About>Quality Enhancement Directorate>Quality Enhancement Conferences

Conferences

Latest News! Save the date/Cadwch y dyddiad

The Quality Enhancement Conference 2020 will take place on Thursday 3rd September 2020. The theme is:

Engaging with the Cardiff Met EDGE
Ymgysylltu ag EDGE Met Caerdydd

More information to follow soon!

Quality Enhancement Conference 2019:

'Enhancing Student Engagement, Achievement and Success at Cardiff Met'

‘Gwella Ymgysylltiad, Cyrhaeddiad a Llwyddiant Myfyrwyr ym Met Caerdydd’
Quality Enhancement Conference Live Stream

The 2019 conference took place on Thursday 5th September 2019 and focussed on the student journey at Cardiff Met.  The event was a great success, and QED would like to thank everyone who engaged with the conference.

       Programme
       Presentations (FigShare)

Claire Saunders Keynote - Changing the conversation: Putting learning at the heart of curriculum design

Summary: In 2017, Solent’s Learning and Teaching institute was asked to play a leading role in the university’s curriculum transformation programme. Tasked with devising a curriculum framework that captured the distinctive features of our modern, applied university, we were determined to engage the whole university community in the conversation about what our curriculum might look like. But an institution-wide consultative process involving research is not for the faint-hearted. This keynote will explore some of the fundamental shifts in thinking that underpinned our framework, and some of the many lessons we learned along the way. It will emphasise the vital role of genuine dialogue in any such process and take an honest look at some of the toughest challenges we faced.

Prif araith Claire Saunders – Newid y sgwrs: Sicrhau mai dysgu sydd wrth wraidd cynllunio’r cwricwlwm

Crynodeb: Yn 2017, gofynnwyd i sefydliad Dysgu ac Addysgu Solent wneud cyfraniad allweddol at raglen gweddnewid cwricwlwm y brifysgol. Y dasg oedd dyfeisio fframwaith cwricwlwm sy’n adlewyrchu nodweddion unigryw ein prifysgol fodern, gymhwysol, ac roeddem yn benderfynol o gynnwys holl gymuned y brifysgol yn y sgwrs am natur bosibl ein cwricwlwm. Ond mae proses ymgynghori ledled y sefydliad sy’n cynnwys gwaith ymchwil yn dasg enfawr. Bydd y brif araith hon yn ystyried rhai o’r newidiadau sylfaenol sy’n sylfaen i’n fframwaith, a rhai o’r gwersi a ddysgwyd gennym ar hyd y ffordd. Bydd yn pwysleisio rôl hanfodol deialog ddilys mewn unrhyw broses o’r fath ac yn bwrw golwg onest ar rai o’r heriau anoddaf y bu’n rhaid i ni eu hwynebu.