwaraeon Cymhwysol
 • Lleoliad Proffesiynol
 • Addysg Gorfforol, Iechyd a Lles
 • Moeseg Chwaraeon
 • Maeth 


Blwyddyn Tri

Yn y drydedd flwyddyn (Lefel 6), cwblhewch brosiect terfynol drwy gyfrwng y Gymraeg sy'n rhoi sylw i bwnc ymchwil mewn maes o'ch dewis. Bydd cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau ymchwilio, cyfathrebu a datrys problemau.

 • Prosiect Terfynol
 • Astudiaeth Annibynnol mewn Gweithgarwch Corfforol a Chwaraeon
 • Addysg Gorfforol, Iechyd a Lles Uwch
 • Maeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Dysgu ac Addysgu

Mae dulliau dysgu, addysgu ac asesu effeithiol yn tanategu’r nodau addysgol a chanlyniadau dysgu ein rhaglenni a’n modiwlau. Gall dulliau dysgu ac addysu gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, tiwtorialau a sesiynau ymarferol. Mae ein Rhith-Amgylchedd Dysgu (Moodle) yn agwedd annatod o’r pecyn dysgu sydd yn cefnogi anghenion ein myfyrwyr.

Mae prif ddarlithoedd yn cyflwyno pynciau a chysyniadau allweddol, tra bod seminarau, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau ymarferol yn ffocysu ar y cymhwysiad o gysyniadau allweddol gyda’r nod o wella profiadau ac ymrwymiad myfyrwyr. Cwrddwch â thiwtoriaid ar sail un-i-un. Fel Ysgol, gweithiwn yn galed darparu cyfleoedd dysgu a ganolbwyntir ar y myfyriwr sydd yn darparu amgylchedd dysgu hyblyg o safon.

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn pwysleisio ac yn hwyluso’r datblygiad o’ch ymresymu beirniadol tra’n annog y cyfaniad o bractis a theori. Trwy gydol eich rhaglen, byddwch yn profi dysgu o dan arweiniad tiwtor a dulliau dysgu hunangyfeiriedig. Rydym yn annog i chi ddatblygu agwedd cadarnhaol tuag at ddysgu gydol oes.

Mae sgiliau ‘EDGE’ Met Caerdydd (Ethical, Digital, Global and Entrepreneurial) yn rhan allweddol o’n dulliau addysgu a dysgu. Byddwch yn gymwys iawn dangos priodoleddau graddedig a ddisgwylir yn y byd gwaith Cystadleuol. Ein bwriad yw eich helpu datblygu’n broffesiynolwyr adfyfyriol ac ysgolheigion beirniadol.

Yn eich rhaglen chwaraeon ym Met Caerdydd, cewch brofiad dysgu o gynefino i raddio sydd yn gydlynol ac yn datblygu’ch hunaniaeth o fewn eich rhaglen astudio.

Nodweddion penodol o’r profiad dysgu ar Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (AChAG) yn cynnwys:

 • Ymchwilwyr dawnus a hyfforddwyr o safon elitaidd sydd yn rhan annatod o’r amgylchedd dysgu unigryw hwn
 • Cyfle i ennill cymwysterau hyfforddi Lefel 1 a 2
 • Cyfleusterau rhagorol sydd yn optimeiddio profiadau myfyrwyr
 • Cyfle i wella’ch Cymraeg trwy astudio ar gyfer Tystysgrif Sgiliau Iaith.

 

Asesiadau

Mae’r rhaglen hon yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau asesu i roi ein myfyrwyr y profiad dysgu gorau.

Trwy asesu y gallwn dystio eich bod wedi cyflawni amcanion dysgu’r modiwlau yn ôl FHEQ a CQFW. Mae asesiadau yn cefnogi eich profiad dysgu gan ddarparu cyfleon i chi gael adborth ffurfiannol a chrynodol sydd yn profi’ch gwybodaeth, gallu, sgiliau a dealltwriaeth feirniadol. Asesir y modiwlau israddedig trwy gyfuniad o:

 • Gwaith cwrs ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau poster
 • Cyflwyniadau llafar
 • Portffolios
 • Arholiadau na/a welir
 • Sgiliau ymarferol
 • Gweithgareddau eraill sydd yn asesu, datblygu, gwella sgiliau academaidd a chyflogadwyedd.

Disgwylir i chi gwblhau prosiect terfynol fel rhan o’ch blwyddyn olaf ar y radd er anrhydedd. Gall prosiectau terfynol fod yn ymchwil, arloesedd, ymgynghoriaeth neu brosiect cymunedol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae ‘EDGE’ Met Caerdydd yn eich paratoi am llwyddo yn y byd modern. Trwy gydol eich gradd, cewch ystod o gyfleon i ddatblygu’ch galluoedd ‘Ethical, Digital, Global & Entrepreneurial’ trwy dysgu seiliedig ar broblemau, astudiaethau achos y byd go iawn, profiad gwaith ar gampws a lleoliadau gwaith oddi ar gampws. Sicrhawn y cewch ystod o gyfleon i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, cydweithio ac arwain.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf y cewch gyfle i ennill cymwysterau technegol mewn ystod o feysydd rhaglen-benodol, gan gynnwys hyfforddi chwaraeon, ymarfer corff ac iechyd a diogelwch. Sicrha’r cyfleon hyn fod y cymwysterau perthnasol gennych er mwyn ymgeisio am lawer o gyfleon lleoliad gwaith ar gael ar/oddi ar gampws. Helpwn fyfyrwyr i chwilio am gyfleon i astudio/gweithio dramor. Gall lleoliadau gwaith roi i chi ‘EDGE’ pwysig o ran cael swydd wedi graddio. Mae graddedigion AChAG wedi ennill cyflogaeth yn y meysydd canlynol: cyfryngau, addysg, chwaraeon a llywodraeth leol. Mae llawer o’n graddedigion yn parhau’n y Brifysgol ar gwrsiau ôl-raddedig (TAR, Meistr a Doethuriaeth). . ​​​​

Gofynion Mynediad a Sut i Ymgeisio

Dylai ymgeiswyr fod gyda phroffil chwaraeon cryf. Dylai ymgeiswyr fod gyda phum TGAU gan gynnwys gradd C mewn TGAU Saesneg (Iaith) (neu Gymraeg Iaith Gyntaf) a Mathemateg, ynghyd â 112 - 120 o bwyntiau o dri Level A (neu'n gyfatebol):

 • 112 - 120 o bwyntiau o 3 Safon Lefel A i gynnwys graddau BB mewn pwnc perthnasol; (Bagloriaeth Cymru i'w hystyried fel trydydd pwnc)
 • Diploma Estynedig & RQF BTEC/Cambridge Technegol gyda Rhag/Clod/Clod
 • Diploma Estynedig VTCT mewn Astudiaethau Chwaraeon gyda Rhag/Clod/Clod
 • 112 - 120 o bwyntiau o Dystysgrif Ymadael Iwerddon ar lefel uwch i gynnwys 3 x gradd H2 mewn pwnc perthnasol (y radd isaf a ystyrir yw H4)
 • Derbyniad i Addysg Uwch: Pasio gyda 15 credyd (Rhag) a 30 credyd (Clod)
 • 112 - 120 o bwyntiau o Arholiadau Uwch yr Alban, i gynnwys graddau CC.
 • Cwblhau Rhaglen Sylfaen Ysgol Rheolaeth Caerdydd yn llwyddiannus**


Bydd cynigion nodweddiadol yn cael eu gwneud o fewn y tariff a nodir uchod ac yn seiliedig ar gryfder eich cais, gan gynnwys eich proffil academaidd a chwaraeon.

Os ydych yn astudio cyfuniadau o'r uchod, neu os nad yw eich cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu chwiliwch am y cwrs ar UCAS Course Search.

Gweithdrefnau Dderbyn:
Seilir y proses dethol ar gais UCAS sydd wedi'i gwblhau a phresenoldeb ar Ddiwrnod Ymgeiswyr Chwaraeon.

Diwrnodau i Ymgeiswyr Chwaraeon:
Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i Ddiwrnod Ymgeiswyr fel rhan o'r proses ymgeisio. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Ddiwrnodau Agored a Diwrnodau Ymgeiswyr.

Disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus roi blaenoriaeth gyntaf i dimau chwaraeon y Brifysgol trwy gydol eu gyrfa fel myfyrwyr is-raddedig.

Sut i Ymgeisio:
Dylech gyflwyno ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS. Ewch i'n tudalennau Sut i Ymgeisio am fwy o wybodaeth. Dylai ymgeiswyr rhan amser fod yn dilyn y ddolen hon: www.cardiffmet.ac.uk/selfservice.

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig a Throsglwyddo Credydau i mewn i Blwyddyn 2 a 3
Os ydych am drosglwyddo credydau i gwrs sydd yn derbyn Derbyniadau Blwyddyn 2 a/neu 3, yna gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach ar sut i ymgeisio ar y tudalen we RPL. Cysylltwch â Derbyniadau am gymorth pellach.

Ymgeiswyr Rhyngwladol:
Cyn ymgeisio, dylai myfyrwyr rhyngwladol (y rhai tu allan i’r UE) fod yn cysylltu â Swyddfa Ryngwladol Met Caerdydd i drafod y gweithdrefnau angenrheidiol o ran astudio gyda ni. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Ymgeiswyr aeddfed

Ymgeiswyr aeddfed yw unrhywun dros 21 oed, sydd ddim wedi mynychu'r Brifysgol ar ôl gorffen ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau:
Ff: 029 2041 6044
E-bost: askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Cysylltwch â Gweinyddwr yr Ysgol i holi am unrhyw gwrs penodol:

Ebost: CCProgadmin@cardiffmet.ac.uk

Key Course Information

Côd UCAS: UT9H

Lleoliad Astudio:
Campws Cyncoed 

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y cwrs:
Tair blynedd amser llawn neu bedair blynedd amser llawn gan gynnwys blwyddyn Sylfaen.

Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall fod hyd at wyth mlynedd. Mae'r myfyrwyr rhan-amser yn ymuno â'r myfyrwyr amser llawn ar gyfer pob modiwl. Felly mae'r rhan fwyaf o'r modiwlau wedi'u cwblhau rhwng 9.00am a 6.00pm yn ystod yr wythnos.

DEWCH I GWRDD Â’R TÎM
Dewch i Gwrdd â'r Tîm: Neil Hennessey

Dewch i gwrdd â Neil Hennessy, Uwch Ddarlithydd mewn Chwaraeon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Dewch i Gwrdd â'r Tîm: Catrin Rowlands

Dewch i gwrdd â Catrin Rowlands, Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

PROFIAD MYFYRWYR A GRADDEDIGION
Blog
Fy mhrofiad ar y cwrs Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol

Dewch i ddarllen mwy am brofiadau Sara o astudio'r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg Darllen Mwy.

Blog
Manteision astudio'r cwrs Chwaraeon drwy gyfrwng y Gymraeg

Dewch i ddarllen mwy am brofiadau Dione o astudio'r cwrs drwy'r Gymraeg.
Darllen mwy

Blog
Ein taith anhygoel i Batagonia

Dewch i ddarllen mwy am brofiadau Sara, Gwion, Dafydd a Guto i Batagonia.
Darllen mwy.OPENDAY|EVERYDAY

Our virtual 'Open Day Every Day' allows you to find out more about your course interests, Live Chat with admissions, accommodation team and student finance*. You can also chat with our students via Unibuddy, as well as tour our accommodation and see what Cardiff has to offer.


Want to visit us in person?
Find out more about on-site Open Days and Campus Tours by following the link below.Live Chat

Have a question? You can Live Chat with our Admissions Team Mon-Fri (9am-4.30pm) on this page below right. Just click that chat icon and our team are there to help. Alternatively, click on the icons below to chat with the relevant service*


Accommodation Team

Accommodation Team


Have a question about living in halls?
Chat with our team*.


Start Chat | Visit Accommodation Pages
Student Finance

Student Finance


Have a question about student finance?
Chat with our team*.


Start Chat | Student Finance Pages
Our Students

Our Students


Have a question about life in Cardiff?
Chat with our student ambassadors*.


Start Chat | Student Life Pages
International

International


Making an international application?
Chat with our international team*.


Start Chat | International Pages

* Chat availability may vary by service and only operate Monday-Friday

Explore

'Choosing a university isn't just about your course, you'll also want to see where you could be spending the next few years of your life - finding your home away from home. Explore our accommodation and fantastic capital city below.'


Tour Our Accommodation

Take a 360 degree video tour of our student halls.

Discover Cardiff - Our City, Your Home

A fantastic student city, Cardiff has something for everyone.

Performance Sport

Cardiff Met provides and manages a TASS accredited Dual Career Scheme environment that allows students to achieve their academic potential alongside training, playing and performing in their chosen sport.


With personal experience of competing on the international stage and undertaking world leading research, our academic and Performance Sport staff create a truly unique environment of sporting excellence. The integrated model means you can be assured our programmes are informed by the latest in coaching and support services all designed to develop you as an athlete. Coupled with our key partnerships with a variety of National Governing Bodies our programmes work alongside recognised talent pathways. Find out more

Full terms and conditions in relation to accepting an offer to study at Cardiff Metropolitan University can be found by visiting www.cardiffmet.ac.uk/terms