Cardiff School of Sport and Health Sciences>Courses>Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (Dwyieithog) - BSc (Anrh)

Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol Dwyieithog - Gradd BSc (Anrh)

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar roi'r ​​cyfle i chi ddatblygu eich dealltwriaeth academaidd ac ymarferol o chwaraeon trwy gyfrwng dwy iaith. Er​ y darperir rhywfaint o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Saesneg, bydd y rhan fwyaf o'r cwrs ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith ddiwallu'r galw cynyddol am raddedigion sydd â gallu a chymwysterau dwyieithog. 

O ran cynnwys, mae'r cwrs yn cynnig cyfle i chi ddeall ac archwilio chwaraeon o safbwynt sawl disgyblaeth. Er enghraifft, bydd cyfle i chi ddatblygu eich gwybodaeth am y canlynol:

1. Gwyddor chwaraeon (ffisioleg, seicoleg a biomecaneg) 

2. Y broses hyfforddi (ymarferol a theoretig) 

3. Arwyddocâd moesegol chwaraeon a gweithgarwch corfforol 

4. Y materion sy'n gysylltiedig â darparu addysg gorfforol a chwaraeon ieuenctid o safbwynt pedagogaidd 

Er bod y cwrs yn cynnig ystod eang o bynciau a disgyblaethau, mae'r cwricwlwm yn rhoi cyfle i chi ganolbwyntio ac arbenigo wrth gamu drwy dair blynedd o astudio academaidd. Yn ogystal â'r fframwaith academaidd theoretig ac ymarferol cynhwysfawr, cewch eich annog i adeiladu portffolio o gymwysterau hyfforddi ac i gael profiadau mewn lleoliadau gwaith yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol. Mae Met Caerdydd yn cynnig cyfleoedd ar y campws i chi ymgysylltu â Chwaraeon Caerdydd sydd â chysylltiadau ardderchog ag ysgolion yn y cyffiniau ac awdurdodau lleol. 

Mae myfyrwyr sy’n astudio y cwrs hwn yn gymwys am ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae nifer o ysgoloriaethau o £1000 a £500 y flwyddyn ar gael. Dilynwch y ddolen am fwy o wybodaeth:http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/astudio/cymorthariannol/​​

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Un

Yn y flwyddyn gyntaf (Lefel 4), Ymgymerwch â chwe modiwl gorfodol, pump o'r rheini drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r modiwlau hyn y cynnig cyflwyniad cyffredinol i astudiaethau academaidd ym maes chwaraeon, gan ganolbwyntio ar hyfforddi, gwyddor chwaraeon, addysg gorfforol a chwaraeon ieuenctid, a materion cyfoes mewn chwaraeon ac addysg gorfforol. 

Mae modiwlau’r flwyddyn gyntaf yn cynnig cyfle i chi hefyd ymarfer a datblygu eich sgiliau academaidd. Fe'ch cyflwynir hefyd i’r proses ymchwilio ym maes chwaraeon ac ymgymerwch â dau fodiwl ymarferol o'ch dewis (cyfrwng Saesneg).

 • Ymchwil ac Ysgolheictod 

 • Applied Sports Pedagogy 

 • Dwyieithrwydd 

 • Gweithgarwch Corfforol, Iechyd a Lles 

 • Materion mewn Chwaraeon, Cymdeithas ac Addysg 

 • Addysg Gorfforol, Hyfforddi Chwaraeon ac Addysgeg

 

Blwyddyn Dau

Yn yr ail flwyddyn (Lefel 5), datblygwch yn bellach eich gwybodaeth a dealltwriaeth o ran ein tair elfen allweddol, sef, hyfforddi/addysgu, gwyddor chwaraeon a materion moesegol. Bydd gofyn i chi astudio o leiaf pum modiwl drwy gyfrwng y Gymraeg. Ymgymerwch â dau fodiwl ymarferol o'ch dewis (cyfrwng Saesneg). 

 • Dylunio a Phractis Ymchwil 

 • Applied Sports Pedagogy 

 • Lleoliad Proffesiynol 

 • Addysg Gorfforol, Iechyd a Lles 

 • Moeseg Chwaraeon 

 • Maeth 

 

Blwyddyn Tri

Yn y drydedd flwyddyn (Lefel 6), cwblhewch brosiect annibynnol drwy gyfrwng y Gymraeg sy'n rhoi sylw i bwnc ymchwil mewn maes o'ch dewis. Bydd cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau ymchwilio, cyfathrebu a datrys problemau.

 • Prosiect Terfynol 

 • Lleoliad Diwydiant 

 • Addysg Gorfforol, Iechyd a Lles Uwch 

 • Maeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff

 

Dysgu ac Addysgu

Mae dulliau dysgu, addysgu ac asesu effeithiol yn tanategu’r nodau addysgol a chanlyniadau dysgu ein rhaglenni a’n modiwlau. Gall dulliau dysgu ac addysu gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, tiwtorialau a sesiynau ymarferol. Mae ein Rhith-Amgylchedd Dysgu (Moodle) yn agwedd annatod o’r pecyn dysgu sydd yn cefnogi anghenion ein myfyrwyr. 

Mae prif ddarlithoedd yn cyflwyno pynciau a chysyniadau allweddol, tra bod seminarau, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau ymarferol yn ffocysu ar y cymhwysiad o gysyniadau allweddol gyda’r nod o wella profiadau ac ymrwymiad myfyrwyr. Cwrddwch â thiwtoriaid ar sail un-i-un. Fel Ysgol, gweithiwn yn galed darparu cyfleoedd dysgu a ganolbwyntir ar y myfyriwr sydd yn darparu amgylchedd dysgu hyblyg o safon. 

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn pwysleisio ac yn hwyluso’r datblygiad o’ch ymresymu beirniadol tra’n annog y cyfaniad o bractis a theori. Trwy gydol eich rhaglen, byddwch yn profi dysgu o dan arweiniad tiwtor a dulliau dysgu hunangyfeiriedig. Rydym yn annog i chi ddatblygu agwedd cadarnhaol tuag at ddysgu gydol oes. 

Mae sgiliau ‘EDGE’ Met Caerdydd (Ethical, Digital, Global and Entrepreneurial) yn rhan allweddol o’n dulliau addysgu a dysgu. Byddwch yn gymwys iawn dangos priodoleddau graddedig a ddisgwylir yn y byd gwaith Cystadleuol. Ein bwriad yw eich helpu datblygu’n broffesiynolwyr adfyfyriol ac ysgolheigion beirniadol. 

Yn eich rhaglen chwaraeon ym Met Caerdydd, cewch brofiad dysgu o gynefino i raddio sydd yn gydlynol ac yn datblygu’ch hunaniaeth o fewn eich rhaglen astudio. 

Nodweddion penodol o’r profiad dysgu ar Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (AChAG) yn cynnwys: 

 • Ymchwilwyr dawnus a hyfforddwyr o safon elitaidd sydd yn rhan annatod o’r amgylchedd dysgu unigryw hwn 
 • Cyfle i ennill cymwysterau hyfforddi Lefel 1 a 2
 • Cyfleusterau rhagorol sydd yn optimeiddio profiadau myfyrwyr 
 • Cyfle i fynd i Batagonia (Y Wladfa) am dair wythnos i addysgu mewn ysgolion cynradd/uwchradd a hyfforddi mewn clybiau chwaraeon lleol
 • Cyfle i wella’ch Cymraeg trwy astudio ar gyfer Tystysgrif Sgiliau Iaith.

 

Asesiadau

Mae’r rhaglen hon yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau asesu i roi ein myfyrwyr y profiad dysgu gorau. 

Trwy asesu y gallwn dystio eich bod wedi cyflawni amcanion dysgu’r modiwlau yn ôl FHEQ a CQFW. Mae asesiadau yn cefnogi eich profiad dysgu gan ddarparu cyfleon i chi gael adborth ffurfiannol a chrynodol sydd yn profi’ch gwybodaeth, gallu, sgiliau a dealltwriaeth feirniadol. Asesir y modiwlau israddedig trwy gyfuniad o: 

 • Gwaith cwrs ysgrifenedig; 
 • Cyflwyniadau poster;  
 • Cyflwyniadau llafar; 
 • Portffolios; 
 • Arholiadau na/a welir; 
 • Sgiliau ymarferol; 
 • Gweithgareddau eraill sydd yn asesu, datblygu, gwella sgiliau academaidd a chyflogadwyedd. 

Disgwylir i chi gwblhau prosiect terfynol fel rhan o’ch blwyddyn olaf ar y radd er anrhydedd. Gall prosiectau terfynol fod yn ymchwil, arloesedd, ymgynghoriaeth neu brosiect cymunedol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae ‘EDGE’ Met Caerdydd yn eich paratoi am llwyddo yn y byd modern. Trwy gydol eich gradd, cewch ystod o gyfleon i ddatblygu’ch galluoedd ‘Ethical, Digital, Global & Entrepreneurial’ trwy dysgu seiliedig ar broblemau, astudiaethau achos y byd go iawn, profiad gwaith ar gampws a lleoliadau gwaith oddi ar gampws. Sicrhawn y cewch ystod o gyfleon i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, cydweithio ac arwain. 

Yn ystod y flwyddyn gyntaf y cewch gyfle i ennill cymwysterau technegol mewn ystod o feysydd rhaglen-benodol, gan gynnwys hyfforddi chwaraeon, ymarfer corff ac iechyd a diogelwch. Sicrha’r cyfleon hyn fod y cymwysterau perthnasol gennych er mwyn ymgeisio am lawer o gyfleon lleoliad gwaith ar gael ar/oddi ar gampws. Helpwn fyfyrwyr i chwilio am gyfleon i astudio/gweithio dramor. Gall lleoliadau gwaith roi i chi ‘EDGE’ pwysig o ran cael swydd wedi graddio. Mae graddedigion AChAG wedi ennill cyflogaeth yn y meysydd canlynol: cyfryngau, addysg, chwaraeon a llywodraeth leol. Mae llawer o’n graddedigion yn parhau’n y Brifysgol ar gwrsiau ôl-raddedig (TAR, Meistr a Doethuriaeth). . ​​​​

Gofynion Mynediad a Sut i Ymgeisio

Dylai ymgeiswyr fod gyda phroffil chwaraeon cryf. Dylai ymgeiswyr fod gyda phum TGAU gan gynnwys gradd C mewn TGAU Saesneg (Iaith) (neu Gymraeg Iaith Gyntaf) a Mathemateg, ynghyd â 112 - 120 o bwyntiau o dri Level A (neu'n gyfatebol): 

 • 112 - 120 o bwyntiau o 3 Safon Lefel A i gynnwys graddau BB mewn pwnc perthnasol; (Bagloriaeth Cymru i'w hystyried fel trydydd pwnc) 
 • Diploma Estynedig RQF BTEC/Cambridge Technegol gyda Rhag/Clod/Clod; 
 • Diploma Estynedig VTCT mewn Astudiaethau Chwaraeon gyda Rhag/Clod/Clod; 
 • 112 - 120 o bwyntiau o Dystysgrif Ymadael Iwerddon ar lefel uwch i gynnwys 3 x gradd H2 mewn pwnc perthnasol (y radd isaf a ystyrir yw H4); 
 • Derbyniad i Addysg Uwch: Pasio gyda 15 credyd (Rhag) a 30 credyd (Clod); 
 • 112 - 120 o bwyntiau o Arholiadau Uwch yr Alban, i gynnwys graddau CC. 

 Bydd cynigion nodweddiadol yn cael eu gwneud o fewn y tariff a nodir uchod ac yn seiliedig ar gryfder eich cais, gan gynnwys eich proffil academaidd a chwaraeon.

Os ydych yn astudio cyfuniadau o'r uchod, neu os nad yw eich cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu chwiliwch am y cwrs ar UCAS Course Search. 

Gweithdrefnau Dderbyn:
Seilir y proses dethol ar gais UCAS sydd wedi'i gwblhau a phresenoldeb ar Ddiwrnod Ymgeiswyr Chwaraeon. 

Diwrnodau i Ymgeiswyr Chwaraeon:
Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i Ddiwrnod Ymgeiswyr fel rhan o'r proses ymgeisio. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Ddiwrnodau Agored a Diwrnodau Ymgeiswyr.

Disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus roi blaenoriaeth gyntaf i dimau chwaraeon y Brifysgol trwy gydol eu gyrfa fel myfyrwyr is-raddedig.  

Sut i Ymgeisio:
Dylech gyflwyno ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS. Ewch i'n tudalennau Sut i Ymgeisio am fwy o wybodaeth. Dylai ymgeiswyr rhan amser fod yn dilyn y ddolen hon: www.cardiffmet.ac.uk/selfservice

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig a Throsglwyddo Credydau i mewn i Blwyddyn 2 a 3
Os ydych am drosglwyddo credydau i gwrs sydd yn derbyn Derbyniadau Blwyddyn 2 a/neu 3, yna gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach ar sut i ymgeisio ar y tudalen we RPL. Cysylltwch â Derbyniadau am gymorth pellach. 

Ymgeiswyr Rhyngwladol:
Cyn ymgeisio, dylai myfyrwyr rhyngwladol (y rhai tu allan i’r UE) fod yn cysylltu â Swyddfa Ryngwladol Met Caerdydd i drafod y gweithdrefnau angenrheidiol o ran astudio gyda ni. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Ymgeiswyr aeddfed

Ymgeiswyr aeddfed yw unrhywun dros 21 oed, sydd ddim wedi mynychu'r Brifysgol ar ôl gorffen ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau:
Ff: 029 2041 6044
E-bost: askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Cysylltwch â Gweinyddwr yr Ysgol i holi am unrhyw gwrs penodol:

Ebost: CCProgadmin@cardiffmet.ac.uk

Key Course Information

Côd UCAS: UT9H

Lleoliad Astudio:
Campws Cyncoed 

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y cwrs:
Amser llawn: Tair blynedd
Rhan amser: Hyd at wyth mlynedd 

Bydd myfyrwyr rhan amser yn ymuno â'r myfyrwyr amser llawn ar gyfer pob modiwl. Cwblheir y rhan fwyaf o'r modiwlau rhwng 9yb a 6yh yn ystod dyddiau'r wythnos. 

Mwy Am y Cwrs
Blogiau
Fy mhrofiad ar y cwrs Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol

Mae Sara, sydd bellach wedi graddio ar y cwrs yn rhannu ei phrofiadau.
Read more

Blogiau
Pam astudio Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol? A hynny drwy gyfrwng y Gymraeg?

Mae Dione yn sôn am y manteision o astudio'r cwrs yn ddwyieithog ac sut mae hyn wedi'i helpu yn y byd gwaith.
Read more

Blogiau
Ein taith anhygoel i Batagonia dros yr haf

Dewch i ddarllen mwy am brofiadau Sara, Gwion, Dafydd a Guto i Batagonia.
Read more

Dewch i gwrdd â'r Tîm - Dr Neil Hennessy

Dewch i gwrdd â Neil Hennessey, Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol yn yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd.

Cyfleusterau Chwaraeon

Mae’r Brifysgol yn parhau i fuddsoddi yn ei chyfleusterau chwaraeon heb eu hail ar gampws Cyncoed i wella perfformiad a datblygiad academaidd ein holl fyfyrwyr.

Full terms and conditions in relation to accepting an offer to study at Cardiff Metropolitan University can be found by visiting www.cardiffmet.ac.uk/terms