Cardiff School of Education & Social Policy>Courses>Addysg Gynradd gyda Statws Athro Cymwysedig - BA (Anrh)

Addysg Gynradd (3-11) gyda Statws Athro Cymwysedig - BA (Anrh)

 

Key Facts

Côd UCAS:
Addysg Gynradd gyda Statws Athro Cymwysedig: X121

Primary Education with Qualified Teacher Status: X120

Lleoliad Astudio: 
Cyncoed Campus

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y cwrs:
Cwrs tair blynedd llawn amser 
Dewch i gwrdd â'r Tîm
Dewch i gwrdd â Bethan Rowlands, darlithydd mewn Addysg Gynradd gyda Statws Athro Cymwysedig.

 


Course Overview


Mae'r radd BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda Statws Athro Cymwysedig yn gwrs israddedig tair blynedd sy'n arwain at ddyfarniad gradd anrhydedd a statws athro cymwysedig.

Nod y cwrs yw paratoi athrawon dan hyfforddiant ar gyfer bod yn ymarferwyr medrus, hyderus, myfyriol ac arloesol sy’n ymrwymedig i ddysgu proffesiynol gydol oes ac addysg pobl ifanc. 

Bydd graddedigion yn datblygu'r gwerthoedd a'r agweddau a fydd yn eu galluogi i fod yn hynod o gyflogadwy ac yn barod i gwrdd â gofynion yr ystafell ddosbarth. 

Mae ein gradd BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC ar agor ar gyfer mynediad 2020 ac rydym yn parhau i ystyried ceisiadau newydd trwy gyfweliadau ar-lein. Mae mesurau amgen wedi'u rhoi ar waith i sicrhau bod ymgeiswyr yn dal i allu cwrdd â gofynion, mewn perthynas â phrofiad, profion mynediad a phrofion cywerthedd, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Cysylltwch â'n tîm derbyniadau os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â gwneud cais. 

Yn anffodus, ni allwn ystyried ceisiadau gohiriedig ar gyfer y cwrs hwn. 

Cyrsiau Cysylltiedig: 

Nodweddion Arbennig y Radd

 • Profiadau prifysgol ac ysgol sy'n hyfforddi athrawon dan hyfforddiant i addysgu'r cwricwlwm i Gymru ar draws yr ystod oedran 3-11.
 • Ymarfer clinigol a gaiff ei lywio gan ymchwil lle mae cyfleoedd strwythuredig yn galluogi athrawon dan hyfforddiant i ddefnyddio theori i gwestiynu ymarfer ac i'r gwrthwyneb. 
 • Diwylliant o ddysgu cefnogol a chydweithredol.
 • Diwrnodau hyfforddiant dan arweiniad ysgolion sydd wedi'u nodi fel prif ddarparwyr addysg a datblygiad proffesiynol. 

 • 'Diwrnod dychwelyd' i'r Brifysgol a/neu ysgolion partneriaeth arweiniol bob wythnos yn ystod ymarfer clinigol i atgyfnerthu a chydlynu dysgu.

 • Cyfle i ymgymryd â hyfforddiant Achrededig Agored Cymru Hyfforddiant Ysgol Goedwig Lefel 2.

 • Ymrwymiad i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg yr holl athrawon dan hyfforddiant ar sail eu profiad a'u hanghenion unigol.

​Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon​​

Mae hyfforddi i addysgu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn gyfle cyffrous i ddysgu o fewn Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon, yr unig ddarparwr yn Ne-Ddwyrain Cymru i'w achredu gan Gyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer mynediad 2019.

Mae Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon yn cynnwys Prifysgol Metropolitan Caerdydd a'i hysgolion cysylltiedig, gan weithio ar y cyd â Phrifysgol Rhydychen, Prifysgol Caerdydd, Consortiwm Canolbarth y De (CSC), Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS), a Chyngor Dinas Caerdydd. Gyda'i gilydd, mae Partneriaeth Caerdydd yn cydweithio i sicrhau bod ein hathrawon dan hyfforddiant nid yn unig yn cyflawni, ond yn ceisio rhagori ar y safonau proffesiynol ar gyfer SAC drwy addysg broffesiynol o ansawdd uchel sy'n drylwyr yn ymarferol ac yn ddeallusol heriol.

Darganfod mwy am Bartneriaeth Caerdydd.

Datblygu'r Gymraeg

Bydd yr holl athrawon dan hyfforddiant yn cael 36 awr o addysgu uniongyrchol mewn perthynas â datblygu'r Gymraeg.

Bydd myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn derbyn sesiynau gloywi iaith a fydd yn mynd i'r afael ag elfennau gramadegol y Gymraeg a bydd athrawon dan hyfforddiant yn cael eu cyfarwyddo ar ddulliau sy'n gysylltiedig â datblygu sgiliau llythrennedd personol disgyblion a'u dealltwriaeth o gefndiroedd sosio-ieithyddol dysgwyr.

Bydd dysgwyr a siaradwyr Cymraeg datblygol yn dilyn cynllun iaith cydnabyddedig: 'Cynllun Colegau Cymru'. Mae'r cwrs hwn yn mynd i'r afael ag anghenion athrawon dan hyfforddiant sy'n bwriadu addysgu Cymraeg ail iaith mewn ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg yng Nghymru. Mae'r cwrs yn sicrhau, ar ôl cwblhau, bod athrawon dan hyfforddiant yn cael cyflwyniad da i'r iaith Gymraeg ac yn datblygu o leiaf lefel sylfaenol o lafaredd. Addysgir athrawon dan hyfforddiant mewn grwpiau wedi'u ffrydio yn unol â phrofiad a chymwysterau blaenorol.


Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg 

Mae modd astudio rhan o'r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r manylion fel a ganlyn:

 • Gallwch wneud o leiaf un rhan o dair o'ch gradd drwy gyfrwng y Gymraeg (sy'n cyfateb i leiafswm o 40 credyd bob blwyddyn academaidd)
 • Gellir cyflwyno ac asesu pob aseiniad yn Gymraeg
 • Gall pob lleoliad ysgol fod mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg
 • Byddwch yn cael tiwtor personol cyfrwng Cymraeg

I gael rhagor o wybodaeth am yr opsiwn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, cysylltwch â Bethan Rowlands Bethan Rowlands browlands2@cardiffmet.ac.uk


Cynnwys y Cwrs

Mae'r radd BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC yn fodwlar o ran strwythur, gyda modiwlau yn amrywio o 20 i 40 credyd. Lle mae modiwlau yn fwy nag 20 credyd, fe'u cynlluniwyd fel y cyfryw er mwyn cipio a rhoi sylw priodol i'r gydberthynas a'r ystod o feysydd cwricwlaidd o fewn y cwricwlwm diwygiedig i Gymru. Ein nod yw gwneud y modiwlau hyn yn gyflawnadwy drwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg, yn amodol ar argaeledd. 

Cynhelir cyfanswm o 120 diwrnod yn yr ysgol. Mae strwythur ymarfer clinigol y dyddiau hyn yn cynnwys 'diwrnod dychwelyd' i'r Brifysgol neu i ysgol bartneriaeth arweiniol bob wythnos i atgyfnerthu a chyfuno egwyddorion allweddol diwylliant cydweithredol a dysgu seiliedig ar ymchwil. Mae Ymarfer Clinigol hefyd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Blwyddyn Un:

Meysydd Dysgu a Phrofiad (I) (30 credyd) 

Bydd y modiwl hwn yn archwilio gwahanol ddiffiniadau a safbwyntiau damcaniaethol llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol tra'n ystyried pa mor effeithiol yw gwahanol ddulliau o ddatblygu'r sgiliau hyn yn y cwricwlwm newydd i Gymru. 

Dyfodol Llwyddiannus (I) (40 credyd) 

Bydd y modiwl hwn yn archwilio gwybodaeth berthnasol am gynnwys pynciau a gwybodaeth am gynnwys addysgeg mewn perthynas ag addysgu ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu; mathemateg a rhifedd; gwyddoniaeth a thechnoleg; iechyd a llesiant; a'r celfyddydau mynegiannol, yn benodol celf, cerddoriaeth a dawns. Bydd dealltwriaeth ddamcaniaethol o sut mae plant yn datblygu ac yn dysgu a sut i ysgogi a herio pob dysgwr yn rhan annatod o'r modiwl hwn. 

Archwilio Chwarae a Dysgu Cynnar (20 credyd)  

Bydd y modiwl hwn yn archwilio materion allweddol yn ymwneud â chwarae, a gwerth a phwysigrwydd chwarae yn nysgu plant a datblygiad cyfannol. Bydd athrawon dan hyfforddiant yn cael y cyfle i gwblhau cymhwyster Lefel 2 sy'n cynorthwyo yn yr Ysgol Goedwig fel cymhwyster ychwanegol, dewisol (yn amodol ar ffi cofrestru ac asesu athrawon dan hyfforddiant Agored Cymru) fel rhan o'r modiwl hwn.

Cyflwyniad i: Datblygiad Plant ac Ymarfer Clinigol (30 credyd)

Bydd y modiwl hwn yn archwilio datblygiad plant gan gynnwys datblygiad gwybyddol, cymdeithasol, emosiynol, corfforol ac iaith. Mae'n cynnwys 15 diwrnod o ymarfer clinigol mewn ysgolion lle ystyrir cyfleoedd i gefnogi ac ymestyn datblygiad holistaidd plant yn seiliedig ar ganfyddiadau arsylwadol.

Blwyddyn Dau:

Meysydd Dysgu a Phrofiad (II) (30 credyd) 

Bydd y modiwl hwn yn dadansoddi'n feirniadol effeithiolrwydd amrywiaeth o ddulliau a ddefnyddir wrth ddysgu ac addysgu'r 'Meysydd Dysgu a Phrofiad' o fewn Cwricwlwm i Gymru. Bydd athrawon dan hyfforddiant yn cael y cyfle i wneud cysylltiadau perthnasol ac ystyrlon o fewn ac ar draws meysydd cwricwlaidd. 

Dyfodol Llwyddiannus (II) (40 credyd) 

Bydd y modiwl hwn yn atgyfnerthu ac yn ehangu gwybodaeth am gynnwys pwnc a gwybodaeth am gynnwys addysgeg mewn perthynas ag addysgu ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu; mathemateg a rhifedd; gwyddoniaeth a thechnoleg. Bydd hefyd yn ymchwilio i'r wybodaeth berthnasol am gynnwys pwnc a gwybodaeth am gynnwys addysgeg mewn perthynas ag addysgu'r dyniaethau. Bydd dealltwriaeth theoretig o asesu, gwahaniaethu a bodloni anghenion disgyblion yn agwedd annatod o'r modiwl hwn.

Ymchwilio i Addysg Blynyddoedd Cynnar a Chynradd (20 credyd) 

Bydd y modiwl hwn yn paratoi athrawon dan hyfforddiant ar gyfer cwblhau astudiaeth annibynnol ym mlwyddyn tri. Bydd yn datblygu beirniadaeth mewn darllen ac ymchwil gyda ffocws ar ddefnyddio ymchwil i effeithio ar ddarpariaeth ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol. 

Ymarfer Clinigol 1 (30 credyd)

Mae'r modiwl hwn wedi'i leoli'n bennaf mewn ysgolion lle caiff athrawon dan hyfforddiant y cyfle i bontio'r bwlch rhwng theori ac ymarfer ac i gymhwyso eu sgiliau addysgu yn ddiogel yn y gweithle. Bydd athrawon dan hyfforddiant yn dangos sgiliau a hyder sy'n dod i'r amlwg wrth arsylwi, addysgu ac asesu mewn o leiaf un cyfnod oedran a gwneud cynnydd sylweddol tuag at fodloni'r safonau proffesiynol ar gyfer SAC.

Blwyddyn Tri:

Dulliau Lleol, Byd-eang, ac Arloesol ym Maes Addysg (20 credyd) 

Mae'r modiwl hwn yn cynnig cipolwg ar systemau addysg, damcaniaethau a chysyniadau yn lleol ac ar draws y byd. Bydd yn archwilio gwahanol athroniaethau a diwylliannau o fewn systemau addysg, lleoliadau ac amgylcheddau addysgu lleol a rhyngwladol. 

Ymarfer a Llesiant Proffesiynol (30 credyd) 

Gyda ffocws ar ddatblygu llesiant ar gyfer gyrfa mewn addysgu yn y dyfodol, mae'r modiwl hwn yn archwilio'r gofynion proffesiynol cyfoes sy'n wynebu ymarferwyr ysgolion cynradd heddiw ac yn ystyried sut y gall athrawon weithredu newid a bod yn ymatebol i sefyllfaoedd ac amgylcheddau y maent yn gweithredu ynddynt.

Prosiect Annibynnol (40 credyd) 

Bydd y modiwl hwn yn galluogi athrawon dan hyfforddiant i gwblhau prosiect ymchwil neu ymchwiliad annibynnol i wella eu hymarfer clinigol. Cynhelir yr ymchwil ar y cyd ag ymarfer clinigol athrawon dan hyfforddiant ac oddi mewn iddo fel ei fod yn effeithio ar ddysgu ac addysgu. Bydd ffocws yr ymchwil yn seiliedig ar ddiwallu anghenion dysgwr/grŵp o ddysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu Saesneg fel iaith ychwanegol. 

Ymarfer Clinigol 2 (30 credyd)  

Lleolir y modiwl hwn yn bennaf mewn ysgolion lle caiff athrawon dan hyfforddiant y cyfle i bontio'r bwlch rhwng theori ac ymarfer ac i gymhwyso eu sgiliau addysgu yn ddiogel yn y gweithle. Bydd athrawon dan hyfforddiant yn cael eu rhoi mewn ystafell ddosbarth a fydd yn gyfnod oedran gwahanol i'r un y cawsant eu rhoi ynddi yn ystod Ymarfer Clinigol 1. Erbyn y diwedd, disgwylir y bydd athrawon dan hyfforddiant yn cyrraedd neu'n rhagori ar y lefel sy'n berthnasol i ddyfarnu Statws Athro Cymwysedig (SAC).

Dysgu ac Addysgu

Cynlluniwyd y cyfleoedd addysgu a dysgu yn y Brifysgol ac mewn ysgolion i ategu ei gilydd er mwyn gwneud y gorau o gynnydd myfyrwyr. Mae'r dulliau a ddefnyddir yn pwysleisio ac yn hwyluso sgiliau datblygiad critigol athrawon dan hyfforddiant, ac yn ymwneud ag integreiddio ymchwil ac ymholi, ymarfer a theori. Mewn lleoliadau Prifysgol ac ysgol, bydd athrawon dan hyfforddiant fel arfer yn cael profiad o ddysgu dan arweiniad tiwtoriaid a dulliau dysgu hunangyfeiriedig, gan ddatblygu annibyniaeth a myfyrdod cynyddol wrth iddynt symud ymlaen drwy'r cwrs. Bydd cyfleoedd rheolaidd drwy gydol y cwrs i athrawon dan hyfforddiant adolygu eu cynnydd personol gyda'u tiwtoriaid a chymryd cyfrifoldeb am gynllunio a gweithredu eu dysgu eu hunain.

Yn y Brifysgol, gall y dulliau dysgu ac addysgu a ddefnyddir mewn modiwlau gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai a thiwtorialau, i gyd yn cael eu cefnogi drwy ddefnyddio rhith-amgylchedd dysgu Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mewn llawer o'r modiwlau, y strategaethau dysgu ac addysgu a fydd yn cael eu defnyddio fydd y rhai sydd â'r dystiolaeth ymchwil gryfaf o'r effaith ar ddysgu myfyrwyr a chyrhaeddiad disgyblion e.e. microaddysgu, ymarfer clinigol ac adborth, metawybyddiaeth a hunan-reoleiddio, addysgu uniongyrchol a dysgu gwrthdro. 

Dysgu ac addysgu yn yr ysgol

Yn y flwyddyn gyntaf, cynhwysir Ymarfer Clinigol o fewn modiwl academaidd ac ni fydd disgwyl i athrawon dan hyfforddiant gymryd rhan mewn addysgu annibynnol ar yr adeg hon. Mae hyn er mwyn sicrhau model cynyddrannol o ddatblygiad personol a phroffesiynol.

Ym mlynyddoedd dau a thri, bydd athrawon dan hyfforddiant yn cael eu sgaffaldio gan ddulliau addysgu tîm yn ogystal â chymryd rhan mewn addysgu annibynnol a bydd yn ofynnol iddynt gymryd cyfrifoldeb cynyddol dros addysgu dosbarth, neu ddosbarthiadau, yn annibynnol dros gyfnod cyson a sylweddol. Bydd Ymarfer Clinigol yn cynnwys amser cyfeiriedig ar gyfer ymchwil ac ymholi; annibynnol ac addysgu tîm; a chynllunio, paratoi ac asesu. Yn ogystal, bydd athrawon dan hyfforddiant yn derbyn pymtheg diwrnod o hyfforddiant dan arweiniad ysgolion/cynghreiriau partneriaethau arweiniol. Yn ystod y dyddiau hyn, defnyddir amrywiaeth o ddulliau addysgu a dysgu, gan gynnwys archwilio dogfennaeth yr ysgol, rowndiau dysgu, deialog myfyriol sy'n cael ei hysgogi gan fideo, teithiau dysgu, sgyrsiau dysgu gyda disgyblion neu athrawon a chraffu ar lyfrau.

Asesu

Mae'r cwrs yn cynnwys ystod o ddulliau asesu, gan gynnwys astudiaethau achos, portffolios, ymchwil, traethodau traddodiadol, cyflwyniadau, pecynnau gwybodaeth, blogiau, posteri ac aseiniadau ymarferol sy'n galluogi athrawon dan hyfforddiant i ddatblygu eu cynllunio a'u sgiliau rheoli dosbarth. Mae'r pwyntiau cyflwyno ar gyfer asesiadau yn cael eu gwasgaru drwy gydol y flwyddyn er mwyn rheoli llwyth gwaith athrawon dan hyfforddiant a, lle bo'n briodol, cefnogi adborth ffurfiannol.

Asesir pob athro gan hyfforddiant yn erbyn y Safonau ar gyfer SAC a rhaid iddo basio pob safon i ennill Statws Athro Cymwysedig. Yn ystod Ymarfer Clinigol, bydd athrawon dan hyfforddiant yn cael adborth ffurfiannol llafar ac ysgrifenedig parhaus yn ogystal ag adroddiadau crynodol. Fel rhan o'r cwrs, bydd athrawon dan hyfforddiant yn casglu tystiolaeth wrth ddangos eu cyrhaeddiad a'u cyflawniad a bydd hwn ar gael i Diwtoriaid Personol fel y gallant fonitro cynnydd yn rheolaidd.

O ystyried pa mor ganolog yw llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol o fewn y cwricwlwm yng Nghymru, bydd pob athro dan hyfforddiant yn cwblhau archwiliadau mewn llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol ar ddechrau ac ar ddiwedd y rhaglenni. Yn bennaf, bydd hyn yn helpu i nodi cryfderau a meysydd i'w datblygu a chymryd rhan mewn astudiaethau i lenwi'r bylchau mewn gwybodaeth a sgiliau. Caiff athrawon dan hyfforddiant a allai elwa o gymorth pellach sesiynau cymorth ychwanegol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Bydd cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn arwain at argymhelliad i Gyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Statws Athro Cymwysedig (SAC) ac yn darparu cyfleoedd cyflogaeth ar y lefel Gynradd. Gall graddedigion gael gwaith mewn ysgolion ledled Cymru, y DU a thramor.

Cynlluniwyd y cwrs i ddarparu ystod eang o brofiadau a fydd yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i'n graddedigion i'w paratoi'n dda ar gyfer byd gwaith. Nodwyd Ysgolion Partneriaeth Arweiniol Partneriaeth Caerdydd fel darparwyr arweiniol addysg a datblygiad proffesiynol yng Nghymru ac felly mae'r cyfle i ddysgu ganddynt hwy ac o fewn eu hamgylcheddau eu hunain sy'n golygu y dylai datblygiad gyrfa o athro dan hyfforddiant i Athro Newydd Gymhwyso fod yn ddi-dor.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Darganfod Addysgu Cymru.

Beth alla i ddisgwyl ei ennill pan fydda i'n dechrau dysgu? 
Gellir cael gwybodaeth oddi ar wefan yr Asiantaeth Hyfforddiant a Datblygiad ar gyfer Ysgolion

Astudiaeth Bellach
Mae'r rhaglen BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC yn darparu sail ragorol ar gyfer astudio pellach naill ai'n llawn amser neu'n rhan-amser ar gyfer MA/PgD/PgC Gradd Meistr mewn Addysg (gyda llwybrau)  ym Met Caerdydd.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Mae ein gradd BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC ar agor ar gyfer mynediad 2020 ac rydym yn parhau i ystyried ceisiadau newydd trwy gyfweliadau ar-lein. Mae mesurau amgen wedi'u rhoi ar waith i sicrhau bod ymgeiswyr yn dal i allu cwrdd â gofynion, mewn perthynas â phrofiad, profion mynediad a phrofion cywerthedd, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Cysylltwch â'n tîm derbyniadau os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â gwneud cais. 

Bydd gofyn i bob ymgeisydd wneud cais drwy UCAS drwy lenwi ffurflen gais ar-lein. Asesir ceisiadau wedyn yn erbyn y meini prawf mynediad ar gyfer y rhaglen berthnasol a'u gwahodd i fynychu cyfweliad ar sail y wybodaeth hon.

Dylai pob ymgeisydd:

 • Meddu ar y gallu, a'r gwydnwch i fodloni'r deilliannau SAC gofynnol erbyn diwedd eu rhaglen AGA.
 • Meddu ar y rhinweddau personol a deallusol priodol i ddod yn ymarferwyr rhagorol.
 • Darllen yn effeithiol a gallu cyfathrebu'n glir ac yn gywir mewn Cymraeg a/neu Saesneg llafar ac ysgrifenedig.
 • Peidio bod â chefndir troseddol a allai eu hatal rhag gweithio gyda phlant neu bobl ifanc sy'n agored i niwed, neu fel ymarferydd addysg; ac nad ydynt wedi'u gwahardd neu eu gwahardd rhag addysgu neu weithio gyda dysgwyr o'r blaen (mae'n ofynnol i athrawon dan hyfforddiant drefnu Datgeliad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG)).
 • Dangos yn y cam cyfweld bod ganddynt y sgiliau swyddogaethol personol priodol mewn llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol sy'n gymwys mewn cyd-destun addysgu a dysgu proffesiynol.
 • Dangos eu haddasrwydd i fod yn athrawon rhagorol.
 • Bodloni gofynion Safonau Iechyd Addysg Llywodraeth Cymru (2004)*, gan gadarnhau eu hiechyd a'u gallu corfforol i ymgymryd â chyfrifoldebau athro.

Yn ogystal â'r gofynion uchod, dylai fod gan ymgeiswyr broffil academaidd cadarn, gan gynnwys: 

Pump TGAU gan gynnwys: 

 • TGAU Gradd B/Gradd 5** neu uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Saesneg Iaith, Cymraeg Iaith (iaith gyntaf) neu Lenyddiaeth Gymraeg

Os yw'r hyn sy'n cyfateb i Radd B/Gradd 5** mewn Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg yn cael ei gyflawni, rhaid i leiafswm Gradd C/Gradd 4** gael ei gyflawni yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf).

**i ymgeiswyr sy'n dal cymwysterau TGAU newydd yn Lloegr

 • TGAU Mathemateg Gradd B/Gradd 5
 • TGAU Gwyddoniaeth (neu safon gyfwerth) ar Radd C/Gradd 4

Mae angen TGAU Gradd C neu uwch mewn Cymraeg (iaith gyntaf) ar fyfyrwyr sy'n astudio i addysgu mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. 

Dylai ymgeiswyr hefyd gael un o'r canlynol (neu gyfwerth):

 • 112 pwynt o ddwy Safon Uwch o leiaf i gynnwys Graddau CC; Bagloriaeth Cymru – Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei hystyried fel y trydydd pwnc
 • RQF Diploma Estynedig Cenedlaethol BTEC/Diploma Estynedig Technegol DMM Caergrawnt
 • 112 o bwyntiau o'r Dystysgrif Gadael Gwyddelig yn Highers i gynnwys 2 Radd x H2. Pynciau lefel uwch yn cael eu hystyried ag isafswm Gradd H4 yn unig
 • 112 o bwyntiau o ddau Advanced Highers yn yr Alban i gynnwys Graddau DD
 • 112 o bwyntiau o'r Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch
 • Ystyrir Diploma CACHE NCFE os yw'n cyfateb i o leiaf 2 Safon Uwch. Bydd y cynnig a wneir yn dibynnu ar y Diploma CACHE gwirioneddol a astudir.

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n sefyll y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.

Os ydych yn astudio cyfuniadau o'r uchod, neu os nad yw eich cymhwyster yn cael ei restru, dylech naill ai gysylltu â Derbyniadau neu gyfeirio at Chwiliad Cwrs UCAS am y gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE drwy glicio yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn a bod gennych gymwysterau neu brofiad arall yr hoffech i ni eu hystyried, cysylltwch ag aelod o'r staff. 

Gofynion Mynediad Ychwanegol

Ailsefyll TGAU: 

Mae graddau TGAU B (Gradd 5 i ymgeiswyr sy'n dal y TGAU diwygiedig yn Lloegr) mewn Saesneg Iaith/Llenyddiaeth a Mathemateg yn cael eu ffafrio yn y pwynt ymgeisio; fodd bynnag, gall ymgeiswyr sydd wedi ennill Gradd C neu uwch mewn Saesneg Iaith a Mathemateg (neu gyfwerth) wneud trefniadau i ailsefyll y TGAU (neu gymhwyster cyfatebol derbyniol) er mwyn cael Gradd B a dylid nodi hyn ar ffurflen gais UCAS. Bydd angen i chi hefyd roi tystiolaeth i ni o gyrhaeddiad Gradd C/Gradd 4 (neu gyfwerth). Os yn llwyddiannus yn y cyfweliad, cynigir lle i ymgeiswyr yn amodol ar gyrhaeddiad Gradd B.   Os bydd galw mawr am y cwrs, rhoddir blaenoriaeth i'r ymgeiswyr hynny sydd eisoes yn meddu ar y gofynion TGAU perthnasol.

Cyfwerth â TGAU:

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnig arholiad cywerthedd mewnol ar gyfer TGAU Saesneg Iaith a Mathemateg i fodloni gofynion Gradd B.  Rydym hefyd yn derbyn cymwysterau cyfwerth ar gyfer y gofynion TGAU, sy'n cynnwys arholiadau a gynhaliwyd gyda Phrofion Cywerthedd,  Prifysgol De Cymru a'r Coleg Estynedig Cenedlaethol.

Cliciwch yma i weld gofynion Met Caerdydd, neu i weld y ddogfen hon yn Saesneg cliciwch yma.


Profiad Gwaith:

Profiad diweddar a pherthnasol mewn ysgol brif ffrwd ar draws yr ystod oedran cynradd. Dylai hyn fod am o leiaf bum diwrnod ac wedi'i gynnal o fewn y 12 mis cyn mynychu'r cyfweliad. RHAID cynnwys tystiolaeth o hyn yn eich datganiad personol ar eich cais UCAS

Datganiad Personol:

Datganiad personol cryf sy'n nodi potensial yr ymgeisydd i ymgymryd â'r Rhaglen BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda statws SAC. Dylai'r datganiad ddangos ehangder y wybodaeth a'r profiad personol a gafwyd mewn addysg gynradd hyd yma a sut y mae hyn wedi rhoi'r gallu i'r ymgeisydd fod yn athro cynradd effeithiol. Dylid hefyd gynnwys cyfeiriad at brofiadau personol/diddordebau allgyrsiol a allai gyfrannu at gyfoethogi dysgu'r plant. Mae safon uchel o Gymraeg/Saesneg ysgrifenedig yn hanfodol.

Geirda Academaidd:

Rhaid i'r geirda fod o leoliad addysg diweddaraf yr ymgeisydd a all roi sylwadau ar alluoedd academaidd a galwedigaethol yr ymgeisydd. Ar gyfer yr ymgeiswyr hynny y mae eu geirda academaidd yn fwy na 5 mlwydd oed, mae angen geirda gan weithiwr proffesiynol addysgol mwy diweddar fel pennaeth. Mae'n bwysig bod y canolwr hwn yn gallu gwneud penderfyniadau gwrthrychol a gwybodus yn seiliedig ar wybodaeth sylweddol am yr ymgeisydd mewn cyd-destun addysgol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich geirda, cysylltwch â Derbyniadau.

Cofnodion Troseddol/Gwiriad GDG:

Mae mynediad hefyd yn amodol ar wiriad cofnodion troseddol boddhaol. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am weithdrefnau cofnodion troseddol yn www.cardiffmet.ac.uk/dbs

Ymgeiswyr Rhyngwladol:

Bydd angen i fyfyrwyr nad yw'r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt ddarparu tystiolaeth o ruglder i isafswm sgôr IELTS o 7.5 yn gyffredinol heb unrhyw is-sgôr yn is na 7.0 (neu gymhwyster cyfatebol). I gael manylion llawn am sut i ymgeisio a chymwysterau iaith Saesneg, ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan hon.

Myfyrwyr Hŷn

Ymgeisydd hŷn yw unrhyw un dros 21 oed nad oedd wedi mynd i'r Brifysgol neu goleg ar ôl ysgol. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn a gellir dod o hyd i ragor o gyngor a gwybodaeth yma.

Gwybodaeth ar gyfer Mynchu Cyfweliad

Adroddwch i'r brif dderbynfa ar Gampws Cyncoed lle bydd aelod o staff yn eich casglu. Bydd angen i chi ganiatáu ar gyfer y diwrnod cyfan ar gyfer y broses gyfweld.

Mae gwybodaeth ychwanegol ar gael yn eich llythyr cyfweld, ac mae manylion y Profion y mae'n ofynnol i chi eu sefyll ar y diwrnod hefyd i'w gweld ar y tab isod, Profion - Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol.   

Mae gofyn i ymgeiswyr hysbysu'r rhai a dderbynnir cyn dyddiad y cyfweliad os ydynt yn dymuno i'w cyfweliad gael ei gynnal drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna brawf llythrennedd ychwanegol i asesu sgiliau gramadeg Cymraeg, a gellir gweld y manylion yn y tab isod. 

Profion - Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol

Prawf llythrennedd:

Bydd y prawf yn canolbwyntio ar sillafu, atalnodi, gramadeg a deall. Bydd y prawf hwn yn cael ei gwblhau'n electronig ar ddiwrnod y cyfweliad ond gellir argraffu copi sampl o'r papur yma

Bydd y prawf hwn yn 30 munud o hyd. 

Paratoi:·   

 • Gweithio drwy'r papur sampl a ddarperir.
 • Edrych ar y prawf sgiliau llythrennedd presennol yn Lloegr, fel y'i gwelir ar wefan y DfE gan fod y profion yn debyg, a gallant wasanaethu fel adnodd cyfeirio defnyddiol. 

Prawf Rhifedd:

Prawf Cymhwysedd Digidol:

Bydd ymgeiswyr yn cwblhau tasg 30 munud wedi'i chynllunio i ddangos tystiolaeth o'u sgiliau digidol personol ar lefel sylfaenol. Y rheswm am hyn yw bod angen i bob athro yng Nghymru allu atgyfnerthu a datblygu sgiliau digidol y disgyblion y maent yn eu haddysgu, yn ogystal â defnyddio technoleg ddigidol wrth gyflawni eu dyletswyddau proffesiynol eu hunain.

Bydd y prawf yn cynnwys defnyddio sgiliau sylfaenol yn Microsoft Office, gan gynnwys trin cynnwys sy'n gysylltiedig ag addysg yn Word, Excel a PowerPoint.

Cynghorir ymgeiswyr i sicrhau bod ganddynt y galluoedd sylfaenol sydd eu hangen i newid meintiau ffont, er enghraifft, cymhwyso themâu i gyflwyniadau PowerPoint, a defnyddio fformiwlâu Excel syml megis SWM a CHYFARTALEDD.


Gwybodaeth yehwanegol i ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg

Yn ystod y drefn gyfweld byddwch yn cael eich asesu ar eich gallu yn Gymraeg ac yn Saesneg:

Profion Llythrennedd

Bydd pob ymgeisydd yn cwblhau'r prawf llythrennedd cyntaf yn Saesneg. Fodd bynnag, bydd ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg hefyd yn cwblhau prawf sgiliau llythrennedd yn y Gymraeg (15 munud), sy'n ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr ddangos eu dealltwriaeth o ramadeg Cymraeg. Wrth baratoi ar gyfer y prawf hwn rydym yn argymell eich bod yn edrych ar y papur sampl a ddarperir yma ac yn cyfeirio at y testun defnyddiol canlynol: Breese, N., Clement, B. (2011) Seren Iaith. Ceredigion: Atebol Cyfyngedig. ISBN 978-1-907004-85-8 (£5.99). Bydd yr adrannau canlynol mwyaf defnyddiol: Chwilio'r gwallau 1 tt.6-105 a tt.166-197.

Profion Rhifedd

Darperir fersiynau Cymraeg a Saesneg o'r papur cwestiynau. Gall ymgeiswyr ddewis ateb yn y naill iaith neu'r llall.

Tasgau Cyfweliad
Yn dibynnu ar gyfanswm nifer yr ymgeiswyr cyfrwng Cymraeg fesul unrhyw un dyddiad cyfweld, gellir cyflawni pob tasg gyfweld drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044, e-bost: askadmissions@cardiffmet.ac.uk  neu trydarwch @CMetAdmissions[GA1] .

Ar gyfer ymholiadau penodol am gwrs, cysylltwch â'r Cyfarwyddwr Rhaglen,

Jordan Allers:
Ebost: jallers@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau penodol am gwrs Cymraeg, cysylltwch â Bethan Rowlands:
Ebost: browlands2@cardiffmet.ac.uk
Full terms and conditions in relation to accepting an offer to study at Cardiff Metropolitan University can be found by visiting www.cardiffmet.ac.uk/terms