Cardiff School of Education & Social Policy>Courses>Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol gydag SYBC (Dwyieithog) - BA (Anrh)
Astudiaethau Plentyndod Cynnar (Anrhydedd Sengl) – Gradd BA (Anrh)

Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol gydag SYBC (Dwyieithog) - BA (Anrh)

Ffeithiol Allweddol

Côd UCAS:
Early Years Professional Practice (with Early Years Practitioner Status): XYP1 

Addysg Gynnar ac Ymarfer Proffesiynol gydag SYBC (Dwyieithog): XBP1​​​​ ​​​

Lleoliad Astudio:
Campws Cyncoed 

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y cwrs:
Tair blynedd llawn-amser.

Hefyd ar gael fel cwrs rhan amser, ond rhaid ei gwblhau o fewn deg mlynedd.

Ffioedd Rhan Amser:
Codir tâl am bob modiwl sengl: israddedig = 10 credyd. Yn gyffredinol, bydd myfyrwyr yn astudio 60 credyd y flwyddyn; i gael gwir gost, cysylltwch â'r arweinydd rhaglen yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.


 
Dewch i gwrdd â'r Tîm
Dewch i gwrdd â Dyddgu Hywel, darlithydd mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar.

Trosolwg o’r Cwrs

View this page in English

Rydym yn cynnig rhaglen radd BA (Anrh) arloesol mewn Addysg Blynyddoedd Cynnar ac Ymarfer Proffesiynol sy'n cynnig ystod amrywiol o fodiwlau ymarfer a theori perthnasol. 

Mae dau lwybr astudio ar gael: 

Yn y rhaglenni hyn, byddwch yn ennill statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar cymwys (SYBC), gan ennill profiad ymarferol yn y gwaith wedi'i gyfuno â gwybodaeth ddamcaniaethol a pholisi yn ogystal â'r sgiliau trosglwyddadwy sy'n ofynnol ar gyfer ymarfer Blynyddoedd Cynnar effeithiol, gan gynnwys rheoli lleoliadau Blynyddoedd Cynnar. Datblygwyd y rhaglen mewn ymateb uniongyrchol i newidiadau yn y ddarpariaeth Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru a'r DU er mwyn darparu arbenigwyr plentyndod cynnar cymwys sy'n gweithio gyda phlant ifanc a'u teuluoedd.

Agwedd sylfaenol ar y radd yw'r 700 awr o brofiad wedi'i asesu sy'n seiliedig ar ymarfer y byddwch chi'n ei gwblhau er mwyn ennill SYBC. Mae hwn yn cynnwys lleoliad wythnosol yn ystod pob blwyddyn o'ch astudiaeth, mewn ystod o leoliadau perthnasol fel ystafelloedd dosbarth Blynyddoedd Cynnar/Cyfnod Sylfaen, meithrinfeydd preifat, canolfannau plant integredig a chyfleusterau gofal dydd. Fel rhan o'ch gradd byddwch hefyd yn treulio amser yn ein darpariaeth Ysgol Goedwig ar y campws, lle byddwch yn cael profiad uniongyrchol o'r dull deinamig hwn o addysg gynnar. Yn ogystal, byddwch hefyd yn cael cyfle i dreulio amser yn ein hystafell MiniMets a ddatblygwyd er mwyn galluogi i brofi rhagoriaeth yn ymarferol trwy sesiynau ymarferol.

Trwy ennill gradd sydd ar flaen y gad o ran newidiadau yn y sector, bydd eich cymhwyster yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan ddarpar gyflogwyr yn y maes hwn. Mae'r radd hon hefyd yn rhoi sylfeini cadarn ar gyfer ystod o yrfaoedd cysylltiedig, fel gwaith cymorth i deuluoedd, iechyd a gofal cymdeithasol a gwaith cymunedol.

*Mae'r radd ddwyieithog yn canolbwyntio ar ddatblygu eich dealltwriaeth academaidd ac ymarferol o addysg gynnar mewn cyd-destun dwyieithog. Er bod peth o'r rhaglen yn cael ei darparu trwy gyfrwng y Saesneg, mae'r rhan fwyaf o'r cwrs dwyieithog ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys cefnogaeth tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg a lleoliadau cyfrwng Cymraeg. Gellir cyflwyno asesiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg a gellir teilwra'r cynnwys Cymraeg i weddu'ch gallu ieithyddol Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ateb y galw cynyddol am raddedigion sydd â galluoedd a chymwysterau dwyieithog.

Er mwyn graddio gyda'r radd ddwyieithog, rhaid i fyfyrwyr astudio o leiaf 80 credyd ym mhob blwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd myfyrwyr sy'n dilyn y llwybr hwn hefyd yn gymwys i gael ysgoloriaeth Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd werth hyd at £3000 dros y tair blynedd.

Mae gwybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad ym mis Medi 2020.

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Un:

Mae pob un o'r modiwlau sydd wedi'u marcio â * hefyd ar gael i'w hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Datblygiad Proffesiynol (1): Arsylwi a Myfyrio (60 credyd)*

Yn ystod y modiwl hwn, cewch eich cyflwyno i ofynion y cymhwyster Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar. Byddwch yn cael cyfleoedd ymarferol eang i ddatblygu sgiliau o ran creu amgylcheddau meirthringar a chynhwysol sy'n darparu gofal ac addysg o ansawdd uchel. Fe'ch anogir hefyd i fyfyrio ar eich datblygiad eich hun yn eich ymarfer. 

Y Plentyn sy'n Datblygu (20 credyd)*

Yn ystod y modiwl hwn byddwch yn datblygu eich dealltwriaeth o'r ffactorau sy'n dylanwadu ar dwf a datblygiad plant. Bydd agweddau penodol ar ddatblygiad yn ystod plentyndod yn cael eu hystyried gan gynnwys meysydd fel gwybyddiaeth, cof, iaith, datblygiad emosiynol a chymdeithasol.

Y Plentyn sy'n Datblygu 2 (20 credyd)*

Yn dilyn Y Plentyn sy'n Datblygu 1, bydd y modiwl hwn yn caniatáu i chi archwilio ystod o safbwyntiau damcaniaethol sy'n gysylltiedig â phlant, datblygiad plant a phlentyndod a sut mae'r rhain yn effeithio ar bolisi ac arfer cyfredol. Byddwch hefyd yn cael cyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth mewn perthynas â nodi polisi ac arfer sy'n ymwneud ag amddiffyn a diogelu plant.

Dysgu Cynnar (20 credyd)*

Bydd sesiynau rhyngweithiol yn rhoi cyfleoedd i archwilio gwerth a phwysigrwydd chwarae ym mywydau plant sy'n gysylltiedig â theori ac ymarfer. Byddwch yn astudio sut a pham mae plant yn chwarae, rôl oedolion ac amgylcheddau wrth ddarparu cyfloeodd chwarae i blant 0 i 8 oed ac yn ystyried y manteision a heriau posibl y busnes hwyliog ond difrifol o ddarparu ar gyfer chwarae plant. Byddwch yn archwilio prosesau a safbwyntiau damcaniaethol caffael iaith a datblygiad mathemategol cynnar trwy werthuso ffactorau allweddol sy'n effeithio ar y ddau faes hyn.


Blwyddyn Dau:

Datblygiad Proffesiynol 2: Gweithio gydag eraill (60 credyd)*

Yn ystod y modiwl hwn, byddwch yn datblygu ymhellach y sgiliau sydd eu hangen arnoch er mwyn ennill Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar, gan ganolbwyntio ar weithio gyda theuluoedd. Byddwch yn cael cyfleoedd ymarferol helaeth i ddatblygu eich dealltwriaeth o ystod o fframweithiau a ddefnyddir mewn lleoliadau, gan ddatblygu sgiliau wrth greu amgylcheddau cefnogol ar gyfer darparu cyfleoedd chwarae, gofal, addysgol a dysgu. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn prosesau asesu a chynllunio. Bydd cyfleoedd hefyd i archwilio nodweddion entrepreneuriaeth mewn cyd-destun blynyddoedd cynnar gan ganiatáu i chi ddatblygu galluoedd entrepreneuriaeth.

 

Addysgeg ac Ymarfer yn y Blynyddoedd Cynnar (20 credyd)

Mae'r Modiwl Addysgeg ac Ymarfer yn y Blynyddoedd Cynnar yn caniatáu i chi ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r safbwyntiau athronyddol a damcaniaethol sy'n sail i addysgeg ac ymarfer. Byddwch yn cael cyfle i werthuso ffactorau sy'n effeithio ar brofiadau plant o addysgeg ac ymarfer gan gynnwys rôl yr oedolyn, yr amgylchedd ac ethos ynghyd ag archwilio ac adolygu gweithrediad ymarferol addysgeg yn ymarferol.

Dod yn Ymchwilydd (20 credyd)

Bydd y modiwl hwn yn datblygu eich gallu i ymgysylltu'n feirniadol â ffynonellau academaidd a adolygir gan gymheiriaid. Byddwch yn archwilio materion hanfodol o ran ymgymryd ag ymchwil gan gynnwys materion moesegol a sicrhau caniatâd/cydsyniad gwybodus. Bydd ystod o ddulliau methodolegol ac offer ymchwil arloesol yn cael eu gwerthuso er mwyn darparu profiad o ran gweithredu a dadansoddi data.

Addysg a Chydraddoldeb (20 credyd)*

Mae'r modiwl yma'n darparu dealltwriaeth feirniadol o dystiolaeth, ymchwil ac ymarfer cyfoes ym maes addysg a chydraddoldeb. Byddwch yn archwilio damcaniaethau a chysyniadau allweddol sy'n ymwneud ag addysg a chydraddoldeb gan gynnwys rhyw, Saesneg fel Iaith Ychwanegol, bwlio a phlant sy'n derbyn gofal ac yn cysylltu'r rhain ag enghreifftiau perthnasol. Bydd cyfleoedd hefyd i archwilio deddfwriaeth a pholisi mewn perthynas ag addysg a chydraddoldeb.


Blwyddyn Tri

Datblygiad Proffesiynol 3: Arweinyddiaeth a Rheolaeth (60 credyd)*

Yn ystod y modiwl hwn, bydd cyfleoedd ymarferol niferus yn eich galluogi i gyflawni'r gofynion sy'n gysylltiedig â chymhwyster Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar. Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar arweinyddiaeth a rheolaeth, gan roi cyfleoedd i chi ddatblygu sgiliau arwain a chefnogi gofal ac addysg o ansawdd uchel. Byddwch yn archwilio ystod o bolisïau ac yn ystyried eu heffaith ar ymarfer. Byddwch hefyd yn ystyried egwyddorion gwerthuso gwasanaethau blynyddoedd cynnar yn effeithiol. Bydd y modiwl hwn yn eich arfogi â sgiliau i gefnogi'ch dysgu eich hun a dysgu eraill trwy gymunedau ymarfer.

Ymarfer Cynhwysol yn y Blynddoedd Cynnar (20 credyd)

Trwy gydol y modiwl hwn byddwch yn archwilio'n feirniadol egwyddorion ac arferion allweddol cynhwysiant yn y Blynyddoedd Cynnar, gan gynnwys rôl yr Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar. Byddwch yn gwahaniaethu rhwng ac yn dadansoddi'r materion allweddol sy'n gysylltiedig â phlant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Byddwch yn archwilio ac yn gwerthuso cynllunio a threfnu ymyriadau a strategaethau ar gyfer cefnogi Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a chynhwysiant.

Prosiect Annibynnol (40 credyd)*

Bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu'ch gallu i ymchwilio'n annibynnol mewn maes sydd o ddiddordeb penodol i chi. Byddwch yn gallu dewis, rhesymoli a gweithredu prosiect ysgrifenedig estynedig ac yna cyflwyno'r prosiect yn gydlynol ac yn llawn mewn arddull academaidd. Byddwch yn derbyn arweiniad a chefnogaeth gan eich goruchwyliwr trwy gydol y prosiect. 

Dysgu ac Addysgu

​Defnyddiwn amrywiaeth o ddulliau addysgu a gynlluniwyd i ddarparu ar gyfer ystod o anghenion dysgu. Mae hyn yn cynnwys gweithdai, seminarau, darlithoedd, amgylcheddau rhith-ddysgu, teithiau maes ac ymweliadau. Mae pob myfyriwr yn cael profiadau dysgu awyr agored trwy dreulio amser mewn ardaloedd coetir, gan archwilio'r amgylchedd naturiol a'i botensial. Mae lleoliadau seiliedig ar waith wedi'u gosod trwy gydol y cwrs. Mae gan bob modiwl 10 credyd oddeutu 100 awr o astudiaeth ynghlwm wrtho. Cyflwynir 24 o'r rhain mewn sesiynau dysgu megis darlithoedd, seminarau a gweithdai fel arfer wedi'u trefnu fel dwy awr yr wythnos. Rhoddir oddeutu 26 awr ar gyfer tasgau astudio cyfeiriedig a thasgau paratoi a osodir yn wythnosol fel rhan o'r sesiynau a addysgir ac mae'r 50 awr sy'n weddill yn astudiaeth hunangyfeiriedig lle mae myfyrwyr yn ymgymryd â'r darllen sydd ei angen ar gyfer y modiwl ac yn cwblhau eu hasesiad gofynnol.

Rhoddir tiwtor personol i bob myfyriwr pan fyddant yn dechrau ar y cwrs ac mae'r tiwtor hwn yn eu cefnogi drwy gydol eu gradd. Mae yna gyfarfodydd tiwtorial rhestredig y mae myfyrwyr yn eu mynychu, ond mae tiwtoriaid hefyd yn gweithredu polisi drws agored sy'n caniatáu i fyfyrwyr gael mynediad atynt y tu allan i'r cyfarfodydd a drefnwyd. Mae gan y brifysgol ddarpariaeth cymorth sefydledig i fyfyrwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, ac mae hefyd yn gallu delio ag unrhyw faterion sy'n codi yn ystod astudiaethau myfyriwr.

Cefnogir y modiwlau trwy ddefnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol, Moodle, sydd ar y we ac felly mae'n hygyrch i unrhyw le ar y rhyngrwyd. Cynhelir pob deunydd sy'n seiliedig ar gwrs yma, gan gynnwys cyflwyniadau darlithoedd a seminarau, gwybodaeth asesu a darllen neu adnoddau ychwanegol. Mae tiwtoriaid hefyd yn defnyddio Moodle i e-bostio myfyrwyr gyda gwybodaeth a diweddariadau.

Mae'r staff ar y rhaglen hon o amrywiaeth o gefndiroedd gan gynnwys gwaith chwarae, gwaith cefnogi ac addysgu. Maent wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd dysgu cefnogol o safon uchel.

Asesu

Mae asesiadau wedi'u cynllunio er mwyn gwneud y mwyaf o ddysgu a darparu cyfleoedd realistig i arddangos gwybodaeth. Traethodau, creu adnoddau, dadleuon blog, gweithdai, cyflwyniadau, arsylwi a phortffolios ar-lein yw rhai o'r dulliau a ddefnyddir i asesu eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch dealltwriaeth o gynnwys modiwl. Rhoddir y dyddiadau cyflwyno i fyfyrwyr ar gyfer asesiadau ar ddechrau pob modiwl yn ogystal â grid trosolwg o asesu ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfan i'w helpu i gynllunio a rheoli eu hamser yn effeithiol. Mae myfyrwyr yn derbyn adborth unigol ar eu gwaith sy'n nodi cryfderau a meysydd i'w gwella. Tra byddant ar leoliad, bydd myfyrwyr yn derbyn adborth llafar gan eu mentoriaid yn ddyddiol yn ogystal ag adborth ysgrifenedig yn dilyn ymweliad gan eu Tiwtor Prifysgol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Cynhyrchir sgiliau cyflogadwyedd trwy brofiad mewn lleoliadau profiad gwaith; mewn amgylchedd dysgu ac addysgu a thrwy amrywiaeth o brosiectau ymgysylltu cymunedol. Yn ogystal â’r rhaglen, cewch gyfleoedd i ddatblygu eich gwybodaeth, eich sgiliau a’ch profiad ymhellach. Er enghraifft, rydym yn darparu cyfleoedd ychwanegol i ennill achrediad cymwysterau Ysgol y Goedwig a NSPCC mewn dau fodiwl ar y cwrs. Mae ein graddedigion yn parhau i ennill ystod o swyddi a chyfleoedd cyflogaeth, gan gynnwys astudio pellach trwy’r Dystysgrif Addysg Raddedig neu’r Rhaglen Athrawon Graddedig. Mae ein graddedigion wedi dilyn gyrfaoedd mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys rheoli meithrinfeydd, llesiant addysgol, a swyddogion addysg lleol i awdurdodau addysg lleol. Hefyd, mae ein graddedigion wedi dilyn gyrfaoedd mewn gwaith cymorth i deuluoedd a gofal cymdeithasol.

Mynd ymlaen i astudio cwrs Hyfforddi Athrawon TAR: Rydym yn falch o sicrhau cyfweliad ar gyfer Cwrs TAR Cynradd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd i holl raddedigion y rhaglen hon. Ar hyn o bryd, mae angen isafswm dosbarth gradd anrhydedd o 2:2, a rhaid bodloni gofynion mynediad statudol hyfforddi yng Nghymru (gan gynnwys gradd B neu gyfwerth yn TGAU Saesneg a Mathemateg, a gradd C mewn gwyddoniaeth).

Mae cyfleoedd ar gyfer astudio ôl-raddedig pellach ym Met Caerdydd hefyd ar gael trwy'r rhaglen MA Addysg a gynigir gennym.

Gofynion Mynediad a Sut mae Gwneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr 104 o bwyntiau o 2 Safon Uwch o leiaf (neu gymhwyster cyfatebol). Gall cynigion nodweddiadol gynnwys: 

  • 104 o bwyntiau o 2 Safon Uwch o leiaf i gynnwys Safon Uwch gradd C.Bagloriaeth Cymru – caiff Tystysgrif Her Sgiliau Uwch ei hystyried yn drydydd pwnc 
  • Diploma Estynedig FfCCh BTEC gyda gradd gyffredinol Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod 
  • Diploma CACHE gyda gradd C • 104 o bwyntiau o Dystysgrif Gadael Iwerddon (Safon Uwch Iwerddon) i gynnwys 2 x gradd H2 (yr isafswm gradd Uwch a ystyrir yw H4) 
  • 104 o bwyntiau o Gymhwyster Uwch yr Alban i gynnwys gradd D 
  • 102 o bwyntiau o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch 

Os ydych yn astudio cyfuniadau o'r uchod, neu os nad yw eich cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â'r Tîm Derbyn neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS am ofynion mynediad. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE drwy glicio yma

Os ydych yn ymgeisydd aeddfed a bod gennych gymwysterau neu brofiad amgen yr hoffech i ni eu hystyried, cysylltwch ag aelod o staff.  

Mae mynediad i'r rhaglen hon hefyd yn destun gwiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Ceir rhagor o fanylion am weithdrefnau cofnodion troseddol yn  www.cardiffmet.ac.uk/dbs.​ 

Ymgeiswyr Rhyngwladol: 

Cyn gwneud cais, dylai myfyrwyr rhyngwladol (y rheini y tu allan i'r UE) gysylltu â'r Swyddfa Ryngwladol ym Met Caerdydd i drafod y gweithdrefnau angenrheidiol mewn perthynas ag astudio gyda ni. Am ragor o wybodaeth ewch i  www.cardiffmet.ac.uk/international.  

Gweithdrefn Ddethol: 

Gwneir pob cynnig ar sail cais drwy UCAS a rhoddir sylw arbennig i'r datganiad personol. 

Sut i wneud cais:​ 

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn (llawn amser) ar-lein i UCAS yn  www.ucas.com. Am ragor o wybodaeth am geisiadau llawn amser a rhan amser ewch i'n tudalennau Sut mae Gwneud Cais yn www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Ymgeiswyr aeddfed

Ymgeiswyr aeddfed yw unrhywun dros 21 oed, sydd ddim wedi mynychu'r Brifysgol ar ôl gorffen ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch: ​askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Os oes gennych ymholiadau penodol am gwrs, cysylltwch â Cheryl Anthony
E-bost: canthony@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6583 

Os oes gennych ymholiadau cyfrwng Cymraeg, cysylltwch â:
Dyddgu Hywel (dhywel@cardiffmet.ac.uk) neu Angharad Williams (ahwilliams@cardiffmet.ac.uk)


Gellir darllen y telerau ac amodau llawn parthed derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd drwy fynd iwww.cardiffmet.ac.uk/terms