Cardiff School of Education & Social Policy>Courses>Astudiaethau Addysg Gynradd (dwyieithog) – Gradd BA (Anrh)
Astudiaethau Addysg Gynradd

Astudiaethau Addysg Gynradd (Dwyieithog) – Gradd BA (Anrh)

Ffeithiol Allweddol

Côd UCAS:
Primary Education Studies: D93T 

Astudiaethau Addysg Gynradd (Dwyieithog): W93T

Lleoliad Astudio:
Campws Cyncoed 

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y cwrs:
Cwrs tair blynedd, llawn amser

Hefyd ar gael fel cwrs rhan amser, ond rhaid ei gwblhau o fewn deg mlynedd.

Ffioedd Rhan Amser:
Codir tâl am bob modiwl sengl: israddedig = 10 credyd. Yn gyffredinol, bydd myfyrwyr yn astudio 60 credyd y flwyddyn; i gael gwir gost, cysylltwch â'r arweinydd rhaglen yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.


 
Dewch i gwrdd â'r Tîm
Dewch i gwrdd â Dyddgu Hywel, darlithydd mewn Astudiaethau Addysg Gynradd.

Trosolwg o’r Cwrs

View this page in English

Bydd y radd BA mewn Astudiaethau Addysg Gynradd yn sicrhau bod gennych chi ddealltwriaeth dda o faterion sylfaenol ym maes addysg mewn cyd-destunau ac amgylcheddau amrywiol. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar y sector cynradd yn benodol, a bydd yn sylfaen ddelfrydol i’r rhai sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd ym maes addysg gynradd. Hefyd, mae’r radd hon yn addas i’r rhai sydd â diddordeb mewn gweithio ym meysydd ehangach addysg, iechyd a gwaith cymdeithasol.

Mae dau lwybr astudio ar gael: 

 

  • D93T: BA (Hons) Primary Education Studies 
  • W93T: BA (Anrh) Astudiaethau Addysg Gynradd (Dwyieithog) / BA (Hons) Primary Education Studies (Bilingual)*

 

Bydd cyfleoedd rheolaidd ar gyfer profiad seiliedig ar waith mewn ysgolion yn galluogi myfyrwyr i gymryd rhan mewn ymarfer presennol gan ddefnyddio’r technolegau a’r strategaethau dysgu diweddaraf. Mae amrywiaeth eang o ysgolion wedi’u lleoli yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, a byddant yn rhoi cyfle i chi weld ymarfer o’r radd flaenaf ym mhob un o feysydd y cyfnod cynradd.

*Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu eich dealltwriaeth academaidd ac ymarferol o addysg gynradd mewn cyd-destun dwyieithog. Tra bydd rhywfaint o'r rhaglen yn cael ei chyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg, mae'r rhan fwyaf o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys cymorth tiwtor personol trwy gyfrwng y Gymraeg. Gellir cyflwyno asesiadau yn Gymraeg neu Saesneg a gellir teilwra'r cynnwys Cymraeg yn unol â'ch gallu ieithyddol. Cynlluniwyd y cwrs i ddiwallu'r galw cynyddol am raddedigion sydd â galluoedd a chymwysterau dwyieithog.

Er mwyn graddio gyda’r dyfarniad dwyieithog, bydd angen i fyfyrwyr astudio o leiaf 80 credyd ym mhob blwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd myfyrwyr sy’n dilyn y llwybr yma hefyd yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd werth hyd at £3000 dros dair blynedd.

Noder: ​Nid yw’r cwrs israddedig hwn yn dyfarnu ‘Statws Athro Cymwysedig’ (SAC). Fodd bynnag, mae’r rhaglen yn paratoi myfyrwyr ar gyfer llwybrau hyfforddiant proffesiynol amrywiol gan gynnwys llwybrau School Direct a TAR tuag at SAC a mathau eraill o astudiaethau ôl-raddedig.

Cynnwys y Cwrs


Mae pob modiwl sydd wedi'i marcio â * ar gael i'w astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Blwyddyn Un:

Dyma’r modiwlau Astudiaethau Addysg Gynradd:

Astudio Addysg [1], Systemau Esblygol (20 credyd)*

Mae'r modiwl hwn yn rhoi trosolwg o'r datblygiadau hanesyddol ym maes addysg ers 1870, i helpu i hwyluso dealltwriaeth o'r system gyfoes. Hefyd, mae'r modiwl yn archwilio'r perthnasoedd rhwng addysg, cymdeithas, gwleidyddiaeth a'r unigolyn. Ac yn olaf, nod y modiwl yw datblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol sy'n ymwneud ag astudio ac ysgrifennu academaidd, i gefnogi'r trawsnewid i Addysg Uwch.

Astudio Addysg [2], Dadleuon a Dedleuon (20 credyd)*

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar 'Astudio Addysg [1]: Systemau Esblygol' er mwyn datblygu gwybodaeth myfyrwyr o ddadleuon cyfoes, er mwyn dyfnhau'ch dealltwriaeth o'r themâu a'r llinynnau allweddol sy'n nodweddu maes astudiaethau addysg. Hefyd, mae'r modiwl yn tynnu sylw at natur gylchol materion allweddol, ac yn myfyrio ar yr esboniadau sylfaenol ar gyfer dyfalbarhad rhai patrymau.

Meysydd Dysgu a Phrofiad (I) Rhan 1 (20 credyd)*

Bydd y modiwl hwn yn archwilio polisi ac arfer cyfredol sy'n gysylltiedig â'r meysydd blaenoriaeth allweddol mewn addysg gynradd. Yn benodol, bydd y modiwl hwn yn yn amlinellu gwahanol ddiffiniadau a safbwyntiau damcaniaethol llythrennedd a rhifedd. Bydd hefyd yn arddangos gwahanol ddulliau o addysgu llythrennedd a rhifedd mewn addysg gynradd.

Meysydd Dysgu a Phrofiad (I) Rhan 2 (20 credyd)*

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar 'Meysydd Dysgu a Phrofiad (I) Rhan 1' er mwyn archwilio gwahanol safbwyntiau damcaniaethol llenyddiaeth ddigidol. Hefyd, bydd y modiwl hwn yn cymharu gwahanol ddulliau o ymgorffori llythrennedd ddigidol mewn addysgu a dysgu. Yn olaf, bydd y modiwl hwn yn cynnwys lleoliad gwaith gorfodol, a fydd yn darparu enghreifftiau ymarferol o ddulliau trawsgwricwlaidd a/neu greadigol o ddysgu o brofiad lleoliad. 

Addysg Plentyndod: Dysgu ac Addysgu (20 credyd)*

Bydd y modiwl hwn yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o natur gymhleth addysg plant. Hefyd, bydd yn archwilio ystod o ddulliau addysgeg allweddol sy'n gysylltiedig ag addysg plant yn y DU ac yn archwilio tystiolaeth academaidd sy'n ymwneud ag 'effeithiolrwydd' addysgu ac ymarferwyr.

Dysgu Cynnar (20 credyd) 

Bydd y modiwl hwn yn nodi ystod o egwyddorion a dulliau dysgu cynnar gan astudio arfer gorau. Bydd y modiwl hwn yn dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o'r defnydd o gyd-destunau dilys, go iawn ar gyfer chwarae a dysgu gan ystyried polisi ac ymchwil wrth ddeall safbwyntiau damcaniaethol o gaffael iaith a datblygiad mathemategol cynnar.


Blwyddyn Dau:

Datblygu eich sgiliau Ymchwil (40 credyd)

Nod y modiwl hwn yw rhoi dealltwriaeth i chi o gysyniadau allweddol sy'n ymwneud ag ymchwil academaidd a'r broses ymchwil fel bod gennych y wybodaeth ofynnol er mywn eich galluogi i wneud y prosiect ymchwil empirig estynedig yn eich blwyddyn olaf. Bydd y modiwl yn archwilio ystod o fethodolegau, offer ymchwil arloesol a ffynonellau data. Yn ogystal, bydd y modiwl yn archwilio materion hanfodol wrth ymgymryd ag ymchwil gyda phlant gan gynnwys materion moesegol a chaniatâd/cydsyniad gwybodus.

Addysg a Chydraddoldeb (20 credyd)*

Mae'r modiwl hwn yn darparu dealltwriaeth feirniadol o dystiolaeth, ymchwil ac ymarfer cyfoes ym maes addysg a chydraddoldeb. Byddwch  yn archwilio damcaniaethau a chysyniadau allweddol sy'n ymwneud ag addysg a chydraddoldeb (e.e. rhyw, Saesneg fel Iaith Ychwanegol, bwlio, plant sy'n derbyn gofal) ac yn cysylltu rhain gyda enghreifftiau perthnasol. 

Meysydd Dysgu a Phrofiad (II) Rhan 1 (20 credyd)*

Bydd y modiwl hwn yn eich arfogi â'r wybodaeth, y cysyniadau a'r sgiliau perthnasol sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu celfyddydau mynegiannol, iechyd a lles. Hefyd, bydd y modiwl yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnoch er mwyn cynllunio dysgu rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol ar draws y meysydd dysgu.

Meysydd Dysgu a Phrofiad (II) Rhan 2 (20 credyd)*

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar 'Meysydd Dysgu a Phrofiad (II) Rhan 2' er mwyn eich arfogi â'r wybodaeth, y cysyniadau a'r sgiliau sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu'r dyniaethau, gwyddoniaeth a thechnoleg. Hefyd, bydd yn darparu cyfleoedd i ddatblygu dysgu a chysylltiadau trawsgwricwlaidd o fewn a rhwng meysydd dysgu a phrofiad. Yn olaf, bydd y modiwl hwn yn cynnwys lleoliad gwaith gorfodol, a fydd yn darparu enghreifftiau ymarferol o ddulliau trawsgwricwlaidd a/neu greadigol o ddysgu o brofiad lleoliad. 

Dulliau Cymunedol a Chyfannol mewn Cyd-destunau Addysg Gynradd (20 credyd)*

Bydd y modiwl hwn yn ymchwilio i safbwyntiau cymdeithasegol y perthnasoedd rhwng addysg a theuluoedd, cymunedau a chymdeithas. Yn ogystal, byddwch yn archwilio rôl partneriaethau ag asiantaethau allanol mewn addysg gynradd a thu hwnt ac yn archwilio tensiynau allweddol rhwng polisi ac arfer sy'n ymwneud â gweithio amlasiantaeth.


Blwyddyn Tri:

Dulliau Amgen mewn Addysg (20 credyd)*

Bydd y modiwl hwn yn datblygu eich dealltwriaeth feirniadol o ystod o ddulliau amgen o fewn addysg, gan eu harchwilio o ystod o safbwyntiau gan gynnwys safbwyntiau gwleidyddol, athronyddol a rhyngwladol. Bydd yn rhoi mewnwelediad beirniadol i ystod o arferion addysgeg a'u hegwyddorion a'u hathroniaethau sylfaenol Hefyd, bydd cysyniadau allweddol yn cael eu cymhwyso'n ymarferol (e.e. creadigrwydd, arloesedd) ac egwyddorion dulliau amgen.

Addysg Fyd-eang a Chymharol (20 credyd)*

Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i gymhwyso gwybodaeth a syntheseiddio syniadau y deuir ar eu traws mewn amrywiaeth o enghreifftiau cymharol, materion o bwys a lleoliadau i addysg fyd-eang. Bydd y modiwl yn eich cynnwys mewn dadleuon o safbwyntiau cystadleuol ac yn nodi cysyniadau newydd posibl mewn perthynas ag Addysg Gymharol. Hefyd, byddwch yn datblygu dealltwriaeth feirniadol a systematig o ddamcaniaethau a chysyniadau sefydledig mewn perthynas ag Addysg Gymharol mewn cyd-destun byd-eang.

Ymarfer a Llesiant Proffesiynol (20 credyd)*

Bydd y modiwl hwn yn archwilio'n feirniadol y straen a'r gofynion cyfoes sy'n wynebu gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn a gyda'r sector addysg gynradd ac yn archwilio strategaethau ar gyfer delio â nhw. Fel rhan o'r modiwl byddwch yn datblygu gwybodaeth fanwl am broffesiynoldeb a safonau proffesiynol o fewn ystod o gyd-destunau mewn addysg gynradd.

Dyfodol Addysg (20 credyd)*

Bydd y modiwl hwn yn ystyried yn feirniadol faterion cyfoes a materion sy'n dod fwyfwy i'r amlwg ym myd addysg a'r berthynas rhwng addysg a materion neu bolisïau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a thechnolegol eraill. Byddwch yn archwilio mentrau cyfoes a rhai sy'n dod i'r amlwg yn y DU a sectorau addysg ehangach ac yn dangos gallu i gyfathrebu gwahanol safbwyntiau yn effeithiol. 


Modiwlau Craidd:

Prosiect Annibynnol (40 credyd)* 

Nod y modiwl hwn yw i fyfyrwyr gwblhau darn annibynnol o ymchwil. Dylai myfyrwyr ddatblygu mwy o annibyniaeth yn eu hymagwedd at ymchwil, gwella eu gallu i feirniadu a syntheseiddio ymchwil eraill, gwella eu galluoedd dadansoddol a chyflwyniadol, ennill profiad i ran rheoli amser a chynllunio prosiect ac ehangu eu galluoedd myfyriol.

Neu

Dysgu Cymhwysol yn Seiliedig ar Waith (40 credyd)* 

Mae'r modiwl dysgu’n seiliedig ar waith sydd wedi'i negodi hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth feirniadol mewn maes o'u dewis o fewn maes polisi o’u dewis. Mae hefyd yn gyfle i dynnu ar wybodaeth a dealltwriaeth a gafwyd trwy gydol y rhaglen, ac yn benodol i ddatblygu a chymhwyso sgiliau ymchwilio.

Dysgu ac Addysgu

​Rydym yn defnyddio dulliau addysgu arloesol a gafaelgar sydd wedi'u cynllunio er mwyn darparu ar gyfer ystod o anghenion dysgu. Gall y cyflwyniad gynnwys: gweithdai, seminarau, seminarau ymchwil, darlithoedd, amgylcheddau dysgu rhithwir, diwrnodau i ffwrdd, profiad gwaith ar leoliad; teithiau maes ac ymweliadau. Mae pob myfyriwr yn cael profiadau dysgu dan do ac awyr agored trwy dreulio amser mewn ystafelloedd dosbarth a lleoliadau awyr agored amrywiol gan gynnwys canolfan dysgu awyr agored y Brifysgol. Darperir cefnogaeth fugeiliol a thiwtorial wedi'i integreiddio i ddarpariaeth y cwrs.

Mae dulliau dysgu ac addysgu'n pwysleisio ac yn hwyluso datblygiad eich rhesymu beirniadol, ac yn annog integreiddio ymarfer a theori. Drwy gydol eich rhaglen, cewch brofiad o ddysgu dan arweiniad tiwtor a dulliau dysgu hunangyfeiriedig, a fydd yn cynyddu annibyniaeth a myfyrio ac yn eich annog i ddatblygu agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu gydol oes.

Mae ein dulliau addysgu a dysgu yn ymgorffori 'EDGE' Met Caerdydd (Sgiliau Moesegol, Byd-Eang, Digidol & Entrepreneuraidd) a byddwch mewn sefyllfa dda i ddangos y nodweddion y disgwylir i rai sydd â gradd eu cael mewn byd gwaith sy'n mynd yn fwyfwy cystadleuol. Ein nod yw eich helpu i ddatblygu'n weithwyr proffesiynol myfyriol ac yn ysgolheigion beirniadol.

Asesu

Rydym yn ymrwymedig i arferion asesu arloesol sy'n cyfateb i ganlyniadau dysgu a nodwyd ar gyfer eich modiwl a'ch gradd, a defnyddir amrywiaeth eang o ddulliau a thechnegau asesu er mwyn asesu a hwyluso dysgu ein myfyrwyr. Mae asesiadau yn cynnwys aseiniadau ymarferol a gwblheir yn ystod lleoliadau seiliedig ar waith; prosiectau gwaith grŵp creadigol; gwaith ysgrifenedig; cyflwyniadau poster; portffolios; cyflwyniadau seminar a senarios chwarae rôl. Mae'r cwrs hefyd yn defnyddio llwyfannau ar-lein megis blogiau, fforymau a fideogynadledda fel adnoddau asesu ac i wella dysgu ymhellach. Bydd myfyrwyr yn cael cymorth ar gyfer asesiadau drwy gydol y cwrs, er enghraifft cymorth academaidd gan diwtoriaid a Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth, a defnyddir strategaethau asesu cyfoedion yn y dosbarth i ennyn diddordeb y myfyrwyr yn eu dysgu.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Bydd y cwrs yn meithrin amrywiaeth o sgiliau generig a throsglwyddadwy sy'n bodloni gofynion graddedigion sy'n ceisio cyflogaeth yn yr unfed ganrif ar hugain. Bydd y cwrs hwn yn cefnogi myfyrwyr wrth iddynt ddilyn gyrfaoedd mewn amrywiaeth o farchnadoedd swyddi a diwydiannau gan gynnwys: addysg gynradd; llyfrgell a rheoli gwybodaeth; addysg dreftadaeth; addysg y celfyddydau; addysg gymunedol; gwasanaethau cyfryngau a chyfathrebu; cyhoeddi; iechyd a lles; gweinyddiaeth y llywodraeth; y celfyddydau; twristiaeth a hamdden. Mae profiadau yn y gweithle drwy gydol y cwrs yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr ennill profiad o fewn amgylcheddau proffesiynol. Yn eu blwyddyn olaf bydd myfyrwyr yn cwblhau prosiect ymchwil annibynnol mewn maes o'u dewis. Gall myfyrwyr ddewis astudio ym Met Caerdydd ar lefel ôl-raddedig ar ein cyrsiau MA, MPhil a PhD. 

Dilyniant i Hyfforddiant Athrawon TAR: Mae'n bleser gennym sicrhau cyfweliad ar gyfer y Cwrs TAR Cynradd ym Met Caerdydd ar gyfer holl raddedigion y rhaglen hon. Ar hyn o bryd mae angen gradd Anrhydedd dosbarth 2:2 o leiaf, ac mae angen bodloni'r gofynion mynediad statudol hefyd ar gyfer hyfforddiant yng Nghymru (gan gynnwys graddau B ar gyfer TGAU Saesneg a Mathemateg, gradd C ar gyfer Gwyddoniaeth neu gymwysterau cyfatebol).

Gofynion Mynediad a Sut mae Gwneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr 104 o bwyntiau o 2 Safon Uwch o leiaf (neu gymhwyster cyfatebol). Gall cynigion nodweddiadol gynnwys: 

  • 104 o bwyntiau o 2 Safon Uwch o leiaf i gynnwys Safon Uwch gradd C.Bagloriaeth Cymru – caiff Tystysgrif Her Sgiliau Uwch ei hystyried yn drydydd pwnc 
  • Diploma Estynedig FfCCh BTEC gyda gradd gyffredinol Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod 
  • Diploma CACHE gyda gradd C • 104 o bwyntiau o Dystysgrif Gadael Iwerddon (Safon Uwch Iwerddon) i gynnwys 2 x gradd H2 (yr isafswm gradd Uwch a ystyrir yw H4) 
  • 104 o bwyntiau o Gymhwyster Uwch yr Alban i gynnwys gradd D 
  • 102 o bwyntiau o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch 

Os ydych yn astudio cyfuniadau o'r uchod, neu os nad yw eich cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â'r Tîm Derbyn neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS am ofynion mynediad. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE drwy glicio yma. 

Os ydych yn ymgeisydd aeddfed a bod gennych gymwysterau neu brofiad amgen yr hoffech i ni eu hystyried, cysylltwch ag aelod o staff.  

Mae mynediad i'r rhaglen hon hefyd yn destun gwiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Ceir rhagor o fanylion am weithdrefnau cofnodion troseddol yn  www.cardiffmet.ac.uk/dbs.​ 

Ymgeiswyr Rhyngwladol: 

Cyn gwneud cais, dylai myfyrwyr rhyngwladol (y rheini y tu allan i'r UE) gysylltu â'r Swyddfa Ryngwladol ym Met Caerdydd i drafod y gweithdrefnau angenrheidiol mewn perthynas ag astudio gyda ni. Am ragor o wybodaeth ewch i  www.cardiffmet.ac.uk/international.  

Gweithdrefn Ddethol: 

Gwneir pob cynnig ar sail cais drwy UCAS a rhoddir sylw arbennig i'r datganiad personol. 

Sut i wneud cais:​ 

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn (llawn amser) ar-lein i UCAS yn  www.ucas.com. Am ragor o wybodaeth am geisiadau llawn amser a rhan amser ewch i'n tudalennau Sut mae Gwneud Cais yn www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Ymgeiswyr aeddfed

Ymgeiswyr aeddfed yw unrhywun dros 21 oed, sydd ddim wedi mynychu'r Brifysgol ar ôl gorffen ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.

Cysylltu â Ni

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch: ​askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Os oes gennych ymholiadau penodol am gwrs, cysylltwch â Kieran Hodgkin
E-bost: khodgkin@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 5597

Os oes gennych ymholiadau cyfrwng Cymraeg, cysylltwch â:
Dyddgu Hywel (dhywel@cardiffmet.ac.uk) neu Angharad Williams (ahwilliams@cardiffmet.ac.uk)


Gellir darllen y telerau ac amodau llawn parthed derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd drwy fynd iwww.cardiffmet.ac.uk/terms